Zpravodaj - prázdniny 2019

Prázdniny

Jsou před námi letní měsíce červenec a srpen, čas dovolených, prázdnin, odpočinku. Doba, která nám poskytuje příležitost nabrat síly, vyčistit si hlavu, vzdálit se rozpálenému asfaltu a betonu velkoměsta, vydat se třeba na cesty
a zase poznat něco nového.

Ať už budeme léto trávit jakkoli, pociťujeme, že potřebujeme poodstoupit od svých stereotypů, pracovních, školních
či jiných, které po určité době přece jen člověka mohou unavovat.

Nabízí se nám tedy příležitost podívat se na naše zajeté koleje jakoby zvenčí, z pohledu pozorovatele. Mám šanci zamyslet se nad tím, kam můj vlak směřuje, jestli směřuje tam, kam má. Nebo zda potřebuji přehodit výhybku, korigovat směr.

Především se ale můžeme zastavit a klást si otázku: Jaké místo má Bůh v tomto „mém vlaku“? Nakolik s Ním počítám?

Že je Bůh neustále s námi, to nám připomíná naše víra, to zní našim uším úžasně, to minimálně na úrovni rozumu dovedeme přijmout. Otevřenou otázkou ovšem zůstává, nakolik i my jsme prakticky v našich všedních reáliích
s Bohem. Nebo možná jinak řečeno, nakolik s Ním chceme být, nakolik vyhledáváme jeho blízkost, nakolik s Ním dovedeme „ztratit“ svůj čas.

Momenty zastavení v tomto létě ať jsou pro nás pomocí k tomu, aby v našich srdcích mohla jasněji zaznít naše touha po Bohu a aby se tato touha mohla konkrétně projevovat v našich všedních dnech.

                                                                                                     P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

Ve středu 3. července si připomeneme svátek sv. Tomáše, apoštola. Ve čtvrtek sv. Prokopa, opata, a sv. Alžbětu Portugalskou. Slovanské věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v pátek 5. července. V sobotu 6. července uctíme památku sv. Marie Goreti, panny a mučednice, a v úterý 9. července sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků. Čtvrtek 11. července bude ve znamení svátku sv. Benedikta, opata a patrona Evropy, v sobotu oslavíme památku sv. Jindřicha. V pondělí 15. července je svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Úterý 16. července „patří“ Panně Marii Karmelské a o den později si připomeneme bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží. V sobotu 20. července uctíme památku sv. Apolináře, biskupa a mučedníka. V pondělí 22. července je svátek sv. Marie Magadalény, v úterý svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy. Ve čtvrtek 25. července oslavíme svátek
sv. apoštola Jakuba. V pátek 26. července si připomeneme památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
a v sobotu 28. července je památka sv. Gorazda a druhů a v pondělí 29. července oslavíme památku sv. Marty. V úterý
30. července uctíme památku sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 1. srpna si připomeneme sv. Alfolsa z Liguori, biskupa a učitele církve, v pátek sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, a sv. Petra Juliána Eymarda, kněze. V pondělí 5. srpna oslavíme Posvěcení římské baziliky Panny Marie
a o den později svátek Proměnění Páně. Ve středu 7. srpna si připomeneme sv. Sixta, papeže, a druhy, mučedníky,
a sv. Kajetána, kněze. Ve čtvrtek 8. srpna oslavíme památku sv. Dominika, kněze, a zakladatele Řádu kazatelů. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edith Stein), panny, mučednice a patronky Evropy, připadá na pátek 9. srpna. Následovat jej bude v sobotu svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. V pondělí 12. srpna bude památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice a v úterý uctíme památku sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze. Středa 14. srpna „patří“ sv. Maxmiliánu Marie Kolbemu, knězi a mučedníku. Ve čtvrtek 15. srpna oslavíme Nanebevzetí Panny Marie, v pátek sv. Štěpána Uherského a v pondělí 19. srpna památku sv. Jana Eudese, kněze. Sv. Bernarda, opata a učitele církve, si připomene v úterý 20. srpna a o den později památku sv. Pia X., papeže. Ve čtvrtek 22. srpna slavíme památku Panny Marie Královny, v pátek památku sv. Růženy z Limy a v sobotu je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
V úterý 27. srpna uctíme památku sv. Moniky a ve středu památku sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Prázdninový liturgický kalendář uzavře ve čtvrtek 29. srpna památka Umučení sv. Jana Křtitele.


Jezuitský liturgický kalendář

 Hned druhý červencový den si připomínáme několik jezuitských světců, kněží a lidových misionářů – sv. Bernardina Realino, sv. Františka Regis, sv. Františka de Geronimo, bl. Juliána Maunoir a bl. Antonína Baldinucci. O týden později v úterý 9. července si připomeneme sv. Lva Mangina a druhy, umučené při pronásledování křesťanů v Číně za tzv. „povstání boxerů“ v r. 1900. Poslední den v měsíci červenci patří jako obvykle slavnosti sv. Ignáce z Loyoly, kněze, zakladatele jezuitského řádu a patrona našeho kostela.

V pátek 2. srpna je památka sv. Petra Fabera, kněze SJ.


Modlitba na přímluvu P. Adolfa Kajpra SJ za uzdravení sestry Anny Stachové SSJ

Děkujeme všem,
kteří se připojili k modlitbě za uzdravení sestry Anny Stachové. Společná modlitba probíhala v našem kostele
po devět dní (9. - 17. 6.) krátkou pobožností a modlíme se i nadále v přímluvách při mši svaté.

Původně plánovaný termín operace 17. června byl přesunutý na pondělí 1. července 2019. Sr. Anna je v těchto dnech v domácím prostředí a do nemocnice nastoupí 30. června.

                                                                                        Sr. Anna Vacková SSJ


Bohoslužby, zpovídání a adorace o prázdninách

O letních prázdninách (červenec, srpen) jsou mše sv. takto: pondělí až sobota 7:30 a 17:30 hod.
Kostel bude otevřen v 7:15 hod. Zpovídat se bude 16:30 - 17:30 hod.

Nedělní bohoslužby jsou beze změny, tj. 7:00, 9:00, 11:00 (lat.), 17:30 hod.
Možnost svátosti smíření není.

Rovněž o prázdninách nebudou čtvrteční adorace.

O slavnosti sv. Ignáce ve středu 31. července při mši sv. v 17:30 hod. složí věčné sliby do Tovaryšstva Ježíšova
P. Petr Havlíček
SJ.

Při liturgii zazní Mše D-dur od Antonína Dvořáka; varhany: Vladimír Roubal, Chrámový sbor řídí Ludmila Porazilová.


Varhanní doprovod bohoslužeb po dobu prázdnin

Po dobu letních prázdnin, tedy v měsíci červenci a srpnu, bylo dohodnuto s duchovní správou, že ranní mše svaté v 7:30 budou převážně bez varhanního doprovodu. Výjimkou budou svátky a slavnosti, kdy se bude hrát i na ranních mších. Přinášíme tedy stručný přehled, kdy ranní bohoslužby v 7:30 budou s varhanním doprovodem:
 3. 7. – svátek sv. Tomáše, apoštola
 5. 7. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje
11. 7.
– svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
12. 7. – svátek sv. Marie Magdalény
23. 7. – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25. 7. – svátek sv. Jakuba, apoštola
31. 7. – slavnost sv. Ignáce z Loyoly, patrona kostela
  6. 8.
– svátek Proměnění Páně
  9. 8. – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10. 8. – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
15. 8. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie
24. 8.
– svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Nedělní mše svaté jsou všechny s varhanním doprovodem. Věříme, že tuto prázdninovou změnu přijmete s pochopením.

                                                                                    Emanuel Vittek


Katecheze/výuka náboženství pro děti ve školním roce 2019/2020

Setkání dětí, které budou v tomto školním roce chodit na katechezi / výuku náboženství, začíná v pondělí 9. září v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). Předběžně se budeme setkávat v pondělí, úterý či středu odpoledne – podle školního rozvrhu dětí.

Rozpis jednotlivých skupin bude k dispozici na kostelignac.cz nejpozději první týden v září. V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou (kontakt: tereza@kostelignac.cz).


Katecheze Dobrého pastýře

Je určena dětem od tří do šesti let a pro jejich rodiče podle celosvětově osvědčeného a uznávaného programu Katecheze Dobrého pastýře. Více se o programu na www.katechezedobrehopastyre.cz.

Skupina se bude scházet pod vedením Marie Zimmermannové (kontakt: zimm.marie@seznam.cz; tel. 737 215 335) – na níž směřujte své dotazy a přihlášky.


Setkání s nejmenšími

Program je určen rodičům s dětmi. Je složen z krátkého vyprávění o Bohu, výtvarné činnosti, říkadel, divadla, zpívání… Začínáme 20. září 2019. Bližší informace naleznete na www.kostelignac.cz.


Přípravy dospělých ke svátostem křtu, Eucharistie a biřmování

Setkání dospělých, kteří mají zájem o přípravu ke svátosti křtu, Eucharistie a biřmování začnou v říjnu. Zájemci ať kontaktují rektora kostela na rektor@kostelignac.cz


Kalendář aktivit

K 1. říjnu 2019 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosíme všechny, kdo mají zájem upozornit
na připravované akce, pošlete informace o nich do 22. září 2019 na mail info@kostelignac.cz.


Využití prostor v areálu kostela sv. Ignáce o prázdninách a ve školním roce 2019/2020

Všem skupinám, které se scházely v areálu kostela sv. Ignáce, skončí k 30. červnu 2019 výpůjčka prostoru k jejich aktivitám.

Vedoucí skupin prosím, aby tyto prostory během prázdnin nevyužívali, či mne kontaktovali.

Prosím vedoucí skupin, které už v areálu kostela nebudou pokračovat v činnosti, o vrácení čipů a klíčů k 30. červnu 2019.

Prosím ty, kteří jsou zodpovědní za skupiny (společenství, sbory atp.) a vědí, že si opět přejí prostory ve školním roce 2019/2020 využívat, aby se mnou koordinovali čas a místo, v nichž budou aktivity probíhat (příchod i odchod), a poskytli kontaktní telefonní číslo a mail.

Informace, prosím, poskytněte co nejdříve, nejpozději však do 8. září 2019.

Děkuji.

                       Tereza Novotná, pastorační asistentka (kontakt: tereza@kostelignac.cz)


Lidé bez domova a potřební v našem kostele

Pracovníci Duchovní správy řeší konkrétní situaci spících a lidí žádající finanční podporu v našem kostele. Snažíme se nepřehlédnout lidi, kteří skutečně pomoc potřebují a zamezit zneužívání dobroty farníků, Duchovní správy i jezuitů.

Máte-li podněty k této činnosti adresujte je na mail info@kostelignac.cz.

Prosím, nepište nám, že máme něco udělat s bezdomovci, kteří žádají peníze. Tato otázka se řeší a nejúčinnější je nedávat peníze.

Žádný z lidí, který prosí v kostele o finanční podporu, nemá dovolení žádného pracovníka Duchovní správy, ačkoli se na to odvolává.

Děkuji.                                                                                 rektor kostela P. Pavel Bačo SJ


Setkání nad Starým zákonem

Osobnost měsíce července – Rabi Šlomo ben Jic’chak

Rabi Šlomo Jicchaki,  רבי שלמה יצחקי‎‎, někdy též Rabi Šlomo ben Jicchak (רבי שלמה בן יצחק‎‎), známější pod akronymem Raši‎‎) nar. 1040, Troyes  – 13. července 1105, tamtéž) byl židovský učenec žijící a působící v sev. Francii.

Tato informace je z Wikipedie.cz 

1) 2. 7. 2019

Každý kulturní člověk zná začátek knihy Genesis, kde se píše o stvoření světa. Raši této kapitole dává zvláštní ráz, když píše: „Proč Tóra nezačíná od verše: שמות פרק יב

(ב) הַחֹ֧דֶשׁ הַזֶּ֛ה לָכֶ֖ם רֹ֣אשׁ חֳדָשִׁ֑ים רִאשׁ֥וֹן הוּא֙ לָכֶ֔ם לְחָדְשֵׁ֖י הַשָּׁנָֽה:

Tento měsíc vám bude začátkem měsíců (chápej – začátkem roku), bude pro vás prvním měsícem v roce.

Exodus 12, 2

Raši pokračuje, že tak by se podle verše: תהלים פרק קיא

(ו) כֹּ֣חַ מַ֭עֲשָׂיו הִגִּ֣יד לְעַמּ֑וֹ

Hospodin oznámil sílu Svých mocných činů Svému lidu.

Žalm 111, 6

Tóra měla začínat tímto veršem. Začíná však známou zprávou o stvoření světa:

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí. I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů
a let.

Genesis, kapitola 1

Raši dále říká, že počáteční verše Tóry: Na počátku Bůh stvořil, si žádají vysvětlení. Pokračuje tak, že celá země patří Svatému, budiž Požehnán. A Bůh jednak stvořil celý svět - בראשית פרק א

(א) בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ:

Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.                                                Genesis 1, 1
 

Země se hebrejsky řekne הארץ (ha’arec) ve smyslu Země jako planety Země. Současně tento výraz je označení
pro izraelskou zemi, kterou v Rašiho komentáři Bůh dal národu izraelskému, protože je nazván ירמיהו פרק ב

(ג) קֹ֤דֶשׁ יִשְׂרָאֵל֙ לַיקֹוָ֔ק רֵאשִׁ֖ית תְּבוּאָתֹ֑הPrvotinou Pánovy úrody.“

Jeremiáš 2, 3

Svatá země byla vždy místem, kde se setkávaly národy, kultury a civilizace – Megiddo a Jericho patří mezi nejstarší města na světě. Žili zde Kananejci, sem přišel Abrahám a Bůh mu dal zemi v dědictví (srov. obětování Izáka, Genesis, kapitola 22). Střídaly se zde Byzantská říše, Arabové, Otomanská říše, tato země byla i určitou kolonií Velké Británie, a pro křesťany je významná tím, že zde, a pouze zde žil Ježíš, a v Jeruzalémě trávil své poslední dny, jak jsme si uvědomili o Velikonocích. Dnes je zde stát Izrael a také velká palestinská populace - papež Jan Pavel II. i současný papež František se jasně vyjádřili ve smyslu, že tuto zemi Bůh dal židovskému národu v dědičný úděl a my se musíme modlit za mír pro všechny, kdo zde žijí.

2) 9. 7. 2019

Málokterý žalm vyjadřuje tak hlubině touhu po Bohu, jako žalm 42. Sv. Augustin řekl: „Naše srdce je nepokojné, Bože, dokud nespočine v Tobě.“ Tento žalm vyjádřil tutéž touhu po Boží lásce ještě dávno před sv.  Augustinem.  Budeme opět sledovat Rašiho komentář k Žalmu, který vyjadřuje hlubinnou touhu po Boží lásce a ochraně.

Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z chermónských končin,
od hory Miseáru. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou! Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu, své skále: „Proč na mě zapomínáš, proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele?“ Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.

 Žalm 42

3)  16. 7. 2019

Každá doba má své písně – kdysi byla slavná anglická píseň, která se i za dob komunismu hrála u nás. Byla to skupina Bonny M - v českém překladu: „Sedávali jsme u řek Babylonu, tam jsme seděli a plakali, když jsme vzpomínali na Sión.“

Málokdo ale věděl, že se jednalo o zhudebnění Žalmu 137.

Král Nabuchodnezar odvlekl poražené obyvatele Judska do babylonské říše, a nemohli se vrátit do své vlasti.

Když ale perský král Kyros dobyl Babylon, dovolil Židům, aby se vrátili do Judska a poručil, aby za státní náklady byl znovu zbudován chrám.

 „Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“ Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: „Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“ Kdopak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil? Kdo shrnul v odměrku všechen prach země a hory odvážil na vahadlech, pahorky na vážkách? Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání? Kohopak o radu žádal, aby rozumnosti nabyl, aby ho poučil o stezce práva, naučil poznání a seznámil ho s cestami rozumnosti? Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách. Ale on pozvedá ostrovy jak smítko. Dříví Libanonu by na oheň nestačilo, jeho zvěř by nestačila pro zápalnou oběť. Všechny pronárody nejsou před ním ničím, jsou mu méně nežli nic než nicota. Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? Řemeslník odleje modlu a zlatotepec ji potáhne zlatem, stříbrné řetízky přidělá zlatník. Chudák, který na takovou oběť nemá, vybere dřevo, které netrouchniví, a vyhledá zručného řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež by se neviklala. Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi? Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa, jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. Ten hodnostáře za nic nemá a jako
s nicotou nakládá se soudci země. Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož kořeny do země zapustila, zaduje na ně a oni schnou a vichr je odnáší jako slámu. „Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?“ praví Svatý. „K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? “ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš tak: „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“ Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Izajáš, kapitola 40

Není to tak trochu jako v případě mnohých věřících? Hříchem se dostáváme do vyhnanství, ale vrátíme-li se k Hospodinu, i On se vrátí k nám. 

Osobnost měsíce srpna – Filón z Alexandrie

Filón Alexandrijský nebo Filón z Alexandrie (asi 20 př. n. l. – po roce 40), latinsky Philo Iudaeus, byl židovský řecky píšící filosof a teolog, nejvýznamnější představitel židovské helénistické filosofie. Filón se pokusil sjednotit řeckou filosofii s židovskou vírou a etikou, přičemž používal metody alegorického výkladu Bible. Wikipedie

Významný je především jeho koncept Logu, jež později sehrál důležitou roli v křesťanské christologiiRabínský judaismus naopak Filónovy myšlenky nepřijal, neboť je považoval za přílišný odklon od tradice.

Wikipedie.cz

< >6. 8. 2019 13. 8. 2019בראשית פרק ג

(ה) כִּ֚י יֹדֵ֣עַ אֱלֹהִ֔ים כִּ֗י בְּיוֹם֙ אֲכָלְכֶ֣ם מִמֶּ֔נּוּ וְנִפְקְח֖וּ עֵֽינֵיכֶ֑ם וִהְיִיתֶם֙ כֵּֽאלֹהִ֔ים יֹדְעֵ֖י ט֥וֹב וָרָֽע: בראשית פרק ג

„Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“                                                                                           Genesis 3, 5

Spočívalo v pokušení modloslužby – hebrejské slovo pro Boha - אלֹהִ֔ים  (Elo’him) je duál a interpretuje text tak, že Adam s Evou podlehli pokušení mnohosti božstev, místo víry v jediného Boha.

< >20. 8. 2019

Filón byl ovlivněn řeckou, hlavně Platonovou filosofií; není bez významu, že napsal řecky dílo, které v českém překladu zní O stvoření světa. Spojit filosofii a teologii je vždy velmi náročné. Při našem posledním prázdninovém setkání budeme přemýšlet o tomto spisu, který vyšel i v češtině, a současně se zamyslíme nad tím, jak se snaží někteří dnešní filosofové o spojení víry a filosofie, jako např. významný francouzský jesuita a filosof, Paul Valadier.

                                                                                          P. Josef Blaha SJ


Tweety papeže Františka (červen 2019):

Zadarmo dávej, co jsi zadarmo přijal, tak aby Boží milost mohla dosáhnout srdce všech.

Pane, znič násilí našich jazyků a našich rukou. Obnov srdce a mysli tak, aby slovo, které nás spojuje bylo "bratře",
a naší cestou života, aby vždycky byl mír.

Bez úžasu se víra, stejně jako život, stává šedou a rutinní.

Kéž jste svědky svobody a milosrdenství, dovolte, aby bratrství a dialog převládli nad rozděleními.

Jako křesťané jsme povolání projevovat, dokonce i na internetu, společenství, které tvoří naši identitu věřících, otevírá cestu k dialogu, k setkání a k úsměvům.

Bůh miluje Otcovskou láskou. Každý život a každý z nás mu patříme.

                                                                                          Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny

BERÁNEK, Josef. OTTE, Anton. Vzdálená Evropa? Vyšehrad, 2008. 337 s.

Kniha nabízí rozhovor se známým knězem, který již dlouhou dobu usiluje o smíření mezi Čechy
a Němci. Po pádu železné opony byl uvolněn pro pastorační úkoly v ČR. A. Otte pochází ze Sudet a spolupráci mezi Čechy a Němci
a vzájemnému porozumění se věnuje dodnes. Sám říká:“ Omluv za minulé křivdy, už bylo slyšet hodně, ale stačí to ke smíření?“ Podle něho se jedná o dlouhodobý proces podobný hojení rány, na němž však závisí budoucnost soužití Evropanů. Pro odpuštění není třeba mnoho slov.

                                                                        Jana Laudátová


 

Nejbližší události

2. července (úterý)

Setkání nad SZ

9. července (úterý)

Setkání nad SZ

16. července (úterý)

Setkání nad SZ

4. srpna (neděle)

Koncert k poctě sv. Ignáce

6. srpna (úterý)

Setkání nad SZ

13. srpna (úterý)

Setkání nad SZ

20. srpna (úterý)

Setkání nad SZ

* * *

Většina aktivit u kostela sv. Ignáce má prázdninový režim.

* * *

ZPRAVODAJ

vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 28. 6. 2019

 

Publikováno: 27.06.2019 09:27
Aktualizováno: 27.06.2019 10:07