Zpravodaj - prosinec 2019

Advent

Každý z nás má zkušenost s tím, že na něco čas od času čeká. Na příchod hosta, příjezd dopravního spoje. Čekárny na úřadech nebo u lékaře mohou někdy praskat ve švech... Žijeme mnohdy v očekávání nejbližších událostí v krátkodobém horizontu každého dne.

V návaznosti na tuto naši běžnou denní zkušenost se nám potom naskýtají další otázky:

Jaká jsou vlastně naše dlouhodobá, nejhlubší očekávání? Co čekáme od celku našeho života? V jakou budoucnost doufáme?

Liturgická doba adventní nám může pomoci zamyslet se více nad těmito otázkami. Vede nás k tomu, abychom objevovali, že naše nejhlubší očekávání se už naplnila, a sice v příchodu Krista. Že už nyní můžeme zakoušet Kristovo „přicházení“ v našich všedních dnech. Stále se můžeme setkávat s tím, který člověku přináší naplnění jeho nejhlubších očekávání a tužeb. Toto setkávání je možné už v našem pozemském, omezeném čase.

Záleží na nás, nakolik se tomuto setkávání otevřeme, nakolik mu budeme věnovat prostor v toku dne, nakolik k němu zaměříme svou pozornost. Už sama doba adventní nám může ukázat bezpočet okamžiků, v nichž můžeme objevit prostou pravdu:

On přišel. Kristus je tady. On je přítomen i tam, kde jsem ho třeba dříve nehledal, nečekal a nepoznával. On je stále se mnou a já mohu vždy a všude bezpečně počítat s jeho milující přítomností.

                                                                                                    P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

První nedělí adventní 1. prosince začne nový liturgický rok. Liturgická barva adventu je fialová a vyjadřuje vážný charakter této doby, která je časem přípravy na narození Páně a uvědoměním si, že čekáme na Kristův druhý příchod na konci dějin. Pod vážnou slupkou adventu se však skrývá poselství naděje. Při ranních bohoslužbách se proto zpívají tzv. roráty. V pátek 6. prosince oslavíme nezávaznou památku sv. Mikuláše, biskupa. V sobotu 7. prosince si připomeneme milánského biskupa sv. Ambrože, který je jedním ze čtyř učitelů západní latinské církve. V pondělí
9. prosince je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V pátek 13. prosince následuje památka sv. Lucie, panny a mučednice, a o den později si připomeneme sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, reformátora karmelitánského řádu a mistra křesťanské mystiky.

Vánoční období začne vigilií Narození Páně v úterý 24. prosince večer a potrvá do svátku Křtu Páně. Mezi tím si
ve čtvrtek 26. prosince připomeneme sv. Štěpána, prvomučedníka a patrona naší farnosti. V pátek 27. prosince oslavíme svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, a v sobotu 28. prosince je Svátek svatých Mláďátek, mučedníků-dětí zabitých králem Herodem ze strachu před nově narozeným králem-Kristem. V neděli 29. prosince oslavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.


Jezuitský liturgický kalendář

3. prosince oslavíme svátek sv. Františka Xaverského (1506–1552). Narodil se na zámku Xavier v baskické rodině. Během svých studií v Paříži se setkal se sv. Ignácem z Loyoly a stal se jedním z jeho prvních druhů, kteří se zasvětili Bohu na Montmartru roku 1534. Z pověření papeže Pavla III. a portugalského krále se 7. dubna 1541 vydal do Indie
a po třinácti měsících přistál ve městě Goa. Působil mezi lovci perel na jihovýchodním konci Indie, na Cejlonu,
na Malajském poloostrově a na Molukách. Roku 1549 opustil Malakku v Malajsku a odebral se do Japonska. Roku 1552 se rozhodl odcestovat do Číny, aby i tam mohl misijně působit. Čína ovšem v té době pod přísnými tresty zakázala příjezd jakýchkoliv cizinců do země. Portugalská loď Františka vysadila na ostrově San Čoan poblíž Kantonu, kde 3. prosince 1552 zemřel. Je patronem misionářů.


Roráty – zpěvy, které patří k adventu

Během celého adventu budou při ranních bohoslužbách zpívány tzv. roráty.
Pondělí až pátek: 6:08 hod a 7:25 hod. V sobotu v 7:25 hod a v neděli v 6:55 hod.

V pátek 6. prosince, 13. prosince a 20. prosince budou rorátní mše sv. od 6:08 hod. s lucerničkami. Přineste si lucerničku se svíčkou – kostel bude osvětlený pouze svíčkami.


Mše sv. během svátků

VÁNOCE V KOSTELE SV. IGNÁCE

24. prosince 2019 - ŠTĚDRÝ DEN

  7:25 poslední roráty; mše sv.
16:00 mše sv. – „vánoční“ pro rodiny s dětmi
24:00 půlnoční mše sv.; varhany a koledy

25. prosince 2019 - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

 7:00 mše sv.
 9:00 mše sv.
11:00 mše sv. latinská
17:30 mše sv.

26. prosince 2019- SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA

 7:00 mše sv.
 9:00 mše sv.
11:00 mše sv. latinská
17:30 mše sv.

1. ledna 2020 - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

 7:00 mše sv.
 9:00 mše sv.
11:00 mše sv. latinská
17:30 mše sv.

 

VÁNOCE V KOSTELE SV. ŠTĚPÁNA

24. prosince 2019 - ŠTĚDRÝ DEN

17:00

25. prosince 2019 - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

11:00

26. prosince 2019 - SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PATRONA KOSTELA A NAŠÍ FARNOSTI

11:00

1. ledna 2020 - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

11:00


Poděkování

Bratři a sestry v Kristu, v jedné starší koledě se zpívá: „Buď za to chvála tobě, náš Králi, že jsme se toho hodu dočkali, Božího narození k našemu potěšení, k našemu potěšení.“ Jednou mně otec Pospíšil SJ říkal, že přestože jsou Vánoce krásné, důležitější jsou Velikonoce. Laškovně jsem mu odpověděla, že kdyby se Ježíšek nenarodil, jezuité by nebyli a sestry Ježíšovy taky ne.

Chci Vám všem upřímně poděkovat za všechny modlitby a za vaše sepnuté ruce v letošní letní době, kdy jsem byla vystavena tomu, jestli se Božího narození k našemu potěšení dožiju. Jednotně v modlitbě jsme se k P. Kajprovi modlili za to, abychom porozuměli své současnosti. Je to velká osobní výzva. Boží vtělení nám zušlechtilo naše lidství. Přeji Vám krásné chvíle s narozeným Ježíškem. Panna Maria se s námi bude jistě ráda sdílet o své štěstí, které může dát celému světu. Náš zakladatel otec Robert Kunert SJ říkával, že Boží požehnání jsou nová povolání k zasvěcenému životu. Kéž je nám darováno nejedno dívčí nebo chlapecké srdce, které bude odhodlané nechat se proměnit k větší cti a slávě Boží.

Milostiplný rok. Sestra Anna (kostelnice)

Prosíme doprovázejte sestru Annu svými modlitbami – v tuto chvíli není zdravá.


Adventní setkání „Velké kafe“

Neděle 1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 12. 2019 vždy po mši sv. v 9:00 hod.

Jde o setkání farníků, kněží a přátel kostela sv. Ignáce, které nám umožňuje, abychom se my, kteří se vídáme
na bohoslužbách, lépe poznali a více sblížili.

Podává se káva a drobné občerstvení. Donesete-li "něco na zub", určitě všechny potěšíte. Akce je zdarma, ale příspěvky jsou vítány.

Koná se v Družinském sále a přilehlých prostorách, jež umožňují posezení u stolů. K dispozici je kout pro nejmenší, větší děti mohou hrát ping-pong či stolní fotbal. Do sálu se dostanete tak, že projdete sakristií a kolem farní knihovny (skvělá příležitost pro zápůjčku knihy nebo CD) do 1. patra. 


Adventní duchovní obnova pro dospělé i děti

Sobota 7. prosince 2019 (před 2. nedělí adventní)

Začátek v 9:00 hod. V tento čas začínáme, proto můžete přicházet od 8:30 hod, abyste si našli místo k sezení, předali děti atd. Předpokládaný konec ve 12:00 hod.

Program pro dospělé bude probíhat v Družinském sále:

9:00 hod impuls k rozjímání – P. František Hylmar SJ

10:00–11:00 hod prostor pro rozjímavou modlitbu v tichu

od 11:00 hod adorace v kostele a možnost svátosti smíření i rozhovoru (k dispozici bude P. Pavel Bačo SJ
a P. František Hylmar SJ)

jsou vítáni i ti, kteří nikdy na duchovní obnově nebyli a netuší, jak funguje

během celého programu je třeba zachovávat mlčení

k dispozici bude čaj a káva 

v Družinském sále (1. patro bez výtahu) je teplo a v blízkosti jsou toalety

Program pro děti bude probíhat v sále Ignáce Raaba od 9:00 hod.:

zjistíme, co se stalo po setkání s andělem…

zahrajeme si hry a vyrobíme překvapení…

bude možnost přijmout svátost smíření od 10:00 hod.

program je vhodný i pro předškolní děti

děti je třeba předem přihlásit (tereza@kostelignac.cz). Děkujeme.


Čtvrteční setkání mládeže

Vzniká nové společenství mládeže (od 12 let), které bude hudbou doprovázet čtvrteční večerní adorace v našem kostele (cca od 18:15-19:15 hod.).

Setkání, při němž nacvičíme písně, zahrajeme si hry… probíhá zatím jednou za měsíc (první čtvrtek v měsíci 17:00-18:00 hod.) v sále Ignáce Raaba.

Více na www. kostelignac.cz Jsi zván/a!


Adventní Dny víry (1. – 23. prosince 2019)

Jde o program, jímž chceme těm, kdo sice nejsou praktikujícími křesťany, ale zavítají k našemu kostelu, nabídnout seznámení s křesťanskou vírou a zprostředkovat jim pozitivní zkušenost s církví.

Přiblížit Toho, v kterého věříme – to je hlavní důvod, kvůli němuž Dny víry pořádáme.

Další informace naleznete na nástěnce, webu i letácích.

Jste ochotni tyto akce podpořit modlitbou, pomocí, penězi? Pište na info@kostelignac.cz! Děkujeme!

Setkání, při němž se budou hodnotit Adventní dny víry, se uskuteční ve středu 8. ledna 2020 od 18:15 hod. v sále Ignáce Raaba. Na setkání jsou zváni všichni farníci a dobrovolníci pomáhající při těchto Dnech.


Ohlédnutí za besedou o otci Špidlíkovi

V souvislosti s letošním výročím nedožitých stých narozenin kardinála T. Špidlíka se uskutečnila beseda – „Otec Špidlík mezi námi“. Naším hostem byl P. Michal Altrichter SJ z olomoucké komunity. Poutavé vyprávění, které nepostrádalo jemný humor, zaujalo především autentickými vzpomínkami. Je zřejmé, že právě osobní výpověď je hodnotná jako osobní svědectví o životě osobnosti takového formátu, jakou byl kardinál Špidlík. Věřme, že jeho odkaz bude v současnosti připomínán především v souvislosti s lidskou komunikací při setkání mezi námi.                                                                   Jana Laudátová


Setkání nad Starým zákonem

V prosinci se setkáme nad biblickými tématy 3., 10. a 17. prosince.

První téma bude z knihy proroka Izajáše, kapitola 40:

„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“ Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Vystup si na horu vysokou, Sióne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: „Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“ Kdopak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil? Kdo shrnul v odměrku všechen prach země a hory odvážil na vahadlech, pahorky na vážkách? Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání? Kohopak o radu žádal, aby rozumnosti nabyl, aby ho poučil o stezce práva, naučil poznání a seznámil ho s cestami rozumnosti?
Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách. Ale on pozvedá ostrovy jak smítko. Dříví Libanónu by na oheň nestačilo, jeho zvěř by nestačila pro zápalnou oběť. Všechny pronárody nejsou před ním ničím, jsou mu méně nežli nic, než nicota. Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? Řemeslník odleje modlu
a zlatotepec ji potáhne zlatem, stříbrné řetízky přidělá zlatník. Chudák, který na takovou oběť nemá, vybere dřevo, které netrouchniví, a vyhledá zručného řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež by se neviklala. Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi? Ten, který sídlí
nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. Ten hodnostáře za nic nemá a jako s nicotou nakládá se soudci země. Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož kořeny do země zapustila, zaduje na ně a oni schnou a vichr je odnáší jako slámu.
„Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?“ praví Svatý. „K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? “ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu
a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“ Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.

Židovský lid byl dlouho utiskován v babylonském zajetí, ale to skončilo porážkou Babyloňanů roku 538 před naším letopočtem. Perský král Kýros porazil Babylon a řídil se zásadou „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“. Propustil Židy do země Izrael a na královské výdaje vydal výrok, aby byl zbudován chrám v Jeruzalémě.  Tak i nám v adventní době svítá hvězda naděje a vykoupení.

Při našem druhém setkání budeme přemýšlet nad radostí z vykoupení, jak je to opět vyjádřeno u proroka Izajáše:

V onen den řekneš: „Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě. Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.“ S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. V onen den řeknete: „Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země!“ Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu – Svatý Izraele.

Izajáš, kapitola 12

Ve třetím setkání, kdy už se vánoční doba blíží a také dny jsou velmi dlouhé, budeme uvažovat nad textem
o vykoupení u proroka Jeremiáše:

V onen čas, je výrok Hospodinův, budu Bohem všem čeledím Izraele a oni budou mým lidem. Toto praví Hospodin: „Milost na poušti nalezl lid, který vyvázl před mečem. Jdu, abych přinesl mír Izraeli.“ Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Znovu tě zbuduji a budeš zbudována, panno izraelská. Znovu se ozdobíš bubínky a vyjdeš k tanci s těmi, kdo se smějí. Znovu budeš vysazovat vinice na samařských horách. Budou vysazovat, a ti, kteří budou sázet, budou i sklízet. Vždyť už tu je den, kdy zavolají hlídači na Efrajimském pohoří: ‚Vzhůru, vydejme se na Sijón k Hospodinu, svému Bohu.‘“ Toto praví Hospodin: „Radostně plesejte vstříc Jákobovi, jásejte nad tím, který je hlavou národů, vzdávejte chválu, rozhlašujte: ,Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele.‘ Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Přijdou
s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený.“ Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo,
na vzdálených ostrovech oznamte toto: „Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo.“ Hospodin zaplatí za Jákoba, vykoupí ho z rukou silnějšího. Přijdou a budou plesat na výšině siónské, budou proudit k Hospodinově dobrotě za obilím, moštem a čerstvým olejem, za mladým bravem a skotem. Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada. Už nikdy nebudou tesknit. Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši a starci. „Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost. Duši kněží zavlažím tukem a můj lid se bude sytit mými dobrými dary, je výrok Hospodinův.“ Toto praví Hospodin: „V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel oplakává své syny, odmítá útěchu, protože její synové  už nejsou.“ Toto praví Hospodin: „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí
z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území. Zřetelně jsem slyšel Efrajima, jak si stýská: ‚Potrestal jsi mě a byl jsem ztrestán, býval jsem jak nezkrocený býček. Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh. Po svém návratu chci činit pokání, po svém poučení budu se bít v prsa, stydět se a hanbit, že nesu potupu svého mládí.‘ – Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se
nad ním, je výrok Hospodinův.“ Postav si milníky, vztyč ukazatele, zamysli se nad cestou upravenou, nad cestou,
po níž jsi chodila. Vrať se, izraelská panno, vrať se do těchto svých měst! Jak dlouho budeš pobíhat sem a tam, dcero odpadlice? Hospodin stvoří na zemi novou věc: žena se bude ucházet o muže. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Opět budou mluvit toto slovo v zemi judské a v jejích městech, až změním jejich úděl: ‚Požehnej ti Hospodin, nivo spravedlnosti, horo svatá.‘ Bude na ní bydlet Juda a zároveň všechna jeho města, oráči i ti, kteří táhnou se stádem. Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.“ Potom jsem se probudil a prohlédl jsem. Můj spánek mi byl příjemný.
„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy oseji dům izraelský i dům judský lidmi i zvířaty. A jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel a podvracel, bořil a ničil a škodil, tak budu nad nimi bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinův. V oněch dnech už nebudou říkat: ‚Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby,‘ nýbrž každý zemře pro vlastní nepravost. Každému, kdo jí nezralé hrozny, budou trnout zuby.“ „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským
po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: ‚Poznávejte Hospodina!‘ Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.“ Toto praví Hospodin, který dává slunce za světlo ve dne, měsíc a hvězdy za světlo v noci podle svých ustanovení, který vzdouvá moře, takže jeho vlny hučí, jehož jméno je Hospodin zástupů: „Jestliže přestanou tato ustanovení přede mnou platit, je výrok Hospodinův, také potomstvo Izraele nebude přede mnou
už ani pronárodem po všechny dny.“ Toto praví Hospodin: „Jestliže budou změřena nebesa nahoře a prozkoumány základy země dole, i já zavrhnu všechno potomstvo Izraele kvůli všemu, čeho se dopustili, je výrok Hospodinův.“ „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy toto město bude opět vystavěno pro Hospodina, od věže Chananeelu až k bráně Nárožní. Odtud vyjde měřicí šňůra přímo k pahorku Gárebu a stočí se do Goje. Celá dolina s mrtvými těly a popelem z obětí i všechna lada až k úvalu Kidrónskému, až k rohu brány Koňské na východě, to vše bude svaté pro Hospodina. Už nikdy to nebude vyvráceno ani zbořeno.“

Vánoce jsou pro křesťany svátky vykoupení – a zde vidíme, jak už v biblické a starozákonní době vykoupení bylo skutečností. Všem farníkům sv. Ignáce a sv. Štěpána přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020.

                                                                                                     P. Josef Blaha SJ


Tweety papeže Františka (listopad 2019):

Modleme se, abychom se otevřeli milosti naslouchat nářků chudých: je to výkřik naděje církve.

Bůh nám svěřil své největší dary: náš život, životy druhých a tolik různých darů pro každého z nás. Vyzývá nás, abychom díky těmto talentům přinášeli ovoce odvahy a tvořivosti.

My, kdo se modlíme k Pánu, aby nám dal náš denní chléb, skončeme s kulturou plýtvání. Plýtvání potravinami přispívá k hladu a ke změně klimatu.

Naslouchat jednoduchým a jasným slovům Ježíše v dnešním evangeliu o životě po smrti (Lk 20,27-38) dává velkou útěchu a naději. Moc to potřebujeme i v dnešní době: tak bohaté na znalosti o vesmíru, ale tak chudé na moudrost o životě věčném.

Modlitba vždy vzbuzuje pocity bratrství, odstraňuje bariéry, překračuje hranice, vytváří neviditelné, ale skutečné
a efektivní mosty a otevírá obzory naděje.

Další texty jsou k dispozici https://www.twitter.com/czpontifex

                                                                                                    Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny

MAUROD, Jacques. Mnich v zajetí islamistů. Paulínky, 2019. 209 s.

 Poutavé svědectví kněze, který prožil téměř 5 měsíců v zajetí islamistů. Jedná se o pravdivý životní příběh, ve kterém vítězí víra nad násilím, naděje nad nespravedlností a milosrdenství nad lidskou krutostí. Kniha byla v r. 2019 oceněna nejvyšší francouzskou literární cenou. Autor, který by v r. 2015 unesen z kláštera bojovníky islámského státu neztratil oni po pěti měsících v zajetí víru v Boha.

Na stránkách této knihy vyslovuje nesdělitelné zážitky, klade si otázky, zpytuje svou víru, svou vlastní odpovědnost. „Milujme tedy i ty, kteří se presentují jako naši nepřátelé.“ Ježíš nás učí, že strach ani násilí není řešení. Ježíš nabízí cestu naděje a odpuštění.                                                            
                                                                                                    Jana Laudátová


Drobná upozornění

Děkujeme všem, kteří přispívají dary do našeho bazárku, který je provozován při setkání „Velké kafe“. (I nevyžádané vánoční dárky, nabídnuté touto formou druhým, mohou udělat radost!)

Pro práci s dětmi ve farnosti bychom potřebovali ruličky od alobalů, pečících papírů a kuchyňských utěrek, Také prosím, o použité vánoční papíry z dárků. Tento materiál dejte do sakristie na zadní okno. Děkuji, Tereza Novotná


Nejbližší události

1. prosince (neděle)

Adventní setkání „Velké kafe“

3. prosince (úterý)

Setkání nad SZ

7. prosince (sobota)

Adventní duchovní obnova

8. prosince (neděle)

Adventní setkání „Velké kafe“

10. prosince (úterý)

Setkání nad SZ

15. prosince (neděle)

Adventní setkání „Velké kafe“

 

Adventní varhanní koncert

17. prosince (úterý)

Setkání nad SZ

18. prosince (středa)

Právní poradna od 17:00 h. (je třeba se předem přihlásit poradna@kostelignac.cz)

21. prosince (sobota)

Hlavní program Adventních dnů víry

22. prosince (neděle)

Adventní setkání „Velké kafe“

25. prosince (neděle) 

Setkání „Velké kafe“

* * *

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

* * *

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.

* * *

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích.

Zájemci, nechť kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na e-mailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo e-mailem na adrese vpatrov@seznam.cz.

* * *

 

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14 do 17 hod. V klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence. Nezůstávejte osamělí doma, přijďte mezi nás!

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek 6:15     7:30      17:30   
Sobota                          7:30      17:30
Neděle               7:00     9:00      11:00    17:30

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                     11:00

* * *

ZPRAVODAJ

vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 29. 11. 2019

 

 

 

Publikováno: 30.12.2019 17:27
Aktualizováno: 30.12.2019 17:48