Zpravodaj - říjen 2021

     Milí přátelé,
srdečné podzimní pozdravy. V měsíci říjnu se naplno rozběhnou, pokud to situace dovolí, a modlíme se za to, programy kolem našeho kostela. Na sobotu 2. října je naplánován výlet do Častolovic a Neratova s přihlašováním v zákristii. V neděli 3. října se můžeme setkat na „velkém kafé“. V neděli 17. října v 19 hodin zveme na varhanní koncert.

Náš kostel se letos bude podílet na festivalu Mene Tekel proti totalitě, zlu a násilí (www.menetekel.cz). Jednak
od 11. října výstavou o kněžích Janu Bulovi a Václavu Drbolovi, mučených a popravených po zinscenovaných procesech v době totality, a potom 17. října ve 14 hodin ekumenickou bohoslužbou.

V tomto Zpravodaji najdete také informace o činnosti Vysokoškolského katolického hnutí (VKH), které se již několik let schází u sv. Ignáce.

V prvním říjnovém týdnu začnou, dá-li Pán, přípravy dospělých na svátosti, což je zásadní věc, chceme-li být skutečně společenstvím v Kristově duchu otevřeným a misijním. Zmiňte se, prosím, svým známým, kteří by mohli mít zájem. Stále je také možné přidat se k vyučování náboženství a k seznámení se s vírou pro děti.

V říjnu proběhnou dvě sbírky vypisované arcibiskupstvím: 10. října na fond služného kněží a 24. října na Papežská misijní díla. Oba účely jsou velmi důležité z hlediska naší místní církve, která postupně přechází na plné samofinancování, i církve všeobecné.

Měsíc říjen je tradičně věnován modlitbě růžence. Určitě se budeme modlit za udržení koronaviru v rozumných mezích, za moudrost pro voliče v parlamentních volbách, na úmysly papeže Františka a za duchovní povolání. Blížící se Dušičky nám připomínají modlitby i za naše zemřelé.

Ještě mi dovolte několik slov k obecnému zacílení života našeho svatoignáckého společenství. Určitě by pro nás měla být směrodatná slova papeže Františka na Slovensku o tom, že je potřeba usilovat o růst a zrání ve svobodě a (spolu)zodpovědnosti. Hledejme k tomuto cíli společně cestu.

Na přímluvu Naší Paní a svatého Ignáce ať nám k tomu Pán žehná.

                                                                              P. František Hylmar SJ, rektor kostela


Obecný liturgický kalendář

Říjnový kalendář zahájíme v pátek 1. října památkou karmelitky sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, a následuje památka svatých andělů strážných (2. října). V pondělí 4. října si připomeneme sv. Františka z Assisi. Ve čtvrtek 8. října oslavíme památku Panny Marie Růžencové. V pondělí 11. října je nezávazná památka papeže sv. Jana XXIII., který svolal II. vatikánský koncil. Úterý 12. října „patří“ biskupu sv. Radimovi, bratru sv. Vojtěcha. Sv. Terezii od Ježíše, španělskou mystičku a učitelku církve, vzpomeneme v pátek 15. října. V sobotu 16. října oslavíme nezávazné památky sv. Hedviky, řeholnice, a sv. Markéty Marie Alacoque, panny. V pondělí 18. října slaví svátek evangelista sv. Lukáš. Následují nezávazné památky bl. Karla Rakouského (21. října), sv. Jana Pavla II., papeže (22. října). Následuje tzv. Misijní neděle (24. října). Sbírka této neděle je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Ve čtvrtek 28. října oslavíme svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.


Jezuitský liturgický kalendář

V úterý 12. října oslavíme památku bl. Jana Beyzyma, polského jezuitského misionáře mezi malomocnými
na Madagaskaru. V úterý 19. října si připomeneme památku sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese a dalších mučedníků misie mezi domorodci v Kanadě. Ve čtvrtek 21. října bude vzpomínka na jezuitského mučedníka z Marianských ostrovů v Tichomoří kněze bl. Diega Aloise de San Vitores a jeho laického spolupracovníka sv. Petra Calungsoda. V sobotu 30. října si připomeneme irského jezuitského bratra mučedníka bl. Dominika Collinse.


Plnomocné odpustky

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. ledna 2020 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud
z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2.-8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.

K obvyklým podmínkám – svatá zpověď, přijetí Eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova
- však pro toto období přibyla podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše.

V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky – tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.“


Katecheze/výuka náboženství pro děti ve šk. roce 2020/21

Rodiče mají nezastupitelnou zodpovědnost za to, že budou děti, které byly pokřtěny, přivádět ke Kristu. Nabízíme jim v tom pomoc prostřednictvím katechezí (výuky náboženství), jež nabízejí vzdělání ve víře i její prožívání dětem
ve věku předškolním i školním.

Více na www.kostelignac.cz


Přípravy dospělých ke křtu

Setkání dospělých, kteří mají zájem o přípravu ke svátosti křtu, eucharistie a biřmování, začnou v úterý 5. října v 18:45 v Ječné 2 a pokračovat budou vždy v úterý ve stejném čase. Kontaktujte rektora kostela: rektor@kostelignac.cz.

Je možné začít i později a nezávazně kvůli prvnímu seznámení se s vírou a teprve později se na základě zkušenosti rozhodnout co dále.

Přípravy dospělých k biřmování, případně sv. přijímání

Setkání pokřtěných, kteří mají zájem o přípravu k biřmování, případně k přijetí eucharistie, začnou v pondělí 4. října v 18:45 v Ječné 2 a pokračovat budou vždy v pondělí ve stejném čase. Zájemci ať kontaktují rektora kostela: rektor@kostelignac.cz.


Růženec a adorace

Každý den před večerní mší svatou se v kostele společně modlíme růženec. Začíná se před pátou hodinou. Ve čtvrtek po večerní mši svaté asi od 18.15 hod do 19.15 hod probíhá v našem kostele adorace. Modlíme se při ní také
za dobrá duchovní povolání. Zveme vás k zastavení, spočinutí a k tiché modlitbě. Vždy je za co prosit, za co chválit
a děkovat, nebo jen tak být s dobrým Bohem.


Představení VKH Praha

S kostelem sv. Ignáce je spojeno také Vysokoškolské katolické hnutí Praha, z. s. (VKH Praha). Jedná se
o společenství studentů vysokých škol, jejich absolventů a dalších, kteří jsou s akademickým prostředím jakkoli spjati. Cílem spolku je poskytnout zázemí studentům během jejich studia a nabídnout jim prostor pro duchovní růst, navazování přátelství, vzdělávání a smysluplné využití volného času.

VKH Praha má momentálně asi 170 oficiálních členů a další desítky sympatizantů, kteří se jejich aktivit účastní
bez toho, aniž by se do spolku oficiálně přihlásili. VKH Praha je členem celonárodní organizace VKH ČR, jejíž součástí jsou i jiná VKH v dalších českých studentských městech, např. v Brně, Olomouci nebo Ostravě.

VKH Praha spravuje desetičlenná rada, která se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a sedmi dalších radních. Rada společně se svými pomocníky zajišťuje chod celé organizace. V průběhu akademického roku se snaží vytvořit program plný různorodých aktivit, tak aby si každý přišel na své. Z pravidelných aktivit to jsou především Pondělní vysokoškolský klub (PoVyK), který se koná jednou měsíčně a jehož náplní jsou besedy, přednášky a diskuze se zajímavými hosty. Mezi další pravidelné akce patří Úterní společenství (ÚTES), rytmické středeční studentské mše
a čtvrteční sportování s Lazarem. Kromě toho jsou pořádány víkendovky, duchovní doprovázení, křížové cesty, taneční, ples a mnoho dalších akcí.

U sv. Ignáce využívá tento spolek zejména podkrovní prostory a Družinský sál. Podílí se také na pravidelném úklidu prostor kostela.

Zahajovací studentská mše nového akademického roku proběhne 6. října v 19:00 a jste na ni srdečně zváni.


Tip do Vaší knihovny

SIEBEROVÁ, Jana. Bůh je můj životní program. Triton, 2021. 124 str.

J. Sieberová, zakladatelka Domácího hospice Duha, nemá problém jít s vlastní kůží na trh, může-li to někomu prospět. A tak nám tentokrát předkládá silné příběhy ze své hospicové práce, mozaiku svých setkání, cest, vztahů, ty nejosobnější prožitky. Protože Bůh je jejím životním programem, své životní štěstí vidí v tom, že všichni ti, které provází až před Jeho bránu, budou přijati a radost věčnou naleznou.

Bůh je nekonečně milosrdný a jak trefně dodává v doslovu ke knize biskup J. Baxant: „Není známo, že by se někdo ze zemřelých vrátil zpět na zem, údajně do lepšího.“ Bůh je můj životní program je tvrzení odvážné ale J. Sieberová je svým životem zcela naplňuje.

                                                                              Jana Laudátová


Nejbližší události

2. října (sobota)

Výlet na zámek Častolovice a do Neratova.

3. října (neděle)

Setkání "Velké kafe"

6. října (středa)

Zahajovací mše sv. pro studenty od 19:00 h.

od 11. října (pondělí)

V Dušičkové kapli krátká vernisáž výstava o kněžích popravených komunistickým režimem Janu Bulovi a Václavu Drbolovi, v 17 h.

17. října (neděle)

Ekumenická bohoslužba za oběti totalit v rámci festivalu Mene Tekel, od 14:00 h.

Varhanní koncert od 19:00 h.


Sbírky

V neděli 10. října se bude konat druhá sbírka na služné kněží. V předchozí sbírce se vybralo 953 tisíc Kč
a jednotlivci zaslali 111 tisíc Kč přímo na účet fondu 45301130/2700.

V neděli 24. října proběhne sbírka na misie. Díky za Vaši štědrost!


Různé

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci, ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz nebo na tel. 721626 811.

* * *

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

* * *

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou.

* * *

Divadlo Na zábradlí zve na autorskou inscenaci Kyjem po kebuli, kterou režírovali a scénář napsali Boris Jedinák
a Petr Erbes. Inscenace vychází z dopisů Augustina Strobacha, jezuitského misionáře a jihlavského rodáka, který na konci 17. století odjel na Mariánské ostrovy a při povstání zde zemřel mučednickou smrtí. Diváci spolu s ním na vlastní kůži zažijí například první kontakt evropské civilizace s původními obyvateli Marián nebo svatou mši přerušenou krvavou vzpourou. Představení má 95 minut bez přestávky.

Vstupenky (a stejně tak další informace k představení) jsou dostupné zde: https://www.nazabradli.cz/repertoar/kyjem-po-kebuli/


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek            6:15                              7:30                            17:30
Sobota                                                             7:30                            17:30
Neděle                         7:00                  9:00                 11:00               17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                                         11:00


                                    
ZPRAVODAJ  

vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, Z. Šimečková, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 27. 9. 2021
 

Publikováno: 26.09.2021 18:22
Aktualizováno: 26.09.2021 18:29