Zpravodaj - leden 2023

     Milí přátelé,
děkuji všem, kdo přispěli ke krásným vánočním bohoslužbám. Pěkná atmosféra byla při poutní mši svaté
u sv. Štěpána 26. prosince.

Vstupujeme do nového roku 2023 s modlitbou, vírou a nadějí. Minulý rok nás překvapil, něco nečekaného určitě přinese i tento nový. Ale chceme všechno přijímat jako svou cestu, jako to, co můžeme a máme zvládnout, abychom vyrostli v lásce k Bohu a k lidem, abychom se něco nového a potřebného naučili, abychom mohli prokázat svou věrnost.

Na Nový rok 1. ledna nás k tomu povzbudí slavnost Matky Boží Panny Marie a 3. ledna slavnost Nejsvětějšího jména Ježíš, titulární slavnost Tovaryšstva Ježíšova. Ve dnech 3. – 5. ledna vás prosím o modlitbu za zdar setkání jezuitů České provincie TJ na Velehradě. V neděli Křtu Páně 8. ledna, kdy skončí vánoční doba, se po mši svaté začínající 
v 9 hodin sejdeme na velkém kafé. Betlém necháme vystavený až do Hromnic.

Nebojte se přihlásit na obnovu v Duchu svatém. Dvanáct čtvrtečních setkání od 12. ledna do 30. března uběhne jako voda.

Děkuji také všem, kdo přicházejí v pátek na úklid kostela a chtěl bych povzbudit i další z vás. Přijďte třeba jen jednou za dva týdny nebo za měsíc, i to pomůže. Úklid bývá do hodiny hotový, a ještě si posedíme u čaje a popovídáme.

Řady ministrantů, zvláště na večerních bohoslužbách, také snesou rozšíření. Neváhejte přijít do zákristie.

31. ledna večer proběhne setkání otce arcibiskupa Graubnera s kněžími a dalšími pastoračními pracovníky I. pražského vikariátu, do kterého patří také farnost sv. Štěpána a kostel sv. Ignáce. Setkání by mělo přispět ke vzájemnému poznání a povzbuzení v naší společné práci pro Boží království. Prosím o modlitbu za ně.

Přeji vám všem, kdo přicházíte ke sv. Ignáci a Štěpánovi, do nadcházejícího roku silné a jasné vědomí Boží blízkosti
a podpory.

Ať jsme společenstvím věřících spolupracujících s Bohem i mezi sebou a otevřeným pro všechny hledající Boha a jeho království. 

S + požehnáním

                    P. František Hylmar SJ, rektor kostela


Liturgický kalendář

     S novým kalendářním rokem doznají změny rubriky Obecný liturgický kalendář a Jezuitský liturgický kalendář. Rádi bychom ukazovali na světce na které „na které církev pamatuje“ v tomto měsíci nikoli vypočítávám dat, ale malým zamyšlením, jakým způsobem ukazují na Boha a zprostředkovávají jeho velkou lásku k lidem. Naleznete zde počínající databázi knih, filmů… z kterých byste se mohli zjistit více.

Nemůžeme-li pochopit přímo všechno barevné bohatství slunečního světla, můžeme tím méně pochopit nekonečnou dokonalost Kristovu. Úkolem světců je, aby nám každý z nich znázornil některý odlesk jeho plnosti.                                                                                                                  P. A. Kajpr SJ

 datum

Liturgická památka/ Dílo, které zprostředkovává život světce (některé naleznete
ve farní knihovně)

 1. ledna (ne)

SL   Matky Boží, Panny Marie - zasvěcený svátek

 2. ledna (po)

P   sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

 3. ledna (út)

SL   Nejsvětějšího jména Ježíš - titulární slavnost Tovaryšstva Ježíšova 

 6. ledna (pá)

SL   Zjevení Páně - doporučený svátek 

 7. ledna (so)

NP   sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

 8. ledna (ne)

SV    Křtu Páně

 13. ledna (po)

NP   sv. Hilária, biskupa a učitele církve 

 17. ledna (út)

P   sv. Antonína, opata/ Kniha Život sv. Antonína Poustevníka od Athanasia

 18. ledna (st)

P   PM, Matky jednoty křesťanů 

 19. ledna (čt)

NP   bl. Ignáce de Azevedo, kněze, a druhů; Jakuba Salése, a Viléma Saultemouche,
       řeholníka, mučedníků SJ/
www. jesuit.cz

 20. ledna (pá)

NP   sv. Fabiána, papeže a mučedníka
        sv. Sebestiána, mučedníka

 21. ledna (so)

P   sv. Anežky, panny a mučednice 

 22. ledna (ne)

Neděle božího slova 

24. ledna (út)

P   sv. Františka Saleského, biskupa učitele církve/ kniha Tvář plná světla od Marie
      Holkové

25. ledna (st)

SV   Obrácení sv. Pavla, apoštola

26. ledna (čt)

P   sv. Timoteje a Tita, biskupů

27. ledna (pá)

NP   sv. Anděly Merici, panny

28. ledna (so)

P   sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve/ kniha Tiché světlo od Lois de Wohl

31. ledna (út)

P   sv. Jan Boska, kněze/ kniha Don Bosco od Teresia Bosca

Zkratky: SL – slavnost, SV – svátek, P – památka, NP – nezávazná památka. Liturgický kalendář je zpravován podle A/1 Liturgický kalendář 2022-2023, který platí v České provincii Tovaryšstva Ježíšova

     V úterý 3. ledna před nás „církev staví“ slavnost Nejsvětějšího jména Ježíš. Jméno Ježíš je „titulem“ Tovaryšstva. Svatý Ignác   chtěl, aby společenství, které založil, ve svém   názvu neslo jméno Ježíš, které znamená   „Jahve je spása“.  

Jméno Ježíš se řecky píše IHΣOYΣ. V našem chrámě na mnoha místech objevíte monogram IHS.  Již ve 3. století je křesťané ve svých textech zkracovali na první tři písmena: IHΣ (ióta – éta – sigma). Latinsky mluvící křesťané si tuto zkratku přepsali do tvaru IHS. Protože už neuměli dobře řecky, neuvědomovali si dobře, co původně znamenala, a vymysleli si řadu nesprávných výkladů (např. Jesus hominum salvator – Ježíš, Spasitel lidí)

Sv. Bernardin ze Sieny (1380–1444) vybízel věřící, aby chovali jméno Ježíš ve velké úctě, protože rozjasňuje jejich životy podobně jako slunce. Aby jim tuto skutečnost přiblížil, ukazoval jim dřevěnou tabulku, na které byl monogram IHS umístěn uprostřed slunce.

Sv. Ignác z Loyoly (1491–1556) byl touto úctou ovlivněn a zvolil proto tento monogram za znak řeholního společenství, které založil. Písmena IHS jsou umístěna uprostřed paprsčité svatozáře – jakéhosi slunce. 
Z litery H (řec. éta) vyrůstá kříž. Pod IHS se objevují tři hřeby z Kristova kříže, symbol řádových slibů chudoby, čistoty a poslušnosti. Někdy lze pod monogramem IHS spatřit i Ježíšovo Srdce, do něhož jsou hřeby vraženy.

V roce 1721 bylo jeho slavení rozšířeno pro celou církev.

* * *
V sobotu 28. ledna oslavíme památku velkého světce kněze sv.  Tomáše Akvinského, který je nazýván učitelem církve. Působil jako profesor teologie a filozofie v Paříži (1256-59), v Římě (1259-69), v Paříži (1269-72) a v Neapoli (1272
-74). Je nejvýznamnějším představitelem scholastické filozofie a teologie. K zamyšlení: Na životě sv. Tomáše je vidět jeho láska ke studiu. Vím, v koho jsem uvěřil a je to opravdu důležité poznání pro můj život?


Tříkrálová sbírka

     V lednu 2023 proběhne Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika ve spolupráci s místními Charitami a farnostmi po celé České republice. Tato sbírka je díky svému výtěžku nepostradatelná pro udržení stovek sociálních a zdravotních projektů Charity po celé zemi. Prosíme o vaše modlitby za koledníky věnující svůj čas
a úsilí, za dárce, za jejich otevřená srdce i za příjemce darů, abychom jim dokázali co neúčinněji pomoci.

Tradiční „Tříkrálová sbírka 2023“ proběhne v kostele sv. Ignáce v pátek 6.1. po mši sv. v 17:30 h., sobotu 7. 1.
po mši sv. v 17:30 h. a v neděli  8. 1. po všech bohoslužbách. V kostele sv. Štěpána bude v neděli 8. 1. po mši sv. v 11:00 h.

                   Děkujeme za Vaši štědrost! Pán Bůh Vám zaplať!


Týden modliteb za jednotu křesťanů

     Týden modliteb za jednotu křesťanů se bude konat v týdnu od 18. do 25. ledna 2023 je jeho hlavním mottem je: „Učte se činit dobro. Hledejte právo“ (Iz 1,17)

Ekumenický Týden modliteb za jednotu křesťanů se nese v duchu zdůraznění rovnosti před Hospodinem, kdy si chceme ještě více uvědomovat, že i při velké rozdílnosti našich pohledů a názorů je nutné, abychom byli především syny a dcerami Božími... Z tohoto důvodu autoři textu vybrali jako téma letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů verš z knihy proroka Izaiáše: „Učte se činit dobro. Hledejte právo“ (Iz 1,17). Ve své prorocké řeči prorok Izaiáš zdůrazňuje, že před Boha se není možné postavit bez ochoty prosazovat spravedlnost, zakročit proti násilníkům a snahy pomoci každému, kdo je marginalizován, kdo je na okraji společnosti nebo kdo je společností opovrhován…

A tak jsme v tomto Týdnu s velkou naléhavostí pozváni volat k Bohu, aby identita Božích dcer a synů byla natolik hluboká a určující naše bytí, aby nám umožnila stát před Boží tváří a společně se přimlouvat za trpící svět, i když jsme lidé, kteří možná mají jiné pohledy v politických otázkách, různé preference v sociální oblasti či důrazy v oblasti morální…

K modlitbě lze využít brožuru vydanou k této příležitosti. Text je k dispozici na webu a v sakristii.


Svátost smíření pro děti a jejich doprovod

    Nabízíme možnost svátosti smíření pro děti a jejich doprovod v klid-ném a neformálním zázemí kostela.

Kněz bude mít čas odpovědět dětem na jejich otázky a může tak pomoci formovat jejich svědomí. Děti nemusí čekat frontu jako v kostele.  Důležité je i to, že vidí, že jejich rodiče a kamarádi přijímají tuto svátost také. Tak si mohou přijetí této svátosti osvojit jako pravidelnou praxi. V případě potřeby lze užít možnost hlídání dětí pastorační asistentkou  – doprovod se tak bude moci věnovat pouze jednomu ze svých dětí či sám přijme svátost bez batolete na klíně…

K dispozici budou většinou podle svých možností jezuitští kněží F. Hylmar a J. Adamík. Není třeba se předem přihlašovat. Přijďte na adresu Ječná 2, Praha 2 a zazvoňte v průjezdu na zvonek Sál Ignáce Raaba.
Je zde bezbariérový přístup pro kočárky.

Nejbližší plánované termíny: 20. ledna., 24. února., 24. března. Vždy od 14:00 do 17:00 h.


Úvod do Nového zákona s P. Cyrilem Johnem

     V úterý 31. ledna v 18:15 h. plánujeme další setkání nad Novým zákonem. Věnovat se budeme následujícím tématům: IV. Evangelium (podle Jana). Doba a místo vzniku. Struktura. Petrovo vyznání. Zázračný rybolov.


Seminář obnovy v Duchu svatém 12. 1.- 30. 3. 2023

    Nabízíme všem, kdo chtějí prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu, otevřít se milosti nového vylití Ducha svatého a skrze jeho hlubší působení v životě se učit žít křesťanský život ne z vlastní síly, ale v síle Božího Ducha.

Seminář vychází z tradice charismatické obnovy, prospěl už mnohým lidem k zásadnímu oživení vztahu s Bohem. Jeho součástí je modlitba chval, přednášky, skupinky s osobním sdílením a společná modlitba.

Proběhne od 12. 1. do 30. 3. 2023 každý čtvrtek od 18:30 do 20:30 v Družinském sále u sv. Ignáce.
Vstup z Ječné 2.

Seminář tvoří jeden celek, proto je nutné se do 12. ledna přihlásit a pak si udělat čas a absolvovat všechna setkání. V průběhu semináře již nebude možné se připojovat. Přihlášku najdete přes připojený odkaz nebo QR kód.

   Z darů vybraných od září t.r. v pokladně u sv. Antonína jsme ještě uhradili 1 863,- Kč a z transparentního účtu dalších 3 315,- Kč na umoření dluhů pana Karla. Celkem je to tedy zatím (spolu s částkou uvedenou v minulém Zpravodaji) 53 309,- Kč. Mnohé díky, Pán všem štědrým dárcům odplať! Použití dalších darů zaslaných
na transparentní účet sdělíme v příštím Zpravodaji.


Katolická teologická fakulta otevírá náruč novým studentům

    Přihlášky lze podávat do 28. února 2023. Informace jsou k dispozici na www.ktf.cuni.cz.

Chcete růst ve víře v Ježíše Krista a lépe poznat trojjediného Boha i vztah, který má k člověku?
Ženám i mužům, kteří mohou studovat prezenčně, nabízíme pětiletý magisterský obor Katolická teologie. Těm, kdo by potřebovali studium spojit s péčí o rodinu, zaměstnáním či jiným vzděláváním, nabízíme čtyřletý bakalářský obor Teologické nauky. V něm se výuka koná jednou za 14 dní v sobotu, jinak si každý práci rozvrhuje sám. Studijní plán předkládá předměty, jež zprostředkují znalost biblických věd, systematické a praktické teologie, a spolu s tím i pomocných filologických, filosofických, historických disciplín. Lze navázat dvouletým programem magisterským. Podrobnosti a profesní uplatnění na webu.

Chcete znát dějiny evropského výtvarného umění od středověku až po současnost?

Nabízíme Vám tříletý prezenční bakalářský studijní obor Dějiny křesťanského umění. Studijní plán předkládá předměty, jež seznamují s díly jednotlivých period i se zásadami jejich interpretace, a profesně orientované předměty věnované památkové péči, muzeologii, teorii restaurování, stavebně historickému průzkumu a znalectví. Specializované semináře si studenti volí podle svého zaměření (středověk, renesance, baroko, 19.–21. století). Významnou součástí studia jsou exkurze do galerií, muzeí a památkových objektů, jež poskytují přímý kontakt
s uměleckými díly a umožňují vyzkoušet si práci v terénu. Podrobnosti a profesní uplatnění na webu. Lze navázat dvouletým programem magisterským.

Chcete znát obecné a církevní dějiny Evropy, a zvláště dějiny evropské literatury, od středověku
po současnost?

Nabízíme Vám tříletý prezenční bakalářský studijní obor Dějiny evropské kultury. Studijní plán předkládá předměty, jež seznamují s protagonisty, událostmi a díly jednotlivých period, a profesně orientované předměty, jimiž si studenti osvojují metody soudobé historické a literárně-historické práce i nezbytnou jazykovou připravenost. Specializované semináře si každý volí podle svého zaměření (středověk, humanismus a baroko, raný novověk, 19.–21. století atd.). Významnou součástí studia jsou exkurze, jež poskytují přímý kontakt s paměťovými a kulturními institucemi, památkovými objekty a kulturními díly a umožňují vyzkoušet si práci v terénu. Podrobnosti a profesní uplatnění
na webu.
Lze navázat dvouletým programem magisterským.

Chcete získat vědomosti a kompetence, jež umožňují vnímat a řešit současná hodnotová i morální dilemata?

Nabízíme Vám dvouletý navazující magisterský studijní program Aplikovaná etika. Forma studia vychází vstříc těm, kdo potřebují sladit vzdělávání s péči o rodinu, se zaměstnáním či s jiným studiem: výuka se koná jednou za čtrnáct dní v sobotu, jinak si každý práci rozvrhuje sám. Studijní plán obsahuje předměty, jež předkládají filosofická, antropologická a sociální východiska etické reflexe, a předměty, jež uvádějí do jejích základních předmětných oblastí: bioetika, lékařská etika, etika hospodářství, politická etika, etika životního prostředí a etika v mezikulturním
a mezináboženském dialogu. Výběrem povinně volitelných předmětů studenti uplatňují svůj osobní zájem o četbu textů velkých myslitelů i o další oblasti etiky. Podrobnosti a profesní uplatnění na webu.

Seberte odvahu a udělejte krok do Boží budoucnosti!

Těšíme se na Vás!                                 prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.        
                                                            děkan KTF UK, farník od sv. Ignáce


Nejbližší události

6. ledna (pá)

Bude při všech bohoslužbách žehnání křídy, kadidla a vody.

6.-8. ledna (pá-ne)

„Tříkrálová sbírka“ v kostele sv. Ignáce proběhne v pátek 6.1. po mši sv.
v 17:30 h., sobotu 7. 1. po mši sv. v 17:30 h. a v neděli 8. 1. po všech bohoslužbách. V kostele sv. Štěpána bude v neděli 8. 1. po mši sv. v 11:00 h.

8. ledna (ne)

Setkání „Velké kafe“ po bohoslužbě v 9:00 h.

9. ledna (po)

Setkání Synodní kroužku (sraz 18:15 h. na vrátnici rezidence)

20. ledna (pá)

Svátost smíření pro děti a jejich doprovod od 14:00 h.

12. ledna (čt)

Začátek semináře Obnovy v Duchu svatém

18. - 25. ledna (st-st)

Týden modliteb za jednotu křesťanů

20. ledna (pá)

Svátost smíření pro děti a jejich doprovod

22. ledna (ne)

Sbírka v rámci neděle Božího slova (složenkou)

31. ledna (út)

Úvod do Nového zákona

* * *

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou. Můžete přijít i Vy.

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

Děkujeme za ruličky od alobalů, pečících papírů a kuchyňských utěrek či použité vánoční papíry z dárků. Bude materiál používat pro práci s dětmi ve farnosti., Také děkujeme všem „střihačům“ hvězdiček, figurek… Pokud Vás tato činnost baví je možné se jí dále věnovat. (Materiál k vystřižení je na okně v zadní sakristii).

Díky všem, kteří se podílíte na pomoci uprchlíkům. Vaše pomoc je opravdu potřeba.
Více na www. jezuitoudnes.cz/pomahame


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek          6:15                 7:30                17:30 (i online)
Sobota                                              7:30                17:30 (i online)
Neděle            7:00                  9:00 (i online) 11:00    17:30 (i online)

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                                       11:00


ZPRAVODAJ 
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 31. 12. 2022

 

 

Publikováno: 02.01.2023 13:12
Aktualizováno: 02.01.2023 13:26