Zpravodaj - prosinec 2021

     Milí přátelé,
v adventní době si připomínáme slova kněze po Otčenáši: ať…s nadějí očekáváme požehnaný příchod (advent) našeho Spasitele Ježíše Krista.

Před vánoční oslavou příchodu Božího Syna při jeho narození si uvědomujeme i jeho další dva příchody: při završení dějin a v každou chvíli našeho života. Probuďme svou vnímavost na neustálé přicházení Pána a určitě nám to pomůže prožívat radostněji a nadějeplněji i pohled do Betléma a výhled k horizontu dějin! Napomůže k tomu adventní duchovní obnova v sobotu 11. prosince – ať v kostele nebo on-line.

21. listopadu vstoupilo prvních dvanáct odvážlivců na synodní cestu. Nejdříve si představili cíle synodní cesty
a program dalšího setkání. Potom si vybrali dvě témata z předložených deseti. Pak se rozdělili na dvě menší skupinky, které se 28. listopadu sejdou k duchovnímu rozhovoru na jedno z témat. Byly také vybrány moderátorky
a zapisovatelky a všichni se seznámili s pravidly jednání. Těšíme se na jejich zkušenost a doufáme, že se do konce února setkají ještě další skupinky.

V neděli 5. prosince přispějeme do Mikulášské sbírky na bohoslovce.

Přeji Vám, milí přátelé, prožívání adventu i Vánoce v bezpečí před každým zmatkem. V důvěře v Pána se modleme
za církev, za papeže Františka, za svět i za naši zem v době covidové. Ať jsou naše chrámy a betlémy prostorem naděje, která nás vede k činorodosti užitečné druhým!

S + přáním přáním požehnaného adventu a Vánoc                            P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

     První nedělí adventní 28. listopadu začal nový liturgický rok. Liturgická barva adventu je fialová a vyjadřuje vážný charakter této doby, která je časem přípravy na narození Páně a uvědoměním si, že čekáme na Kristův druhý příchod na konci dějin. Pod vážnou slupkou adventu se však skrývá poselství naděje. V úterý 7. prosince si připomeneme milánského biskupa sv. Ambrože, který je jedním ze čtyř učitelů západní latinské církve. Ve středu
8. prosince následuje slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V pondělí 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice. Kdysi za noci temné, v své touze milostné, již láska zná, ó štěstí nekonečné, vyšla jsem nezřena, když nad domem mým vládl klid a tma. – Autorem těchto slov je sv. Jan od Kříže, kněz
a učitel církve, reformátor karmelitánského řádu a mistr křesťanské mystiky. Jeho památku slavíme v úterý
14. prosince.

Vánoční období začne vigilií Narození Páně v pátek 24. prosince večer a následující slavností Narození Páně
25. prosince a potrvá do svátku Křtu Páně v neděli 9. ledna. Mezitím si v neděli 26. prosince připomeneme 
sv. Štěpána, prvomučedníka a patrona naší farnosti. V neděli 26. prosince oslavíme svátek Svaté rodiny – Ježíše, Marie a Josefa a následující den, v pondělí 27. prosince, je Svátek svatých Mláďátek, mučedníků, dětí zabitých králem Herodem ze strachu před nově narozeným králem-Kristem. 1. ledna je zasvěcený svátek, slavnost Matky Boží Panny Marie.


Jezuitský liturgický kalendář

     Ústředním tématem výzdoby v kapli sv. Františka Xaverského je „následování Krista“. V pátek 3. prosince oslavíme svátek tohoto světce, který se narodil na zámku Xavier v baskické rodině. Během svých studií v Paříži se setkal se sv. Ignácem z Loyoly a stal se jedním z jeho prvních druhů, kteří se zasvětili Bohu na Montmartru v roce 1534. Z pověření papeže Pavla III. a portugalského krále se 7. dubna 1541 vydal do Indie a po třinácti měsících přistál ve městě Goa. Působil mezi lovci perel na jihovýchodním konci Indie, na Cejlonu, na Malajském poloostrově 
a na Molukách. Roku 1549 opustil Malakku v Malajsku a odebral se do Japonska. Později cestoval do Číny, aby i tam mohl misijně působit. Čína ovšem v té době pod přísnými tresty zakázala příjezd jakýchkoliv cizinců do země. Portugalská loď Františka vysadila na ostrově San Čoan poblíž Kantonu, kde 3. prosince 1552 zemřel. Je patronem misionářů.


Advent a Vánoce v našich kostelích

     Při návštěvě našich kostelů a při pohybu v areálu kostela sv. Ignáce a sv. Štěpána dodržujeme platná hygienická nařízení. Sledujte web kostela, protože vše se může podle stavu pandemie změnit.

Kostel sv. Ignáce

Pondělí až pátek
6:07
- modlitba Anděl Páně a mše sv. s rorátními zpěvy (i online přenos)
7:25 - modlitba Anděl Páně a mše sv. se Staročeskými rorátními zpěvy
17:30 - mše sv. s adventními zpěvy z kancionálu (i online přenos)

Sobota
7:25
- modlitba Anděl Páně a mše sv. s rorátními zpěvy (přenos online)
17:30 - mše sv. s adventními zpěvy z kancionálu (i online přenos)

Neděle
6:55
- modlitba Anděl Páně a mše sv. s rorátními zpěvy (i online přenos)
9:00 - mše sv. s adventními zpěvy z kancionálu (i online přenos)
11:00 - latinská mše sv. za doprovodu písně RORATE COELI 
17:30 - mše sv. s adventními zpěvy z kancionálu (i online přenos)

Stavíme betlém. Přijdeš také?

Zkoušeli jste někdy postavit velký betlém?
Navíc s lidmi, které neznáte?

Od 28. listopadu do 24. prosince stavíme společně betlém.

Můžete ho dotvořit hvězdičkou s modlitbou… Figurkou, kterou vyrobíte a jež Vás představuje. Základní figurky vytvořila akademická malířka Jindra Hubková. Je autorkou betléma, jehož figurky bude letos možno sbírat v jednotlivých kostelech (viz brožurka akce Křesťanské Vánoce).

Adventní duchovní obnova bude v sobotu 11. prosince 2021 přenášena také ONLINE (připojíte se kliknutím
na událost na webu kostela).

Program:
9:00      Modlitba
            Přednáška v kostele na téma EXAMEN – P. František Hylmar SJ.
            Následuje adorace Nejsvětější svátosti oltářní, soukromá modlitba, možnost svátosti smíření.
10:30    Požehnání.

Pokud budete doma bez fyzického společenství ostatních, je vhodné předem si najít tiché místo, kde je možné se modlit nebo alespoň vyslechnout přednášku a pak se jít projít a modlit se venku.

Bohoslužby vánočních dní budou, vzhledem k epidiemické situci, upřesněny. Prosíme, sledujete web kostela.

Návštěva betléma v kostele sv. Ignáce je možná v době otevření kostela a mimo probíhající bohoslužby. Betlém bude vystaven od 24. prosince v době od 9.00 do 16.00 h.

V kostele bude nejpozději od 24. prosince 2021 k dispozici k odnesení betlémské světlo.
 

Kostel sv. Štěpána

Zpívané adventní nešpory v neděli 12. a 19. prosince 2021 v 17:00 h.

Bohoslužby vánočních dní budou, vzhledem k epidiemické situci, upřesněny. Prosíme, sledujete web kostela.

Prohlídka v kostele sv. Štěpána

     Na svátek sv. Štěpána v neděli 26. prosince v 15 hodin se ve farním kostele sv. Štěpána koná mimořádná vánoční komentovaná prohlídka „Na Štěpána u Štěpána“. Mgr. Michael Soukup promluví o historii a mimořádném významu tohoto chrámu a o jeho patronovi sv. Štěpánovi, jáhnovi a prvomučedníkovi. Pozornost bude věnovat jeho zobrazením v kostele /mistrovský barokní obraz Matěje Zimprechta na hlavním oltáři a sádrová plastika z r. 1909
v severní lodi/ a zdejším poutním slavnostem, které v minulosti byly významnou událostí pražských Vánoc.

Dále se zaměří na unikátní milostný pozdně gotický obraz Madony Svatoštěpánské a především na zdejší půvabné dřevěné jesličky tradičně vystavované v boční Kornelské kapli. Betlém vytvořil počátkem 20. století pražský řezbář František Vratislav Buk (1855-1927), jehož Závod pro umělecko-průmyslové práce ze dřeva sídlící v Jilské ulici
na pražském Starém Městě vytvořil celou plejádu chrámových betlémů, a to ne jenom v Praze.

Součástí programu budou krátká intermezza s varhanními preludii na motivy vánočních koled a na závěr společný zpěv českého vánočního hymnu „Narodil se Kristus Pán“.

Sraz účastníků prohlídky je před vchodem do kostela v 15 hodin. Vstupné 100,- Kč jako příspěvek na kostel se bude vybírat při vstupu do kostela.

POZOR: Během prohlídky bude kostel uzavřen a všichni účastníci musí mít nasazeny respirátory!!!

Prosíme, vzhledem k epidemické situaci sledujete web kostela – zda se akce uskuteční. Děkujeme.


Synodní cesta u sv. Ignáce

     Na webových stránkách cirkev.cz pod okénkem Synoda 2021-2023 najdete pěkné podklady k seznámení se
s tím, co se synodou zamýšlí. Materiály pro pražskou arcidiecézi najdete na webu pastorace.apha.cz. Četba se vyplatí. Poprvé v historii se na biskupské synodě, která pomáhá v rozlišování papeži, mohou podílet všichni věřící.

Témata
k projednání jsou velmi obecná a jde při nich o první naslouchání a vyslovování toho, co nám říká Duch svatý k otázce opravdu společného kráčení celé církve:
1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ. V církvi a ve společnosti jdeme vedle sebe po stejné cestě.
2. NASLOUCHAT. Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků.
3. UJMOUT SE SLOVA. Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou.
4. SLAVIT. „Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vycházíze společného naslouchání Božímu slovu
    a slavení eucharistie
.
5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ. Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové
    jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli.

6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI. Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné
    porozumění.

7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI. Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním
    křtem, má na synodální cestě zvláštní místo.

8. AUTORITA A SPOLUÚČAST. Synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni účast a všichni nesou
    odpovědnost.

9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT. V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch svatý
    říká prostřednictvím celého našeho společenství.

10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY. Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé
    učení se…

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu. (Přípravný dokument, 32)

                                                                                                     P. František Hylmar SJ


Prosba od sester boromejek

     Milí přátelé,
dovolte mi obrátit se na Vás s prosbou. V naší nemocnici v Praze se nyní potýkáme s nedostatkem zdravotnického personálu, jak zdravotních sester, tak ošetřovatelek, sanitářek, sanitářů. Zvláště nyní, kdy opět vzplanula vlna nákazy koronavirem. Chceme vás požádat, pokud byste chtěli a mohli pracovat v nemocnici u nemocných, třeba
jen na přechodnou dobu 1–3 měsíců, budeme velice vděčné. Nebo pokud máte někoho známého, kdo by mohl nějak pomoci, prosím kontaktujte nás.
Vím, že situace je náročná na všech frontách, nicméně si tuto žádost dovoluji vyslovit. 

Kontaktní osobou je s. Norberta Sukupová, hlavní sestra naší nemocnice: 731 614 803,  dobromila.sukupova@nmskb.cz

                                                                                          Děkuji, za sestry boromejky s. Ancilla Doležalová


Tip do Vaší knihovny

Ambros, Pavel. Antonín Cyril Stojan – apoštol všeobecného kněžství. Refugium, 2021, 127 s.

     Text nás seznamuje s charizmatickou osobností olomouckého arcibis-kupa A. C. Stojana při příležitosti
100. výročí jeho jmenování arcibiskupem. Autor vyhodnocuje tradiční pohledy na něj a zároveň otevírá i nové perspektivy. Lidé stále přicházejí k jeho hrobu – odkaz A. C. Stojana je živý.

Zejména dnes nás povzbuzuje jeho statečný postoj zastávat se Božích věcí před různými státními institucemi.

Autor vyzdvihuje důležité téma všeobecného kněžství.

„Ruka má buď při práci, avšak srdce mé u Tebe, Bože.“ To bylo celoživotní motto A. C. Stojana.

                                                                                                    Jana Laudátová


Nejbližší události

 28. listopadu (neděle)

První neděle adventní

Možnost žehnání adventních věnců (v sobotu 27. 11. v 17:30 h. a v neděli bohoslužby v 9:00 h. a 17: 30 h.)

 5. prosince (neděle)

Setkání "Velké kafe" se NEUSKUTEČNÍ z epidemiologických důvodů

 11. prosince (sobota)

Duchovní obnova farnosti ONLINE

 12. prosince (neděle)

Koncert od 19:00 h. se NEUSKUTEČNÍ z epidemiologických důvodů


Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz nebo na tel. 721 626 811.

* * *

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

* * *

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou.

* * *

Pro práci s dětmi ve farnosti bychom potřebovali ruličky od alobalů, pečících papírů a kuchyňských utěrek. Také prosím o použité vánoční papíry z dárků. Tento materiál dejte do sakristie na zadní okno.

                                                                                                        Děkuji, Tereza Novotná


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek           6:15                  7:30                 17:30 (i online)
Sobota                                                7:30                 17:30 (i online)
Neděle              7:00                  9:00 (i online) 11:00     17:30 (i online)

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                                        11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, Z. Šimečková, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 26. 11. 2021

Publikováno: 27.11.2021 16:50
Aktualizováno: 27.11.2021 17:06