Zpravodaj - říjen 2018

Jezuitské momenty a růžencový měsíc

Druhá polovina měsíce září nám znovu připomněla některé významné jezuitské momenty z naší historie. Při liturgii v neděli 16. září v 9 hodin jsme prožili vzpomínku na našeho otce Adolfa Kajpra, SJ, a modlili jsme se za jeho blahořečení. Letos uběhlo 59 let od jeho smrti v Leopoldově.

O týden později nás jezuitský kalendář upozornil na to, že 23. září 1623 bylo vyhlášeno založení České provincie Tovaryšstva Ježíšova.

A do třetice čtvrtek 27. září byl pro nás dnem poděkování, protože 27. září roku 1540 papež Pavel III. potvrdil řád Tovaryšstva Ježíšova slavnostní bulou Regimini militantis Ecclesiae (Řízení bojující církve).

Všechny tyto události a jejich připomínka jsou pro nás podnětem k vděčnosti Bohu za dílo, které v jezuitském řádu vytvořil, za generace našich bratří, kteří nás předcházeli v uplynulých staletích a jejichž příklad k nám promlouvá dodneška.

O svatém Ignáci z Loyoly je známo, že pro jeho špatný zdravotní stav jej zmíněný papež Pavel III. od roku 1539 dispenzoval od modlitby breviáře. Místo toho svatý Ignác recitoval Zdrávasy růžence.

Tato Ignácova dennodenní praxe i růžencový měsíc říjen, do kterého vstupujeme, nás povzbuzují, abychom i my byli nablízku Marii,
Matce Páně, a jejímu Synu.

                                                                                                                 P. Pavel Bačo SJ 


Obecný liturgický kalendář

Říjnový kalendář zahájí v pondělí 1. října památka karmelitky sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Ve čtvrtek
4. října si v liturgii připomeneme sv. Františka z Assisi a v sobotu 6. října oslavíme nezávaznou památku sv. Bruna, kněze. V pátek
12. října bude nezávazná památka sv. Radima, biskupa. Sv. Terezii od Ježíše, španělskou mystičku a učitelku církve, vzpomeneme
v pondělí 15. října. Ve středu 17. října si připomeneme sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Ve čtvrtek 18. října bude svátek sv. Lukáše, evangelisty. V pátek 19. října je nezávazná památka sv. Pavla od Kříže, kněze a na pondělí 22. října připadá nezávazná památka sv. Jana Pavla II.. Středa 24. října patří nezávazné památce sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, a ve středu 31. října oslavíme nezávaznou památku sv. Wolfganga, biskupa. 


Jezuitský liturgický kalendář

Nejprve si připomeneme ve středu 3. října sv. Františka Borgiáše, třetího generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova.
V pátek 12. října oslavíme památku bl. Jana Beyzyma, kněze SJ. V pátek 19. října si připomeneme památku sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků. Ve středu 31. října slavíme památku řeholního bratra sv. Alfonse Rodrígueze.


Plnomocné odpustky

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8.12.2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše
v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2.-8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.

„Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v ČR pro duše v očistci nově získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých, vždy už od 25. října. K obvyklým podmínkám - svatá zpověď, přijetí Eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova - však pro toto období přibyla podmínka nová: vážný důvod,
pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni
ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše.

V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky – tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.“

                                                                                                               Tiskové středisko ČBK


Základy křesťanství a příprava na křest

První setkání dospělých, kteří chtějí poznat základy křesťanství a případně být pokřtěni, bude ve čtvrtek 11. října 2018 od 18:30 hod.
Zájemci ať kontaktují P. Pavla Bačo SJ na rektor@kostelignac.cz Sraz je na vrátnici (Ječná 2, Praha 2).


Příprava na biřmování

První setkání dospělých, kteří chtějí být biřmováni, je v pondělí 15. října 2018 od 18:30 hod. Zájemci ať kontaktují scholastika Václava
Novotného SJ na vaclav@kostelignac.cz Sraz je na vrátnici (Ječná 2).


Setkání nad Starým zákonem

Tématem našeho setkávání v měsíci říjnu bude začátek nového roku našich starších bratří a sester ve víře, Židů, který Židé slaví v září, ale další svátky jsou i v říjnu.

Poprvé se v tomto měsíci setkáme 2. 10. Židovský nový rok se řekne hebrejsky Roš ha šana – tedy doslova, hlava – nebo počátek –nového roku. Židovská náboženská tradice říká, že mezi svátky Roš ha šana a Jom kipur Bůh rozhoduje o osudu každého člověka jednotlivě i všech národů. Tento den se hebrejsky nazývá יום תרועה (jom tru’a) – den troubení na beraní roh, zvaný hebrejsky šofar. Je zde i příkaz „troubit na novoluní, při úplňku, v den našeho svátku.“ Žalm 81, 4–5. Budeme uvažovat o tom, že každý z nás má začínat stále znovu.

Naše druhé setkání bude 9. 10. Při našem druhém setkání budeme uvažovat o druhém svátku, který uzavírá ימים נוראים (jami’m nora’im) – tedy doslova hrozné dny, kdy židovský národ prosí Boha, aby přesedl z trůnu soudu na trůn milosrdenství. Tento den se nazývá ve Starém zákoně a v judaismu יום כיפור (jom ki’pur) a znamená den smíření.  O dni smíření jasně píše Starý zákon: To bude pro vás provždy platné nařízení. Desátého dne sedmého měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci, ani domorodec ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host. V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Ho spodinem čisti. Bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat. To je provždy platné nařízení. Smírčí obřady bude vykonávat kněz, který je pomazán a uveden v úřad, aby sloužil jako kněz místo svého otce, a který smí oblékat svaté lněné roucho. Ten vykoná smírčí obřady za velesvatyni, vykoná smírčí obřady za stan setkávání a za oltář; také za kněze i za shromáždění všeho lidu vykoná smírčí obřady. To pro vás bude provždy platné nařízení: jednou v roce vykoná za Izraelce
smírčí obřady, aby byli zbaveni všech svých hříchů.“ I učinil Mojžíš, jak mu Hospodin přikázal. (Kniha Leviticus, kapitola 16)
Není i pro nás důležité, očišťovat se stále znovu od našich vin a hříchů?

Naposled se v říjnu setkáme 16. 10. Tentokráte se znovu budeme zamýšlet nad dialogem křesťanů a Židů – dne 15. října má svátek svatá Terezie z Ávily (1515 – 1582). Svatá Terezie byla první žena, která byla jmenovaná učitelkou církve. Málokdo věděl, že sv. Terezie měla židovské předky a také ona se o tom málokdy zmiňovala – pouze psala, že její předkové byli „bohabojní“ – ale nepsala, že byli katolíci. Žila krátce po vyhnání Židů ze Španělska v roce 1492. Budeme se zamýšlet nad jejím komentářem k Písni písní a také nad touto knihou, která podle učitelů synagogy mluví o lásce Boha k Izraeli. V rámci křesťanského chápání je to kniha o lásce Ježíše Krista k církvi.
                                                                                                                 P. Josef Blaha SJ


Tweety papeže Františka (září 2018):

Dobro je láskyplné a nikdy se nevnucuje. Člověk si ho musí sám zvolit.

Vyžaduje to úsilí abychom vždycky konali dobro... Cesta ke svatosti není pro líné lidi!

 Vypořádejme se s klimatickými změnami prostřednictvím mezinárodní spolupráce: rozhodování každého člověka má dopad na život každého.

Bez práva na vzdělání neexistuje skutečná svoboda, která dovoluje každému člověku být protagonistou svého vlastního osudu.

Pamatuj si, že čím více se dáváš druhým, tím více dostaneš a budeš šťastný.
Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny
MERCIER, Jean. Pan farář má krizi. Karmelitánské nakladatelství, 2018. 105 str.

Otec Benjamin, farář z francouzského maloměsta přichází postupně o iluze spojené se svým kněžstvím. Chtěl získávat lidi
pro Krista a čemu čelí? Vyčerpávajícímu schůzování, papírování a jistému pohrdání.

Svěží, čtivě napsaný příběh stal ve Francii bestsellerem. Zaujme i inteligentním humorem. Kniha otřese naším pohledem na církev
a na to, co je v ní podstatné. Odkrývá existenciální problémy kněží.
Jana Laudátová


Výstava v Klementinu

V Klementinu probíhá putovní výstava k 180. výročí příchodu sester boromejek do Čech. Výstava dává nahlédnout do historie a spirituality Kongregace a přibližuje jejich působení v Čechách.


Nejbližší události

2. října (úterý)      koncert Bachova podzimního festivalu od 19:00 h.
3. října (středa)    Zahajovací studentská mše sv. od 19:00 hod.
6. října (sobota)   Duchovní obnova pro dospělé
7. října (neděle)   Setkání "Velké kafe" po bohoslužbě v 9:00 hod.
9. října (úterý)      Právní poradna (je třeba se předem domluvit na pravniporadna@kostelignac.cz)
                            Společenství dospělých
11. října (čtvrtek) První setkání dospělých, kteří chtějí poznat základy křesťanství a případně být pokřtěni
13. října (sobota) Podzimní farní výlet
15. října (pondělí) První setkání dospělých, kteří chtějí být biřmováni
20. října (sobota) Bohoslužbu v 17:30 hod. doprovodí hudbou sbor z Brna
23. října (úterý)    Společenství dospělých

* *

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.
* * *
Rodinná poradna u Sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci nechť
kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na e-mailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo e-mailem na adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14 do 17 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence. Nezůstávejte osamělí
doma, přijďte mezi nás!

* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30 (středa 19:00 rytmická)
Sobota 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 (lat.) 17:30

* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravila: Tereza Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 1. 10. 2018

Publikováno: 03.10.2018 10:04
Aktualizováno: 03.10.2018 10:17