Zpravodaj - květen 2016

Máj věru Mariin
Věru květen! Čí srdce by nevolalo Maria! Oživující krása: křehké barvy, spanilost ratolestí a víc srdce než oči sytící krása nového života. Příroda má však chviličku času na potěšení lidských srdcí. V nevadnoucí Panně kvete krása Stvořitele stále. Maria rozkvétá mocí trojjediného Boha, kterému dovoluje v sobě působit. Tak se to děje v Marii - Církvi po staletí. Proto v ní zvlášť řeholníci poznávají Matku.

V tomto měsíci před 150 lety znovu v naší zemi rozkvetlo/povstalo Tovaryšstvo Ježíšovo: jezuité se po téměř sto letech vracejí na pozvání arcibiskupa pražského, kardinála Schwarzenberga do Prahy. O slavnosti Nejsvětěší Trojice, 27.5. 1866, začínají působit ve svém kostele sv. Ignáce a v domě na Ječné 2, který jim koupila hraběnka Helena Lobkowiczová již roku 1846.

Co byla jejich služba, když Klementinum ani novoměstská kolej či sv. Mikuláš jim zůstaly uzavřeny? Především to byla péče o mladé lidi založením Mariánských družin; pak gymnázium v Bubenči a nakonec zapojení do roku 1910 vzniklého Junáka. V podkroví kostela stále svítí nápis katolického oddílu „Maják“. Připravujeme spolu s prof. Vojtěchem Novotným výstavu o těchto 150 letech u kostela sv. Ignáce. Srdečně vás zveme na slavnou večerní mši svatou 22.5. po níž výstavu v kostele otevřeme s krátkým historickým zhodnocením.

Trvale kvete jen to, co je oplodněno Bohem. Máj, trvale kvetoucí život, je věru jen v Marii, Královně Tovaryšstva Ježíšova, Matce církvi zastíněné Duchem svatým.

                                                                                                                                    P. Josef Čunek SJ


Obecný liturgický kalendář
 

V pondělí 2. května budeme slavit památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Den na to, 3. května, si připomeneme svaté apoštoly Filipa a Jakuba. Ve čtvrtek 5. května bude slavnost Nanebevstoupení Páně a v pátek památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka. Ve čtvrtek 12. května se bude slavit výročí posvěcení pražské katedrály v roce 1929 biskupem Janem Sedlákem a památka sv. Nerea a Achillea, mučedníků, i sv. Pankráce, mučedníka. V pátek 13. května bude památka Panny Marie Fatimské a v sobotu 14. května svátek sv. Matěje, apoštola, vyvoleného na místo  Jidáše. V neděli 15. května oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, budeme slavit v pondělí 16. května. Ve středu 18. května si připomeneme památku sv. Jana I., papeže a mučedníka, a ve čtvrtek 19. května svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného  kněze. V pátek oslavíme památku sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, a sv. Bernardina Sienského, kněze, a v sobotu 21. května sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků. V neděli 22. května je slavnost Nejsvětější Trojice. Ve středu si připomeneme památku sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, sv. Řehoře VII., papeže, a sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny. Ve čtvrtek 26. května následuje slavnost Těla a Krve Páně a také si připomeneme sv. Filipa Neriho, kněze. V pátek 27. května si připomeneme sv. Augustina z Canterbury, biskupa.  30. května pak uctíme památku sv. Zdislavy a květnový liturgický kalendář uzavře svátek Navštívení Panny Marie v úterý 31. května.


Jezuitský liturgický kalendář

Spolu s obecnou církví oslaví jezuité sv. Jana Nepomuckého, který je mimo jiné hlavním patronem České provincie Tovaryšstva Ježíšova. V úterý 17. května je památka sv. Ondřeje Boboly, kněze SJ a mučedníka. V sobotu 24. května slaví Tovaryšstvo nezávaznou památku Panny Marie della Strada, tedy Panny Marie zobrazené v římském kostele, u kterého se Tovaryšstvo usadilo po svém příchodu do Říma.


Z historie Tovaryšstva Ježíšova

2. května 1706 zemřel v Manile Georg Joseph Kamel, jezuitský misionář, botanik a lékárník, který se narodil roku 1661 v Brně. Na jeho počest pojmenoval v roce 1753 Carl Linné okrasné rostliny kamélie.

5. května 1727 zemřel český jezuita Jindřich Kordule. Po vysvěcení na kněze odjel do zámoří. Působil V Paraguayi, později se stal konzultantem pro misii Paraná.


Svatý Ignác v pohybu: připomínka 150. výročí návratu Tovaryšstva Ježíšova do Prahy

V neděli 22. května 2016, o slavnosti Nejsvětější Trojice, si Tovaryšstvo Ježíšovo při mši svaté v 17:30 hod. s vděčností připomene, že uplynulo 150 let od návratu jezuitů do Prahy, odkud museli odejít poté, co byl řád roku 1773 dočasně zrušen.

Zveme všechny dobrodince a přátele kostela sv. Ignáce.

Po mši svaté bude otevřena výstava věnovaná dění při kostele sv. Ignáce v období od roku 1866, kdy se Tovaryšstvo opět ujalo správy chrámu, do roku 1950, kdy bylo násilně vyhnáno komunistickým režimem.


Květnová setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 3. května. Naším tématem při tomto setkání bude třetí kniha Exodus. Konkrétně třetí kapitola této knihy, kde se Bůh zjevuje Mojžíšovi a říká mu: „Já jsem ten, který bude.“ Hospodin zjednává Izraeli vykoupení vyvedením z Egypta. Egypt se řekne hebrejsky מצרים (mi’crajim) - doslova země úzkosti (צרה ). Stejně jako Bůh vyvedl Izrael z Egypta, chce dnes nás vyvést z úzkosti co do plnosti bytí. I nás chce Bůh do této země dovést.

Naše druhé setkání bude v úterý 10. května. Při tomto setkání se budeme zabývat vztahem Izraele k Persii v biblické době. Kniha proroka Izajáše mluví o tom, že Kýros je Mesiáš Hospodina (Izajáš, 45): „Zavolal jsem Tě, i když jsi mne neznal.…“ Nejenom židovský národ, podle teologie svatého Pavla církev, ale všichni lidé jsou svým způsobem vyvoleni k tomu, abychom přijímali od Pána požehnání a světlo. Toto světlo se ale, jak o tom hovoří Ježíš, musí postavit na výšinu, aby svítilo všem lidem. Nezastupitelná úloha židovského národa je v tom, že má být, jak o tom mluví prorok Izajáš, אור של ב הגוים (or šel ha’gojim) - tedy světlem národů.

Naše třetí setkání bude v úterý 17. května. Budeme rozjímat nad tím, jak ve 37. kapitole proroka Ezechiela Bůh křísí k životu židovský národ, Izrael. Ano, v minulém století byla snaha nacistického Německa a podlých spojenců nacistů vyhladit Izrael z povrchu země. Prototyp pro to je už v knize Ester. A tuto knihu budeme číst z části, spolu s kabalisticko-mystickým komentářem rabína Šlomo Albakece.

                                                                                                                                             P. Josef Blaha SJ


Tip do Vaší knihovny

Dovolujeme si upozornit, že od začátku letošního roku je možné knižní tituly, které doporučujeme, vypůjčit ve farní knihovně. Knižní fond se rozrostl a je průběžně doplňován.

DOLEŽAL, Miloš. Krok do tmavé noci. Nezávislý podmelechovský spolek, 2016. 667 s.

Příběhy faráře Josefa Toufara poprvé přiblížil autor v roce 2012, kdy vyšla kniha „Jako bychom dnes zemřít měli.“ Vzápětí se autor dostal k řadě archivních dokumentů, především šlo o nález Toufarových zápisníků a osobních dokumentů na půdě číhošťské fary. Z událostí, vzpomínek a svědectví rekonstruuje autor příběh kněze, který byl šťastný a naplněný ve svém povolání, i s tím finálním totálním přijetím Kristova kříže.

Kniha není jen ohlédnutím za příběhem z padesátých let minulého století. Je důrazným apelem, abychom se vyrovnali s minulostí. K nejpodstatnějším z témat knihy patří právě ta posttoufarovská, příběh Toufarova mučitele Z. Máchy, člověka, který není ochoten k nejmenší reflexi svých činů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jana Laudátová


Noc kostelů a Dny víry (10. - 12.6.)

Noc kostelů a Dny víry jsou misijní programy, jimiž chceme těm, kdo zavítají k našim kostelům a přitom stojí mimo církev či na jejím okraji, nabídnout seznámení s křesťanskou vírou a zprostředkovat jim pozitivní zkušenost s církví. Pestrost programu má umožnit to, že se přiblížíme k co nejširšímu okruhu osob.

Noc kostelů (10.6.) u kostela sv. Ignáce:

19:00 - 19:30

Koncert sboru Čeští madrigalisté

19:00 - 21:00

Program pro děti „Kostel - místo i pro Tebe.“ Poznávací hra s výtvarnými dílnami, při které zjistíte, co je to kostel, proč se staví a co se v něm nachází. Kulisou nám bude několikametrový polystyrénový kostel. Tato aktivita bude zopakována v sobotu 11. 6. 2016. Je vhodná pro děti od 2 let.

19:30 - 21:00

Přednáška s promítáním na téma „Bůh a vesmír“, přednáší  RNDr. Jiří Grygar, CSc.

21:15 - 22:00

Přednáška „V koho věřím a proč?“ - P. Josef Stuchlý SJ

22:30 - 23:00

Komentovaná prohlídka kostela - P. Josef Čunek SJ

Po celý večer budou probíhat tyto programy:

„Dívej se jinak“ - seznámení s kostelem z jiného úhlu; návštěvníci si pomocí detailů výzdoby mohou povšimnout i toho krásného, co by jim jinak v kostele uniklo.
„K čemu se to používá?“ Komentovaná minivýstava předmětů, jež se používají v kostele; program je vhodný i pro nevidomé.
„Modlitba z krabice“ - příležitost svěřit věřícím úmysl, za který by se měli pomodlit, a pozvání, aby se žadatel k modlitbě připojil.
Možnost rozhovoru - souběžně s výše uvedeným programem jsou přítomni věřící (kněží i laici), kteří jsou návštěvníkům k dispozici, aby jim zodpověděli dotazy, případně s nimi hovořili o otázkách víry a o smyslu lidské existence.
Svatý Ignác v pohybu - komorní výstava věnovaná dění při kostele sv. Ignáce od roku 1866, kdy se Tovaryšstvo opět ujalo správy chrámu, do roku 1950, kdy bylo násilně vyhnáno komunistickým režimem.

Noc kostelů (10.6.) u kostela sv. Štěpána:

19:00 - 19:30

Prohlídka varhanního kůru. Chtěli jste někdy vidět varhany zblízka? Vědět, jak fungují, jak se na ně hraje? Co jsou to rejstříky a jak se používají? Pak se na vás těšíme na varhanním kůru.

19:00 - 20:00

Hudba a slovo. Malý koncert se zpěvem a varhanami proložený texty k zamyšlení i pobavení.

20:00 - 20:30

Prohlídka kostela. Komentovaná prohlídka představující historii, inventář i více či méně pravdivé historky a legendy.

20:30 - 21:00

Hudba a slovo. Malý koncert se zpěvem a varhanami proložený texty k zamyšlení i pobavení.

21:00 - 21:30

Prohlídka varhanního kůru. Chtěli jste někdy vidět varhany zblízka? Vědět, jak fungují, jak se na ně hraje? Co jsou to rejstříky a jak se používají? Pak se na vás těšíme na varhanním kůru.

21:30 - 22:00

Hudba a slovo. Malý koncert se zpěvem a varhanami proložený texty k zamyšlení i pobavení.

22:00 - 22:30

Prohlídka kostela. Komentovaná prohlídka představující historii, inventář i více či méně pravdivé historky a legendy.

22:30 - 23:00

Hudba a slovo. Malý koncert se zpěvem a varhanami proložený texty k zamyšlení i pobavení.

23:00 - 23:30

Prohlídka varhanního kůru. Chtěli jste někdy vidět varhany zblízka? Vědět, jak fungují, jak se na ně hraje? Co jsou to rejstříky a jak se používají? Pak se na vás těšíme na varhanním kůru.

23:30 - 24:00

Hudba a slovo. Malý koncert se zpěvem a varhanami proložený texty k zamyšlení i pobavení.

Dny víry u kostela sv. Ignáce (11. - 12.6.) je navazující program na Noc kostelů. Připravujeme ho s komunitou Chemin Neuf. Bližší informace najdete v nejbližších dnech na webu.

Přiblížit Toho, v kterého věříme - to je hlavní důvod, kvůli němuž Noc kostelů a Dny víry pořádáme. Vytváříme program, během něhož jsou lidé ochotni zavítat mezi nás, dívat se, naslouchat a klást otázky. Dělíme se s nimi o to, co považujeme za nejvzácnější a nejdůležitější. Plníme úkol, který Pán svěřil všem, kdo v něj uvěřili: „Získávejte mi učedníky!“

Necháme si tuto příležitost utéci? Pomozte nám, abychom ji co nejlépe využili! Z celé farnosti připravuje v současnosti obě akce 6 seniorů, 4 lidé v produktivním věku a 8 dětí. Hledáme dobrovolníky pro tyto úkoly:

Sobota 28.5. (10 - 16 hod): příprava akcí (výroba plakátů a nástěnek, kulis polystyrénového kostela, skládání letáků atd.) Potřebujeme co nejvíce osob! Pomoci mohou přijít i rodiče s dětmi, v tomto případě doporučujeme dětem obléknout oblečení na ven. Pomoc je vítaná i na část dne!!!*

Pátek 10.6. (18 - 24 hod): Noc kostelů
Vítání lidí, rozdávání letáků, razítkování: potřebujeme 8 osob
Vysvětlování toho, k čemu slouží liturgické předměty a jejich hlídání: potřebujeme 6 osob
Technické zabezpečení přednášky „Bůh a vesmír“: potřebujeme 8 osob
Hlídání sakristie a kůru: potřebujeme 4 osoby
Být při programu pro děti a jejich doprovod: potřebujeme: 2 osoby
Udělání večeře a starání se o tým dobrovolníků: potřebujeme 2 osoby
Sobotní a nedělní pomoc se odvine od programu Dnů víry. Budeme hledat na různé služby asi 20 osob.

Pokud by někdo chtěl evangelizační akce podpořit finančně, budeme rádi.

Dotazy a nabídky pomoci: tereza(zavináč)kostelignac.cz

                                                                                                              Tereza Novotná, pastorační asistentka


                                                                     

Nejbližší události

1. května (neděle)

„Velké kafe“

3. května (úterý)

Biblická setkání nad SZ

10. května (úterý)

Biblická setkání nad SZ

14.-15. května (so-ne)

Komentované prohlídky kostela sv. Štěpána (v rámci oslav Karla IV. zajišťuje UK) NA AKCI JE TŘEBA SE PŘIHLÁSIT na http://karel700.cuni.cz/KAREL-85.html

14. května (sobota)

Koncert souborů zobcových fléten Vivat Flauto v 16:00 hod.

17. května (úterý)

Biblická setkání nad SZ

17. května (úterý)

Koncert od 19:00 hod.: Americký studentský sbor McLennan Comunity College Choral

20. května (pátek)

15:30 mše sv. TE DEUM - poděkování KTF UK za uplynulý akademický rok

22. května (neděle)

Při mši sv. v 17:30 hod. si připomeneme 150 let od návratu jezuitů do Prahy; otevření výstavy věnované dění při kostele sv. Ignáce v období od roku 1866 do roku 1950

27. května (pátek)

Mše sv. a předávání maturitního vysvědčení Arcibiskupského gymnázia

28. května (sobota)

Příprava na Noc kostelů a Dny víry

Pravidelné večerní adorace v našem kostele jsou každý čtvrtek a začínají hned po večerní mši svaté, tj. cca od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet do kostela i odcházet je možné z Ječné ulice přes sakristii.

Jako každý rok v květnu po každé večerní mši (kromě soboty) budou májové pobožnosti: mariánské písně, duchovní četba, litanie. Májové začnou v neděli 1.5. a budou denně kromě soboty hned po večerní mši sv.


Drobná, leč podstatná oznámení

Prosíme, nepodporujte žebrání u kostela finančními dary - nejedná se o konstruktivní pomoc. Jídlo a další pomoc dostávají potřební mj. i na vrátnici jezuitské rezidence na Ječné 2.

Úterní společenství dospělých v květnu nebudou kvůli pobytu P. Ludvíka Armbrustera SJ v Japonsku.

Právní poradna je bezplatně k dispozici každou první a třetí středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (v případě zájmu do 19:00 hod.). Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková. Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují P. Josefa Čunka SJ na telefonu 221 990 224 nebo na emailové adrese ignac@jesuit.cz, nebo přímo paní L. Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz. Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek   6:15         7:30         17:30       19:00 rytmická mše sv. ve středu
Sobota                6:30         7:30         17:30
Neděle                 7:00         9:00         11:00       17:30

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle                                                  11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 29. 4. 2016

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 02.05.2016 10:50
Aktualizováno: 30.12.2016 15:19