Zpravodaj - únor 2021

Milí přátelé,
po lednové přestávce se opět setkáváme prostřednictvím našeho Zpravodaje. Vánoce se nám v kostele díky Bohu
a díky otcům Janu Regnerovi a Jozefu Sudorovi podařilo zvládnout navzdory karanténě naší jezuitské komunity. Díky
za povznesení adventní a vánoční doby také patří našim varhaníkům a zpěvákům. Ozvěna Vánoc nám ještě zazní
v úterý 2. února v den svátku Uvedení Páně do chrámu. Po něm se rozloučíme s krásným betlémem, za jehož konstrukci děkujeme sestře Anně a dalším spolupracovníkům. Sedm týdnů přitahoval lidi k modlitbě, ke ztišení a k podivu. Jsme vděční za dary, kterými přispíváte na provoz kostela. Kdo by potřeboval potvrzení o daru, ať pošle na mail ekonomat@jesuit.cz své jméno a přesnou adresu.

Díky prof. Vojtěchu Novotnému, Tereze Novotné a Daně Jaklové, osádce sakristie a otcům Janu Regnerovi a Miroslavu Heroldovi se vydařil obřad ukončení diecézní fáze procesu blahořečení P. Adolfa Kajpra v našem kostele a našel také širokou odezvu v médiích. Dokumentace už je v Římě.

V polovině února vstoupíme do postní doby, která letos začíná poměrně brzy. Znovu a se všemi křesťany budeme mít možnost zpomalit a zahledět se do svého nitra a s Boží pomocí odstranit překážky, které brání našemu plnému životu víry, naděje a lásky.

Budeme pamatovat na katechumeny, kteří se po dlouhé přípravě blíží k přijetí svátostí křtu, biřmování a eucharistie
o velikonoční vigilii 3. dubna.

Už od 8. prosince 2020 běží Rok sv. Josefa, který nám může připomenout a přiblížit spravedlivého Josefa jako vzor věrné, pokojné a pokorné služby Bohu a lidem.

Stále pamatujeme na modlitby za utišení pandemie covidu a strachu a únavy z ní, za všechny různým způsobem postižené, a za ty, kdo musejí řešit složité situace s ní spojené. Modlitby a přenos bohoslužeb nás spojují.

S + požehnáním                                                                         P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

Únorový liturgický kalendář zahájí v úterý 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu, tzv. „Hromnice“, kterým si připomínáme událost z Lk 2, 22-40: Malého Ježíše představili Hospodinu v jeruzalémském chrámě a obětovali za něj pár hrdliček nebo holoubat. Při této příležitosti se malý Ježíš setkává se starcem Simeonem a prorokyní Annou.
Ve středu 3. února si připomeneme nezávaznou památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V pátek 5. února oslavíme památku sv. Agáty, panny a mučednice, a v pondělí 8. února nezávazné památky sv. Jeronýma Emilianihosv. Josefiny Bakhity, panny. Ve středu 10. února si připomeneme sestru sv. Benedikta z Nursie
sv. Scholastiku, pannu. Ve čtvrtek 11. února je památka Panny Marie Lurdské a zároveň Světový den nemocných. Následuje nezávazná památka pražských františkánských mučedníků bl. Bedřicha Bachteina a druhů. Popeleční středou 17. února začíná postní doba. Svátek Stolce sv. apoštola Petra připadá na pondělí 22. února.


Jezuitský liturgický kalendář

Ve čtvrtek 4. února si připomeneme památku jezuitských misionářů umučených pro víru v Krista v zámořských misiích v Indii, Japonsku a na Madagaskaru – sv. Jana de Brito, kněze, bl. Rudolfa Acquavivy, kněze a druhů. Na sobotu 6. února připadne památka sv. Pavla Mikiho, kněze, a druhů, japonských mučedníků. Byli popraveni v Nagasaki během vlny pronásledování křesťanských misionářů v roce 1597. V pondělí 15. února si připomeneme
sv. Claudia la Colombière, kněze, duchovního vůdce sv. Markéty Marie Alacoque, šiřitelky úcty k Božskému Srdci Ježíšovu.


Postní doba a naše farnost

Udělování tzv. popelce bude na Popeleční středu 17. února při všech bohoslužbách a také mimo ně podle rozpisu, který bude vytvořen podle aktuální situace. Kdo by nemohl přijmout toto znamení pokání ve středu, může tak učinit následující neděli na začátku všech bohoslužeb nebo mimo ně podle rozpisu.

Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu. Postem zdrženlivosti (odřeknutí se masitých pokrmů) jsou vázáni po celý den všichni, kdo dosáhli 14 let. Půst újmy (najíst se dosyta jen jednou za den) by měli dodržet všichni ve věku 18–60 let.

Během celé postní doby bude zahalen hlavní oltářní obraz tzv. hladovým plátnem. Liturgie bude ve znamení fialové barvy, jak je pro postní období a obecně pro liturgické vyjádření vážnosti a očekávání obvyklé. Oltáře se nezdobí květinami a v liturgických textech se vynechává zvolání „aleluja“ (nahrazuje slovy se slovy “Chvála tobě, Kriste, Králi věčné slávy“) a nezpívá se „Sláva na výsostech Bohu“.

Po celou postní dobu se modlíme v pátek a v neděli od 16:45 h. křížovou cestu. V ostatní dny se jako obvykle modlíme od 16:50 h. růženec.


Golgota, postní úkoly a kytičky

I letošní postní dobu, i když je poznamenaná koronavirovou pandemií, chceme prožít ve společné snaze o dobro, skutky lásky a v sebezáporu, ač trochu jinou formou, než jsme zvyklí. Zapojit se do letošní postní aktivity můžeme společně v rodinách i jako jednotlivci. V kapli Panny Marie Piekarské bude k dispozici obrázek s Golgotou, který si vezměte domů zároveň s návrhy na úkoly ke splnění v postní době (popř. si můžete vymyslet vlastní). Pro ty, kdo se nedostanou do našeho kostela, bude obrázek a úkoly k dispozici na webu www.kostelignac.cz ke stažení.
Po splnění úkolu si vybarvěte některou z kytiček na obrázku na znamení, že chceme svými skutky měnit v našem nitru to, co je neživé či špatné, na to, co je krásné a dobré.


Modlitba za naše katechumeny

Bože všemohoucí, náš nebeský Otče, tys dal světu svého Syna, aby v něm našlo všechno svůj smysl a jednotu, ty
v nás vzbuzuješ touhu, abychom ho následovali; shlédni na tyto naše katechumeny a dej, ať jdou věrně za tvým slovem, aby je tvůj Syn přijal do své církve, aby je utvrdil svým svatým Duchem a vedl je podle svého zaslíbení
do věčného království. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.
                                                                                           (z Obřadu uvedení do křesťanského života)

Prosme během postní doby za Karolínu, Kamilu, Helenu, Lucii, Annu a Ninjela, kteří se připravují na křest v kostele
sv. Ignáce o letošních Velikonocích. K prvnímu svatému přijímání se jako dospělá připravuje Kristýna.


Apoštolská penitenciárie k možnostem získat plnomocné odpustky v rámci Roku sv. Josefa
8. 12. 2020 – 8. 12. 2021

Lze jej získat za obvyklých podmínek, mezi které patří svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Věřící musejí odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa
při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií.

Sv. Josef byl mužem modlitby: Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví
v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence.

Sv. Josef byl muž spravedlivý: Ti, kdo během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného
či duchovního milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky.

Josef střežil Svatou rodinu z Nazareta: Dar plnomocných odpustků je rozšířen také na rodiny
nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec.

Papež Pius XII. zavedl 1. května 1955 svátek sv. Josefa Dělníka: Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi.

Sv. Josef je rovněž patronem lidí v nebezpečných situacích, trpících, donucených k útěku a osamocených: Možnost získat plnomocné odpustky mají také ti, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku. Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března a 1. května, ale také svátek Svaté rodiny, neděle sv. Josefa podle byzantské tradice, 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.

V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.

(Zpracováno podle www.cirkev.cz)

Duchovní správa kostela sv. Ignáce doplňuje:

Modlitba k sv. Josefu
K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme
s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce Svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna, a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše
z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích.

Jak správně porozumět odpustkům?

Hřích s sebou nese škodlivé lpění na tvorech, závislost, neuspořádanost. Je to vnitřní součást a důsledek hříchu.
I po odpuštění hříchů tedy zůstává jakási nutnost očištění, odpoutání se od neuspořádaných náklonností, nápravy důsledků hříchů, odčinění tzv. „časných trestů“. Děje se to např. tím, že se snažíme trpělivě snášet utrpení
a zkoušky, stát klidně tváří v tvář smrti, že usilujeme o proměnu „starého“ v „nového“ člověka skutky milosrdenství
a lásky, modlitbou a různými kajícími úkony.

Církev také vybízí člověka, aby konal skutky zbožnosti, pokání a lásky (to znamená splnil podmínky odpustků) a dává mu pak z pokladu zásluh Krista a svatých, aby pro sebe nebo pro někoho jiného získal tzv. odpustky k očištění
a nápravě.


Noc kostelů - pátek 28. května 2021

Rok 2021 skrývá mnoho neznámých při přípravách jakékoliv akce. Nejinak je tomu i s Nocí kostelů. Přesto je třeba tuto akci začít připravovat, a to i s ohledem na všechna omezení, která mohou stále trvat.

Noc kostelů je misijní program, jímž chceme těm, kdo sice nejsou praktikujícími křesťany, ale zavítají k našim kostelům, nabídnout seznámení s křesťanskou vírou a zprostředkovat jim pozitivní zkušenost s církví.

Přiblížit Toho, v kterého věříme – to je hlavní důvod, kvůli němuž Noc kostelů pořádáme. Vytváříme program, během něhož jsou lidé ochotni zavítat mezi nás, dívat se, naslouchat a klást otázky. Dělíme se s nimi o to, co považujeme
za nejvzácnější a nejdůležitější. Plníme úkol, který Pán svěřil všem, kdo v něj uvěřili: „Získávejte mi učedníky!“ Necháme si tuto příležitost utéci? Máte nápad, co zařadit na program? Pak jej napište do 10. března 2021
na info@kostelignac.cz! 
Poté bude program nahlášen do centrální databáze. Akce navržené po 13. březnu 2021 nebudou zařazeny do tištěné brožury a bude náročné zařadit je do již připraveného programu.

Máte dotaz, či jste ochotni tyto akce podpořit modlitbou, pomocí, penězi? Prosíme ty, kteří chtějí být dobrovolníky
při této akci (kteří již pomáhali i ty, kteří by si to přáli zkusit poprvé), aby napsali na info@kostelignac.cz. Děkujeme!


Sbírka „Haléř sv. Petra“

Při bohoslužbách v neděli 21. února 2021 bude možnost přispět na sbírku „Svatopetrský haléř“. Tyto peníze jsou odeslány Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof
a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
                                                       Děkujeme všem, kteří na tyto účely přispějete i letos!


Přijímací řízení ke studiu na KTF UK

"Teologické fakulty jsou zřizovány ke společnému dobru církve a mají být celým církevním společenstvím považovány za cosi velmi hodnotného."

                                                         sv. Jan Pavel II., apoštolská konstituce Sapientia christiana, pr. IV

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje přijímací řízení ke studiu pro akademický rok 2021/2022. Zájemci o studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kteří chtějí začít studium
v akademickém roce 2021/2022, mohou podat přihlášku do 28. února 2021.

Nabízené studijní obory:
• Katolická teologie (magisterské studium, prezenční, 5 let)
• Teologické nauky (bakalářské studium, kombinované, 4 roky)
• Teologické nauky (navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)
• Aplikovaná etika (navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)
• Dějiny křesťanského umění (bakalářské studium, prezenční, 3 roky)
• Dějiny křesťanského umění (navazující magisterské, prezenční, 2 roky)
• Dějiny evropské kultury (bakalářské studium, prezenční, 3 roky)
• Dějiny evropské kultury (navazující magisterské, prezenční, 2 roky).

Podrobnosti týkající se přijímacího řízení a ostatní informace o studiu na KTF UK jsou k dispozici
na http://www.ktf.cuni.cz.


Stříhání materiálů

V naší farnosti uvažujeme o příměstských táborech pro děti během letních prázdnin. Hlavním důvodem je to, že v současné epidemiologické situaci se nemohou děti scházet na katecheze v týdenním rytmu. Rádi bychom jim nabídli náboženské vzdělávání alespoň touto formou. Už teď připravujeme programy k tématům, která by děti probíraly
na „nábožku“ během letošního školního roku.  Program bude určen malým i větším dětem, a to je jeden z důvodů proč jsou materiály, které budou používány, náročné na přípravu. Mohli byste pomoci (nejen modlitbou)? Je třeba vystříhat, popř. složit velké množství materiálu. V sakristii jsou krabičky s nezpracovaným materiálem, které si lze vzít domů a do 30. dubna 2021 vrátit.

Pokud se tábory neuskuteční budou materiály použity při katechezích během školního roku. Tábory se budou konat pouze za příznivé epidemiologické situace a možnost přihlášek bude během května. Díky za tuto Vaši službu, kterou máte nemalý podíl na této akci.      Děkuji, Tereza Novotná


Noví ministranti

Rádi uvítáme nové ministranty, mladší i starší, kteří by rozšířili řady těch, kdo slouží u oltáře a přispívají k důstojné Boží oslavě při mši svaté. Zaučíme i ty, kdo přijdou poprvé. Mší svatých je u svatého Ignáce hodně v neděli
i ve všední dny, najdete si určitě tu „svou“. Odvažte se, nebojte se. Služba je to krásná a důstojná a vůbec
ne neveselá 


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 28. 1. 2021

 

 

 

 

Publikováno: 31.01.2021 13:23
Aktualizováno: 31.01.2021 13:35