Zpravodaj - únor 2018

Memento na začátku svatopostní doby

     Popeleční středa letos připadá na 14. února, stejně jako tomu bylo v roce 1945. Toho roku a toho dne před 73 lety přes šedesát amerických bombardérů omylem bombardovalo Prahu. Zahynulo přitom 701 civilistů, dalších 1184 bylo zraněno.
     Pamětníci si vzpomínají, jak byli mrtví přinášeni a kladeni také do kostela sv. Ignáce k identifikaci.
     Toto výročí je pro nás bolestným mementem hrůzy a zmaru, které válka s sebou přináší.
     Znamení popela o Popeleční středě nám také připomíná pomíjivost naší existence. Zároveň je to znamení nového začátku, znamení obrácení. A obracíme se přitom k Bohu, který je pro nás zdrojem a obnovitelem veškerého života.
     Vážné znamení popela nás zve k víře a naději, že Bůh překonává všechny hrůzy, zmar, naši pomíjivost, naši smrt. On nám nabízí svou pomocnou ruku za všech okolností, zve nás, abychom se o něj opřeli jako o střed a jistotu našeho života, abychom u něj hledali smysl všech skutečností. Vede nás k důvěře, že on není Bohem mrtvých, ale živých, že on nás neustále nese ve svém náručí a všem, kdo jsou otevření jeho darům a ochotní je přijmout, chce nám dát podíl na Kristově životě a vzkříšení.

                                                                                                                                   P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

       Únorový liturgický kalendář zahájí v pátek 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu, tzv. „Hromnice“, kterým si připomínáme událost z Lk 2,22–40: Malého Ježíše představili Hospodinu v jeruza-lémském chrámě a obětovali za něj pár hrdliček nebo holoubat. Při této příležitosti se malý Ježíš setkává se starcem Simeonem a prorokyní Annou. V sobotu 3. února je nezávazná památka biskupa a mučedníka sv. Blažeje a biskupa sv. Ansgara. V pátek 5. února oslavíme památku sv. Agáty, panny a mučednice. Ve čtvrtek 8. února slavíme nezávazné památky sv. Jeronýma Emilianihosv. Josefiny Bakhity, panny. Na sobotu10. února připadá památka sv. Scholastiky, panny, a v neděli 11. února je Světový den nemocných. Popeleční středou, 14. února, zahájíme postní dobu. Ve čtvrtek 15. února slavíme v pražské arcidiecézi bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků, a v sobotu 17. února si připomínáme sv. Alexia a druhů, řeholníků. Ve středu 21. února je nezávazná památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek 22. února oslavíme svátek Stolce sv. apoštola Petra a v pátek 23. února závaznou památku sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.


Jezuitský liturgický kalendář

     Na úterý 6. února připadne památka sv. Pavla Mikiho a druhů; bl. Karla Spinoly, Sebastiana Kimury, kněží, a druhů, japonských mučedníků.Byli popraveni v Nagasaki během vlny pronásledování křesťan­ských misionářů v roce 1597. V kostele máme jejich sochy v kapli sv. Františka Xaverského. Ve čtvrtek 15. února si připomeneme sv. Claudia la Colombière, kněze, duchovního vůdce sv. Markéty Marie Alacoque, šiřitelky úcty k Božskému Srdci Ježíšovu.


Den přísného postu

     Popeleční středa je dnem přísného půstu, tzn. není dovoleno jíst pokrmy připravené z masa teplokrevných zvířat a dosyta se smí najíst jen jednou za den. Ostatní dávky se výrazně krátí. Tento přísný půst jsou povinni zachovávat dospělí od dokončeného 18. do dokončeného 59. roku věku. Mladiství od 14. do 18. roku a starší nad 59 let se mají v tyto dny zdržet jen masitých pokrmů, ale dávku si nemusí krátit. Nemoc, těžká tělesná práce a jiný podobný vážný důvod od újmy v pokrmu osvobozují.


Křížová cesta

      Modlitbu „křížová cesta“ se v době postní modlíme společně v pátek a neděli od 16:50 hod. (v tyto dny není společná modlitba růžence).


Maketa Golgoty???

      Letošní postní dobou nás nebude provázet maketa Golgoty a papírové křížky s úkoly… však už to znáte! Na Popeleční středu je připraveno překvapení v jiné podobě.


Výsledky Tříkrálové sbírky

       Výsledky tříkrálové sbírky 2018 v kostele sv. Ignáce a sv. Štěpána. Do pokladniček Charity se vybralo následující:
1. pokladnička 9 659,- Kč,
2. pokladnička 25 731,- Kč,
3. pokladnička 16 077,- Kč,
4. pokladnička 16 401,- Kč.
Celkem se vybralo 67 868,- Kč.

        Tisíceré Pán Bůh zaplať všem.
                                                                                                                               jáhen Zdeněk Dubský


Setkání nad Starým zákonem

     Poprvé se v únoru setkáme v úterý 6. února jako obvykle po večerní bohoslužbě –  budeme číst z třetí knihy Mojžíšovy: Malomocný bude bydlet sám a zdržovat se mimo tábor. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áróno-vi: "Jestliže se u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo světlá skvrna - což bývají příznaky zhoubného malomocenství - ať je přiveden k veleknězi Árónovi nebo k některému z jeho synů kněží. Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s rozpuště-nými vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: Nečistý, nečistý! Je nečistý po všechen čas, pokud bude mít vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor." (Lev 13,1-2. 45-46)
     Rituální nečistota v hebrejské Bibli neboli ve Starém zákoně je symbolikou toho, že člověk má usilovat o čistotu. Čistota v tom nejhlubším biblicko – mystickém významu znamená přiblížení se Bohu. A o tom budeme rozjímat první setkání v únoru.
     Při druhém setkání 13. února budeme rozjímat nad Desaterem Božích přikázání. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.  Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.  Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.  V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“
     Budeme uvažovat nad prvním „slovem“ – nad slovem, „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.  Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“
     Biblický Bůh je Bohem osvobození – osvobozuje nás z MICRAJIM – tedy z Egypta, do svobody a dálavy zaslíbené země, země Izrael. Budeme uvažovat a rozjímat nad tím, jak se toto osvobození děje v naší době.
     Při třetím a posledním setkání v únoru 20. února budeme uvažovat nad Boží pomoci, kterou Bůh (nejen) v biblické době asistuje nám, lidem: Chana se takto modlila: „Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět. Neplodná posedmé rodí, syny obdařená chřadne. Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich. On střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou ve tmách; svou silou se nikdo neprosadí. Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne.“    
     Hana byla neplodná – hebrejsky AKARA  což se v biblické době pokládalo za pohanu – ale Bůh jí dal syna, Samuela – to znamená, vyslyšel Bůh. I nás vyslyší Bůh, budeme – li k Němu upřímně volat.                                                                                                                       P. Josef Blaha SJ


Tip do Vaší knihovny

O Brien, Michael D. Eliáš v Jeruzalémě. Hesperián, 2017. 221 s.

      Titulní hrdina knihy – karmelitán otec Eliáš prožívá v jednom týdnu dramatické události. Jedná se o napínavý příběh, který se odehrává na palestinském území a na území státu Izrael.
      Román je řazen do křesťanské beletrie lze tedy očekávat, že bude jeho posláním probouzet čtenářovu představivost způsobem, který mu připomene zásady života v Kristu. Nepokouší se předpovídat budoucnost, ale nabízí možnost podněcující k reflexi. Taková beletrie si nečiní nárok na podrobnosti o tom, jak bude probíhat skutečná apokalypsa – děj románu se táže:“ Co když?“ co je ještě důležitější, ptá se: „Bdím?“ a „Jsem duchovně připraven, kdyby se ukázalo, že je naše doba skutečně tou, na niž poukazoval Ježíš?“

                                                                                                                         Jana Laudátová


Nejbližší události

2. února (pátek)

Při mších sv. v 7:30 hod. a 17:30 hod. budou posvěceny svíce, tzv. hromničky.

3. února (sobota)

Duchovní obnova pro dospělé

 

Svatoblažejské požehnání se bude udílet po mši sv. v 7:30 hod.

4. února (neděle)

 

Setkání „Velké kafe“ v Družinském sále. Rozloučíme se s P. Janem Regnerem SJ, který půjde pracovat do Olomouce.

6. února (úterý)

Biblická setkání nad SZ

13. února (úterý)

Biblická setkání nad SZ

14. února (středa)        

Popeleční středa.
Popelec bude udělován při každé bohoslužbě.
Den přísného postu.

18. února (neděle)

 

Při bohoslužbě v 9:00 hod. - obřad zařazení mezi čekatele křtu katechumenů, kteří
při velikonoční vigilii přijmou iniciační svátosti.

20. února (úterý)

Biblická setkání nad SZ

25. února (neděle)

 

„Svatopetrský haléř“, peněžní sbírka, jejíž výtěžek slouží Svatému stolci pro charitativní pomoc v různých částech světa

* * *

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce z Loyoly či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

* * *

     Rodinná poradna u Sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci nechť kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na e-mailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo e-mailem na adrese vpatrov@seznam.cz.
     Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14 do 17 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence. Nezůstávejte osamělí doma, přijďte mezi nás!
     Pravidelné večerní adorace v našem kostele jsou každý čtvrtek a začínají hned po večerní mši svaté, tj. cca od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet i odcházet je možné z Ječné ulice přes sakristii.

 

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek

6:15

 

7:30

 

 

17:30

(ve středu navíc v 19:00 rytmická mše sv.)

Sobota

 

 

7:30

 

 

17:30

Neděle

 

7:00

 

9:00

11:00

17:30

 

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 


ZPRAVODAJ

vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravila: Tereza Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 2. 2. 2018

 

 

 

 

 

Publikováno: 02.02.2018 17:54
Aktualizováno: 02.02.2018 18:00