Zpravodaj - červen 2023

     Milí přátelé,
rychlostí blesku s přiblížil konec školního a pracovního roku a měsíc červen nabídne nejrůznější akce k povznesení našeho ducha.

V neděli 11. června při mši svaté v 9 h. u nás přijme několik dětí poprvé svaté přijímání a v sobotu 17. června při mši svaté v katedrále v 10 h. přijme kněžské svěcení pan Jakub Žákavec, který delší dobu ministroval a od loňského září slouží jako jáhen při ranních bohoslužbách v 6:15 h. V úterý 20. června v 6:15 h. bude sloužit svou svatoignáckou primici. Ještě přijmeme do katechumenátu Jiřího a Tomáše, kteří se jako dospělí připravují na křest.

Noc kostelů v pátek 2. června bude příležitostí k setkáním i s lidmi, kteří obvykle do kostela nechodívají. Využijme jí.

Zvláště zveme k účasti na bohoslužbách o velkých slavnostech Nejsvětější Trojice v neděli 4. června, Těla Krve Páně ve čtvrtek 8. června, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 16. června, Narození sv. Jana Křtitele v sobotu 24. června s vigilií v pátek 23. června a sv. Petra a Pavla ve čtvrtek 29. června s vigilií ve středu 28. června.

V úterý 20. června bude možnost sejít se po večerní mši sv. od 18:15 h. na tradičním setkání našeho společenství. Zastavte se aspoň na chvíli vyměnit si pár slov, setkat se se známými a seznámit se s dosud neznámými.

Od 1. července začne prázdninový pořad bohoslužeb a možností ke svátosti smíření. Uveřejníme jej koncem června.

Měsíc červen je tradičně svěcený Ježíšovu Božskému Srdci, které nám pomáhá otevírat, rozšiřovat a rozehřívat i naše srdce duchem Boží lásky a služby, odpouštět a trpělivě snášet náročné situace, kterých nikdy není málo. Svěřujeme mu i modlitby za spravedlivý mír na Ukrajině, za církev a za náš svět.

                                                     S + požehnáním P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

datum Liturgická památka/Dílo, které zprostředkovává život světce (některé naleznete ve farní knihovně)
1. června (čt) SV   Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
2. června (pá) NP   sv. Marcelina a Petra, mučedníků
3. června (so) P     sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků/kniha Píseň v plamenech od W. Hünermanna
4. června (ne) SL   Nejsvětější Trojice
5. června (po) P     sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6. června (út) NP   sv. Norberta, biskupa/ kniha Sv. Norbert, zakladatel řádu premonstrátskéhoa ochránce český
8. června (čt) SL   Těla a krve Páně – doporučení svátek
9. června (pá) NP   sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
NP   bl. Josefa de Anchieta, kněze SJ
13. června (út) P     sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
15. června (čt) NP   sv. Víta, mučedníka
16. června (pá) SL   Nejsvětějšího srdce Ježíšova/ kniha Skrytý poklad  od F.  Úředníčka
17. června (so) P     Neposkvrněného srdce PM
19. června (po) NP   sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa/ kniha Nový muž pro nový svět od J. J. Galvina
NP   sv. Romualda, opata
21. června (st) P      sv. Aloise Gonzagy, řeholníka SJ
22. června (čt)    NP   sv. Paulína Nolánského, biskupa
NP   sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků/ kniha Sv. Tomáš More
       od K. Dachovského
24. června (so) SL    Narození sv. Jana Křtitele
27. června (út) NP    sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
28. června (st) P      sv. Ireneje, biskupa, učitele církve a mučedníka
29. června (čt) SL    sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diec.
30. června (pá) NP    Svatých prvomučedníků římských

Zkratky: SL – slavnost, SV – svátek, P – památka, NP – nezávazná památka. Liturgický kalendář je zpravován podle A/1 Liturgický kalendář 2022-2023, který platí v České provincii Tovaryšstva Ježíšova.

Svatý Vít, který je patronem katedrály v Praze pocházel snad ze Sicílie a za Diokleciánova pronásledování (kolem roku 304) zemřel v mladém věku mučednickou smrtí v jihoitalské Lukánii. Úcta k němu je prastará, ale o jeho životě nemáme spolehlivých zpráv. Část jeho ostatků byla uchovávána (od roku 836) v klášteře Korvey nad Weserou, odtud dostal jeho rameno sv. Václav a uložil ho v hlavním pražském kostele, nesoucím jeho jméno. Další ostatky přinesl
do Prahy Karel IV. (1355) z Pavie.

Z promluvy svatého papeže Pavla VI.: … Hlásejte to paradoxní štěstí, vyjádřené v blahoslavenstvích. Ohlašujte nový svět, který započal Kristus a který je možné uskutečnit, navzdory omezeným tužbám konzumní společnosti…
Ať je tedy váš život pro mnohé příkladem tichého hrdinství v odříkání a sebeobětování… Zasévejte kolem sebe vysoké hodnoty „civilizace lásky“: solidaritu, bratrství, důstojnost lidské osoby, překonávání jakékoli diskriminace
a segregace, službu spravedlnosti, pevné odhodlání budovat mír. Až se bude muset vaše výbojná velkodušnost měřit se stavem dnešní společnosti, která by vyžadovala hlubokou změnu, může ve vás vyvstat pokušení radikálních řešení, odmítnutí řešení, která nenesou hned ovoce, nebo dokonce pokušení vidět v násilí jediný prostředek k uskutečnění potřebných změn. Vaše odpověď na takové pokušení ať je: Násilí – ne! Protože násilí neřeší nespravedlnost, ale pouze vytváří novou! Vaše odpověď ať je: Mír – ano! Ano k uskutečňování spravedlnosti, ano k brarství,
ano k solidaritě. Tak zlepšíte společnost ne bouráním, ale budováním něčeho nového a krásného.

                                                          Zdroj: https://lh.kbs.sk/cz/default.htm


Jarní výlet společenství při kostele sv. Ignáce

     Půl roku uteklo jako voda a máme za sebou další úspěšný výlet, který se konal v sobotu 20.5.2023 do Litoměřic
a na zámek Ploskovice.

První cíl byla barokní katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích Nejprve jsme se zúčastnili mše svaté a poté následovala prohlídka katedrály s výkladem. Je to jedna z nejvýznamnějších kulturních památek Litoměřic, chráněná jako kulturní památka ČR. Vznik se datuje k roku 1057, kdy kníže Spytihněv založil kolegiální kapitulu kanovníků. Byl zde postaven románský kostel, který byl ve 14. století přestavěn na gotický. Roku 1655 probošt Maxmilián Schleinitz podal žádost o založení biskupství. Trvalo to 5 let. Roku 1681 katedrálu posvětil hrabě Jaroslav Šternberk. Pro katedrálu namaloval 6 pláten Karel Škréta. Jsou zde pamětní desky litoměřických biskupů. Interiér je zachován z roku 1670. Katedrální pouť se slavila 3. srpna, byla však přesunuta na 26.12. Nachází se zde též devoční obraz Panny Marie Piekarské, který je též u sv. Ignáce. Z roku 1941 jsou krásné rokokové varhany. Oltář je situován na východ.

Po prohlídce katedrály byla na programu návštěva biskupské rezidence a příjemné setkání s Otcem biskupem Baxantem. Každého nás osobně přivítal, provedl nás po rezidenci a nechybělo i drobné občerstvení.

Poté jsme zamířili na výtečný oběd do pivovarské restaurace. Po obědě nás již očekávala prohlídka nádherného zámku Ploskovice. Zámek Ploskovice nechala vystavět jako letní rezidenci velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v první čtvrtině 18. století. Vybavila ho vším přepychem jako malé Versailles. V polovině 19. století se zámek stal soukromou rezidencí císaře Ferdinanda V. Habsburského. Na výzdobě měl velký podíl jeden z nejlepších malířů
a dekoratérů  19. století Josef Navrátil. Roku 1188 se Boskovice staly majetkem řádu Johanitů, roku 1278 se zde poprvé připomíná jejich komenda – opevněná tvrz. Johanité drželi Ploskovice s malými přestávkami až do r. 1945.
Za Adama Ploskovského zde došlo k povstání poddaných na odpor proti robotě. Poddaní si vynutili propuštění
a dobrovolně se poddali Daliborovi z Kozojed. Ten byl proto zatčen, vězněn ve věži Daliborka na Pražském hradě
a r. 1498 popraven. Na sklonku 17. století, kdy Ploskovice připadly dědictvím Anně Marii Františce z rodu Sasko
-Lauenburského se Ploskovice opět dočkaly rozkvětu. Provdala se za toskánského vévodu Gastona, posledního z rodu Medici, ale Gaston žil trvale v Itálii.
Od r. 1805 Ploskovice přecházejí do majetku toskánské větve Habsburků a od r.1849 se staly letním sídlem rakouského císaře Ferdinanda I. Habsburského, posledního korunovaného krále Ferdinanda V. Dobrotivého, který se
r. 1848 vzdal trůnu ve prospěch synovce Františka Josefa II. Po r. 1918 zde bylo letní sídlo ministerstva zahraničních věcí. Od r. 1952 je zámek i park pod ochranou státní památkové péče a přístupný návštěvníkům.

Na závěr bych ráda opět jménem nás účastníků zájezdu upřímně poděkovala Duchovní správě při kostele sv. Ignáce za příjemně prožitou sobotu, Emanovi Vittekovi za opět bezchybnou organizaci a těšíme se již na výlet podzimní.                                                                                                                          
                                                                                         Vlaďka Jokešová


Modlitba za naše biřmovance, katechumeny a prvokomunikanty

     Modleme se za Evu, Marii, Lucii, Vítka, Františka, Marii, Pavla a Mikuláše, kteří přijali svátost biřmování
o letošní slavnosti Seslání Ducha svatého 28. května v katedrále sv. Víta, a za Jana, Anetu, Alexandru, Annu, Martina, Petru a Barboru, kteří byli 27. května tamtéž přijati do katechumenátu, a za Jiřího a Tomáše, kteří ještě přijati do katechumenátu budou u sv. Ignáce.

V neděli 11. června  při mši sv. v 9:00 h. přijmou poprvé Eucharistii Nina, Tonička a Ondřej.


Noc kostelů – pátek 2. června 2023

     Letos přivítáme návštěvníky Noci kostelů v pátek 2. června u sv. Ignáce na dvoře v 18 hodin (děti a jejich doprovod) a v kostele v 19 hodin (ostatní) a u sv. Štěpána v 18 hodin.

Stále je možné hlásit se na pomoc jako dobrovolníci, kterých je třeba hodně.

 Program je zveřejněn na www.nockostelu.cz

Zhodnocení Noci kostelů naší farnosti proběhne v neděli 11. června po mši sv. v 9 hod. v sále Ignáce Raaba. Všichni dobrovolníci jsou zváni.

Prosíme podpořte tuto velkou akci už teď modlitbou. Děkujeme!


Tip do Vaší knihovny

MARIAUOVÁ. Bernadette. Proč já? Příběh zázračného uzdravení v Lurdech. Ttiron, r. 2020, 168 str.

     Sestra Mariauová je františkánka, do řádu vstoupila v 19 letech a stala se ošetřovatelkou. Později vážně onemocněla, trpěla silnými bolestmi páteře až nakonec ochrnula. Na návrh praktického lékaře se zúčastnila poutě
do Lurd. Po návratu pocítila, že obtíže zcela vymizely. Deset let studovalo mnoho lékařů toto překvapující uzdravení
a nakonec konstatovali, že za současného stavu vědeckých poznatků nejsou schopni uzdravení vysvětlit. V roce 2018 bylo uzdravení prohlášeno za zázračné. Je to 70. lurdský zázrak za 160 let.

V této knize, kterou lze označit na upřímnou zpověď opakovaně autorka hledá tajemné důvody zázraku – ptá se proč já? Klade důraz na bratrství a úctu k nemocným, která je v Lurdech vidět na každém kroku. 

Celá kniha je výpovědí, že uzdravení je znamení, které hovoří.

                                                                                           Jana Laudátová


Nejbližší události

1. června (čt) Emauzy - modlitba s Písmem svatým od 18:30 hod.
2. června (pá) Noc kostelů
4. června (ne) Setkání „Velké kafe“ po bohoslužbě v 9:00 hod.
8. června (čt) Svatoignácký hudební sbor doprovodí liturgii slavnosti Těla a Krve Páně v 17:30 h.
11. června (ne)                    Při bohoslužbě v 9:00 h. přijmou některé děti poprvé Eucharistii.
Hodnocení Noci kostelů v kostele sv. Ignáce po mši sv. v 9:00 h. v sále Ignáce Raaba
15. června (čt) Emauzy - modlitba s Písmem svatým od 18:30 hod.
20. června (út) Primiční mše sv. v 6:15 h. novokněze Jakuba Žákavce a po večerní mši svaté od 18:15 setkání našeho farnosti u příležitosti konce školního roku – za příznivého počasí
25. června (ne) Svatopetrská sbírka na bohoslovce

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou. Po úklidu je možné zůstat chvíli na přátelském posezení.

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek          6:15                 7:30                17:30 (i online)
Sobota                                              7:30                17:30 (i online)
Neděle             7:00                 9:00 (i online) 11:00    17:30 (i online)
Prázdninový pořad bohoslužeb a možností ke svátosti smíření od 1. července zveřejníme koncem června.

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                                       11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 29. 5. 2023
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Publikováno: 04.06.2023 14:51
Aktualizováno: 04.06.2023 15:20