Zpravodaj - březen 2018

Bože všemohoucí, náš nebeský Otče,
tys dal světu svého Syna,
aby v něm našlo všechno svůj smysl a jednotu,
ty v nás vzbuzuješ touhu, abychom ho následovali;
shlédni na tyto naše katechumeny a dej,
ať jdou věrně za tvým slovem,
aby je tvůj Syn přijal do své církve,
aby je utvrdil svým svatým Duchem
a vedl je podle svého zaslíbení do věčného království.
Prosíme tě o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Amen.

(z Obřadu uvedení do křesťanského života)

Prosme během postní doby
za Zdeňku, Filipa a Štěpána,
kteří budou pokřtěni v kostele sv. Ignáce z Loyoly o Velikonocích 2018.


Obecný liturgický kalendář

Ve středu 7. března si připomeneme mučednice sv. Perpetuu a Felicitu. Den na to sv. Jana z Boha a v pátek 9. března oslavíme nezávaznou památku sv. Františky Římské, řeholnice. Strohý charakter příprav na velikonoční svátky přeruší v pondělí 19. března slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. V pátek 23. března je památka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa. Květná neděle je 23. března. Následují Zelený čtvrtek (29. března), Velký pátek (30. března) a Bílá sobota (31. března).


Jezuitský liturgický kalendář

V sobotu 10. března oslavíme nezávaznou památku sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka. Na pondělí 12. března připadá výroční den svatořečení sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského v roce 1622 (spolu se sv. Filipem Neri a sv. Terezií z Avily). V pátek 19. března, kdy v liturgii slavíme slavnost sv. Josefa, Tovaryšstvo Ježíšovo obnovuje zasvěcení tomuto svému ochránci.


Z historie Tovaryšstva Ježíšova

12. března 1622 byl svatořečen sv. Ignác z Loyoly a sv. František Xaverský.
7. března 1801 papež Pius VII. Brevem Catholicae fidei potvrdil řád Tovaryšstva Ježíšova v Rusku.


Křížová cesta

Modlitbu „křížová cesta“ se v době postní modlíme společně v pátek a neděli od 16:50 hod. (v tyto dny není společná modlitba růžence).


Den přísného postu

Velký pátek je dnem přísného půstu, tzn. není dovoleno jíst pokrmy připravené z masa teplokrevných zvířat a dosyta se smí najíst jen jednou za den. Ostatní dávky se výrazně krátí. Tento přísný půst jsou povinni zachovávat dospělí od dokončeného 18. do dokončeného

59. roku věku. Mladiství od 14. do 18. roku a starší nad 59 let se mají v tyto dny zdržet jen masitých pokrmů, ale dávku si nemusí krátit. Nemoc, těžká tělesná práce a jiný podobný vážný důvod od újmy v pokrmu osvobozují.


Pro liturgii Květné neděle

Prosíme, kdo máte možnost přinést ratolesti, tzv. kočičky. Přineste je nejpozději v sobotu 24. března do sakristie kostela.


Pro liturgii Zeleného čtvrtka

Hledáme několik mužů, kteří by byli ochotni účastnit se obřadu mytí nohou. Zájemci, nechť se přihlásí co nejdříve v sakristii.


Beseda se spisovatelem Eduardem Martinem, vlastním jménem Eduardem Petiškou

Vážení farníci a návštěvníci kostela sv. Ignáce!

V neděli 4. března 2018 Vás po mši, tj. po 10.00 hodině, srdečně zveme na Velké kafe.

Během tohoto setkání bude beseda se spisovatelem Eduardem Martinem, vlastním jménem Martinem Petiškou. S autorem jsme měli možnost se setkat při adventních Dnech víry u sv. Ignáce. Na základě zájmu farníků se nyní, v postní době, s autorem můžeme znovu potkat nad jeho knihami, např. "Babičko, máme tě rádi", "Andělé nás neopouštějí", "Haló, je tam Bůh?" Překvapením pro zájemce bude i autorova poslední kniha, která se ke svým čtenářům teprve chystá. Nenechte si ujít zajímavé vyprávění o lidských osudech a Božím milosrdenství.


VELIKONOCE 2018

BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. IGNÁCE Z LOYOLY

KVĚTNÁ NEDĚLE    25. 3.

7:00

9:00

11:00 lat.

STABAT MATER 16:15

17:30

 

ZELENÝ ČTVRTEK   29. 3.

 

 

 

 

17:30

 

VELKÝ PÁTEK   30. 3.

 

 

 

 

 

 

MODLITBA RANNÍCH CHVAL

7:30

 

 

 

 

 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

 

 

 

 

17:30

 

BÍLÁ SOBOTA   31. 3.

 

 

 

 

 

 

ADORACE U BOŽÍHO HROBU

 

8:30 -9:30

 

 

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE

 

 

 

 

 

20:00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   1. 4.

7:00

9:00

11:00 lat.

17:30

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ   2. 4.

7:00

9:00

11:00 lat.

17:30

 

BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. ŠTĚPÁNA

KVĚTNÁ NEDĚLE 25. 3.

11:00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 1. 4.

11:00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 2. 4.

11:00

ZPOVÍDÁNÍ V KOSTELE SV. IGNÁCE Z LOYOLY BĚHEM SVATÉHO TÝDNE

PONDĚLÍ 26. 3. - STŘEDA  28. 3.

7:00 - 12:00

15:00 - 18:30

ČTVRTEK 29. 3.

7:00 - 12:00

15:00 - 17:00

PÁTEK  30. 3.

7:00 - 12:00

15:00 - 17:00

SOBOTA 31. 3.

8:00 - 11:00

 

Charita u sv. Ignáce informuje:

Příjmy v roce 2017 činily 37 241,- Kč. Zahrnovaly příjmy z Tříkrálové sbírky ve výši 33 470,- Kč (65% vybrané částky) a zůstatek z loňského roku 3 771,- Kč.

Výdaje v roce 2017 byly celkem 36 800,- Kč. Zahrnovaly následující: Adopce na dálku (3x Indie, 1x Uganda) 22 800,- KčPomoc seniorům v rámci projektu Charity Ostrava „Důstojný život“ na Ukrajině 5 000,- KčProjekt „Světlo pro svět“ – pomoc při léčbě lidí se zrakovým postižením 6 000,- KčVýpomoc potřebným lidem z farnosti a okolí 3 000,- KčNa činnost Charity u sv. Ignáce (CHASIG) v roce 2018 byl převeden zůstatek 441,- Kč. Sbírka na CHASIG může být uspořádána během roku.    

                                                                                 jáhen Zdeněk Dubský


Noc kostelů 25. 5. 2018

Jde o misijní program, jímž chceme těm, kdo sice nejsou praktikujícími křesťany, ale zavítají k našim kostelům, nabídnout seznámení s křesťanskou vírou a zprostředkovat jim pozitivní zkušenost s církví.

     Přiblížit Toho, v kterého věříme – to je hlavní důvod, kvůli němuž Noc kostelů pořádáme. Vytváříme program, během něhož jsou lidé ochotni zavítat mezi nás, dívat se, naslouchat a klást otázky. Dělíme se s nimi o to, co považujeme za nejvzácnější a nejdůležitější. Plníme úkol, který Pán svěřil všem, kdo v něj uvěřili: „Získávejte mi učedníky!“

Necháme si tuto příležitost utéci?

Máte nápad, co zařadit do programu? Pak napište do 25. 3. 2017 na info@kostelignac.cz
Jste ochotni tuto akci podpořit modlitbou, pomocí, penězi? Pište na info@kostelignac.cz


Tweety papeže Františka (z února 2018):

Když vyznáváme své hříchy s pokorou a upřímností, přijímáme odpuštění a jsme znovusjednoceni s Bohem a s našimi bratry a sestrami.

Cítím hlubokou bolest nad tolika dětmi, které byly odtrhnuty od svých rodin a byly přinuceny být dětskými vojáky. Toto je tragédie!

Kéž je nemocným vždycky projevená láska v jejich křehkosti a kéž jsou vždy respektováni ve své neporušitelné důstojnosti.

Přijměme oběti obchodování s lidmi a všechny, kteří prchají
před válkou a hladem, se soucitným srdcem.

Ježíš chce být nalezen těmi kdo Ho hledají. Ale hledat Ho znamená vstát a jít ven.

                                                                                            Juraj Krivosik


Setkání nad Starým zákonem

Poprvé se v březnu při setkání nad Starým zákonem setkáme v úterý 6. března. Tématem našeho setkání tentokráte bude třetí kapitola knihy Genesis v interpretaci třetího kanonického textu našich starších bratří a sester ve víře, Židů, knihy Zohar. Křesťanství vidí v hříchu prvních lidí, Adama a Evy tzv. dědičný hřích – kniha Zohar příběh obrací a říká, že nikoliv Bůh vyhnal Adama a Evu z ráje, ale bylo tomu přesně naopak: Adam a Eva svým hříchem vyhnali Boha z ráje.

Kniha Zohar používá určité alternativy hebrejského jazyka: בראשית פרק ג

(כד) וַיְגָ֖רֶשׁ אֶת־הָֽאָדָ֑ם וַיַּשְׁכֵּן֩ מִקֶּ֨דֶם לְגַן־עֵ֜דֶן אֶת־הַכְּרֻבִ֗ים וְאֵ֨ת לַ֤הַט הַחֶ֙רֶב֙ הַמִּתְהַפֶּ֔כֶת לִשְׁמֹ֕ר אֶת־דֶּ֖רֶךְ עֵ֥ץ הַֽחַיִּֽים: ס

Celý text tohoto verše, tedy třetí kapitoly knihy Genesis, verše 24, zní: Potom vyhnal Bůh Adama; a na východ zahrady ráje umístil cheruby s mečem, který plápolal ohněm, aby chránili cestu ke stromu života. (Genesis 3, 24)

Kniha Zohar ale k textu uvádí tento rabínsko – mystický komentář:

Rabi Eleazar řekl: „Nevíme, kdo vyhnal koho, zda-li Svatý, požehnáno budiž Jeho Jméno, vyhnal Adama, nebo ne. Ale máme zde jasné slovo: Vyhnal ET – Kdo vyhnal ET? Adam. Adam vyhnal ET. Proto je napsáno: Pán, Hospodin jej vyhnal ze zahrady Edenu. Proč jej vyhnal? Protože Adam vyhnal ET, jak už bylo řečeno.

Není to podobně i s námi? Což každým hříchem nevyháníme Boha z naší duše? Podle knihy Zohar ne Bůh vyhnal člověka, ale člověk vyhnal Boha. Zradíme – li Boha, vyháníme jej z našeho života.

Při našem druhém setkání 13. března se zamyslíme nad knihou Genesis. Kain zde zabil Ábela: I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi
a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ Odvětil: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?“ (
Gn 4, 8 – 9)
      Budeme přemýšlet nad tím, že zabít můžeme i slovem, nelaskavým pohledem, neláskou. Jak zdůrazňoval francouzský židovský filosof Emmanuel Lévinas, jehož celá rodina zahynula při holocaustu, opakem od vraždy je nekonečná odpovědnost za toho druhého – odpovědnost, která nečeká odměnu, ale je čistě odpovědností z lásky.

Při našem třetím setkání 20. března budeme uvažovat nad knihou proroka Jonáše. Tento příběh je určitou formou rabínského midraše – tedy podobenství. To znamená, že se s velkou pravděpodobností nestal, ale ukazuje na Boží lásku ke všem lidem. Jonáš je poslán do syrského města Ninive, aby tam hlásal pokání – ale raději, než aby hlásal odpuštění svým nepřátelům, odjíždí lodí pryč. Tento příběh ukazuje
na obrovskou lásku Boha ve Starém zákoně nejenom k Izraeli, ale
ke všem lidem – Jonáš se ocitá na lodi a spustí se velká bouře. Jonáše pohltí velká ryba a modlí se k Bohu. To je samozřejmě určitá forma mýtu ve Starém zákoně – ale tento Žalm, jak jej líčí druhá kapitola knihy Jonáše, patří k nejkrásnějším v celé Bibli:JONÁŠOVA MODLITBA - Hospodin vytrhuje Jonáše ze smrti. Zachráněný dekuje za vysvobození.

Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: „V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily. A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám! Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože! Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása!“ I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu.(Jon 2).
                                    
                                                                                       P. Josef Blaha SJ


Tip do Vaší knihovny

Schonborn, Christoph. Morálka do kapsy. Karmelitánské nakladatelství, 2018. 119 str.

 Znamená morálka jen příkazy a zákazy? A co život v plnosti, k němuž nás zve Ježíš? Autor, rakouský teolog a vídeňský arcibiskup, nám ukazuje, že morálka není něco odtaženého od života, natož proti životu. Vyplývá z životodárného vztahu s Bohem. Pomáhá nám udržovat harmonii a řád. Otázka dobra patří společně s hledáním pravdy k lidské existenci od počátku až do dnešních dnů. Také otázka „věčného života“ zajímá lidstvo od provopočátku. Obě tyto otázky jsou propojené. Jen dobrý život vede k věčnému životu.

                                                                                           Jana Laudátová


Prosíme, nedávejte žádné peníze lidem, kteří žebrají nebo prodávají věci v kostele či před ním.
Duchovní správa přistoupila k tomuto kroku také z těchto důvodů:
• Většina žebrajících v našem kostele nemá zájem svou situaci změnit.
• Mnozí z žebrajících či prodávajících zboží v kostele či před ním jsou agresivní – jestliže nedostanou peníze, a to zvláště na starší a imobilní lidi.
• Někteří opilí či spící nemytí lidé dělají svou fyzickou potřebu (močení a zvracení) do lavic, v kterých pak sedí i další návštěvnici kostela.
Duchovní správa prosí: respektujte, že v kostele sv. Ignáce a před ním nebudete dávat peníze lidem, kteří žebrají či nabízejí něco k prodeji.
Duchovní správa věnuje lidem, kteří žebrají či spí v kostele, pozornost! S potřebnými se snažíme vyřešit jejich tíživou situaci, vyslechneme je, a hlavně dostávají dlouhodobou péči konzultovanou s odborníky dané oblasti.

Pokud máte připomínky k výše zmíněnému postoji Duchovní správy či si přejete finančně podpořit pomoc potřebným, prosíme, kontaktujte nás (e-mail: info@kostelignac.cz). Rádi Vás přivítáme do systematické (každodenní) pomoci lidem, jenž to potřebují.


Nejbližší události

 

3. března (so)

Duchovní obnova pro dospělé

4. března (ne)

1. skrutinium katechumenů při mši sv. v 9:00 hod.

 

setkání "Velké kafe" po bohoslužbě v 9:00 hod.

Beseda se spisovatelem Eduardem Martinem, vlastním jménem Eduardem Petiškou

6. března (út)

Setkání nad Starým zákonem

11. března (ne)

2. skrutinium katechumenů při mši sv. v 9:00 hod.

13. března (út)

Setkání nad Starým zákonem

14. března (st)

Právní poradna (je třeba se předem přihlásit)

18. března (ne)

3. skrutinium katechumenů při mši sv. v 9:00 hod.

20. března (út)

Setkání nad Starým zákonem

24. března (so)

Velikonoční setkání pro děti

25. března (ne)

16:15 hod. křížová cesta – Stabat Mater

29. března (čt)

obřady Zeleného čtvrtka doprovází Svatoignácký sbor: Postní moteta

30. března (pá)

obřady Velkého pátku doprovází Svatoignácký sbor: Postní moteta

1. dubna (ne)

Setkání „Velké kafe“ v Družinském sále po mši sv.
v 9:00 hod.

 

Missa Brevis in B od W. A. Mozarta zazní v podání Svatoignáckého sboru při bohoslužbě v 11:00 hod.

 

     Právní poradna - bezplatná právní pomoc potřebným lidem. Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková každou první středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (popř. déle) ve farních prostorách (Ječná 2, Praha 2). Je třeba se předem domluvit na pravniporadna@kostelignac.cz

     Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení
při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek

6:15

 

7:30

 

 

17:30

(ve středu navíc v 19:00 rytmická mše sv.)

Sobota

 

 

7:30

 

 

17:30

Neděle

 

7:00

 

9:00

11:00

17:30

 

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle

 

 

 

 

11:00

 


ZPRAVODAJ

vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 23. 3. 2018

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 02.03.2018 03:27
Aktualizováno: 02.03.2018 03:36