Zpravodaj - červen 2021

     Milí přátelé,
zdravím Vás všechny od sv. Ignáce už v červnových dnech. V tomto měsíci, tradičně zasvěceném Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, se, Bohu díky, postupně uvolňují restrikce setkávání osob. Děkujeme Pánu za úlevu a dále prosíme
za vyhasnutí pandemie. Naši biskupové zvou věřící, aby se, jak a pokud to půjde, znovu osobně účastnili aspoň některých bohoslužeb a přijali svátosti. Abychom prostě znovu podle možností navázali a oživili své osobní kontakty s Bohem i skrze naše společenství víry.

Ježíšovo Srdce otevřené všem lidem nám ukazuje a připomíná, že nás Bůh miluje láskou, která nezná mezí a hranic
a není ničím podmíněná. Někoho z nás osloví zvláště oběť kříže, ve které se za nás Boží Syn vydal do krajnosti. Někdo zase velice ocení Kristou přítomnost s námi lidmi i v obyčejných a nejobyčejnějších chvílích a situacích našeho denního života. Projevy lásky a obětavosti ať spojují Boha s námi nás s Bohem.

U nás v kostele budeme mít zase po několika letech příležitost zúčastnit se primice. Slavit ji bude v neděli 27. června v 9 hodin Samuel Prívara z Tovaryšstva Ježíšova. Po svém vstupu do řádu v roce 2013 prošel noviciátem v Ružomberku a dalšími studii v Mnichově a v Madridu, kde letos v únoru přijal jáhenské svěcení. Svátost kněžství přijme na Velehradě 26. června. Bude členem pražské jezuitské komunity a u sv. Ignáce a u Nejsvětějšího Salvátora se bude věnovat pastoraci vysokoškoláků a také bude mít na starosti podporu duchovních povolání.

22. května bylo v katedrále spolu se stovkou dalších zájemců o křest přijato do katechumenátu pět kandidátů křtu
od sv. Ignáce a 15. června se tam šest našich neofytů zúčastní mše sv. s kardinálem Dukou.

V sobotu 12. června uzavřou manželství náš ministrant, zvoník u sv. Štěpána a zdatný pomocník v technických záležitostech pan Jan Táborský a loni u nás pokřtěná slečna Viola Kozderová. V neděli 20. června se zase budeme těšit na první svaté přijímání dětí. Pamatujeme modlitbou!

Všem, zvláště žákům a studentům, rodičům a učitelům a profesorům, kteří končí další náročný školní a akademický rok, přeji pokojné dny.

S + požehnáním                                                                       P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

    Ve čtvrtek 3. června je slavnost Těla a Krve Páně. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova letos připadá
na pátek 19. června a po ní v sobotu 12. června následuje památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
15. června bude památka patrona katedrály sv. Víta. Ve čtvrtek 24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Liturgický kalendář tohoto měsíce uzavře v úterý 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.


Jezuitský liturgický kalendář

     V úterý 8. června nás čeká památka sv. Jakuba Berthieu, kněze a mučedníka Madagaskaru a ve středu 9. června památka „apoštola Brazílie” sv. Josefa de Anchieta. Při slavnosti 19. června Tovaryšstvo Ježíšovo obnoví své zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na 21. června pak připadá památka patrona mládeže a studentů 
sv. Aloise Gonzagy, který zemřel dvaceti tří letý jako dobrovolník při ošetřování nakažených morem.


Noc kostelů 2021

     Letošní Noc kostelů byla u sv. Ignáce trochu jiná. Žijeme zvláštní coronavirovou dobu, tak jsme byli povinni dodržet hygienická opatření. I přesto, že návštěvnost byla zřejmě právě kvůli hygienickým opatřením mnohem nižší, než obvykle (1317 osob), byla tato událost mimořádná. Proč? Lidé, kteří 28. května 2021 do našeho kostela přišli, byli vnímaví, s opravdovým zájmem. Zastavovali se u všech celovečerních akcí - modlitba, výstava liturgických předmětů, expozice otce Adolfa Kajpra. Velký zájem byl i o žehnání předmětů, které během večera 3x vedl otec František Hylmar. A na dvou komentovaných prohlídkách byly lavice obsazené a návštěvníci soustředěně sledovali výklad. Nakonec se na Noc kostelů sešlo mnohem více dobrovolníků, než bylo přihlášeno, proto nebyl problém
s vystřídáním na jednotlivých stanovištích. Mimořádné bylo i to, že jak otec Jan Adamík, který byl u liturgických předmětů, tak otec Hylmar byli celý večer, tedy od 19.00 do 24.00 v kostele přítomni, připraveni diskutovat
s návštěvníky. Opravdu "tak trochu jiná Noc kostelů" byla požehnána a pro všechny, kdo se ji ze společenství kostela sv. Ignáce zúčastnili, byla důvodem k radosti. Bohu díky!

                                                                                                     Dana Jaklová


Nejbližší události

20. června (neděle)     Dvě děti poprvé přijmou Krista v eucharistii (1. svaté přijímání) při bohoslužbě v 9:00 h.
27. června (neděle)     Primiční mše sv. v 9:00 h. Samuela Prívary SJ. (Kněžské svěcení přijme spolu s Petrem
                                Hruškou SJ v bazilice na Velehradě v sobotu 26. června při mši svaté v 10 hodin z rukou
                                biskupa T. Holuba.)

Ve čtvrtek 10. června se mší svatou v 10:30 rozloučíme s členkou našeho společenství paní Martou Richterovou.

Během června nás také čekají tři křty malých dětí.

Poslední letošní studentská mše svatá bude ve středu 23. června z vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele.

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny i v neděli.

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se schází parta pomocníků k úklidu kostela.
Čas je i na popovídání.


Bohoslužby, zpovídání a adorace o prázdninách

Od 1. července přejdeme na obvyklý letní pořad bohoslužeb.

Mše svaté v pondělí až sobota v 7:30 a 17:30 h.
Kostel bude otevřen v 7:15 h. Zpovídat se bude 16:30 - 17:30 h.

Nedělní bohoslužby jsou beze změny, tj. 7:00, 9:00, 11:00 (lat.), 17:30 h.
Kostel bude otevřen v 7:45 h. Zpovídat se bude 16:30 - 17:30 h.

O prázdninách nebudou čtvrteční adorace.


Pro zájemce o jezuitský řád

     V pražské jezuitské komunitě budou mít možnost prožít červnový víkend 18. – 20. 6. 2021 mladí svobodní muži ve věku od 18 do 35 let, kteří uvažují o duchovním povolání. Několik jezuitů se s nimi podělí o to, co je vedlo
k rozhodnutí vydat se na cestu řeholního života. Budou mít také příležitost pohovořit si o hledání vlastního povolání. Pamatováno bude i na společnou či osobní modlitbu.

Info P. Petr Havlíček SJ na e-mailové adrese povolani(zavináč)jesuit.cz nebo na mobilu 739 029 115.
Více na www.jezuitoudnes.cz 


Přípravy na svátosti v roce 2021-2022

     Po prázdninách koncem září plánujeme zahájení dalšího kurzu příprav na svátost křtu a biřmování (spolu s přípravou na první svaté přijímání) pro dospělé. Zmiňte se, prosím, o této možnosti lidem z vaší blízkosti, o nichž víte, že by je to mohlo oslovit. Od konce léta budou na webu a v kostele na vývěskách a na letáčcích k dispozici kontaktní údaje. Zkusme být společenstvím otevřeným, misijním.


Katecheze (výuka náboženství) dětí ve šk. roce 2021/2022
         Od konce srpna také budeme shromažďovat zájemce o katechezi dětí (výuku náboženství) a o přípravu
na první svaté přijímání dětí.


Amazonka a P. Samuel Fritz SJ

     Ještě do 25. června můžete v Karolinu, Ovocný trh 5, Praha 1, zhlédnout výstavu s názvem „Amazonka“. Část výstavy je věnována také prvnímu objeviteli pramenů Amazonky P. Samuelu Fritzovi (1654–1725), jezuitskému misionáři, který byl první, kdo se po této řece plavil po celé její délce a vypravil se až do And, aby hledal její prameny. Byl také prvním, kdo vytvořil podrobnou mapu tohoto veletoku. Výstavu zahajuje mapa, která zachycuje objevitelské cesty S. Fritze k pramenům Amazonky i novodobé expedice prof. Janského, jedno oddělení expozice seznamuje 
s misijním působením otce Fritze v Amazonii, s vytvářením dvou map této řeky i se stopami, které po jeho působení lze v této oblasti nalézt dodnes.

Zdroj: Přírodovědecká fakulta UK. Magazin UK Forum.


Tip do Vaší knihovny

Petráček, Tomáš. Naděje v dějinách. Vyšehrad, 2020. 155 str.

     Prof. Petráček v literárním rozhovoru vyzývá k nahlédnutí do minu-losti. Ten, kdo se odhodlal překročit horizont svých osobních vzpomínek má odvahu zahledět do budoucna. Člověk bez dějinné paměti není plně člověkem.
Autor v jednotlivých kapitolách hovoří nejen o historii, ale připomíná také svoji cestu životem, do které patří příběh
P. J. Toufara.

Zdůrazňuje naléhavou potřebu hrdinů – národ bez hrdinů nemá budouc-nost, protože nemá vzory, nemá pilíře. Právě osoba P. J. Toufara je takovým vzorem a T. Petráček jej považuje za skutečný čihošťský zázrak. Při čtení této knihy se nám v mysli otevřou horizonty dějin a rozšíří se obzory pouze mechanicky uložených informací. Z celé knihy je zřejmé, že prof. T. Petráček patří k nejlepším českým historikům současné doby.

                                                                                                        Jana Laudátová


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek   6:15   7:30   17:30 (také online) ve středu 19:00 studentská mše sv. s doprovodem scholy
              (také online)
Sobota   7:30   17:30 (také online)
Neděle   7:00   9:00 (také online)  11:00 (latinsky)  17:30 (také online)

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle   11:00


ZPRAVODAJ  

vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200, 603 522 288
E-mail: info@kostelignac.cz   Web: www.kostelignac.cz
K tisku připravili: František Hylmar, Tereza Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 4. 6. 2021

Publikováno: 05.06.2021 18:13
Aktualizováno: 05.06.2021 18:25