Zpravodaj - prázdniny 2020

Léto a změny

Vstupujeme do času letních prázdnin a dovolených, který přináší příležitosti k odpočinku, k obnovení sil. Tento čas pro mnohé znamená přechod ze školního či pracovního zápřahu do něčeho zcela odlišného a nového a nese s sebou změny každodenního rytmu.

Když hovoříme o změnách, tak i v našem společenství kolem kostela sv. Ignáce nás toto léto čekají určité personální změny. Jak to u jezuitů bývá zvykem, dochází k nim často k 31. červenci, ke slavnosti svatého Ignáce.

Jako jsem přebíral o této slavnosti v roce 2016 štafetu od otce Josefa Čunka SJ, tak letos ji budu předávat
P. Františku Hylmarovi SJ, který bude oficiálně od 1.8.2020 novým administrátorem farnosti u kostela sv. Štěpána a rektorem duchovní správy u kostela sv. Ignáce.

Já bych se měl v srpnu stěhovat do Ružomberka, kde bych měl vystřídat P. Jana Adamíka SJ ve funkci novicmistra. Pater Adamík se zase přesune do Prahy, kde by měl být představeným komunity, farním vikářem a k tomu prezidentem Křesťanské základní školy Nativity v Děčíně.

Toto léto tedy bude pro některé jezuity časem stěhování a loučení. Chtěl bych i touto cestou poděkovat vám všem farníkům u sv. Štěpána a Ignáce za tyto čtyři roky, které jsem zde mohl strávit. Kdosi řekl: „Každý dobrý čin zůstává navždy v srdci toho, kdo je vděčný.“ To dobré a krásné, co každý z vás vnášíte do tohoto společenství, v Bohu stále zůstává a já jsem vděčný za to, že jsem to s vámi mohl v tomto čase sdílet. Ať vám Bůh žehná!

                                                                                                   P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

V pátek 3. července si připomeneme svátek sv. Tomáše, apoštola, a v pátek 4. července sv. Prokopa, opata,
a sv. Alžbětu Portugalskou. Slovanské věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v neděli 5. července. V pondělí 6. července uctíme památku sv. Marie Goreti, panny a mučednice, a ve čtvrtek 9. července sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků. Sobota 11. července bude ve znamení svátku sv. Benedikta, opata a patrona Evropy, v pondělí 13. července oslavíme památku sv. Jindřicha. Ve středu 15. července je svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Čtvrtek 16. července „patří“ Panně Marii Karmelské a o den později si připomeneme
bl. Česlavasv. Hyacinta, kněží. V pondělí 20. července uctíme památku sv. Apolináře, biskupa a mučedníka,
a v úterý 21. července sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve. Ve středu 22. července je svátek sv. Marie Magadalény, ve čtvrtek svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy. V sobotu 25. července oslavíme svátek
sv. apoštola Jakuba. V pondělí 27. července je památka sv. Gorazda a druhů a ve středu 29. července oslavíme památku sv. Marty. Ve čtvrtek 30. července uctíme památku sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve. Poslední den v měsíci červenci „patří“ slavnosti sv. Ignáce z Loyoly, kněze, zakladatele jezuitského řádu a patrona našeho kostela.

V sobotu 1. srpna si připomeneme sv. Alfolsa z Liguori, biskupa a učitele církve, v úterý 4. srpna památku sv. Jana Marie Vianneye, kněze, v pátek sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, a sv. Petra Juliána Eymarda, kněze. Ve středu
5. srpna si připomeneme Posvěcení římské baziliky Panny Marie a o den později svátek Proměnění Páně.
V pátek 7. srpna si připomeneme sv. Sixta, papeže, a druhy, mučedníky, a sv. Kajetána, kněze. V sobotu 8. srpna oslavíme památku sv. Dominika, kněze, a zakladatele Řádu kazatelů.  Následovat jej bude v pondělí 10. srpna svátek
sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. V úterý 11. srpna je památka sv. Kláry, panny, ve středu 12. srpna bude památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, a ve čtvrtek uctíme památku sv. Ponciána, papeže, a sv. Hippolyta, kněze. Pátek 14. srpna „patří“ sv. Maxmiliánu Marie Kolbemu, knězi a mučedníku. V sobotu 15. srpna oslavíme Nanebevzetí Panny Marie a v pátek 19. srpna památku sv. Jana Eudese, kněze. Sv. Bernarda, opata a učitele církve, si připomene ve čtvrtek 20. srpna a o den později památku sv. Pia X., papeže. V sobotu 22. srpna slavíme památku Panny Marie Královny a v sobotu 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Ve čtvrtek 27. srpna uctíme památku sv. Moniky a v pátek památku sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Prázdninový liturgický kalendář uzavře v sobotu 29. srpna památka Umučení sv. Jana Křtitele.


Jezuitský liturgický kalendář

Druhý červencový den si připomínáme několik jezuitských světců, kněží a lidových misionářů – sv. Bernardina Realino, sv. Františka Regis, sv. Františka de Geronimo, bl. Juliána Maunoir, bl. Antonína Baldinucci a Tiburcia Arnaize.

V dalším týdnu ve čtvrtek 9. července si připomeneme sv. Lva Mangina a druhy, umučené při pronásledování křesťanů v Číně za tzv. „povstání boxerů“ v r. 1900. Poslední den v měsíci červenci patří jako obvykle slavnosti
sv. Ignáce z Loyoly, kněze, zakladatele jezuitského řádu a patrona našeho kostela.


Bohoslužby, zpovídání a adorace o prázdninách

O letních prázdninách (červenec, srpen) jsou mše sv. takto:
pondělí až sobota 7:30 a 17:30 h.
Kostel bude otevřen v 7:15 hod. Zpovídat se bude 16:30 - 17:30 h.

Nedělní bohoslužby jsou beze změny, tj. 7:00, 9:00, 11:00 (lat), 17:30 h. Možnost svátosti smíření není.

Rovněž o prázdninách nebudou čtvrteční adorace.


Varhanní doprovod bohoslužeb po dobu prázdnin 2020

Po dobu letních prázdnin, tedy v měsíci červenci a srpnu, bylo dohodnuto s duchovní správou, že ranní mše svaté v 7:30 budou převážně bez varhanního doprovodu. Výjimkou budou svátky a slavnosti, kdy se bude hrát i na ranních mších. Přinášíme tedy stručný přehled, kdy ranní bohoslužby v 7:30 budou s varhanním doprovodem:
3. 7. – svátek sv. Tomáše, apoštola
11. 7. – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
22. 7. – svátek sv. Marie Magdalény
23. 7. – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25. 7. – svátek sv. Jakuba, apoštola
31. 7. – slavnost sv. Ignáce z Loyoly, patrona kostela

6. 8. – svátek Proměnění Páně
10. 8. – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
15. 8. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie
24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Nedělní mše svaté jsou všechny s varhanním doprovodem. Věříme, že tuto prázdninovou změnu přijmete s pochopením.                                                                                                     Emanuel Vittek


Letní farní výlet v sobotu 11. července

Kam: Telč – bývalá jezuitská kolej, Nová Říše – klášter premonstrátů
Odjezd: autobusem v 7 h. od kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul.
Příjezd: autobusem asi v 19 hodin na Karlovo náměstí
Cena: 400 Kč
Program: V Telči navštívíme bývalou jezuitskou kolej, kde se koná výstava „Telč a jezuité“, v Nové Říši se v rámci prohlídky premonstrátského kláštera podíváme také na výstavu „Knihovna telčské jezuitské koleje“. Obě výstavy jsou výsledkem pětiletého výzkumu historiků a představují nové objevy na téma jezuitů v Telči. V ceně výletu je společný oběd. (Změna programu vyhrazena)
Přihlásit se na zájezd je možné v sakristii kostela sv. Ignáce, cena zájezdu se platí při přihlášení.
Bližší informace podá P. Petr Havlíček SJ na adrese p.havlicek@jesuit.cz.


Restaurování jesliček kostela sv. Ignáce

Vážení farníci a přátelé kostela sv. Ignáce!

Je to asi trochu netradiční psát o jesličkách do farního Zpravodaje v letním období. Protože však nechceme čekat,
až se zima zeptá, obracíme se na Vás už teď s prosbou o pomoc.

Náš betlém byl pořízen v letech 1949 - 1954. O Vánocích 1953/54 měl svou premiéru v kompletním složení
a následných 65 let těšil v době vánoční malé i velké návštěvníky našeho kostela. Je to dlouhá doba a není divu, že se na něm pomalu ale jistě začal podepisovat zub času. Některá poškození už začala být poměrně zjevná, proto jsme začali řešit možnost restaurování jednotlivých figur. Oslovili jsme odbornou firmu a začali shromažďovat potřebné finanční prostředky.

Pokud se Vám náš betlém líbí a chcete přispět k tomu, aby byl opět v původní kráse, můžete zaslat finanční příspěvek na účet Duchovní správy u kostela sv. Ignáce č. 5078551307/4000 s variabilním symbolem 2020 (rádi vystavíme potvrzení o daru) nebo vložit hotovostní částku do označené pokladničky (u sochy sv. Antonína).

                                                                                                   Děkujeme za Vaši štědrost


Využití prostor v areálu kostela sv. Ignáce o prázdninách a ve školním roce 2020/2021

Všem skupinám, které se scházely v areálu kostela sv. Ignáce, skončí k 30. červnu 2020 výpůjčka prostoru k jejich aktivitám.

Vedoucí skupin prosím, aby tyto prostory během prázdnin nevyuží-vali, či mne kontaktovali.

Prosím vedoucí skupin, které už v areálu kostela nebudou pokračovat v činnosti, o vrácení čipů a klíčů k 10. červenci.

Prosím ty, kteří jsou zodpovědní za skupiny (společenství, sbory atp.) a vědí, že si opět přejí prostory ve školním roce 2020/2021 využívat, aby se mnou koordinovali čas a místo, v nichž budou aktivity probíhat (příchod i odchod), a poskytli kontaktní telefonní číslo a mail.

Informace, prosím, poskytněte co nejdříve, nejpozději však do 6. září.

                                                                                                   Děkuji. Tereza Novotná, pastorační asistentka 
                                                                                                               
(kontakt: tereza@kostelignac.cz)


Kalendář aktivit

K 1. říjnu 2020 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosíme všechny, kdo mají zájem upozornit
na připravované akce, pošlete informace o nich do 20. září 2020 na mail info@kostelignac.cz


Katecheze/výuka náboženství pro děti ve šk. roce 2020/21

Setkání dětí, které budou v následujícím školním roce chodit na katechezi / výuku náboženství, začíná v pondělí
7. září v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). Předběžně se budeme setkávat v pondělí, úterý či středu odpoledne
– podle školního rozvrhu dětí.

Rozpis jednotlivých skupin bude k dispozici na kostelignac.cz nejpozději první týden v září. V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou (kontakt: tereza@kostelignac.cz).


Setkání s nejmenšími

Program je určen rodičům s dětmi. Je složen z krátkého vyprávění o Bohu, výtvarné činnosti, říkadel, divadla, zpívání… Začínáme 25. září. Bližší informace naleznete na www.kostelignac.cz.


Přípravy dospělých ke svátostem křtu, Eucharistie a biřmování

Setkání dospělých, kteří mají zájem o přípravu ke svátosti křtu, Eucharistie a biřmování začnou v říjnu.
Zájemci ať kontaktují rektora kostela (kontakt: rektor@kostelignac.cz).


Lidé bez domova a potřební v našem kostele

Vážení návštěvníci kostela sv. Ignáce,

dovolte nám sdílet naši zkušenost práce s lidmi bez domova a potřeb-nými našeho chrámu.

Pracovníci Duchovní správy řeší konkrétní situaci spících a lidí žádající finanční podporu v našem kostele. Snažíme se nepřehlédnout lidi, kteří skutečně pomoc potřebují a zamezit zneužívání dobroty farníků, Duchovní správy i jezuitů.

V zásadě bych pojmenoval tři skupiny lidí, kterým jsme se věnovali a věnujeme.

Lidé, jež potřebují pomoci celkem vzato maličko, tzn. vyřešit starosti se ztraceným občanským průkazem … tito často se žebráním začínají, a proto zkušenost nedostat peníze je důležitá a motivující, že tudy cesta nevede.

Lidé, kteří mohou pracovat, ale nepracují. I skutečnost získání peněz žebráním vede ke ztrátě motivace cokoli změnit. Nabízená pomoc konzultovaná s odborníky sociálních služeb je dlouhodobě odmítána, např. pomoc na lodi Hermes
– poplatek za noc je 20,- Kč či dvou nízkoprahových centrech Naděje v Praze mají možnost lidé bez domova sociální
a psychologické poradenství, možnost se osprchovat, převléknout či se najíst. Vše je zdarma. A toto jsou jen dvě známé „aktivity“ určené sociálně slabým lidem.

Poslední skupinou a vlastně i sympatickou jsou lidé, kteří vědomě nemají žádné obydlí a je to jejich životní styl.
Ti v našem kostele nežebrají, ale se záležitostmi, s nimiž si nevědí rady přichází za pracovníky Duchovní správy.

Zvažte, prosím, podporu této služby potřebným – modlitbou a řeknutím: „NE“ žebrajícím o peníze. Přejete-li si podpořit toto dílo finančně je to možné na účet č. ú. 5078551307/4000. Rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru
či peníze můžete vložit do kasičky u Lurdské jeskyně (vzadu v kostele).

Náš chrám stojí v blízkosti nemocnic. Přichází sem i lidé, kteří se právě dozvěděli vážnou zdravostí diagnózu či mají psychické zatížení. Lidé s těmto starostmi nebo obtížemi stáří jsou snadnou „kořistí“ k žádosti o peníze. Mnozí z žebrajících či prodávajících zboží v kostele či před ním jsou agresivní - jestliže nedostanou peníze a to zvláště
na staré a imobilní lidi. Někteří opilí či spící nemytí lidé dělají svou fyzickou potřebu (močení a zvracení…) do lavic, v kterých pak sedí i jiní lidé…
     Duchovní správa prosí: V kostele sv. Ignáce a před ním nedávejte peníze lidem, kteří žebrají či nabízejí něco k prodeji.
     
Máte-li připomínky k výše zmíněnému postoji Duchovní správy, prosíme, kontaktujte nás (e-mail: info@kostelignac.cz). Prosím, nepište nám, že máme něco udělat s lidmi, kteří žádají peníze. Tato otázka se řeší a nejúčinnější je nedávat peníze.
       Rádi Vás přivítáme do systematické (každodenní pomoci) lidem, jenž to potřebují.
       Na závěr doplňuji, že žádný z lidí, který prosí v kostele o finanční podporu, nemá dovolení žádného pracovníka Duchovní správy, ačkoli se na to odvolává.

                                                                  Děkuji, za pracovníky Duchovní správy rektor kostela P. Pavel Bačo SJ


Setkání nad Starým zákonem

I o prázdninách budeme meditovat Boží slovo Starého Zákona každé úterý v 18:30 hod v prostorách jezuitské residence na Ječné 2. 

Poprvé se setkáme 14. července a naším tématem bude tentokráte kniha proroka Jonáše, zvláště jeho druhá kapitola. Jonášovo poslání bylo hlásat pokání hříšnému městu Ninive, ale Jonáš dělal naprosto vše pro to, aby Božímu rozkazu unikl. Slovo jona znamená v hebrejštině holubici – ale Jonáš rozhodně holubicí nebyl – před Božím posláním utíkal:

Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři noci. V břiše té ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, a řekl toto: „Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, ať mi odpoví. Křičel jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel mé volání. Uvrhl jsi mě do hlubin, doprostřed moře mě strhl vír. Pohřben jsem tvými příboji, zavalen tvými vlnami. Myslel jsem, že jsem odehnán, že na mě nespočineš očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda mě obklopila ze všech stran, kolem dokola je hlubina, má hlava tone v chaluhách. Ke kořenům hor se propadám, závora země za mnou navždy zapadla. Tys mě však z propasti vyzvedl, Hospodine, Bože můj! Když už mě život opouštěl, na Hospodina jsem se rozpomněl. Má modlitba k tobě dolehla, našla tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami se zbavují věrnosti. 1Já ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U Hospodina je spasení!“ Hospodin pak té rybě přikázal, ať Jonáše vyvrhne na pevninu.                                                                                                       Jonáš, druhá kapitola.

Podruhé se setkáme 21. července a naším tématem bude povolání proroka Jeremiáše. Jedná se o první kapitolu proroka Jeremiáše. Nám, kdo žijeme v Praze, toto téma může být blízké, poněvadž Franz Werfel, který
před nástupem nacistů k moci žil v Praze, napsal o Jeremiášovi knihu: 

Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, jednoho z kněží v Anatotu v kraji Benjamín. Ve třináctém roce vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova, dostal slovo Hospodinovo a to pokračovalo během vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, a až do konce jedenáctého roku judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, totiž do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci. Dostal jsem slovo Hospodinovo: „Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem.“ „Ach ne, Hospodine, Pane můj,“ zvolal jsem. „Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!“ „Neříkej, že jsi ještě dítě,“ odpověděl mi Hospodin, „ale jdi, kamkoli tě pošlu, a říkej, cokoli ti přikážu. Neboj se jich – vždyť já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, praví Hospodin.“ Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl se mých úst a řekl mi: „Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Pohleď, dnes tě ustanovuji nad národy a královstvími, abys vyvracel a podvracel, ničil a bořil a abys budoval a sázel.“… Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs se jich, nebo tě před nimi zděsím. Hle, dnes jsem tě učinil opevněným městem, železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé judské zemi – proti jejím králům, jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě – vždyť já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, praví Hospodin.“                                              Jeremiáš, kapitola 1

Důležité je zde slovo: neboj se, Já jsem s tebou, praví Hospodin.  I my se nemáme bát – ale, důvěřovat živému Bohu, že je s námi a vysvobodí  nás.

Naše třetí a poslední setkání v měsíci červenci bude v úterý 28. července – Jeremiáš, který má bořit falešné představy a odsuzovat modloslužbu, je zde vyzván, aby hlásal vykoupení Izraele: „V ten čas, praví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraele a oni budou mým lidem. Tak praví Hospodin: „Lid, který unikne meči, nalezne milost
na poušti; přicházím Izraeli dát odpočinutí.“ Odedávna se mi ukazoval Hospodin: „Miluji tě láskou, jež trvá navěky, vztahuji se k tobě v milosrdenství. Znovu tě zbuduji a budeš stát, panno izraelská. Znovu se chopíš tamburíny
a vesele se roztančíš. Znovu vysadíš vinice na horách v Samaří a ti, kdo je vysadí, je také sklidí. Přijde den, kdy zvolají strážci v pohoří Efraim: ‚Vzhůru, vydejme se k Sionu, k Hospodinu, našemu Bohu!‘“ Tak praví Hospodin: „Zpívejte radostí nad Jákobem, jásejte nad předním mezi národy, hlasitě oslavujte a říkejte: ‚Hospodin zachránil svůj lid, zachránil pozůstatek Izraele!‘ Hle, přivedu je ze země severní, od konců světa je shromáždím. Mezi nimi 
i slepce a mrzáky, těhotné ženy a rodičky – vrátí se jich sem celé zástupy! Budou přicházet s pláčem, půjdou
v modlitbách, až je povedu. K potokům s vodou je přivedu přímou cestou, na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otec, můj prvorozený je Efraim! Slyšte slovo Hospodinovo, národy, zvěstujte v krajích daleko za moři: ‚Ten, který rozehnal Izrael, jej zase shromáždí, nad svým stádem bude jako pastýř bdít.‘ Ano, Hospodin Jákoba vykoupí, vysvobodí ho z rukou silnějších! S jásotem přijdou na vrchol Sionu, rozzáří se Hospodinovou dobrotou – všude obilí, víno, olej, mladý brav a skot! Jejich duše budou zavlažovanou zahradou a chřadnout už nikdy nebudou. Panna se tehdy vesele roztančí a mládenci i starci spolu s ní. Jejich truchlení v radost proměním, utěším je a rozveselím namísto trápení. Duši kněží občerstvím hojností a můj lid se nasytí mými dary, praví Hospodin.“ Tak praví Hospodin: „V Rámě je slyšet křik – nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!“ Tak praví Hospodin: „Neplač už, zadrž slzy, neboť tvá námaha dojde odměny, praví Hospodin: oni se ti z nepřátelské země vrátí! Je tu naděje pro tvé potomky, praví Hospodin: tvé děti se vrátí
do vlasti! Jasně jsem slyšel Efraimův nářek: ‚Byl jsem nepovolný jako mladý býk, krotil jsi mě a už jsem zkrocený. Obrať mě, ať se vrátím zpět, vždyť ty jsi můj Bůh, Hospodine! Po svém odvrácení činím pokání, po svém poučení se biji do hrudi. Stydím se a jsem zahanben, že nesu potupu svých mladých let.‘ Není snad Efraim můj drahý syn? Není mé dítě, které miluji? Kdykoli o něm promluvím, vždy si ho znovu vybavím a v nitru cítím pohnutí. Slituji se 
nad ním, jistěže se slituji! praví Hospodin. Postav si milníky, vyznač ukazatele, přemýšlej o cestě, kterou jdeš. Vrať se, izraelská panno, vrať se zpátky do svých měst! Jak dlouho se ještě budeš toulat, dcero nevěrná? Hospodin stvoří na zemi novou věc: žena se bude ucházet o muže.“ Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Až je přivedu zpět
ze zajetí, bude se v judské zemi a v jejích městech znovu říkat: ‚Požehnej ti Hospodin, příbytku spravedlnosti, horo svatosti!‘ Znovu tam bude žít všechen lid Judy – měšťané, rolníci i kočovníci se stády.  Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím.“ „Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy dům Izraele i dům Judy oseji lidmi i zvířaty. Jako jsem nad nimi bděl, abych vyvracel a podvracel, bořil, ničil a pustošil, právě tak nad nimi budu bdít, abych budoval a sázel, praví Hospodin. V těch dnech už nebudou říkat: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby. ‘Každý totiž zemře za vlastní viny; každému, kdo jí trpké hrozny, budou trnout zuby. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy
s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta – tuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoli jsem byl jejich manželem, praví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu  s domem Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!‘ Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, praví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích.“ Tak praví Hospodin, jenž nechává slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře, až jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů: „Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být u mne navždy národem.“ Tak praví Hospodin: „Bude-li změřeno nebe nahoře a prozkoumány základy země v hlubině, pak také zavrhnu všechno símě Izraele za všechno, co provedli, praví Hospodin.“ „Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy bude toto město znovu vystavěno pro Hospodina, od věže Chananel až k Nárožní bráně. Měřicí šňůra se odtud natáhne až k vrchu Garev a pak se stočí do Goje. Celé to údolí mrtvol a mastného popela, všechna ta pohřebiště až k potoku Kidron, až k rohu Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno Hospodinu a město už nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno.“                                                                                                                               
Jeremiáš, kapitola 31

V měsíci srpnu slaví katolická Církev slavnost Panny Marie – můžeme se proto podívat na postavy žen ve Starém Zákoně, které byly také z izraelského národa, jako Panna Maria.

Poprvé v dalším měsíci se setkáme v úterý 4. srpna.

První žena, která je zmíněna v Bibli, je Eva – hebrejsky חוה  (Cha’va). Nad její osobností se budeme zamýšlet
při našem prvním srpnovém setkání – Eva připustila dialog s hadem, a už to je špatné – měli bychom zlu říci hned
od počátku ne.
       Přesto ale Eva je symbolem života a byla nazvána matkou všech živých.

בראשית פרק ג (כ) וַיִּקְרָ֧א הָֽאָדָ֛ם שֵׁ֥ם אִשְׁתּ֖וֹ חַוָּ֑ה כִּ֛י הִ֥וא הָֽיְתָ֖ה אֵ֥ם כָּל־חָֽי:

Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa), protože se stala matkou všech živých.                                                                                      Genesis 3, 20

Jak apoštol Pavel, tak i židovská mystika po vyhnání Židů ze Španělska  v roce 1492, vidí v hříchu Adama a Evy základní problém pro vykoupení lidstva. Je nám jasné, že musíme usilovat o nápravu světa –  o to, aby v našem světě bylo lépe a především, abychom plnili Boží vůli a abychom se varovali hříchů, především nenávisti. Eva rozhodně není jen negativní biblická osobnost; dále je třeba si uvědomit, že celý příběh o Adamovi a Evě je určitým druhem rabínského midraše neboli podobenství o tom, že na počátku dějin vniklo zlo do dějin lidstva.

Podruhé se v srpnu setkáme v úterý 11. srpna – naším tématem bude biblická Hana, která byla celý život neplodná a díky úpěnlivé modlitbě a zázraku porodila Samuela, prvního proroka.

Za zmínku stojí její modlitba v První Knize Samuelově: שמואל א פרק ב (א) וַתִּתְפַּלֵּ֤ל חַנָּה֙ וַתֹּאמַ֔ר עָלַ֤ץ לִבִּי֙ בַּֽיקֹוָ֔ק רָ֥מָה קַרְנִ֖י בַּֽיקֹוָ֑ק רָ֤חַב פִּי֙ עַל־א֣וֹיְבַ֔י כִּ֥י שָׂמַ֖חְתִּי בִּישׁוּעָתֶֽךָ: (ב) אֵין־קָד֥וֹשׁ כַּיקֹוָ֖ק כִּ֣י אֵ֣ין בִּלְתֶּ֑ךָ וְאֵ֥ין צ֖וּר כֵּאלֹהֵֽינוּ:

Chanin chvalozpěv - Chana oslavuje Hospodina, jeho obživující i ničivou moc. Chana se takto modlila: „Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět. Neplodná posedmé rodí, syny obdařená chřadne. Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich. On střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou ve tmách; svou silou se nikdo neprosadí. Ti, kdo
s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne.“
                                                                                                                                      1.Samuelova, druhá kapitola.

Zde vidíme, že i zdánlivě velmi složité a neřešitelné situace v může Bůh obrátit k dobrému.

Naposledy se setkáme v úterý 18. srpna.

Jako třetí a posledním příkladem biblických žen může být biblická kniha Rút, kde Noemi odmítá opustit svoji příbuznou Rút, a říká ji: Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt.“ Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat.                                                                                                                                                                                               Rút, kapitola 1

Zde si můžeme uvědomit, že už v biblické době byly lidé, kteří viděli transparenci Boží lásky v Biblickém Izraeli a utíkali se pod ochranu Boží přítomnosti.

Všem farníkům sv. Ignáce a sv.  Štěpána přeji krásné prázdniny.                                                                                                                                                                                                          P. Josef Blaha SJ


Nejbližší události

11. července (sobota)

Letní výlet

14. července (úterý)

Setkání nad SZ

21. července (úterý)

Setkání nad SZ

28. července (úterý)

Setkání nad SZ

31. července (pátek)

Poutní mše svatá od 17:30 h.

2. srpna (neděle)

Koncert Pocta sv. Ignáci od 19:00 h.

4. srpna (úterý)

Setkání nad SZ

11. srpna (úterý)

Setkání nad SZ

18. srpna (úterý)

Setkání nad SZ

* * *

Většina aktivit u kostela sv. Ignáce má prázdninový režim.

* * *

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci‚ ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz nebo na tel. 721 626 811.


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 3. 7. 2020

 

 

Publikováno: 03.07.2020 11:54
Aktualizováno: 03.07.2020 12:35