Zpravodaj - leden 2022

     Milí přátelé,
vstupme do roku 2022 pod ochranou Matky Boží Panny Marie a v Nejsvětějším jménu Ježíšově, jak nám to umožňují liturgické dny 1. a 3. ledna.

Mám pro vás jednu zajímavost: při bohoslužbách o slavnosti Zjevení Páně budou na oltáři vystaveny ostatky Tří králů, které máme v našem kostele k dispozici. Budeme moci přispět do Tříkrálové sbírky.         

Pamatujme v modlitbách na synodální cestu církve. Do konce února máme čas na setkání dalších skupinek. Máte-li někdo chuť nebo nápad jak skupinku/y svolat, dejte mi, prosím, vědět.

Dostáváme bohužel občas nemilé právy, že se někdo v kostele nebo před ním setká s násilným chováním lidí žádajících peníze. Prosíme, dejte v takovém případě bezprostředně vědět na vrátnici v Ječné 2 nebo v zákristii.

Díky všem, kdo se zúčastnili důstojného rozloučení s naším otcem Ludvíkem Armbrusterem 29. prosince. Fotografie
z pohřbu najdete na webu www.clovekavira.cz.

Panely v kostele, které seznamují s inspirativními postavami jezuitů, kteří kráčeli s Ignácem za Kristem, ať nás povzbudí a nadchnou i do našich docela všedních dnů. Budou se v průběhu roku obnovovat.

Ať se nám v novém roce daří navzdory covidu prohlubovat vzájemnou komunikaci a spolupráci.

S + požehnáním                                                                             P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

     Měsíc leden a s ním i nový kalendářní rok 2022 zahájí v sobotu 1. ledna slavnost Matky Boží Panny Marie. Slavnost Zjevení Páně oslavíme ve čtvrtek 6. ledna a v neděli 9. ledna si připomeneme svátek Křtu Páně. V pondělí 17. ledna oslavíme památku sv. Antonína, opata, a v úterý 18. ledna budeme vzývat Pannu Marii jakožto Matku jednoty křesťanů. Tímto dnem začne každoroční týden modliteb za jednotu křesťanů, který potrvá až do 25. ledna. V pátek 21. ledna oslavíme památku sv. Anežky Římské, panny a mučednice. V pondělí 24. ledna si připomeneme život sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Ve farní knihovně naleznete o jeho životě knihu Tvář plná světla. Autorkou je Marie Holková.  V úterý 25. ledna následuje svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Ve středu je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů a pátek 28. ledna „patří“ sv. Tomáši Akvinskému, knězi a učiteli církve. V pondělí 31. ledna si připomeneme památku sv. Jana Boska, kněze. Ve farní knihovně je k dispozici několik různých životopisů tohoto světce, např. kniha od Teresia Bosca Don Bosco.


Jezuitský liturgický kalendář

     Slavnost Nejsvětějšího jména Ježíš, tedy titulární slavnost Tovaryšstva Ježíšova, oslavíme v pondělí 3. ledna.  Na středu 19. ledna připadá nezávazná památka kněze bl. Ignáce de Azevedo a jeho druhů, a také mučedníků
bl. Jakuba Salèse, kněze, a Viléma Saultemouche, řeholního bratra. Oba francouzští jezuité byli posláni v adventu roku 1592 do města Aubenas, aby tam dávali duchovní obnovu. Aubenaský guvernér byl s nimi spokojen, a tak si vyžádal, aby jezuité v tomto městě zůstali až do Velikonoc…Jejich životopisy si lze přečíst na www.jesuit.cz.


Tříkrálová sbírka

     V lednu 2022 proběhne Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika ve spolupráci s místními Charitami a farnostmi po celé České republice. Jde o největší charitativní sbírku, která se stala za uplynulých osmnáct let symbolem solidarity s potřebnými lidmi v naší zemi. Tato sbírka je díky svému výtěžku nepostradatelná pro udržení stovek sociálních a zdravotních projektů Charity po celé zemi. Prosíme o vaše modlitby za koledníky věnující svůj čas a úsilí, za dárce, za jejich otevřená srdce i za příjemce darů, abychom jim dokázali co neúčinněji pomoci.

Na tradiční „Tříkrálovou sbírku 2022“ pořádanou Českou katolickou charitou bude možné přispět v kostelích
u sv. Ignáce a sv. Štěpána následovně: Ve čtvrtek 6. ledna 2022 po mši sv. v 17:30 h. V neděli 9. ledna 2022
po všech mších svatých, včetně soboty 8. ledna večer.
                                                                           Děkujeme za Vaši štědrost! Pán Bůh Vám zaplať!


Týden modliteb za jednotu křesťanů

     Týden modliteb za jednotu křesťanů se bude konat v týdnu od 18. do 25. ledna 2022. K modlitbě lze využít brožuru vydanou k této příležitosti. Text je k dispozici na webu a v sakristii.


Synodální cesta u sv. Ignáce

     Do 1. března 2022 se mohou ve farnostech setkávat skupinky ke vzájemnému naslouchání a rozlišování
nad jedním z nabízených témat. Moderátor skupiny odešle zápis ze setkání diecézním koordinátorům. Diecézní setkání se plánuje na sobotu 23. dubna 2022. Republikové presynodální setkání má proběhnout na Velehradě
6. července 2022
.

Na webových stránkách cirkev.cz pod okénkem Synoda 2021-2023 najdete pěkné podklady k seznámení se s tím, co se synodou zamýšlí. Materiály pro pražskou arcidiecézi jsou na webu pastorace.apha.cz. Četba se vyplatí.

Poprvé v historii se na biskupské synodě, která pomáhá v rozlišování papeži, mohou podílet všichni věřící. Témata
k projednání jsou velmi obecná a jde při nich o naslouchání a vyslovování toho, co nám říká Duch svatý k otázce opravdu společného kráčení celé církve:
1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ. V církvi a ve společnosti jdeme vedle sebe po stejné cestě.
2. NASLOUCHAT. Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků.
3. UJMOUT SE SLOVA. Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou.
4. SLAVIT. „Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu 
a slavení eucharistie.

5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ. Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli.
6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOST. Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění.
7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI. Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem, má   na synodální cestě zvláštní místo.
8. AUTORITA A SPOLUÚČAST. Synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni účast a všichni nesou odpovědnost.
9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT. V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství.
10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY. Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se.

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých
a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu. (Přípravný dokument, 32)

                                                                                P. František Hylmar SJ


Kalendář aktivit

     K 1. únoru 2022 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosím ty, kteří v něm chtějí informovat
o připravovaných akcích, aby informace o nich poslali do neděle 30. ledna na mail info@kostelignac.cz.

                                                                              Děkuji, Tereza Novotná


CHASIG informuje

     Na nástěnce CHASIG umístěné vzadu v kostele naleznete informace pro lidi v tíživé životní situaci. Text naleznete také v letácích u nástěnky položených k rozdání. Uvedeny jsou některé možnosti pomoci, např. v Praze
je na 50 azylových domů, nocleháren a nízkoprahových denních center, dále je uvedeno, kdo poskytuje základní informace o problematice bezdomovectví atd. Materiál je přílohou Zpravodaje.


Přijímací řízení ke studiu na KTF UK

     Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje přijímací řízení ke studiu pro akademický rok 2022/2023. Zájemci o studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kteří chtějí začít studium
v akademickém roce 2022/2023, mohou podat přihlášku do 28. února 2022.

Nabízené studijní obory:
• Katolická teologie (magisterské studium, prezenční, 5 let)
• Teologické nauky (bakalářské studium, kombinované, 4 roky)
• Teologické nauky (navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)
• Aplikovaná etika (navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)
• Dějiny křesťanského umění (bakalářské studium, prezenční, 3 roky)
• Dějiny křesťanského umění (navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky)
• Dějiny evropské kultury (bakalářské studium, prezenční, 3 roky)
• Dějiny evropské kultury (navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky).

Podrobnosti týkající se přijímacího řízení a ostatní informace o studiu na KTF UK jsou k dispozici
na http://www.ktf.cuni.cz.


Tip do Vaší knihovny

Vácha, Marek Orko. O málo menší než andělé. Cesta 21, 2021. 47 str.

      Co je největším problémem naší doby? Katolický kněz odpovídá na tuto otázku v sedmi obrazech.

„Za největší problém současné Evropy považuji, možná překvapivě, otázky: kdo jsem, kdo jsme, kdo je člověk. Nikdy v dějinách nebyla odpověď důležitější než dnes. Podle odpovědi se budou psát zákony, podle odpovědi se budeme chovat sobecky, nebo laskavě, podle odpovědi antinatalisté budou mít, nebo nebudou mít děti.“

Jen člověk se ptá, jaký je smysl jeho života. Autor klade otázky lidské existence, ale nechává je otevřené, ať si každý čtenář odpoví sám. Opravdová katastrofa by nastala, kdybychom se přestali ptát. Neboť celý vesmír nevyváží jednu duši.

                                                                                Jana Laudátová


Nejbližší události

  5. ledna v 17: 30 h. (st)
  6. ledna po celý den (čt)

  Bude při mších sv. žehnání křídy, kadidla a vody

  6. ledna (čt) 
  8.-9. ledna (so-ne)

  „Tříkrálová sbírka“ v kostele sv. Ignáce proběhne ve čtvrtek 6. ledna
  po mši sv. v 17:30 h., v sobotu 8. ledna po večerní mši sv. a během
  nedělních bohoslužeb 9. ledna

  18. - 25. ledna

  Týden modliteb za jednotu křesťanů

  23. ledna (ne)

  Sbírka v rámci neděle Božího slova


Sbírka

     3. neděle v liturgickém mezidobí, letos 23. ledna 2022, se po celém světě slaví jako Neděle Božího slova.
Sbírka v ten den půjde na biblický apoštolát. České katolické biblické dílo a Česká biblická společnost obdrží po 50 % výtěžku sbírky.

* * *

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

* * *

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou.

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek          6:15                 7:30                17:30 (i online)
Sobota                                              7:30                17:30 (i online)
Neděle             7:00                 9:00 (i online) 11:00    17:30 (i online)

     Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                                       11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, Z. Šimečková, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 30. 12. 2021

Publikováno: 03.01.2022 07:58
Aktualizováno: 03.01.2022 08:08