Zpravodaj - listopad 2016

Nový generál
Novým, v pořadí třicátým prvním, generálním představeným jezuitské-ho řádu byl 14. října 2016 během generální kongregace v Římě zvolen P. Arturo Sosa z Venezuely. Při děkovné mši svaté v kostele Il Gesù v sobotu 15. října
ve své homilii nám nový generál připomněl: „Stejně jako sv. Ignác a jeho první druhové, stejně jako mnoho spolubratrů, kteří bojovali a bojují pod praporem kříže výhradně ve službě Pánu a jeho církvi, také my chceme přispět k uskutečnění toho, co se dnes zdá nemožným: lidstvo usmířené ve spravedlnosti, pokojně žijící v dobře udržovaném společném domě, kde je místo pro každého, protože jsme si vědomi toho, že jsme sourozenci, synové a dcery téhož jediného Otce.“

Dále také otec generál uvedl: „Chceme spolupracovat velkodušně  s druhými uvnitř církve i mimo ni s vědomím, jež pochází ze zkušenosti Boha, že jsme povoláni k poslání Ježíše Krista, které nepatří výlučně nám, nýbrž sdílíme jej
s mnoha jinými zasvěcenými muži a ženami, kteří slouží druhým.“

Při těchto slovech s vděčností myslíme na všechny spolupracovníky a přátele jezuitského řádu i v naší vlasti. Děkujeme za zkušenost širokého a univerzálního společenství církve, které překonává všechny možné bariéry.

Když začínáme měsíc listopad, tak v tomto společenství církve zvláště pociťujeme sounáležitost s našimi drahými zesnulými, s těmi, kdo už nás předešli na věčnost. Pamatujeme na ně ve svých modlitbách a důvěřujeme, že oni také pamatují na nás, že i přes práh smrti můžeme takto „spolupracovat“ a prokazovat si vzájemnou lásku.
                                                                                                                 
                                                                                                                                          P. Pavel Bačo SJObecný liturgický kalendář

Prvního listopadu, který letos připadá na úterý, slaví církev slavnost Všech svatých. Ve středu 2. listopadu si pak připomeneme všechny věrné zemřelé. Ve čtvrtek 3. listopadu památku sv. Martina de Porres, řeholníka. Na pátek 4. listopadu připadne památka sv. Karla Boromejského, arcibiskupa milánského. Ve středu 9. listopadu nás čeká svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě a ve čtvrtek památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
V pátek 11. listopadu bude památka sv. Martina a v sobotu 12. listopadu památka sv. Josafata, biskupa
a mučedníka.  V úterý 15. listopadu je nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve a ve středu 16. listopadu nezávazné památky sv. Markéty Skotské a sv. Gertrudy, panny. Ve čtvrtek 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice a v pátek 18. listopadu Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra
a Pavla
. Neděle 20. listopadu bude poslední nedělí liturgického roku a tudíž i slavností Ježíše Krista Krále. V pondělí 21. listopadu je svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. V úterý 22. listopadu oslavíme památku sv. Cecilie, panny a mučednice. A ve středu 23. listopadu nezávazné památky sv. Klementa I., papeže a mučedníka
a sv. Kolumbána, opata. Ve čtvrtek 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků.  V pátek 25. listopadu patří nezávazné památce sv. Kateřiny Alexandrijské.  První neděle adventní je 27. listopadu. Na poslední den měsíce listopadu (středa 30.) pak připadne svátek sv. Ondřeje, apoštola.Jezuitský liturgický kalendář

Ve čtvrtek 3. listopadu je nezávazná památka bl. Ruperta Mayera, kněze SJ. V sobotu 5. listopadu vzpomeneme Všech svatých a blahoslave-ných Tovaryšstva Ježíšova. V pondělí 14. listopadu si připomeneme významnou postavu sv. Josefa Pignatelliho, jezuity spojujícího „staré“ Tovaryšstvo, rozpuštěné na nátlak evropských mocností v r. 1773, a „nové“ Tovaryšstvo, obnovené v r. 1814. Ve středu 16. listopadu si připomeneme jezuitské mučedníky sv. Rocha Gonzálese, Jana del Castillo a Alfonse Rodrígueze. Ve středu 23. listopadu bude nezávazná památka bl. Michaela Augustina Pro, kněze a mučedníka. Ve čtvrtek 24. listopadu začíná novéna k sv. Františku Xaverskému a v sobotu 26. listopadu oslavíme památku sv. Jana Berchmanse, řeholníka.Veliká prosba

S přibývající zimou se stále více shromažďují lidé bez domova, ale i „lidé-vypočítavci“ u našeho či v našem kostele
a žebrají peníze. Duchovní správa důrazně prosí a žádá, abyste jim žádné peníze neposkytovali. Nejedná se o konstruktivní pomoc. Mnoho z nich si z těchto peněz kupuje alkohol… Dostávají-li u našeho kostela finanční příspěvky (a někteří z farníků jim dávají i papírové bankovky) je velmi náročná jakákoliv další práce s nimi. Dalším důsledkem je, že potom „vypočítavci“ obtěžují návštěvníky kostela, kteří se zde modlí. Někteří z bezdomovců si z našeho kostela dělají odkladiště a úschovnu: nechávají si zde přes den tašky se svými věcmi…

Duchovní správa věnuje velkou pozornost péči o lidi bez domova systematickou prací, např. vyřizuje doklady s těmi, kteří je nemají; kontaktuje je na centra pomoci (např. Charitu), pomáhá oblečením…

Chcete-li finančně přispět pro práci s bezdomovci můžete to udělat např. tímto způsobem: dát peníze do obálky, kterou nadepíšete účelem, na který je dáváte, a vhodíte ji do pokladničky v kostele…Středoevropský Magis 2017

O příštích prázdninách, 14. až 23. července 2017, se v České republice a sousedních státech uskuteční mezinárodní setkání mladých lidí Středoevropský Magis (Central Europe Magis, CEM). Setkání, které navazuje na letošní světový Magis v Polsku, pořádají čeští jezuité a jejich přátelé a spolupracovníci.

První část setkání tvoří tzv. experimenty neboli zkušenosti, které se budou konat na různých místech České republiky a dalších států (Slovensko, Polsko apod.). Experimenty se dělí do pěti základních kategorií (umělecké, socio-kulturní, putovní, duchovní a experimenty zaměřené na službu, kam spadají experimenty sociální a ekologické); účastní se jich malé skupinky o zhruba patnácti lidech několika různých národností.

Na závěr se všichni účastníci Magisu sjedou do Prahy, kde na ně budou čekat přednášky a workshopy k hlavnímu tématu setkání („Kontemplativní v činnosti“) a společné poznávání Prahy. Významná část programu bude probíhat v kostele sv. Ignáce a přilehlých prostorách jezuitské rezidence v Ječné; někteří účastníci zde také budou ubytováni.

Magis znamená „více“ a mladým lidem nabízí příležitost naučit se hledat a nacházet Boha ve všech věcech, posunout si své hranice a lépe poznat sami sebe i druhé lidi v různorodosti jejich kultur.

V současné době hledáme dobrovolníky, kteří by se chtěli jakýmkoliv způsobem zapojit do příprav setkání. Přípravy budou probíhat během celého akademického roku a jejich součástí jsou také pravidelná formační setkávání, která přibližují základní principy ignaciánské spirituality. K průběhu setkání je také možno přispět finančními či materiálními dary.

Všem dárcům a zájemcům ochotnými pomoci mockrát děkujeme!

Kontakt a informace: magis.bohemia@gmail.com.
Webové stránky Magisu v češtině: www.jesuit.cz/magis.Misijní kongres dětí v Nymburce

Dobrovolníci z farnosti sv. Štěpána a Tovaryšstvo Ježíšovo se podíleli na organizování a zdárném průběhu 6. Misijního kongresu dětí v Nymburce. Akce pořádaná Papežskými misijními díly měla motto „Celou zemi ať naplní Boží sláva“
a byla vyvrcholením celoročních aktivit dětí.

Misijní kongres byl zahájen mší svatou, kterou sloužil v kostele sv. Jiljí pomocný pražský biskup Karel Herbst. Zároveň došlo k přijetí 16 malých uchazečů do Papežského misijního díla dětí. Po bohoslužbě následovalo divadelní představení souboru z Brna.

Děti se měly možnost během následné soutěže seznámit s životem a vírou misionářů žijících v předcházejících staletích. Cílem bylo nejen rozšířit jejich znalosti, ale zejména pochopení motivů misionářů a získání dalších vzorů chování dětí v současném životě. Soutěžní úkoly na 5 místech, mezi které například patřilo vymyslet či nakreslit modlitbu nenásilnou formou, tak přiváděly děti k zamyšlení nad základními otázkami. Úkoly byly inspirované rovněž Svatým rokem milosrdenství. Ekumenický duch akce ilustruje fakt, že jedním ze soutěžních zastavení byl i evangelický kostel. Vedle katechetických zastavení bylo i 11 akčních, které byly připraveny ve spolupráci s hasiči, vojáky nebo městskou policií.

Za každý splněný úkol byly připraveny odměny – kartičky Kintuady, které byly po splnění všech úkolů měněny
na speciální platidlo, které se odevzdávalo do společné „pokladny“. V návaznosti na hodnotu prostředků
ve společném fondu byl pak postupně staven model kostela. Děti se tak učily i důležitosti přispívat na bohulibé cíle
ve společném zájmu. Model kostela poskytla naše farnost.

Akce přispěla misijně i v širším rámci, protože pouze občasně otevřená místa, jako například kaple sv. Jan Nepomuckého nalákala i kolemjdoucí a turisty.                                                                    
                                                                                                                                           Vláďa Šimák

Další podrobnosti můžete nalézt
http://www.missio.cz/aktuality/6-misijni-kongres-deti-v-nymburce/
http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/aad6785b-c834-42c5-a557-950a432e057f
http://www.tvnoe.cz/video/11158Podzimní farní výlet

Dne 8.10.2016 se uskutečnil další velice úspěšný výlet našeho farního společenství.

Cílem byl tentokrát zahraniční zámek Moritzburg, kde byla natočena půvabná pohádka Tři oříšky pro Popelku, a také saské město Míšeň s nádherným gotickým dómem sv. Jana Evangelisty a Donáta z Arezza, známé též vyhlášenou výrobou porcelánu.

Zámek Moritzburg se nachází asi 14 km severozápadně od Drážďan. Založil jej vévoda Mořic Saský v letech 1542-1546 jako lovecký zámek v renesančním stylu a je nazýván perlou saského baroka. Za vlády saského kurfiřta
a polského krále Fridricha Augusta Silného získal zámek dnešní barokní podobu podle dvorního architekta Mathäuse Davida Popplemanna. Zámek obsahuje sbírky loveckých trofejí, čínského, japonského a míšeňského porcelánu. Úchvatné a působivé jsou kožené zlacené tapety, jimiž jsou vyzdobeny zámecké místnosti. Nádherná je dvorní kaple, původně protestantská modlitebna, s oltářním obrazem Nanebevzetí Panny Marie z r. 1743.

Po vynikajícím obědě a oddechu v příjemné restauraci jsme se přemístili do Míšně, asi 25 km od centra Drážďan. Nejprve jsme navštívili knížecí a biskupskou rezidenci a potom gotický dóm, kde jsme se v kapli Všech svatých zúčastnili mše svaté. Zaujala mne nádherná socha Madony ve francouzském stylu, která prý stojí od r. 1265 stále
na stejném místě. Dále jsme zamířili k prohlídce hradu Albrechtsburg. Pozdně gotický Albrechtsburg  je nejstarší zámek v Německu, vybudovaný v 15. století rodem Wettinů.

Posledním cílem našeho putování byla prohlídka muzea porcelánu, s nesmírně zajímavým a poučným výkladem výroby a zdobení míšeňského porcelánu. Jednotlivé fáze výroby probíhaly v samostatných místnostech a byly provázeny komentářem v češtině a názornými ukázkami.

Zlatým hřebem byl koncert na porcelánové varhany, provedený velice usměvavou a příjemnou paní varhanicí.

Po 18.00 hodině jsme spokojeni vyrazili přes hezky osvětlené Drážďany směrem k domovu.

Na závěr bych ráda ještě jednou za nás účastníky zájezdu poděkovala panu PhDr. Sojkovi za nadšený, vtipný, erudovaný výklad, který nás velice obohatil a potěšil, zároveň Emanovi Vittekovi za pečlivou a skvělou organizaci a v neposlední řadě P. Pavlu Bačo za duchovní doprovázení a Duchovní správě při kostele sv. Ignáce za ekonomické zajištění akce a již se těšíme na jarní farní výlet.
                                                                                                                                         Vlaďka JokešováListopadová setkání nad Starým zákonem

Listopad, kdy si nejenom katolíci, ale i mnozí lidé jiných vyznání i ateisté nějak uvědomují přítomnost smrti, budeme věnovat naše biblická setkání překonání smrti, jak o něm hebrejská Bible mluví.

 Při našem prvním setkání 8. listopadu si uvědomíme, že existence člověka je konečná, ale Bůh je věčný. Biblický příběh knihy Genesis ve třetí kapitole mluví o tom, že Bůh vyhání Adama a Evu z ráje. Toto vyhnání znamená i smrtelnost člověka. Jedná se o první exil, který kdy lidé prožili. I nás hřích uvádí do vzdálenosti od Boha. Jedna z řeckých definic hříchu v oblasti filosofie mluví o tom, že hřích znamená smrt. Bůh říká Adamovi: „Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ Genesis 2, 17.

Při našem druhém setkání 15. listopadu budeme probírat to, že ve Starém zákoně nebyla rozvinuta víra v posmrtný život – ti, kdo zemřeli, sestoupili v Šeol – jakousi stínovou existenci. Bylo to proto, že okolní národy zbožšťovaly faraóny a pyramidy byly jejich chrámy (Egypt), nebo měly bohaté vylíčení posmrtného života, kde se pohanští bohové mísili s lidmi. I král Saul se uchýlil k vyvolávání ducha zemřelého: I doptával se Saul Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal ani skrze sny ani skrze urím ani skrze proroky. Tu řekl Saul svým služebníkům: „Vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých. Půjdu k ní a dotážu se jí.“ Jeho služebníci mu řekli: „Taková žena, která vyvolává duchy zemřelých, je v Én-dóru.“Saul se přestrojil, vzal si jiné šaty a šel tam spolu se dvěma muži. Přišel k té ženě
v noci a řekl jí: „Věšti mi prostřednictvím ducha zemřelého. Přivolej mi, koho ti řeknu.“
1. Samuelova 28, 6 – 8. To Bůh přísně zakazuje. Izrael má smlouvu s Bohem a nesmí se dotazovat pohanských model a vyvolávat duchy mrtvých.

Naše třetí setkání bude v úterý 22. listopadu. I když ve Starém zákoně nebyla vysloveně víra v posmrtný život, byl zde příslib a naděje: Hospodine, ruka tvá je pozvednuta, a oni to přehlížejí. Ale zahanbeni spatří, jak ty horlíš
pro svůj lid; tvé protivníky pozře oheň. Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj, tak jako jsi nám odplatil
za všechny naše skutky. Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou, budeme však připomínat jedině tvé jméno! Mrtví neobživnou, stíny nepovstanou, neboť jsi je ztrestal, zahladils je, každou památku na ně jsi zničil. Rozmnožil jsi národ, Hospodine, rozmnožil jsi národ, oslavil ses, daleko jsi rozšířil všechny hranice země. Hospodine, po tobě se v soužení svém ohlíželi, vylévali tiché prosby, kdyžs je káral. Jako před porodem těhotná se svíjí a v bolestech křičí, takoví jsme byli před tvou tváří, Hospodine. Svíjeli jsme se jako těhotní, a porodili jsme jen vítr. Zemi jsme vítězství nezískali, nepadli obyvatelé světa. Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů. Nuže, lide můj, již vejdi
do svých komnat a zavři za sebou dveře. Skryj se na chviličku, dokud hrozný hněv se nepřežene.
Izajáš 26, 14 – 19.

 I Nový zákon mluví o tom, že pokud žijeme, žijeme v naději. A tuto naději přeji všem do dušičkového měsíce.
                                                                                                                    
                                                                                                                                         P. Josef Blaha SJTip do Vaší knihovny

FERRERO, Bruno. Deset slov o víře. Portál, 2011. 184 s.

Oblíbený autor, charakteristický poetickým jazy-kem, rozebírá v deseti kapitolách důvody, proč má smysl být křesťanem. Na příkladech textů z Písma, citátů slavných autorů ukazuje smysluplnost volby křesťanství a víry.

Přijetí křesťanství chápe jako obdarování člověka, který touží po nalezení přístřeší pro svou duši, vertikálního rozměru vlastní existence. Život křesťana je cestou k Bohu, cestou domů… morálka je naším satelitním naváděčem.

Křesťané vnímají život jako poslání, úkol. Každý den budujeme ono JÁ, které se představí Bohu. Naše zítřky jsou tvořeny našimi dnešky. Logicky vzato, je-li život, pro který jsme určeni, životem věčným, pak život, který žijeme nyní, již věčný je. Křesťané jsou těmi, kdo toto vědí.
                                                                                                                                           Jana LaudátováNejbližší události

1. listopadu (úterý)

Společenství dospělých od 20:00 hod.

5. listopadu (sobota)

Duchovní obnova pro dospělé od 9:00 hod.

6. listopadu (neděle)

„Velké kafe“ v Družinském sále po mši sv. v 9:00 h.

8. listopadu (úterý)

Setkání nad Starým zákonem

9. listopadu (středa)

Právní poradna

12. listopadu (sobota)

Večer důvěry se slavností světla

15. listopadu (úterý)

Setkání nad Starým zákonem

15. listopadu (úterý)

Společenství dospělých

17. listopadu (čtvrtek)

Mše sv. v 10:00 hod.

20. listopadu (neděle)

Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod. Svatoignácký sbor

22. listopadu (úterý)

Setkání nad Starým zákonem

23. listopadu (středa)

Právní poradna

28. listopadu (pondělí)

Možnost přijmout svátost nemocných po mši sv. v 7:30 a 17:30 hod. a večerní setkání v sakristii

29. listopadu (úterý)

Společenství dospělých od 20:00 hod.


Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek 6:15    7:30     17:30    19:00 rytmická mše sv. ve středu
Sobota             6:30    7:30     17:30
Neděle             7:00    9:00     11:00    17:30

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                     11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.

 

 

 

 

 

Publikováno: 07.11.2016 00:34
Aktualizováno: 30.12.2016 15:16