Zpravodaj - březen 2023

    Milí přátelé,
najednou jsme v postní době. Strohá výzdoba kostela, fialová liturgická barva, zvláštní čtení při bohoslužbách, vážné tóny a texty hudby a zpěvu, postní dny, to všechno nám pomáhá, abychom se dokázali vymanit z neúprosného sevření, běhu a tlaku času a našich všedních povinností a vstoupili do svého prostoru ticha, do svého středu, abychom získali zdravý odstup od věcí, dokázali je nahlédnout vyšším rozumem, abychom zaslechli Boží hlas
a nechali se oslovit Bohem v podstatných věcech.

Možná se nám úplně nechce, ale určitě vnímáme, že postní dobu potřebujeme. Potřebujeme ji, abychom se vrátili
k sobě i k Bohu, abychom dovolili Bohu vstoupit do našich myslí a srdcí. Žijeme v těle, ale tělo nám nemá vládnout. Proto půst a almužna. Jsme bytosti duchovní, ale o svého ducha musíme pečovat, rozvíjet jej a kultivovat, oživovat
a sytit svůj vztah s Bohem. Proto modlitba.

Náš život je cesta k Bohu, ale my se na té cestě občas ztrácíme, necháme se s ní svádět pozemskými věcmi
a záležitostmi. Potřebujeme znovu získat orientaci a správný směr. Zabýváme se mnoha věcmi, ale jen některé z nich jsou opravdu podstatné. Vím, které to jsou? Nezanedbávám je? Věnuji jim potřebný čas a energii? Užívám je
jako prostředky na cestě k cíli – k Bohu – nebo jsou mými modlami?

Připomeňme si Ignácovo východisko a základ: Dostali jsme život, abychom chválili Boha, respektovali ho a sloužili mu. Všechno kolem nás i v nás nám v tom pomáhá, ale musíme se učit být vůči všemu, co není Bůh, vnitřně svobodnými a silnými. Abychom dokázali přijímat a odmítat věci a situace podle toho, do jaké míry nám prospívají nebo škodí na cestě k Bohu.

Starozákonní proroci i Pán Ježíš nás v postě oslovují silnými slovy a obrazy. Ne abychom se rozklepali strachem, ale abychom se probudili, abychom zpozorněli a přehodnotili své myšlení, slova a skutky nebo nekonání. Abychom dobře vnímali, moudře se orientovali a ve správném duchu abychom jednali. Nechávejme se oslovovat!

Přeji vám, milí přátelé, hodně velkorysosti vůči Bohu a odvahu, pokoru a dobrou vůli nechat se Pánem v letošní postní době oslovit a proměnit. Jako jednotlivci i jako společenství věřících na společné cestě, v synodalitě.

          S + požehnáním             P. František Hylmar SJ, rektor kostela


Liturgický kalendář   

 datum

Liturgická památka/ Dílo, které zprostředkovává život světce (některé naleznete
ve farní knihovně)

4. března (so)

NP   sv. Kazimíra

7. března (út)

NP   sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

8. března (st)

NP   sv. Jana z Boha

9. března (čt)

NP   sv. Františky Římské, řeholnice

10. března (pá)

NP   sv. Jana Ogilvie, kněze SJ a mučedníka/Desmond Ford: Světec ze Skotska svatý Jan Ogilvie SJ (Neznámý olomoucký mučedník) 

17. března (pá)

NP   sv. Patrika, biskupa

18. března (so)

NP   sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

20. března (po)

SL   sv. Josefa, snoubence PM, patrona Tovaryšstva Ježíšova – doporučený svátek

23. března (čt)

NP   sv. Turibia z Mongroveja, biskupa

Zkratky: SL – slavnost, SV – svátek, P – památka, NP – nezávazná památka. Liturgický kalendář je zpravován podle A/1 Liturgický kalendář 2022-2023, který platí v České provincii Tovaryšstva Ježíšova

                                                                    * * *

     Sv. Jan Ogilvie je nazýván mučedníkem za svobodu vyznání. Nedlouho před popravou napsal otec Jan z vězení v tajném dopisu otci generálu Claudiovi Acquavivovi: „Nejmilejší a slovutný otče generále, ke kterému hned po Kristu a nebešťanech lnu nejněžnější láskou svého srdce. Tresty jsou strašné, mučení kruté. Spoléhám na tvou otcovskou lásku, modli se za mne, abych za nepřemožitelného Ježíše zemřel se ctí.“

    čerpáno z Textus interrog. d. 15. oct. a. 1614: ed. in Original Letters relating to the Ecclesiastical Affairs
in Scottland, vol. II, Edinburgh, 1851, n. 235. Textus litter.: ed. in Relatio Incarcerationis et Martyrii P. Ioannis Ogilbaei, Duaci, 1615, pp. 5-6


Postní doba v našem kostele

     První neděli postní 26. února při mši svaté v 9 hodin budou naši katechumeni přijati za čekatele křtu a třetí
(12. března), čtvrtou (19. března) a pátou neděli (26. března) postní se vykonají tři tzv. skrutinia, která čekatelům křtu pomohou očišťovat mysl a srdce, posilovat je v boji proti pokušení, pomáhat jim, aby uzrál jejich správný úmysl a aby niterněji přilnuli ke Kristu. Pro nás ostatní to bude příležitost k obnově našeho křestního zasvěcení.

Během celé postní doby je zahalen hlavní oltářní obraz tzv. hladovým plátnem. Liturgie je ve znamení fialové barvy, jak je pro postní období a obecně pro liturgické vyjádření vážnosti a očekávání obvyklé. Oltáře se nezdobí květinami
a v liturgických textech se vynechává zvolání „aleluja“ - nahrazuje slovy „Chvála tobě Kriste, králi věčné slávy“
- a nezpívá se „Sláva na výsostech Bohu“. Po celou postní dobu modlíme v pátek a neděli od 16:50 hod. křížovou cestu. V ostatní dny se modlíme růženec. V kapli P. Marie Piekarské je instalována „hora Golgota“, na kterou se
po splnění úkolu přidá papírový křížek příslušné barvy (dospělí - bílý, mládež a děti - barevný) jako výraz naší postní snahy. Pokud se vám úkol bude zdát nesplnitelný, vyberte si klidně jiný křížek nebo si zadejte vlastní úkol šitý vám
na míru.


Modlitba za naše katechumeny

     Prosme během postní doby za Michala, Veroniku, Petra, Moniku, Terezu a Danu, kteří se připravují na křest v kostele sv. Ignáce o letošních Velikonocích.

Bože všemohoucí, náš nebeský Otče, tys dal světu svého Syna, aby v něm našlo všechno svůj smysl a jednotu,
ty v nás vzbuzuješ touhu, abychom ho následovali; shlédni na tyto naše katechumeny a dej, ať jdou věrně za tvým slovem, aby je tvůj Syn přijal do své církve, aby je utvrdil svým svatým Duchem a vedl je podle svého zaslíbení
do věčného království. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.                                              (z Obřadu uvedení do křesťanského života)

Přidáme také prosby za Lucii, která jako dospělá nedávno přijala první svaté přijímání, a za Evu, Marii, Lucii, Vítka, Františka, Cyrila, Marii, Pavla a Mikuláše, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování o letošní slavnosti Seslání Ducha svatého.


Postní duchovní obnova pro dospělé i děti

     Je plánována na sobotu 11. března 2023 a bude přenášena také ONLINE (připojíte se kliknutím na událost
na webu kostela).

Program:
9:00 h. přednáška – P. Jan Adamík SJ; asi od 9:45 h. adorace Nejsvětější svátosti oltářní a soukromá modlitba; 10:30   h. požehnání. Během obnovy bude možnost svátosti smíření. Pokud budete doma, vytvořte si předem tichý prostor a čas, nebo si vyslechněte přednášku a pak se jděte projít a pomodlit se venku.

Pro dospělé, kteří se před obnovou zúčastní mše sv. od 7:30 h. bude připravena snídaně od 8:15 h. v sakristii.

Děti (od předškolního věku) budou moci strávit čas, po kterou budou jejich rodiče na Duchovní obnově, v rábovce
a jejich sobotním tématem budou „Velikonoce – proč a nač“. S dětmi je možné přicházet od 8:30 h. a v 9:00 h. začne program. S sebou mají mít bačkory a svačinu. Máte-li dotaz obraťte se na Terezu Novotnou (tereza@kostelignac.cz).

Na žádnou část duchovní obnovy není třeba se předem přihlašovat! Těšíme se na Vás.


Noc kostelů - pátek 2. června 2023

     Letos přivítáme návštěvníky Noci kostelů v pátek 2. června. Po covi-dových letech se můžeme naplno vrátit k plnohodnotnému programu. Cílem je citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru. Jde o vytvoření prostoru pro setkání. V atmosféře, kterou Noc kostelů nabízí, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku… Nejde tedy jen o historický či umělecký výklad, ale i nabídku něčeho z života společenství.

Téma 2023: Letos zveme k zaměření na téma „KŘEST – OBŘAD, MÍSTO křtu, SMYSL“. Dále, pokud to je možné, vytvořme nějakou formu osobního zapojení návštěvníků: možnost zanechání osobního vzkazu... Je také nesmírně cenná přítomnost duchovního k rozhovoru.

Další náměty na tvorbu programu (vybraná výročí):
150 let od narození sv. Terezie z Lisieux (duchovní téma)
300 let od úmrtí Jana Blažeje Santini-Aichela (kulturní téma)
400 let od dokončení díla „Labyrint světa a ráj srdce“ J. A. Komenského
500 let od narození Jana Blahoslava, biskupa Jednoty bratrské (ekumenické téma)
600 let od narození Mikuláše Koperníka (vědecké téma)

Kdo byste měl návrh, co by se dalo návštěvníkům nabídnout,jak je co nejlépe oslovit, napište na mail: info@kostelignac.cz Každý nápad, který se vám může zdát nepodstatný, nakonec může v chystaném programu „zazářit.“ Vzhledem k vysokým cenám nebude celá programo-vá brožura. Letos bude k dispozici skládaný leták podle oblastí Prahy či Středočeského kraje, který bude obsahovat seznam kostelů v dané lokalitě, různé články, fotografie kostelů, stránku pro děti a několik vybraných programových tipů. A i z tohoto důvodu je třeba připravit program našeho kostela do pátku 24. 3. 2023.

Navíc je potřeba i řada dobrovolníků, kteří s organizací Noci kostelů pomohou.

                                                 Článek byl připraven na základě emailu zaslaného koordinátorům Noci kostelů


Úvod do Nového zákona s P. Cyrilem Johnem

     Při dalším setkání v úterý 28. března v 18:15 h. budou tématem Velikonoce: Židovský a křesťanský význam, analogie. Datum slavení. Naplnění předpovědí. Eliáš jako obrácený archetyp Krista. Hospodinův služebník z Iz 53. Žalm 22 a jeho ozvěny v evangeliích.

Na setkání je možné přijít bez ohlášení, vstup přes vrátnici v Ječné 2. Těšíme se na Vás.


Milostivé léto září – listopad 2022

     Z transparentního účtu bylo v únoru zaplaceny panu Karlovi ještě následující položky: 1 942,- za přípojku vody
a odpadu a zapojení pračky,2 040,- nutné pojištění domácnosti (se slevou), čímž je jeho základní nouze spojená s nalezením a základním zařízením bydlení a s přestěhováním nasycené. Na účtu tedy zbývá 10 563,- Kč.


CHASIG informuje

     Příjmy v roce 2022 činily 39 299,- Kč z Tříkrálové sbírky. Výdaje v roce 2022 byly celkem 39 300,- Kč. Zahrnovaly následující: Adopce na dálku (dva chlapci a jedna dívka - Indie, jedna dívka - Ghana, jedna dívka - Uganda)
22 800,- Kč; Azylový dům pro matky s dětmi - Brandýs nad Labem 16 500,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl uhrazen Duchovní správou u sv. Ignáce.

Sbírka na CHASIG může být uspořádaná i jindy během roku, bude-li třeba.

V rámci Tříkrálové sbírky v lednu 2023 se v kostelích sv. Ignáce a sv. Štěpána vybralo 62 327,- Kč.

Děkujeme vám všem za dary a vstřícnost. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!                                                                          
                                                                                                    Zdeněk Dubský, jáhen


Nejbližší události

5. března (ne)

Setkání „Velké kafe“ po bohoslužbě v  9:00 h.

11. března (so)

Duchovní obnova

12. března (ne)

Čekatelé křtu přijmou první skrutinia při mši sv. v  9:00 h.

19. března (ne)

Čekatelé křtu přijmou druhá skrutinia při mši sv. v 9:00 h.

24. března (pá)

Svátost smíření pro děti a jejich doprovod od 14:00 h.

26. března (ne)

Čekatelé křtu přijmou třetí skrutinia při mši sv. v 9:00 h.

27. března (po)

Varhanní koncert s recitací z Labyrintu světa a ráje srdce a komentovaná prohlídka kostela

28. března (út)

Úvod do Nového zákona od 18:15 h.

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou.

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

Díky všem, kteří se podílíte na pomoci uprchlíkům a dalším potřebným lidem.
Více na www. jezuitoudnes.cz/pomahame


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek          6:15                 7:30                17:30 (i online)
Sobota                                              7:30                17:30 (i online)
Neděle            7:00                 9:00 (i online) 11:00    17:30 (i online)

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle                                                                       11:00


ZPRAVODAJ 
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 22. 2.2023

 

 

Publikováno: 28.02.2023 08:30
Aktualizováno: 28.02.2023 09:03