Zpravodaj - prosinec 2022

     Milí přátelé,
do spěchu našich dnů přichází pozvání. Nabízí se nám adventní doba a s ní příležitost pozastavit se, uvědomit si živěji Boží přítomnost a pouvažovat nad tím, kam spěcháme, pro koho žijeme, jak nakládáme s časem, jaký je hlubší smysl našeho snažení, co nás čeká na horizontu našich dnů. Nabízí se nám čas na nové setkání s Bohem, s Kristem.

„Ať s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista“, modlíme se při mši svaté po Otčenáši. Boží Syn už jednou přišel jako malé dítě v Betlémě a my se chceme dobře připravit na vánoční připomínku a oslavu této události. On jednou znovu přijde na konci času a my z toho v Adventu můžeme čerpat naději a sílu k lásce.
On neustále přichází do našich životů a srdcí, což můžeme denně vnímat s pomocí modlitby examen.

V Adventu nás u sv. Ignáce čekají kromě ranních rorátů dvě duchovní obnovy – jedna delší v Duchu svatém večer
ve čtvrtek 1. prosince a druhá kratší ignaciánská v sobotu 10. prosince dopoledne. 5. prosince večer přijde
sv. Mikuláš a s dětmi bude možné v adventních dnech přispět ke stavbě jejich betléma.

26. prosince bude mše sv. v 11 hodin pouze u sv. Štěpána se sborem a orchestrem. V tomto kostele se již
na 8. prosince a 21. prosince chystají předvánoční koncerty a pak na v den slavnosti 26. prosince od 15 hodin slavnostní odpoledne s hudebním soborem Musica loci a s výkladem o jesličkách a kostele.

Skupina laiků s přispěním sester školských františkánek připravila na první měsíce nového roku dvanáct setkání obnovy v Duchu svatém. Proběhne od 12. ledna do 30. března a může probudit k plnějšímu křesťanskému životu jednotlivce i celé naše společenství. Přijďte se inspirovat již ve čtvrtek 1. prosince večer a pak se přihlaste na celý cyklus!

Vyplatí se číst tento Zpravodaj pozorně, najdete v něm mnoho dalších zajímavých a užitečných informací.

Přeji Vám, milí přátelé, i vašim rodinám, blízkým a přátelům adventní a potom i vánoční dny prožité ve větší hloubce
a pozornosti vůči Boží přítomnosti. Ať dokážeme vnímat a mít radost z toho, že náš Bůh je opravdu Emmanuel, Bůh s námi, že nás provází a pomáhá nám. Děkuji také všem, kdo v předvánočních dnech přispíváte na nějaké charitní dílo k pomoci našim bližním v naší zemi nebo jinde ve světě.

Pamatujme na modlitby za nalezení spravedlivého míru na Ukrajině a prosme také o moudrost pro voliče
při prezidentských volbách u nás.

S přáním Boží blízkosti a Božího požehnání, pokoje a radosti a s + požehnáním
                                                                        P. František Hylmar SJ, rektor kostela


Obecný liturgický kalendář

     První nedělí adventní 27. listopadu začal nový liturgický rok. Liturgická barva adventu je fialová a vyjadřuje vážný charakter této doby, která je časem přípravy na narození Páně a uvědoměním si, že čekáme na Kristův druhý příchod na konci dějin. Pod vážnou slupkou adventu se však skrývá poselství naděje. V úterý 6. prosince je nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa a ve středu 7. prosince si připomeneme milánského biskupa sv. Ambrože, který je jedním ze čtyř učitelů západní latinské církve. Ve čtvrtek 8. prosince bude slavnost Panny Marie, počaté
bez poskvrny prvotního hříchu
. Neposkvrněné početí Panny vyhlásil jako dogma papež Pius IX. roku 1854. Tímto prohlášením nebylo zavedeno nic nového, pouze jasně definovalo dlouhou a starou tradici církve. Následují nezávazné památky sv. Jana Didaka Cuautlatoatzina (pátek 9.12.), Panny Marie Loretánské (sobota 10.12.) a Panny Marie Guadalupské (pondělí 12.12.). V úterý 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice. Ve středu 
14. prosince si připomeneme sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, reformátora karmelitánského řádu a mistra křesťanské mystiky a v pátek 23. prosince „patří“ knězi sv. Janu Kentskému.

Vánoční období začne vigilií Narození Páně v sobotu 24. prosince večer a následující slavností Narození Páně
25. prosince a potrvá do svátku Křtu Páně v neděli 8. ledna. Mezitím si v pondělí 26. prosince připomeneme
sv. Štěpána, prvomučedníka a patrona našeho farního kostela. Následují svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty (úterý 27.12.), svátek Mláďátek, mučedníků, dětí zabitých králem Herodem ze strachu před nově narozeným králem Kristem (středa 28. 12.), a svátek Svaté rodiny – Ježíše, Marie a Josefa (pátek 30. 12.).


Jezuitský liturgický kalendář

     Ve čtvrtek 1. 12. si připomeneme sv. Edmunda Kampiána, Roberta Southwella, kněze SJ a jejich druhy, mučedníky.  Edmund Kampián se narodil roku 1540 v londýnské šlechtické rodině. Jako dospělý vstoupil k jezuitům do rakouské řádové provincie. Noviciát absolvoval v Brně a pak dostal jako profesor do Prahy, kde mimo jiné založil první mariánskou družinu. Roku 1580 byl vybrán k duchovní službě mezi tajnými katolíky v Anglii, kde se stal mučedníkem. Více si o jeho životě můžete přečíst v knize Františka Úředníčka Edmund Kampián SJ (1540–1581). Anglický jezuita a mučedník. (Refugium, Olomouc 2011). O pronásledování katolíků v Anglii pojednává také kniha
„V nebezpečí častokrát“, kterou vydala v r. 1972 Křesťanská akademie Řím.

Kapli sv. Františka Xaverského v našem kostele zdobí obraz tohoto světce na smrtelném lůžku lemovaný sochami jezuitských japonských mučedníků. V sobotu 3. prosince oslavíme svátek tohoto světce, který se narodil na zámku Xavier v baskické rodině. Během svých studií v Paříži se setkal se sv. Ignácem z Loyoly a stal se jedním z jeho prvních druhů, kteří se zasvětili Bohu
na Montmartru v roce 1534. Z pověření papeže Pavla III. a portugalského krále se 7. dubna 1541 vydal do Indie 
a po třinácti měsících přistál ve městě Goa. Působil mezi lovci perel na jihovýchodním konci Indie, na Cejlonu,
na Malajském poloostrově a na Molukách. Roku 1549 opustil Malakku v Malajsku a odebral se do Japonska. Později cestoval do Číny, aby i tam mohl misijně působit. Čína ovšem v té době pod přísnými tresty zakázala příjezd jakýchkoliv cizinců do země. Portugalská loď Františka vysadila na ostrově San Čoan poblíž Kantonu, kde 3. prosince 1552 zemřel. Je patronem misionářů.


Advent a Vánoce v našich kostelích

Kostel sv. Ignáce

Bohoslužby

Pondělí až pátek
6:08
     modlitba Anděl Páně a mše sv. s rorátními zpěvy (páteční bohoslužba bude osvětlena pouze světlem svící)
7:25     modlitba Anděl Páně a mše sv. s rorátními zpěvy
17:30   mše sv. s adventními zpěvy z kancionálu

Sobota
7:25
     modlitba Anděl Páně a mše sv. s rorátními zpěvy
17:30   mše sv. s adventními zpěvy z kancionálu

Neděle
6:55
     modlitba Anděl Páně a mše sv. s rorátními zpěvy
9:00     mše sv. s adventními zpěvy z kancionálu
11:00    latinská mše sv. 
17:30   mše sv. s adventními zpěvy z kancionálu

Štědrý den - 24. 12. 2022
16:00   Štědrovečerní mše sv. zvláště pro rodiny s dětmi
24:00   Půlnoční mše sv. s koledami

Na Boží hod vánoční 25. 12. 2022 jsou slavnostní bohoslužby v 7:00, 9:00, 11:00 (v latině) a 17:30 h.

Na sv. Štěpána 26. 12. 2022 budou bohoslužby pouze v 7:00, v 9:00 a v 17:30 hodin. Latinská mše svatá
u sv. Ignáce nebude, zveme vás na poutní mši svatou v 11 hodin ke sv. Štěpánu!


Na svátek sv. Jana Evangelisty 27.12. po mši svaté v 17:30 h. požehnání přineseného vína.

„Stavíme betlém“

     Během Adventu (od 27. listopadu do 24. prosince) můžete do kostela přinést figurku, která Vás představuje,
a umístit ji do společně tvořeného betléma v boční kapli sv. Liboria, první vlevo. Také můžete připravit hvězdičky s poděkováním či modlitbou díků. Hvězdy budou umístěny nad betlémskou stáj.

Základní figurky vytvořila akademická malířka Jindra Hubková. Je autorkou betléma, jehož figurky bude letos možno sbírat v jednotlivých kostelech v Praze (viz brožurka akce Křesťanské Vánoce).

Adventní duchovní obnova  bude v sobotu 10. prosince 2022 přenášena také ONLINE (připojíte se kliknutím
na událost na webu kostela).

Začneme v 9:00 h. přednáškou P. Františka Hylmara SJ v kostele na téma „Ignácův Princip a fundament jako životní směrovka a kompas“. Následuje adorace Nejsvětější svátosti oltářní, soukromá modlitba, možnost svátosti smíření a v 10:30 h. požehnání. Pokud budete doma: je vhodné předem si najít tiché místo, kde je možné
po vyslechnutí přednášky se modlit nebo se jít projít a modlit se venku.

13. 12. Adventní koncert od 19:00 h, viz plakátek na konci Zpravodaje.

Během adventu a vánočního období nabízíme zdarma programy pro děti se školek a škol s vánoční tématikou.

Návštěva betléma v kostele sv. Ignáce je možná v době otevření kostela a mimo probíhající bohoslužby.

V kostele bude nejpozději od 24. prosince 2022 k dispozici k odnesení betlémské světlo.

Kostel sv. Štěpána
8. 12. (čt)         Koncert MČ Praha 2 v 18:00 h.
21. 12. (st)       Setkání s hudbou a slovem v 19:00 h. – Lukáš Kopenec a spol.
24. 12.             Štědrovečerní mše sv. v 17:00 h.
25. 12.             Vánoční mše sv. v 11:00 h.
26. 12.             Slavnost sv. Štěpána, poutní mše sv. v 11:00 h. s doprovodem sboru a orchestru od sv. Gotharda.                            
                       Slavnostní odpoledne „Na Štěpána u Štěpána“ - v 15:00 h. koncert souboru Musica loci a v 16:00 h.
                       poutavý výklad o kostele a osobnostech s ním spojených Mgr. Michaela Soukupa.

Setkání maličkých dětí se svatým Mikulášem
     V pondělí 5. prosince navštíví naši farnost vzácná návštěva – sv. Mikuláš se svým andělským doprovodem. Čerti nepřijdou, protože by se malé děti zbytečně děsily (a účelem tohoto setkání je něco jiného). Bude je ale připomínat řinčící kovový plech za dveřmi.

Setkání je určeno pro malé děti s doprovodem. Je možné přivést i rodiny s dětmi, které běžně nenavštěvují náš kostel. Balíčky pro děti budou všechny stejné a budeme rádi za dobrovolný finanční příspěvek.

Začátek setkání je v 16:45 h. (přicházet můžete od 16:30 h.) do sálu Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). Program je připravován maximálně na 60 minut.

Kvůli přípravě dárků od „sv. Mikuláše“ a přípravě setkání prosím o přihlášení dítěte, jeho věku a počtu doprovodu. Má-li dítě dietu, sdělte i tuto informaci, a to do neděle 1. prosince emailem na adresu tereza@kostelignac.cz                                                                                                                                         Těšíme se setkání za mikulášský tým Tereza Novotná


Svátost smíření pro děti a rodiče

     V pátek 9. prosince od 14:00 do 17:00 h. nabízíme možnost svátosti smíření pro děti a jejich rodiče v klidném
a neformálním zázemí kostela. Zájemci mohou předem kontaktovat pastorační asistentku paní Terezu Novotnou
nebo se domluvit přímo s knězem, ale můžete přijít i bez ohlášení a dát o sobě vědět ve vrátnici v Ječné 2. K dispozici budou podle možností PP. František Hylmar a Jan Adamík.


Úvod do Nového zákona s P. Cyrilem Johnem

     V úterý 29. listopadu v 18:15 h. plánujeme další setkání nad Novým zákonem. Věnovat se budeme následujícím tématům: Náboženská situace v Ježíšově době. Farizeové, saduceové, zelóti a eséni. Samaritáni. Velekněží a velerada. Evangelium podle Lukáše. Podobenství o ztraceném synu.


Slavnostní odpoledne „Na Štěpána u Štěpána“

     26. prosince 15 hodin srdečně zveme na tradiční vánoční koncert s komentovanou prohlídkou jesliček a kostela
sv. Štěpána ve Štěpánské ulici, Praha 2.

Nejdříve se zahřejeme společným zpíváním tradičních koled, až dorazí od svátečního oběda všichni, tak se zaposloucháme o vánočního koncertu Musica loci v podání sopranistky Liany Sass za doprovodu varhaníka Tomáše Pindóra a závěr bude patřit geniu loci kostela, kterým nás poutavě provede Mgr. Michael Soukup. Vstupné je zcela dobrovolné, akci pořádá spolek přátel veškerého umění Musica loci Praha, více na www.musicaloci.com.


Seminář obnovy v Duchu svatém 12. 1.- 30. 3. 2023

nabízíme všem, kdo chtějí prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu, otevřít se milosti nového vylití Ducha svatého a skrze jeho hlubší působení v životě se učit žít křesťanský život ne z vlastní síly, ale v síle Božího Ducha.

Seminář vychází z tradice charismatické obnovy, prospěl už mnohým lidem k zásadnímu oživení vztahu s Bohem. Jeho součástí je modlitba chval, přednášky, skupinky s osobním sdílením a společná modlitba.

Proběhne od 12. ledna do 30. března 2023 každý čtvrtek od 18:30 do 20:30 v Družinském sále kostela sv. Ignáce. Vstup z Ječné 2.

Seminář tvoří jeden celek, proto je nutné se do 12. ledna přihlásit a pak si udělat čas a absolvovat všechna setkání. V průběhu semináře již nebude možné se připojovat. Přihlášku najdete přes připojený odkaz
nebo QR kód.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3LoBPrhu3GaA3qlMz1eYQPYC3zPBXEv4qxR1UoB9MJcEfWA/viewform?usp=sf_link


Ukázkový večer obnovy v Duchu svatém už 1. 12. 2022

     Na ukázku toho, jak bude obnova vypadat, jsme připravili večer na téma „Bůh (je) přítomný ve všech oblastech tvého život“ s modlitbou chval už ve čtvrtek 1. prosince od 18:30 do 20:30 v Družinském sále. Vstup z Ječné 2. Na tento večer není nutné se předem hlásit!


Milostivé léto září – listopad 2022

   Z darů vybraných od září t.r. v pokladně u sv. Antonína jsme dokázali uhradit část dluhů pana Karla ve výši 47 131,40 Kč. Mnohé díky, Pán všem štědrým dárcům odplať! Použití darů zaslaných na transparentní účet sdělíme v příštím Zpravodaji.


Nabídka Svatoignácké knihovny pátera Koniáše

    Milí přátelé,
vybraly jsme pro vás z naší farní knihovny pár tipů na četbu, rozjímání či modlitbu s vánoční tematikou:

Cestou do Betléma, R 155. Veršovaná modlitba Jakuba Demla inspirovaná životem Ježíše Krista.
Jak si Pán Bůh postavil Betlém, A 118. Kniha pro děti, která osloví i dospělého čtenáře. Bůh se rozhodl narození svého Syna vysílat v přímém přenosu každý prosinec v každém srdci, ve kterém by bylo místo pro betlém.
Tak vymyslel Vánoce.
O koze v Betlémě, A 105. Příběh narození v Betlémě vtipným a poučným způsobem autorka vypráví a doprovází milými obrázky.
Vánoce, A 60. Čtení na každý den pro celé rodiny.
Vánoční tajemství, K 80. Dílo Edith Stein uvádí do tajemství Vánoc v životě církve.
Adventní a postní zamyšlení, K 44. Profesora teologie pronásledovaného za totality Josefa Zvěřiny.
Vánoce v české kultuře, C 172. Přehled lidových zvyků, vánoční hudba, vánoční motivy v českém výtvarném umění apod.
Hle, přicházím, L 199. Adventní a vánoční promluvy kardinála Miloslava Vlka 1995-2016
Legenda o sv. Mikuláši, A104. Příběh sv. Mikuláše pro děti od 8 let.

Přejeme rozjímavý a klidný advent a požehnané Vánoce!
                                                                          Lenka a Ivana, knihovnice


Tip do Vaší knihovny

Hünermann Wilhelm. Živé světlo – román o sv. Hildegardě z Bingernu. Paulínky, 2022.325 str.

     Román známého německého autora představuje bohatý život sv. Hildegardy, která žila ve 12. století a byla abatyší benediktinského kláštera v Porýní. Tato žena ve své době patřila k významným osobnostem církve v Evropě. Zapsala se do dějin nejen jako mystička s prorockým obdarováním, ale i jako vzdělaná činorodá žena, která měla značný vliv v církvi i ve společnosti. Působila v nesnadných časech křížových výprav a zároveň odklonem od evangelních ideálů. Bolestně vnímala mocenské spory mezi papežem a císařem.

Je patronkou jazykovědců a přírodovědců. Nadčasový význam její duchovní moudrosti ocenil papež Benedikt XVI., když jí udělil v r. 2012 titul učitelka církve. Hildegarda se stala jedním z velkých světel, jež Bůh postavil na svícen, „aby svítilo všem v domě.
                                                                           Jana Laudátová


Sbírky

    V neděli 4. prosince se bude konat Mikulášská sbírka na bohoslovce a v neděli 18. prosince do Fondu
sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních.


Rodinná poradna u sv. Ignáce

nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz nebo na tel. 721 626 811.


Nejbližší události

29. listopadu (úterý)   

Úvod do Nového zákona s P.  Cyrilem Johnem SJ v 18:15 h.

1. prosince (čtvrtek) 

Duchovní obnova „Bůh (je) přítomný ve všech oblastech tvého život“ s modlitbou chval, 18:30 – 20:30 h. v Družinském sále

4. prosince (neděle)

Setkání „Velké kafe“ po mši svaté v 9:00 h.

5. prosince (pondělí)

 

Setkání maličkých dětí se sv. Mikulášem od 16:45 h. (přicházet je možné
od 16:30 h.) v sále Ignáce Raaba

8. prosince

U sv. Štěpán v 18:00 h. koncert MČ Prahy 2

9. prosince (pátek)

Svátost smíření pro děti a jejich doprovod
Od 14:00 do 17:00 hodin možnost svátosti smíření pro děti a jejich rodiče v klidném a neformálním zázemí kostela…

12. prosince (pondělí)

18:15 – 19:30 h. synodní kroužek, sraz na vrátnici

 

19:00 h. Družinský sál – přednáška z cyklu Dějiny živé církve – prof. Jiří Mikulec
– Osvícenská proměna náboženského života.

13. prosince (úterý)

Adventní varhanní koncert u sv. Ignáce od 19:00 h.

21. prosince (středa)

Předvánoční setkání s hudbou a slovem v kostele sv. Štěpána od 19:00 h.

26. prosince (pondělí)

„Na Štěpána u Štěpána“ – 15 h koncert souboru Musica loci a po něm výklad
Mgr. Soukupa o jesličkách a kostele


Pro práci s dětmi ve farnosti bychom potřebovali ruličky od alobalů, pečících papírů a kuchyňských utěrek, Také prosím o použité vánoční papíry z dárků. Tento materiál dejte do sakristie na zadní okno.

Rádi zaučíme nové ministranty, kteří by sloužili při bohoslužbách ve všední dny i v neděli, ráno i večer. Není nutné chodit každý den J, stačí třeba jednou za týden či za čtrnáct dní, ideálně v určitý den a hodinu.

V pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela. Po práci je čas
na posezení, občerstvení a popovídání. Přijďte udělat dobrý skutek, ať náš kostel voní čistotou.


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek          6:15                 7:30                17:30 (i online)
Sobota                                               7:30                17:30 (i online)
Neděle            7:00                 9:00 (i online) 11:00    17:30 (i online)

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                                       11:00


ZPRAVODAJ vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 25. 11. 2022

 

 

 

 

Publikováno: 28.11.2022 14:33
Aktualizováno: 28.11.2022 14:45