Zpravodaj - září 2020

Setkání

Vážení a milí návštěvníci našeho kostela, vy, kteří máte užší vazbu k našemu společenství, i vy, kteří přicházíte jen
na některé bohoslužby nebo občas. Chci Vás pozdravit jako nový rektor kostela, jehož správu jsem převzal
od 1. srpna. U sv. Ignáce se pohybuji již dosti dlouho a s mnohými se známe. Těším se na nová setkávání.

Září je sympatický měsíc, kdy se po letním odpočinku rozbíhá nový školní a pracovní rok. Koronavirus naše setkávání omezuje, ale snad je úplně nepřeruší.

Prosím rodiče, aby přihlásili své děti na výuku náboženství a třeba i pozvali děti svých známých. Nebude to nuda, děti nebudou zklamané. Přijímáme také přihlášky zájemců o přípravu na svátosti: křest, eucharistii a biřmování. Zkuste se, prosím, o této možnosti zmínit svým známým. Bylo by hezké, kdyby se kolem našeho kostela vytvořila atmosféra vstřícnosti a přijetí pro ty, kdo hledají hlubší smysl života, a nakonec Boha.  

V neděli 20. září si při mši svaté v 9 hodin připomeneme život a příklad otce Adolfa Kajpra, o jehož blahořečení usilujeme a prosíme za ně Pána. Způsob prožívání víry tohoto vzácného nám může pomáhat v naší snaze žít svou víru poctivě a činným způsobem a prosit za duchovní povolání.

Prosím Vás o modlitbu na mne a za celé naše společenství.

                                                                       P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

Ve čtvrtek 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, 8. září je svátek Narození Panny Marie. Na pondělí 14. září připadá svátek Povýšení svatého kříže a v úterý 15. září památka Panny Marie Bolestné. Následuje 16. září památka babičky sv. Václava sv. Ludmily. V pondělí 21. září oslavíme svátek
sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Na středu 23. září připadá památka stigmatizovaného kapucínského kněze
sv. Pia z Pietrelciny. Slavnost hlavního patrona českého národa sv. Václava, mučedníka, připadá na pondělí
28. září. V úterý 29. září oslavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, a ve středu 30. září si připomeneme sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.


Jezuitský liturgický kalendář

V pondělí 7. září oslavíme památku košických mučedníků sv. Štěpána Pongrácze, Melichara Grodeckého a Marka Križína a ve středu 9. září vzpomeneme apoštola otroků sv. Petra Klavera. Ve čtvrtek 10. září oslavíme bratra
bl. Františka Gárate. Ve čtvrtek 17. září si připomeneme kardinála sv. Roberta Bellarmina, učitele církve. V pátek
18. září je památka patrona mládeže, který se narodil před 470 lety, sv. Stanislava Kostky.


Poděkování za život a příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ

srdečně Vás zveme na mši sv. na poděkování za příklad života a víry P. Adolfa Kajpra SJ v neděli 20. září v 9 hodin.


Hygienická opatření v kostele sv. Štěpána a kostele sv. Ignáce a jeho areálu.

Při návštěvě našich kostelů a při pohybu v areálu kostela sv. Ignáce budeme dodržovat platná hygienická nařízení.


Kalendář aktivit

K 1. říjnu 2020 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosíme všechny, kdo chtějí upozornit
na připravované akce, pošlete informace o nich do 20. září 2020 na mail info@kostelignac.cz.


Katecheze/výuka náboženství pro děti ve šk. roce 2020/21

Setkání dětí, které budou v následujícím školním roce chodit na katechezi / výuku náboženství, začínají během prvních týdnů v září.

Rozpis jednotlivých skupin je k dispozici na www.kostelignac.cz. V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou (kontakt: tereza@kostelignac.cz).


Přípravy dospělých ke svátostem křtu, Eucharistie a biřmování

Setkání dospělých, kteří mají zájem o přípravu ke svátosti křtu, Eucharistie a biřmování začnou v říjnu. Zmiňte se svým známým. Zájemci ať kontaktují rektora kostela P. Františka Hylmara SJ (kontakt: rektor@kostelignac.cz). Letáčky jsou k dispozici u vchodu do kostela.


Noví ministranti

Rádi uvítáme nové ministranty, mladší i starší, kteří by rozšířili řady těch, kdo slouží u oltáře a přispívají k důstojné Boží oslavě při mši svaté. Zaučíme i ty, kdo přijdou poprvé. Mší svatých je u svatého Ignáce hodně v neděli
i ve všední dny, najdete si určitě tu „svou“. Odvažte se, nebojte se. Služba je to krásná a důstojná a vůbec
ne neveselá.


Pozvání na besedu 18. října 2020

Srdečně zveme na besedu zaměřenou na současnou situaci v církvi v ČR.
Pozornost bude věnovaná také nové vatikánské instrukci ohledně farnosti, která představuje výzvy týkající se celého českého území.
Naším hostem bude generální vikář mons. Jan Balík.
Beseda se koná dne 18. října 2020 v 10 h. (po mši sv. v 9:00h.) v Družinském sále.
                                                                             Těšíme se na Vaši účast.


Setkání nad Starým zákonem

V měsíci září budou stejně jako o prázdninách pokračovat naše biblická setkání. Poprvé se setkáme v úterý 1. září – tedy v den, kdy pro děti začíná školní rok.

Předmětem našeho setkání v této době bude nový začátek – stejně jako naši starší bratři ve víře slaví v této době slavnost ראש השנה  (roš haša‘na) – počátek, doslova Hlava nového roku. V tento svátek podle židovské tradice jsou úplně spravedliví zapsáni do Knihy života a úplně zlí do knihy smrti. Jak to je se mnou a s námi? Jsme úplně spravedliví, nebo úplně zlí? Asi ani jedno, jak říká básník: „Nejsem dobrý, ani špatný, já jsem dobrý ba i špatný.“  

Při tomto setkání budeme uvažovat o Žalmu 50 :
Žalm Asafův. Hospodin, Bůh bohů, promlouvá, celou zem svolává od slunce východu až tam, kde zapadá. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje, kolem něj prudká vichřice! Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: „Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!“ Jeho spravedlnost nebesa zvěstují, vždyť Bůh je soudce – on jediný! séla „Slyš, lide můj, a promluvím, slyš, Izraeli, já tě usvědčím: Já, Bůh, jsem přece Bohem tvým! Kvůli tvým obětem tě neviním, tvé zápaly mi nikdy nechybí. Nechci však býka z chlévů tvých, nechci kozlíky z tvé ohrady! Všechna zvěř
v lese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných. Znám všechny ptáky v nebesích, divoké šelmy jsou mým vlastnictvím. Nepožádám tě, i kdybych hladověl – mně patří svět i všechno v něm! Cožpak se živím masem hovězím, cožpak ho krví kozlů zapíjím? Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej mě v den svého soužení, vysvobodím tě a ty mě oslavíš!“ Darebáka však Bůh takto osloví: „K čemu odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit, má slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnil! Svá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky. Sedíš si
a bratra hanobíš, syna své matky ostouzíš. Kdybych dál mlčel nad tím, co provádíš, pomyslel by sis, že jsem ti podobný. Proto tě nyní obviním, před tvýma očima tě napravím! Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte: Když já vás napadnu, kdo vám pomůže? Kdo přináší oběť vděčnosti, ten mě ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!“

Tento žalm varuje před tím, abychom Boha ctili jenom rty nebo odříkávali jeho přikázání – spíše nás vybízí, abychom žili pravdivě!!!!

A o Žalmu 24: Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil! Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a nepřísahá falešně. Takový přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha, své spásy. Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, ať vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný a silný, Hospodin, udatný bojovník! Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká,
ať vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on je ten slavný Král!

Bůh chce přijít nejenom na Sión, ale i do života nás všech.

Druhé naše setkání bude v úterý 8. září – tentokrát budeme uvažovat nad tím, jak obrovskou lásku má Hospodin k Izraeli a k celému lidstvu: Kdo je jako Ty? Svou holí pas svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím. Ať žijí sami
v zarostlé krajině, uprostřed země podobné zahradě. Ať se pasou v Bášanu i Gileádu jako za dávných dnů! „Jako tehdy, když jste opustili Egypt, ukážu vám své zázraky.“ Ať se národy zastydí, až to uvidí, ať jsou zbaveni vší odvahy! Ať si ústa rukou přikryjí, ať jim ohluchnou uši! Ať lížou prach jako had, jako nějaký zeměplaz! Ať lezou
s chvěním ze svých děr k Hospodinu, našemu Bohu, s děsem, ať z tebe mají bázeň! Kdo je Bůh jako ty?
Kdo odpouští viny a hřích promíjí pozůstatku svého dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis milosrdenství oblíbil. Znovu se nad námi slituješ, naše provinění pošlapeš, všechny naše hříchy smeteš hluboko
do moře! Projevíš svou věrnost Jákobovi, své milosrdenství Abrahamovi, jak jsi přísahal našim otcům tehdy
za starodávných dnů.
(Micheáš, kapitola 7)

Láska Boží k nám je obrovská!!! Touto kapitolou začíná jednu ze svých knih velký židovský mystik Moše Cordovero (1522 – 1570). Tuto lásku máme mít i my k Bohu a k ostatním lidem.

Naše třetí setkání v září bude v úterý 15. září.  Budeme uvažovat o základním přikázání Starého zákona. Bůh nás miluje nekonečnou láskou – a i my máme milovat Jeho: Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, tě přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým otcům Abrahamovi, Izákovi
a Jákobovi. Dá ti v ní veliká a krásná města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny, které jsi nekopal, vinice a olivoví, které jsi nesázel. Až pak budeš jíst a nasytíš se, měj se na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů.
(Deuteronomium, kapitola 6)

Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh!

Významný německý křesťanský teolog Friedrich Heer napsal knihu, která vyšla i v češtině a jmenuje se: Láska je víc než přikázání. O lásce k Bohu a o tom, jak ji můžeme uskutečnit, budeme uvažovat při tomto našem posledním setkání v září.                                                                                                                                                                                                              P. Josef Blaha SJ


Tweety papeže Františka (srpen 2020)

V den posledního soudu nebudeme souzeni za naše ideje, ale za soucit, který jsme prokázali ostatním. 

Karmelská Madono, naše Matko, pomoz nám mít nevinné ruce a čisté srdce, nelhat a nemluvit o bližním špatně. Tak budeme moci vystoupit na Hospodinovu horu a obdržet Jeho požehnání, spravedlnost a spásu. 

Boží Slovo je zrno, které je plodné a účinné samo o sobě. Bůh jej štědře rozsévá všude, aniž by se snažil šetřit. Takové je srdce Boha! Každý z nás je půdou, na níž padá zrno Slova, nikdo není vyloučen! Slovo dostává každý
z nás. 

Víra je buď misionářská, nebo to není žádná víra. Vede nás od sebe samých k ostatním. Víra musí být přenášena
- ne aby přesvědčila, ale aby nabídla poklad. Prosme Pána, aby nám pomohl žít naši víru s otevřenými dveřmi: transparentní víru.

Víra nás nutí chodit s Ježíšem po cestách tohoto světa, v jistotě, že síla jeho Ducha ohne síly zla a podrobí je moci Boží lásky.

Další texty a informace o aktivitách papeže Františka: https://twitter.com/CzPontifex

                                                                              Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny

Dom Samuel, Synové světla v čase zkoušky. Triáda 2020, 188 str.

Dom Samuel předkládá v této čtivé a humorem odlehčené knize řadu úvah – opírajících se o Bibli, teologii i vlastní mnišskou a životní zkušenost – proč existují sváry mezi křesťany i jak v komplikovaných situacích jednat. My křesťané žijeme v trhlině. Obklopuje nás roztříštěná společnost, poškozené životní prostředí…. Bůh zvítězí svým vlastním způsobem v den, kdy znovu přijde.
Takový nadějný pohled nabízí závěr poslední knihy trapistického opata z Nového Dvora.

                                                                                            Jana Laudátová


Nejbližší události

8. září (úterý)

Setkání nad SZ

13. neděle (neděle)

Při mši sv. v 9 h přijmou děti poprvé Krista v Eucharistii

15. září (úterý)

Setkání nad SZ

20. září (neděle)

Mše sv. v 9 h na poděkování za život a příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ


Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz nebo na tel. 721 626 811.


ZPRAVODAJ 
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz, Web: www.kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 3. 9. 2020

 

Publikováno: 09.09.2020 15:35
Aktualizováno: 09.09.2020 15:50