Zpravodaj - únor 2016

Vděčnost
Denně máme být za co vděčni, a tím více ročně. Šestkové letopočty nás jezuity vedou k vděčnosti velké. Pohleďte s námi.

Koncem února 1556 posílá sv. Ignác do Prahy 12 tovaryšů, jezuitů různé národnosti. Popatřme ale na dění o staletí dál, neboť za 220 let je jejich činnost zastavena. Ale pak… ?

Kronika píše: „Hlavní zásluhu o to, že Tovaryšstvo Ježíšovo znovu působí v Praze, má kněžna Helena Lobkowiczová. Ta v roce 1846 koupila za 23.000 zlatých malý dům se zahradou při kostele sv. Ignáce a píše provinciálovi do Vídně: "Rozhodla jsem se k větší Boží slávě převésti dům v Praze II, č. 505 na Tovaryšstvo Ježíšovo." Dar byl přijat, ale politická nepřízeň vůči Tovaryšstvu se uklidnila až za dvacet let. Jezuité mohli u sv. Ignáce začít působit až r. 1866.

Komu ale vděčíme za kolej a kostel na Novém Městě? K tomu účelu darovala vdova po nejvyšším purkrabí Adamovi ze Šternberka, Marie Maxmiliána, roz. Hohenzollernová, již roku 1630 ku zřízení gymnasia 10.000 zlatých. Roku 1633 zemřel dobrodějce jediný syn Vojtěch, po čemž věnovala Jesuitům na kollej ještě 33.000 zl. Při mši 14. 10. 1633 v kapli Božího Těla jí provinciál Kryštof Grenzin předal fundační svíci a titul zakladatelky koleje.

Isabella Magdalena, hraběnka Šternberková přispěla na kolej znamenitým darem 100.000 zl., Marie Teresie hraběnka Paarová, roz. Šternberková věnovala 50.000 zl., hrabě František Šternberk daroval 50.000 zl. Na podporu chudých studentů přispěli jezuitům ještě: roku 1638 vyšehradský děkan Václav z Růžové 5.000 zl. a Jan Birka z Birkenštejnu statek Brnky. Ještě za svého života darovala všechno své jmění roku 1666 na stavbu kostela šlechtična Alžběta Monika Carolides, roz. Hozlauer.

Roku 1866 na podzim začali kněží TJ v chrámu po česku i po německu kázati, a svatyně ta, dlouho téměř opuštěná, plnila se znenáhla každou neděli a každý svátek množstvím nábožných posluchačů slova Božího.

Museli ale snášet nejedno příkoří. Vlastenecký spisovatel, kanovník Karel Vinařický, s profesorem Antonínem Skočdopolem ujali se jich a vydali proti nezřízeným novinářským útokům na Jesuity dva spisky: "Jesuité" (1866) a "Druhá odpověď k otázce o Jesuitech" (1867), v nichž důkladně probrali všecky výčitky, činěné Tovaryšstvu v minulosti i přítomnosti od nepřátel jeho. Jesuité mají nyní při chrámu sv. Ignáce pouhou residenci, t. j. řeholní dům bez školy a koleje.“

Chceme si, vážení přátelé v Kristu, připomenout letos i s vámi obnovenou činnost nás jezuitů u sv. Ignáce. Nelze vypočítat všechny dobrodince, ale pamatujeme i na vás současné, svými dary podporující evangelizaci a růst Božího království v lidských srdcích.

                                                                                                                                          P. Josef Čunek, SJ


Obecný liturgický kalendář

Únorový liturgický kalendář zahájí v úterý 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu, tzv. „Hromnice“, kterým si připomínáme událost z Lk 2,22–40: Malého Ježíše představili Hospodinu v jeruzalémském chrámě a obětovali za něj pár hrdliček nebo holoubat. Při této příležitosti se malý Ježíš setkává se starcem Simeonem a prorokyní Annou. Ve středu 3. února je nenávazná památka biskupa a mučedníka sv. Blažeje a biskupa sv. Ansgara. V pátek 5. února si připomeneme sv. Agátu, pannu a mučednici. V pondělí 8. února slavíme nezávazné památky sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefiny Bakhity, panny. Na 10. února připadá letos Popeleční středa a s ní i začátek postní doby. Ve čtvrtek 11. února se připomíná památka Panny Marie Lurdské a zároveň Světový den nemocných.

Popeleční středa je dnem přísného půstu, tzn. není dovoleno jíst pokrmy připravené z masa teplokrevných zvířat (savců a ptáků) a dosyta se smí jíst jen jednou za den. Ostatní dávky se výrazně krátí. Tento přísný půst jsou povinni zachovávat dospělí od dokončeného 18. do dokončeného 59. roku věku. Mladiství od 14. do 18. roku a starší nad 59 let se mají v tyto dny zdržet jen masitých pokrmů, ale dávku si nemusí krátit. Nemoc, těžká tělesná práce a jiný podobný vážný důvod od újmy v pokrmu osvobozují. Stravování ve veřejných zařízeních zde omluvou není, naopak lze i tuto příležitost využít ke svědectví o své víře.

V pondělí 22. února oslavíme svátek Stolce sv. Petra, v úterý 23. února pak památku sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka. 


Jezuitský liturgický kalendář

Ve čtvrtek 4. února si připomeneme památku jezuitských misionářů umučených pro víru v Krista v zámořských misiích v Indii, Japonsku a na Madagaskaru – sv. Jana de Britto, kněze; bl. Karla Spinoly, kněze a druhů, mučedníků; bl. Rudolfa Acquavivy, kněze a druhů; bl. Františka Pacheca, kněze a druhů; bl. Jakuba Berthieu, kněze. Na sobotu 6. února připadne památka sv. Pavla Mikiho, kněze a druhů, mučedníků japonských. Byli popraveni v Nagasaki během vlny pronásledování křesťanských misionářů v roce 1597. V pondělí 15. února si připomeneme sv. Claudia la Colombière, kněze, duchovního vůdce sv. Markéty Marie Alacoque, šiřitelky úcty k Božskému Srdci Ježíšovu.


Během postní doby bude postavena maketa Golgoty a bude možné si brát papírové křížky s úkoly… však už to znáte! Hledáme dobrovolníky, kteří by připravili křížky pro nás všechny. Jak? Přijďte do sakristie, kde si vezmete libovolný počet archů s vytištěnými křížky, které je třeba vystřihnout, slepit…

Hledáme dobrovolníka, který by se o tuto aktivitu staral po celou dobu postní. Jestliže se nenajde, s největší pravděpodobností nebude existovat ani tato možnost „postních předsevzetí, která jsou natištěna na papírových křížcích“.

Zájemci ochotní pomoci, kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou.


Setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 2. 2. 2016. v 18:40. Celý tento měsíc bude naším tématem to, jak vykoupení chápe Starý zákon a tradice, které z něj vychází, národ, kterému je na prvním místě toto vykoupení určeno – lid židovský neboli děti Izraele. Vykoupení souvisí s exilem – jak to učí i křesťanská systematická teologie. Potě, co Adam a Eva byli vyhnáni z ráje, se mluví o vykoupení v knize Exodus – zde hebrejští otroci byli uvedeni do svobody mocnou Boží rukou. Budeme číst jak kapitoly 1–15 knihy Exodu, tak i komentář jednoho z největších pražských rabínů rabína Löwa (1525–1609) k této knize גבורות השם (g΄vurot ha΄šem) – Úžasné skutky Hospodina, která je věnována tématu exodu.

Naše druhé setkání bude v úterý 9. 2. 2016. v 18:40. Poté, co měl biblický Izrael království, lidé hřešili a napodobovali okolní národy a sloužili modlám. Proto byl zbořen i jeruzalémský chrám a Židé byli v babylonském exilu. O osvobození rozhodlo až vítězství tehdejší Persie nad Babylonem – král Kýros, o kterém hovoří čtyřicátá pátá kapitola knihy proroka Izajáše – povolal jsem tě s láskou, ačkoliv jsi mě neznal… Ano – tak nějak je to i s námi – po hříchu následuje exil. Ale dobrý Bůh se nás vždy znovu ujímá.

Třetí biblická hodina bude v úterý 16. 2. 2016. v 18:40. Ve znamení židovské a křesťanské mystiky budeme studovat křesťanskou a židovskou mystiku proto, abychom si uvědomili vykoupení, která přichází do světa, nebo jak to napsal Franz Rosenzweig. Hvězda vykoupení od Rosenzweiga není nějaký román pro nerozumné. O lásce se zde nemluví jako o ctnosti, ale jako o události – ano, láska je událost, která mění náš život v něco lepšího.

                                                                                                                                            P. Josef Blaha, SJ


Tip do vaší knihovny

Lia Cerrito, Z Boží kanceláře, 2. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007

V Boží kanceláři je spousta věcí – celý náš svět, který leží před Božím zrakem. – Autorka této líbezné knížky věnovala ve svém životě všechny své síly tomu, aby aktuální zvěst evangelia byla šířena s půvabem a fantazií. – Čtenáři, kteří objeví tuto knížku, se ocitnou v jiném světě. Malý úryvek napoví a snad zaujme: Do Boží kanceláře se dostaví sebevědomí mladík. „Přejete si?“ řekl Pánbůh. „Jsem profesor teologie, vím všechno o Bohu.“ „Opravdu?“ podiví se Pánbůh. „Přeložil jsem evangelium do jazyka odpovídajícího současné kultuře. Evangelium už prostě neodpovídá současnosti. Dnešní člověk potřebuje jiný jazyk. Je to jako se vrátit k pohádkám, co nám četli jako dětem.“ „Dětem?“ poznamenal Pánbůh. „Zvláštní – ráj je právě pro děti.“ A potom Pánbůh řekne raráškovi Menicovi: „Doprovoď pána o patro níž. A dej mu znovu přečíst to infantilní evangelium. Ve kterém stojí: jestliže nebudete jako děti, nevejdete do nebeského království.“

                                                                                                                                             Jana Laudátová


MAGIS – jezuitský předprogram Světového dne mládeže

Před Světovým dnem mládeže v Krakově (25.–31. července 2016) jezuité připravují mezinárodní setkání zv. MAGIS. Zúčastní se jej na dva tisíce mladých lidí z celého světa, kteří pocházejí z jezuitských farností, studentských center či nějakým způsobem žijí ignaciánskou spiritualitu.

Po úvodním víkendu v polské Lodži (15.–17. července) se mladí rozdělí do menších mezinárodních skupin (o zhruba třiceti členech tří různých národností), ve kterých prožijí tzv. experiment. Experimenty (neboli zkušenosti) se dělí do pěti kategorií: poutní, duchovní, umělecké, sociokulturní a experimenty orientované na službu, které zahrnují sociální práci a ekologii. Konat se budou v různých částech Polska, v Litvě, na Slovensku a v České republice. Jeden z experimentů, nazvaný Živé kameny, se uskuteční také v Praze. Mladí lidé při něm budou nabízet evangelizačně zaměřené komentované prohlídky mj. v kostele sv. Ignáce.

Po experimentech se všichni účastníci setkají v Čenstochové (23.–25. července) ke společné reflexi prožité zkušenosti. Na SDM v Krakově se pak připojí k české delegaci.

Latinské slovo magis znamená „více“ a sv. Ignác z Loyoly ho užíval, když mluvil o hledání většího dobra a větší slávy Boží. Jezuitský program MAGIS nabízí mladým lidem možnost žít více pro Boha a pomocí ignaciánské spirituality se naučit hledat Boží přítomnost ve všech aspektech svého života.

Další informace naleznete na webových stránkách: http://www.jesuit.cz/magis/ – http://magis2016.org/en/.

Informace a přihlášky (do 15. února 2016) na e-mailu magis.bohemia@gmail.com.


Drobná, leč důležitá oznámení

2. 2.       Biblická setkání nad SZ
6. 2.       Duchovní obnova pro dospělé
7. 2.       „Velké kafe“
9. 2.       Biblická setkání nad SZ
9. 2.       Společenství dospělých
10. 2.     Popeleční středa (začíná postní doba)
11. 2.     Eucharistický výstav (8:15–16:55 h.)
14. 2.     Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod.: Svatoignácký sbor, postní moteta
14. 2.     Při mši sv. v 17:30 h. uvedení našich katechumenů mezi čekatele křtu
16. 2.     Biblická setkání nad SZ
18. 2.     Eucharistický výstav (8:15–16:55 h.)
21. 2.     Hudební doprovod mše sv. v 17:30 hod.: Chrámový pěvecký sbor Ignis
23. 2.     Společenství dospělých
24. 2.     „Svatopetrský haléř“, peněžní sbírka, jejíž výtěžek slouží Svatému stolci pro charitativní pomoc    
              v různých částech světa
25. 2.     Eucharistický výstav (8:15–16:55 h.)
28. 2.     Při mši sv. v 17:30 h. první skrutinium našich katechumenů

Právní poradna je bezplatně k dispozici každou první a třetí středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (v případě zájmu do 19:00 hod.). Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková.

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují P. Josefa Čunka SJ na telefonu 221 990 224 nebo na emailové adrese ignac@jesuit.cz, nebo přímo paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.

Pravidelné večerní adorace v našem kostele jsou každý čtvrtek a začínají hned po večerní mši svaté, tj. cca od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet do kostela i odcházet je možné z Ječné ulice přes sakristii.

Publikováno: 03.02.2016 02:44
Aktualizováno: 30.12.2016 15:20