Zpravodaj - leden 2016

Svatý rok milosrdenství

Milosrdní jako Otec

"Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!" Tato slova píše papež František v bule, jíž vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství. Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je "Milosrdní jako Otec". Další informace lze nalézt na webu cirkev.cz nebo např. na webu Arcibiskupství Pražského.


Obecný liturgický kalendář

Měsíc leden a s ním i nový kalendářní rok 2016 zahájí v pátek 1. ledna slavnost Matky Boží Panny Marie. Den na to si připomeneme sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupy a učitele církve. Slavnost Zjevení Páně oslavíme v liturgii ve středu 6. ledna. Svátek Křtu Páně v neděli 10. ledna ukončí vánoční dobu a zahájí liturgické mezidobí. Ve středu 13. ledna si připomeneme život sv. Hilaria, biskupa a učitele církve. 18. ledna budeme vzývat Pannu Marii jakožto Matku jednoty křesťanů. Tímto dnem začne každoroční týden modliteb za jednotu křesťanů, který potrvá až do 25. ledna. Ve středu 20. ledna je nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka, a sv. Šebastiána, mučedníka. Ve čtvrtek 21. ledna oslavíme památku sv. Anežky Římské, panny a mučednice, v pátek 22. ledna sv. Vincence, jáhna a mučedníka. V pondělí 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Památku sv. Timoteje a Tita, biskupů, oslavíme v úterý 26. ledna a ve středu 27. ledna nezávaznou památku sv. Anděly Merici, panny. Památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, oslavíme ve čtvrtek 28. ledna.


Jezuitský liturgický kalendář

Slavnost Nejsvětějšího jména Ježíš, tedy titulární slavnost Tovaryšstva Ježíšova, již nepřipadá na 1. leden spolu se slavností Matky Boží Panny Marie, ale byla posunuta na 3. ledna. Na úterý 19. ledna připadá nezávazná památka kněze bl. Ignáce de Azevedo a jeho druhů, a také mučedníků bl. Jakuba Salése, kněze, a Viléma Saultemouche, řeholního bratra. Oba francouzští jezuité byli posláni v adventu r. 1592 do Aubenas, aby tam dávali duchovní obnovu. Aubenaský guvernér byl s nimi spokojen, a tak si vyžádal, aby jezuité v tomto městě zůstali až do velikonoc. V noci z 5. na 6. února 1593 však ozbrojení hugenoti zaútočili na Aubenas a dobyli ho. Jezuity Jakuba Salèse a Viléma Saultemouche ubodali dýkou. Jejich životopisy si lze přečíst na jesuit.cz.


Setkání nad Starým zákonem

Lednová setkání nad hebrejskou Biblí začnou v úterý 5. 1. 2016. Při prvním setkání budeme přemýšlet nad darem Ducha svatého v židovské a v křesťanské tradici a také v hebrejské Bibli a v Novém zákoně. Jednu z nejlepších knih o blízkosti Ducha svatého napsal francouzský dominikán Yves Congar – je to dílo, které podle mého názoru zatím nebylo překonáno. Zatímco Yves Congar se zamýšlí především nad osobou Ducha svatého ve svaté Trojici, v hebrejské Bibli znamená Duch svatý především blízkost Boží – a v tomto smyslu budeme číst v Žalmu 104 o Duchu, který dává život. V židovské tradici a mystice znamená Duch svatý nejvyšší dar osvícení. To vychází z novoplatonské filosofie. Tuto myšlenku rozvinul rabín Izák Luria a jeho žák rabín Chajim-Vital, který zapsal to, co mu jeho učitel říkal, v knize Ša'arej ke'duša – Brány svatosti. Právě zde se mluví o tom, jak člověk může dosáhnout daru osvícení Duchem svatým. Nad Duchem, o kterém Ježíš říká, že Duch dává život, budeme při našem prvním setkání rozjímat.

Naše druhé setkání bude v úterý 12. 1. 2016. I ono bude jak v rámci biblické hodiny, tak i židovsko-křesťanského dialogu. Každý katolík zná modlitbu Salve Regina, kde křesťané volají k Panně Marii z tohoto slzavého údolí. Tím se myslí tento svět – svět plný bolesti, hříchů našich i druhých. Přitom není bez zajímavosti, že i v bohaté židovské literatuře existuje kniha, která líčí utrpení Izraele od zničení druhého Chrámu – tedy krátce poté, co vzniklo křesťanství. Tato kniha se jmenuje E'mek ha ba'ka – Údolí slz. Líčí se v něm útrapy, kterými židovský národ prošel od této doby po celý středověk Utrpení je ale očišťující prvek, jak o tom mluví prorok Izaiáš v 52. a v 53. kapitole. I my se skrze utrpení očišťujeme.

Třetí setkání bude v úterý 19. 1. 2016. Tentokráte se budeme věnovat tématu exilu a návratu v hebrejské Bibli. Kapitoly 8–12 proroka Ezechiela líčí odchod-exil šechiny – Boží přítomnosti z Jeruzaléma, přesněji z jeruzalémského chrámu. To byla pro židovský národ strašlivá událost – národ, který dlouhá staletí žil ve svaté izraelské zemi, jej musí nyní opustit a Božská velebnost se vznáší pryč směrem z chrámu nad Svaté město. Exil – vyhnanství je důsledkem hříchu, jak o tom mluví hebrejští proroci. Ale po exilu nastává návrat – a to je ve 40. a následujících kapitolách proroka Izaiáše. Budeme rozjímat o tom, že i my se Bohu vzdalujeme, ale Jeho láska nás opět přivádí domů.

P. Josef Blaha, SJ


Tradiční „Tříkrálová sbírka“ bude probíhat v kostele sv. Ignáce v neděli 10. ledna 2016 po všech mších svatých (včetně sobotní večerní 9. ledna).

Během měsíce ledna bude vytvářen nový Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce a kostela sv. Štěpána. Je potřebný pro zajištění organizace farních aktivit (např. přidělení prostor apod.). Máte-li zájem o zařazení svého oznámení, zašlete je do 20. 1. na tereza@kostelignac.cz.

Děkujeme všem, kteří přispívají dary do našeho bazárku, který je provozován při Velkém kafi. (I nevyžádané vánoční dárky, nabídnuté touto formou druhým, by mohly udělat radost!)

Děkujeme všem, kteří začali nosit použité známky určené pro misie. Ve spolupráci se Společností sv. Vincence z Pauly je zasíláme k dalšímu zpracování do věznice, kde je vězni zpracují do příslušných formátů a roztřídí tak, aby se daly jejich prodejem získat peníze na potřeby misií.


Nový web: kostelignac.cz

Dne 14. 12. 2015 byl spuštěn nový web kostelů sv. Ignáce a sv. Štěpána. Web ignackostel.webnode.cz není tudíž aktualizován.

Děkujeme všem, kteří web připomínkovali a pomáhali při jeho přípravě. O jeho krásu a funkčnost se zasloužil zvláště náš nový webmaster Jiří.

Protože web se týká celého společenství, dělíme se s Vámi o statistiky návštěvnosti od jeho spuštění 14. 12. 2015 do 6. 1. 2016.

Nejvíce navštěvované byly sekce:
Služby (rozpis kněží sv. smíření a mše sv.) 2338 UP.
Nejbližší události 875 UP.
O nás 333 UP.

Vysvětlivka: UP – unikátní přístup je přístup z jedné adresy počítače za jeden den. To znamená, že když si otevřete náš web 5x za den, zaznamená se to jen jednou. Další přístup se zaznamená až další den.


Tip do vaší knihovny

David Novák, Evangelium neobyčejných, Návrat domů 2014

Knížka zve čtenáře k hlubokým pramenům duchovního života. V rozhovoru s velkými učiteli křesťanské spirituality přemýšlí nad tím, co je v životě současného člověka opravdu důležité. Ve spletitých labyrintech dnešního světa hledá cestu k tomu, na čem skutečně záleží.

Kolik z nás má někoho, kdo nás podpírá slovem, a kolik z nás dokáže slovem podpořit? Kolik z nás má naslouchající uši? Mít povzbuzující slovo předpokládá – nebýt pohlcen sám sebou.

Známy spisovatel L. Grubb napsal, že by kdyby církev fungovala tak, jak má, přišel by mnohý poradce o svou práci, protože poradenství by nikdo nepotřeboval. Co tím myslel? Především chtěl zdůraznit, že nejsilnější stránkou zdravé církve je komunita. Zdravá komunita vytváří prostor pro to, aby si lidé naslouchali. Naslouchání a slovo povzbuzení je nesmírně důležité.

Jana Laudátová


Drobná, leč důležitá oznámení

5. 1.     Biblická setkání nad SZ
6. 1.     Svěcení vody, křídy a kadidla při mši sv. v 7:30 a 17:30
10. 1.   Hudební doprovod mše sv. v 17:30; Chr. pěvecký sbor Ignis
            „Tříkrálová sbírka“ bude probíhat po všech mších sv. (včetně sobotní 9. 1.)
12. 1.   Biblická setkání nad SZ
19. 1.   Biblická setkání nad SZ

Právní poradna je bezplatně k dispozici každou první a třetí středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (v případě zájmu do 19:00 hod.). Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková.

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují P. Josefa Čunka SJ na telefonu 221 990 224 nebo na emailové adrese ignac@jesuit.cz, nebo přímo paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.

Pravidelné večerní adorace v našem kostele jsou každý čtvrtek a začínají hned po večerní mši svaté, tj. cca od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet do kostela i odcházet je možné z Ječné ulice přes sakristii.

 

Publikováno: 07.01.2016 09:33
Aktualizováno: 30.12.2016 15:22