Zpravodaj - prosinec 2020

Milí přátelé,

vstoupili jsme do koronavirového adventu a máme radost z uvolnění restrikce počtu účastníků bohoslužeb, stále však zůstáváme opatrní a zodpovědní. „Nákaze“ Boží milostí a obnovenou nadějí, tj. schopností očekávat v budoucnosti dobré věci, se ovšem bránit nebudeme. Právě naopak.

Naději velice potřebujeme a dostáváme jí dostatek od dobrého Boha. Z naší strany je vhodné učit se denně si všímat menších i větších Božích darů naděje, být za ně vděční a žít z nich, aby pozitivně prostupovaly naše srdce a mysl
a utvářely náš přístup k životu.

Advent nás učí dívat se na svět znovu opravdu křesťansky, to znamená s nadějí. Prožívat advent neznamená nasadit si růžové brýle a odvracet se od všeho bolestného a nepříjemného. Znamená otevírat se uprostřed všeho, co život přináší, naději, vytvářet v sobě postoj naděje a samozřejmě i víry (důvěry) a lásky jako ochoty k činu. Postoj víry, naděje a lásky proměňuje nás, a nakonec i svět kolem nás, k lepšímu, k pravdě Boží, k pravdě života.

V adventním období je dobré dbát na obnovení svého vztahu k Bohu i ve svátosti smíření. Příležitost k tomu v našem kostele je a bude. Na webu kostela najdete odkaz na stránku tzv. Posvátného prostoru  www.modlitba.net s texty adventní duchovní obnovy. V kostele jsou zase brožurky s úvahami na každý den adventu. A když budete hledat
na internetu nebo jinde kolem sebe, najdete pomůcky, které vám Pán přichystal.

A pak nás čekají Vánoce. Hloubka a krása Vánoc je nejlépe patrná v rozzářených dětských tvářích. Proč bychom v srdci nemohli prožívat vánoční dotyk Boží lásky podobným způsobem? „Nebudete-li jako děti, nevejdete
do nebeského království.“ (Mt 18,3)

O Vánocích máme před očima Božího Syna jako právě narozené dítě. Betlémské dítě v chudých jeslích je znamením Boží důvěry, naděje a lásky v nás lidi a k nám lidem. Opravdu ke všem a v jakékoli životní situaci. Zkoušejme se dívat na svět očima očištěnýma od šedého zákalu toho, co nám brání vidět v sobě i v bližních Boží děti pozvané k dobrodružství a hledání pravého života. Zkoušejme neodmítat, pokud se naskytne příležitost prospět a pomoci druhým. Vím, že to mnozí děláte.

Pamatujme v tomto čase na sebe vzájemně. Ať naše svatoignácké společenství vytváří pevnou síť podpory duchovní
i jiné AMDG
                                                                                  P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

    První nedělí adventní, 29. listopadu, začal nový liturgický rok. Liturgická barva adventu je fialová a vyjadřuje vážný charakter této doby, která je časem přípravy na narození Páně a uvědoměním si, že čekáme na Kristův druhý příchod na konci dějin. Pod vážnou slupkou adventu se však skrývá poselství naděje. V pondělí 7. prosince si připomeneme milánského biskupa sv. Ambrože, který je jedním ze čtyř učitelů západní latinské církve. V úterý
8. prosince následuje slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V pondělí 14. prosince následuje památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, reformátora karmelitánského řádu a mistra křesťanské mystiky.

Vánoční období začne vigilií Narození Páně ve čtvrtek 24. prosince večer a následující slavností Narození Páně
25. prosince a potrvá do svátku Křtu Páně v neděli 10. ledna. Mezi tím si v sobotu 26. prosince připomeneme
sv. Štěpána, prvomučedníka a patrona naší farnosti. V neděli 27. prosince oslavíme svátek Svaté rodiny – Ježíše, Marie a Josefa a následující den, v pondělí 28. prosince, je Svátek svatých Mláďátek, mučedníků-dětí zabitých králem Herodem ze strachu před nově narozeným králem-Kristem. 1. ledna je zasvěcený svátek, slavnost Matky Boží Panny Marie.


Jezuitský liturgický kalendář

    Ve čtvrtek 3. prosince oslavíme svátek sv. Františka Xaverského (1506–1552). Narodil se na zámku Xavier
v baskické rodině. Během svých studií v Paříži se setkal se sv. Ignácem z Loyoly a stal se jedním z jeho prvních druhů, kteří se zasvětili Bohu na Montmartru roku 1534. Z pověření papeže Pavla III. a portugalského krále se
7. dubna 1541 vydal do Indie a po třinácti měsících přistál ve městě Goa. Působil mezi lovci perel na jihovýchodním konci Indie, na Cejlonu, na Malajském poloostrově a na Molukách. Roku 1549 opustil Malakku v Malajsku a odebral se
do Japonska. Roku 1552 se rozhodl odcestovat do Číny, aby i tam mohl misijně působit. Čína ovšem v té době
pod přísnými tresty zakázala příjezd jakýchkoliv cizinců do země. Portugalská loď Františka vysadila na ostrově San Čoan poblíž Kantonu, kde 3. prosince 1552 zemřel. Je patronem misionářů.


Hygienická opatření

   Při návštěvě našich kostelů a při pohybu v areálu kostela sv. Ignáce dodržujeme platná hygienická nařízení.
Od 3. prosince může být při bohoslužbách obsazeno 30% míst k sezení, což je v kostele sv. Ignáce asi 100 osob. Tento maximální počet musíme zachovávat. Zpívá se jen z kůru, ne společně v kostele. V adventu zatím nebudeme zavádět žádné způsoby rezervace míst a uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Před štědrovečerní odpolední bohoslužbou a před půlnoční se podívejte na ohlášky na webu.


Online bohoslužby

Vzhledem k hygienickým opatřením je možnost sledování online přenosů bohoslužeb na https://www.youtube.com/c/kostelignac. V Adventu se přenášejí denně rorátní mše svaté v 6.15 h. a večerní mše v 17.30 h., v neděli mše svaté v 9.00 h. a v 17.30 h. a také středeční studentská v 19.00 h. (poslední bude 16. prosince). Ve vánočním období počítáme s přenosem slavnostních bohoslužeb v 9.00 a 17.30 h. (na Štědrý den v 16.00 h.) a s denním přenosem večerních mší svatých v 17.30 h. Podrobnosti oznámíme v ohláškách na webové stránce kostela.

Děkujeme velice všem, kdo se zasloužili o pořízení a instalaci zařízení pro obrazově i zvukově kvalitní on-line přenos bohoslužeb a kdo zajišťují jeho provoz. Přenosy budeme určitě využívat i po skončení nouzového stavu. Prosíme o nějaký, třeba drobný, příspěvek na úhradu výdaje, který byl vynucen mimořádnými okolnostmi,
buď osobně v sakristii nebo do nedělní sbírky či na účet kostela 5078551307/4000. Pán Bůh zaplať!


Rozpis bohoslužeb na svátky

je uveřejněn níže. Sledujte web kostela a oznámení duchovní správy, protože vše se může podle stavu pandemie změnit.

VÁNOCE V KOSTELE SV. IGNÁCE

24. prosince 2020 - ŠTĚDRÝ DEN
7:25 poslední mše sv. s roráty
16:00 mše sv. – „vánoční“ pro rodiny s dětmi
24:00 půlnoční mše sv.; varhany a koledy

25. prosince 2020 - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7:00 mše sv.
9:00 mše sv.
11:00 mše sv. latinská
17:30 mše sv.

26. prosince 2020 - SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
7:00 mše sv.
9:00 mše sv.
11:00 mše sv. latinská
17:30 mše sv.

1. ledna 2021 - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
7:00 mše sv.
9:00 mše sv.
11:00 mše sv. latinská
17:30 mše sv.

VÁNOCE V KOSTELE SV. ŠTĚPÁNA

24. prosince 2020 - ŠTĚDRÝ DEN
17:00 mše sv.

25. prosince 2020 - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
11:00 mše sv.

26. prosince 2020 - SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PATRONA KOSTELA A NAŠÍ FARNOSTI
11:00 mše sv.

1. ledna 2021 - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
11:00 mše sv.


Návštěva betléma v kostele sv. Ignáce je možná v době otevření kostela a mimo probíhající bohoslužby.


Drobná upozornění

Děkujeme všem, kteří přispívají dary do našeho bazárku, který je provozován při setkání „Velké kafe“. (I nevyžádané vánoční dárky, nabídnuté touto formou druhým, mohou udělat radost!)

Pro práci s dětmi ve farnosti bychom potřebovali ruličky od alobalů, pečících papírů a kuchyňských utěrek, Také prosím, o použité vánoční papíry z dárků. Tento materiál dejte do sakristie na zadní okno.
                                                                                Děkuji, Tereza Novotná


Setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 8. 12. – téma bude adventní doba, zvláště radostné očekávání příchodu Božího království do našich srdcí:

Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu, že už skončila jeho poroba, že jeho vina je splacena, že ho svou rukou ztrestal Hospodin dvojnásob za všechen jeho hřích. Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a výšina ať poklesnou; co je hrbolaté, ať je vyrovnáno, pahorkatina ať je planinou. Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila.“ Hlas říká: „Volej!“ A já se ptám: „Co volat mám?“ Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému! Hlasitě volej, nic se nestrachuj, řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!“ Hle, Panovník Hospodin v moci přichází a jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází. Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách, zvolna povede březí ovečky.

Druhé setkání bude 15. 12. – budeme pokračovat v četbě čtyřicáté kapitoly proroka Izajáše: Ke komu ho chcete přirovnat?

Kdo shrnul vody do hrsti a nebe prsty rozměřil? Kdo prach země vsypal do mírky, kdo vložil hory na váhy a zvážil je i s pahorky? Kdo Hospodinova Ducha usměrnil a stal se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil, aby mu předal vědění a seznámil ho s cestou moudrosti? Hle, národy jsou jako kapka do vědra, neváží víc než smítko na vahách, on zvedá ostrovy jako prach. Libanon by nevystačil ani na podpal, k oběti by nestačila jeho zvířena. Všechny národy jsou před ním jako nic, jsou pro něj nicota a ještě míň! Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá? Odlité modle řemeslníka, pozlacené od zlatníka, s řetízky tepanými ze stříbra? Anebo obětnímu daru chudáka, jenž trvanlivé dřevo vybírá a hledá zručného řemeslníka, ať postaví modlu, co se nehýbá? Copak to nevíte? Copak neslyšíte? Copak se vám to od počátku neoznamuje? Copak od založení země nerozumíte? On se nad obzorem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On prostírá nebe jako baldachýn, roztahuje je jako stan k bydlení. On panovníky vniveč obrací, soudcové země jsou pro něj nicotní. Sotva jsou zasazeni, sotva zaseti, sotva zapustí v zemi kořeny, jak na ně zavane, uschnou hned, jak plevy odnáší je vichřice. Ke komu mě tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vyrovná? Zvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem, všechny do počtu? Má nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná – nikdy mu nechybí ani jediná! Proč tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: „Má cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv“?  Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná!  On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopýtají a padají, kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.

Naše třetí a poslední setkání v tomto roce bude v úterý 22. 12.  - budeme rozjímat opět nad prorokem Izajášem:

V ten den řekneš: „Chválím tě, Hospodine – byls na mě rozzloben, odvrátil jsi však svůj hněv a potěšil jsi mě. Hle, Bůh mě zachránil – doufám a už se nebojím. Má síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!“ Budete nabírat vodu s radostí z pramenů spasení. V ten den řeknete: „Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy, jeho jméno prohlašujte jako nejvyšší! Zpívejte Hospodinu, zachoval se vznešeně – ať se to dozví celý svět! Jásej a zpívej, sionský lide – veliký je Svatý izraelský uprostřed tebe!“

Všem farníkům sv. Štěpána a sv. Ignáce přeji krásnou adventní dobu a požehnané Vánoce!!!!

                                                                                P. Josef Blaha SJ


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily:  Zuzana Šimečková a Tereza Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 4. 12. 2020

 

Publikováno: 06.12.2020 09:17
Aktualizováno: 06.12.2020 09:26