Publikováno: 02.03.2020 13:04

Smysl postní doby

Ve znamení popelce jsme vstoupili do postní doby, vyzývající k pokání, k proměně života...

Publikováno: 01.02.2020 14:00

Den zasvěceného života

Svátek Uvedení Páně do chrámu, který slavíme 2...

Publikováno: 06.01.2020 11:33

Prostý vánoční zázrak

Pater Adolf Kajpr SJ v jednom svém kázání uvádí:

Teprve od té chvíle, kdy Kristus se objevil mezi námi, dostal svět a dostalo lidstvo svůj pravý smysl...

Publikováno: 30.12.2019 17:27

Advent

Každý z nás má zkušenost s tím, že na něco čas od času čeká...

Publikováno: 06.11.2019 11:59

Smrt a život

Na začátku měsíce listopadu slavíme Vzpomínku na všechny věrné zemřelé...

Publikováno: 30.08.2019 03:42

Návrat P. Adolfa Kajpra SJ

V tomto měsíci si připomeneme kulaté výročí úmrtí P...

Publikováno: 27.06.2019 09:27

Prázdniny

Jsou před námi letní měsíce červenec a srpen, čas dovolených, prázdnin, odpočinku...

Publikováno: 04.06.2019 10:27

Život v Duchu svatém

Velikonoční doba nám vrcholí slavností Seslání Ducha svatého, příchodem Přímluvce, kterého Kristus dává své církvi a skrze něhož stále zůstává s námi...

Publikováno: 05.05.2019 07:13

Velikonoce a Maria

Slavili jsme velikonoční svátky a prožíváme velikonoční dobu, která nám letos trvá až do 9...

Publikováno: 05.05.2019 07:12
Publikováno: 05.05.2019 06:52

V prachu a pokání

Postní doba nám klepe na dveře...

Publikováno: 26.02.2019 15:11

Slova z Panamy

Papež František se účastnil od 23...

Publikováno: 06.01.2019 15:55

Vánoční čas

V liturgii církve Vánoce nejsou jen jednodenní záležitostí, která skončí, když uplyne 25...

Publikováno: 01.11.2018 11:54

Směřování k domovu

V sobotu 29. září, na svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, byl ve Všeobecné fakultní nemocnici ve svých 88 letech ve vážném stavu hospitalizován člen naší jezuitské komunity, P...

Publikováno: 03.10.2018 10:04

Jezuitské momenty a růžencový měsíc

Druhá polovina měsíce září nám znovu připomněla některé významné jezuitské momenty z naší historie...

Publikováno: 27.08.2018 04:58

Prosba o požehnání
Měsíc září s sebou přináší začátek školního roku, to znamená i nemálo nových výzev a starostí rodičům, dětem i vyučujícím...

Publikováno: 12.08.2018 18:35

Vděčné ohlédnutí
Přelom konce školního roku a začátku prázdnin pro nás může být příležitostí k ohlédnutí se nazpět za uplynulým rokem...

Publikováno: 12.06.2018 12:23

Svatý Alois Gonzaga SJ

Papež František letos vyzval církev, aby zaměřila svou pozornost zvlášť na mladé lidi...

Publikováno: 16.05.2018 11:45

„Všude blízko svého Krista“

Naše země přivítala v dubnových dnech návrat kardinála Josefa Berana do Prahy...

Publikováno: 09.04.2018 08:16

Velikonoce

Toto roční období, které prožíváme, nám dává tušit, že předobraz Velikonoc je už svým způsobem zapsán v Božím díle stvoření, v našem jarním očekávání nového života...

Publikováno: 02.03.2018 03:27

Bože všemohoucí, náš nebeský Otče,
tys dal světu svého Syna,
aby v něm našlo všechno svůj smysl a jednotu,
ty v nás vzbuzuješ touhu, abychom ho následovali;
shlédni na tyto naše katechumeny a dej,
ať jdou věrně za tvým slovem,
aby je tvůj Syn přijal do své církve,
aby je utvrdil svým svatým Duchem
a vedl je podle svého zaslíbení do věčného království...

Publikováno: 02.02.2018 17:54

Memento na začátku svatopostní doby

     Popeleční středa letos připadá na 14...

Publikováno: 02.02.2018 17:46
Publikováno: 01.12.2017 03:52

Jezuitští svatí

Zkraje prosince si připomínáme hned několik jezuitských světců...

Publikováno: 03.10.2017 12:10

Příklady víry

V neděli 17. září jsme děkovali za příklad víry P...

Publikováno: 01.09.2017 03:54

Bože Otče, vpravdě svatý,
chválíme Tě, neboť všichni, kdo se přimykají ke Kristu a jsou s ním jednoho Ducha, žijí v Tvé přítomnosti a vyzařují Tvou svatost...

Publikováno: 07.06.2017 10:43

Duch pravdy
Velikonoční doba pro nás ústí do slavnosti Seslání Ducha svatého, která nám připomíná, že Bůh naplňuje svou církev svým Duchem, aby ona v jeho síle mohla hlásat Krista a jeho evangelium celému světu, aby mohla zprostředkovat poznání Boha všem národům...

Publikováno: 03.05.2017 10:40

Krása Velikonoc

     Prožili jsme velikonoční svátky, na které jsme se dlouhou dobu připravovali, a nyní prožíváme a budeme prožívat celou dobu velikonoční...

Publikováno: 18.04.2017 08:17

Cesta k velikonočnímu tajemství

Zdá se, že to bylo včera, kdy jsme přijímali znamení pokání, popelec, na svá čela, kdy jsme zahajovali dobu postní, čas naší přípravy na Velikonoce, čas nabízející nám řadu zastavení a podnětů k zamyšlení...

Publikováno: 01.03.2017 07:52

Postní doba

Liturgie Popeleční středy nám zprostředkuje Hospodinovu výzvu ústy proroka Joela: Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči! (Jl 2,12)

Smyslem a cílem našeho postního snažení není sebemrskačství, ale přiblížení našeho srdce Bohu...

Publikováno: 07.02.2017 08:58

Zasvěcený život

Na 2. února připadá svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy si připomínáme Ježíšovo zasvěcení Otci: Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu! (Lk 2, 22-23)

Tento svátek je od roku 1997 oficiálně také dnem zasvěceného života, a to díky papeži, sv...

Publikováno: 01.01.2017 14:19

Vánoční čas
Prožíváme vánoční čas, slavíme v liturgii příchod očekávaného Spasitele...

Publikováno: 07.12.2016 03:51

Advent
První nedělí adventní jsme vstoupili do doby, která nás zve k hlubšímu soustředění a rozjímání...

Publikováno: 07.11.2016 00:34

Nový generál
Novým, v pořadí třicátým prvním, generálním představeným jezuitské-ho řádu byl 14...

Publikováno: 03.10.2016 04:56

Svědectví víry
V sobotu 17. září jsme si připomněli hned dva jezuity, kteří nám podávají příkladné svědectví víry...

Publikováno: 07.09.2016 11:28

Změna je...
Uplynulé léto bylo ve znamení změn, přesunů a stěhování...

Publikováno: 07.07.2016 04:48

Křídla?
Ano, opravdu, červenec-srpen jsou křídla orla. Tyto měsíce vytvářejí cosi biblického: „a budou ti dva jedno…“ (Mt 19,5)...

Publikováno: 03.06.2016 04:28

Bůh s bohatým Srdcem
Svěží a něžný život je jaro...

Publikováno: 02.05.2016 10:50
Máj věru Mariin
Věru květen! Čí srdce by nevolalo Maria! Oživující krása: křehké barvy, spanilost ratolestí a víc srdce než oči sytící krása nového života...
Publikováno: 28.03.2016 03:31

Velikonoce a re-kreace
Připomínáme si 150. výročí návratu otců Tovaryšstva na Nové Město...

Publikováno: 07.03.2016 09:08

Obnova života
Půst nás zbavuje strachu z kříže a vede ke vzkříšení...

Publikováno: 03.02.2016 02:44

Vděčnost
Denně máme být za co vděčni, a tím více ročně...

Publikováno: 07.01.2016 09:33

Svatý rok milosrdenství

Milosrdní jako Otec

"Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!" Tato slova píše papež František v bule, jíž vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství...

Publikováno: 04.01.2016 03:04

       Milí bratři a sestry, milé děti,

soška Jezulátka obrací naši mysl k tajemství Vtělení, k všemohoucímu Bohu, který se stal člověkem a 30 let žil ve skromné rodině z Nazareta...

Publikováno: 27.11.2015 20:13

Ad-venire, při-blížit

„Jest jasný den prosincový, potok na lukách je zamrzlý u břehů a prostředkem proudí, Sázava taktéž...

Publikováno: 19.11.2015 09:06

V římskokatolickém kostele sv. Ignáce z Loyoly a v kostele sv. Štěpána v Praze se snažíme návštěvníky doprovázet na cestě jejich duchovního hledání a růstu...

Publikováno: 02.11.2015 11:56

Requiem je oživení

Odpočinek hledáme, když potřebujeme nabrat síly; odpočíváme, abychom více žily...