Zpravodaj - září 2016

Změna je...
Uplynulé léto bylo ve znamení změn, přesunů a stěhování. V červnu a červenci jsem se loučil s Brnem, svým předchozím působištěm, a předával otci Ladislavu Noskovi vysokoškolskou pastoraci i jezuitské účty. V polovině července jsem se zapojil do tzv. „Magis“, jezuitského předprogramu Světového dne mládeže. S účastníky „Magisu“ jsme téměř týden využívali zázemí kostela sv. Ignáce a jezuitské rezidence. Už toto bylo pro mě první seznamování se s novým působištěm. Hned po „Magisu“ jsem jel zpátky do Brna se balit. Podařilo se, takže ve středu 27. července jsem přijel se všemi krabicemi a zavazadly do Prahy.

Otec Josef Čunek se s Prahou rozloučil o slavnosti sv. Ignáce, při které byla cítit vděčnost za dvanáct let jeho působení v tomto společenství. V srpnových dnech pokračovalo pak jeho stěhování do Brna, kde nastoupil coby nový rektor jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dosavadní rektor kostela,P. František Hylmar, se vrátil do Prahy.

Tyto změny nejsou jen místní a netýkají se jen několika jezuitů. Jsou to změny, které svým způsobem znamenají novou etapu v životech nás všech.

Další změnou je v tomto období pro nás přirozeně začátek školního roku. Pro děti i pro dospělé.

Každá změna přináší spoustu nového, naplnění či nenaplnění očekávání, možná také řadu otazníků.

Uprostřed všeho proměnlivého potřebujeme opěrný bod, hledáme stálost a jistotu. Naše víra nás přesvědčuje o tom, že touto jistotou je Bůh. A povzbuzuje nás k tomu, abychom s Ním skutečně počítali, abychom podle toho žili. Kéž se nám to daří. K tomu vám žehná

                                                                                                                                           P. Pavel Bačo SJObecný liturgický kalendář

Zářijový liturgický kalendář otevírá v sobotu 3. září památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Na čtvrtek 8. září připadá svátek Narození Panny Marie. V úterý 13. září má památku sv. Jan Zlatoústý, biskup a učitel církve. Den na to, v úterý 14. září, je svátek Povýšení svatého kříže. Ve čtvrtek 15. září bude památka Panny Marie Bolestné. V pátek 16. září uctíme památku babičky sv. Václava, sv. Ludmilu. V sobotu 17. září oslavíme sv. Kornélia, papeže,
a Cypriána, biskupa, mučedníky. V pondělí 19. září pak sv. Januária, biskupa a mučedníka. V úterý 20. září bude nezávazná památka sv. Ondřeje Kim Taeonga, kněze, a Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků. Ve středu 21. září oslavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Na pátek 23. září připadne památka stigmatizovaného kapucínského kněze sv. Pia z Pietrelciny. V pátek 26. září je nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků.
V úterý 27. září si připomeneme sv. Vincence de Paul, kněze. Slavnost hlavního patrona českého národa sv. Václava, mučedníka, připadá letos na středu 28. září. Ve čtvrtek 29. září bude svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela
a Rafaela, a v pátek 30. září si připomeneme sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.


Jezuitský liturgický kalendář

Ve středu 7. září oslavíme památku sv. Štěpána Pongrácze, Melichara Grodeckého a Marka Križína, kněží
a mučedníků. V pátek 9. září vzpomeneme sv. Petra Klavera, kněze. Sobotní památka 10. září patří bl. Karlu Spinolovi, knězi a mučedníkovi. Na týž den připadá nezávazná památka bl. Františka Gárate, řeholního bratra.
V sobotu 17. září si pak Tovaryšstvo připomene sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve.


Poutní slavnost

Datum 31. 7. je neodmyslitelně spojeno s naším kostelem. Na tento den totiž spadá slavnost sv. Ignáce z Loyoly, patrona našeho kostela. Letos připadla slavnost na neděli. Tento den byl spojen s ještě jednou událostí. Společenství věřících navštěvující jezuitský kostel v Praze na mši svaté v 9:00 poděkovalo a rozloučilo se s P. Josefem Čunkem SJ, který byl po dvanácti letech své působnosti v duchovní správě u kostela sv. Ignáce přeložen do Brna, a přivítalo nového rektora kostela P. Pavla Bačo SJ.

Slavnostní bohoslužbě předsedal P. Čunek a spolu s ním koncelebroval P. Bačo. Po závěrečném požehnání ostatkovým křížem s relikvií sv. Ignáce z Loyoly přistoupili zástupci farního společenství, aby se s P Josefem rozloučili a přivítali otce Pavla. Děkovné řeči se ujal Jiří Šebesta. „Jak před chvílí zaznělo, probíhají v naší farnosti změny: P. Josef Čunek odchází do Brna, na místo rektora kostela Nanebevzetí Panny Marie a z Brna k nám přichází P. Pavel Bačo a stává se novým rektorem. Dovolte, abych nového rektora jménem nás všech přivítal. Těšíme se na naše společné setkávání. Děkujeme dnes otci Josefovi, který 12 let spravoval záležitosti u kostela Sv. Ignáce, provázel nás liturgií a naší společnou vírou, ukazoval nám bohatství církve, učil nás poznávat Boží slovo a rozumět Písmu stejným klíčem, který dostal apoštol Petr od Boha. Stejným klíčem nám vždy obětavě odemykal a zprostředkovával svátosti, a mnohé další. Ale především, při tom všem nám byl příkladem a inspirací v tom, co to znamená být křesťanem! Otče, děkujeme
a přejeme Vám do další služby vše dobré, pevné zdraví, a radost. Nechť je úplná!“


Po tomto přání byly oběma kněžím předány květiny. P. Josef dostal ještě dary. Ne všichni věděli, co mu bylo darováno. A protože mnozí z vás přispěli finanční částkou na dar, „odtajníme“, co bylo bývalému rektorovi věnováno. Jak již bylo zmíněno, dostal květinu, poté pánskou koženou pracovní tašku, koženou peněženku, obraz s kostelem
sv. Ignáce, s letopočtem působení P. Čunka při tomto kostele a s fotografiemi vztahujícími se k působení a pastorační činnosti otce Josefa a měšec s mincemi, které zbyly z vybrané částky.

Po mši svaté bylo setkání „Velké kafe“ v sále Ignáce Raaba na zahradě rezidence. Při tomto setkání bylo možné pohovořit nejen se sebou navzájem, ale i s novým rektorem P. Pavlem či s P. Josefem, kteří oba byli přítomni.

Od 14:00 začaly přípravy na večerní slavnost. Přípravy pohoštění po večerní mši svaté se ujaly dobrovolnice z naší farnosti.

Od 17:30 začala poutní mše svatá, které předsedal P. Josef Stuchlý SJ, provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Byl zároveň i poutním kazatelem. U oltáře byli spolu s ním P. Josef Čunek SJ, P. Pavel Bačo SJ a P. Cyril John SJ. Během homilie byla znovu připomenuta skutečnost, že P. Čunek je přeložen na nové působiště do Brna a jeho nástupcem se stává otec Pavel. Mši svatou doprovázel Svatoignácký sbor pod vedením Ludmily Porazilové (roz. Mašlaňové). Na varhany hrál Přemysl Kšica. Během bohoslužby zazněla mše D-dur od Antonína Dvořáka, zvaná „Lužanská“. Po mši svaté byli věřící pozváni na přátelské setkání s pohoštěním, které se letos z důvodu nepřízně počasí konalo v sakristii a přilehlých místnostech.

I přes personální změny, které o slavnosti proběhly, se slavnost vydařila a byla důstojnou oslavou svátku zakladatele jezuitského řádu, a hlavně oslavou Boží.
                                                                                                                                        Emanuel Vittek


Koncert k poctě sv. Ignáce z Loyoly

V předvečer slavnosti sv. Ignáce z Loyoly proběhl v našem kostele slavnostní varhanní koncert s názvem „K poctě
sv. Ignáce“. Na varhany hrál mladý nadějný varhaník působící v Košicích (SR) František Beer. Úvodního slova a přivítání varhaníka se ujal P. Josef Čunek SJ. Poté posluchače pozdravil i sám interpret a v krátkém proslovu přiblížil program koncertu. V průběhu cca 60 minut zazněla pestrá škála hudebních děl známých i méně známých autorů a provedla nás hudebním obdobím od baroka až po klasickou hudbu současnosti. I přes nízkou účast posluchačů se koncert vydařil a byl důstojnou oslavou patrona našeho kostela.
                                                                                                                                     Emanuel Vittek


Setkání jezuitských přátel a spolupracovníků

V sobotu 17. září se na Velehradě uskuteční setkání jezuitských přátel a spolupracovníků z celé České republiky.
Program:
10:30 komentovaná prohlídka poutní baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a lapidária
          v chrámovém podzemí
12:00 mše svatá ve velehradské bazilice
13:00 pohoštění
14:30 pozdrav českého provinciála Josefa Stuchlého
14:45 přednáška o působení jezuitů na Velehradě při příležitosti 100. výročí založení Stojanova gymnázia
15:45 prohlídka gymnázia
16:45 neformální setkání

Informace a přihlášky: michal.altrichter@upol.cz.


Mučedník, který umřel smíchy

V neděli 18. září si při mši svaté v 9:00 hod. vzpomeneme na P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Připomeneme si tím výročí jeho smrti, jež byla ihned považována za mučednickou. Není to ale martyr, jakého bychom snad čekali. Nebyl popraven ani utýrán. Zemřel, protože jej pro jeho víru v Ježíše Krista, věrnost církvi a službu slova trýznili čtyři roky nacisté a potom devět let komunisté. Jeho organismus se tím – a nedostatečnou zdravotní péčí – strávil jako vosk svíce, jež hoří na Božím oltáři. Dne 13. září 1959 dostal na dvoře leopoldovské věznice infarkt a byl přenesen
do vězeňské nemocnice. Když se tu ve čtvrtek 17. září večer natahoval pro bažanta a od srdce se přitom smál jakémusi žertu, dostal druhý, masivní infarkt, a zemřel. Nic okázalého. A přece. Jeho radost je zřejmým projevem toho, že se na něm naplnilo slovo evangelia: „Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat
a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu“ (Mt 5,11–12). „Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. [...] Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují“ (Jak 1,2.12). To je také důvod, proč si P. Adolfa Kajpra SJ připomínáme a proč ho provází pověst mučednictví a svatosti.
                                                                                                                                           Vojtěch Novotný


Přijměte pozvání na pouť do Říma (8.–15. října 2016)

„Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví“ (papež František).

Přeprava klimatizovaným autobusem. Navštívíme Milano (s noclehem). V pondělí odjezd do Říma se zastávkou v Pisa. V Římě budeme ubytováni u Salesiánů v Gernini (v blízkosti konečné stanice metra „B“). Na programu je – ranní bohoslužba, návštěvy patriarchálních bazilik se Svatými Bránami, středeční generální audience u Sv. Otce, prohlídky církevních a antických památek… Na zpáteční cestě bude naše poslední zastávka v Manoppello (Svatyně Boží Tváře).

Cena: 8 400 Kč (záloha 5 000 Kč). V ceně je započteno: doprava, jízdné na MHD v Římě, ubytování, stravování (snídaně a min. 1x společná večeře), sdružené pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí.

Kontaktní osoba: Jiří Kriso, tel.: 603 553 928, jiri.kriso@seznam.cz.
Duchovní doprovod: P. Cyril John SJ.


Podzimní farní výlet

Jako každý rok i letos na podzim nás čeká PODZIMNÍ FARNÍ VÝLET. Dlouho jsme s PhDr. Jaroslavem Sojkou Ph.D. přemýšleli, kam se na podzim podívat. Po mnoha úvahách jsme se rozhodli podniknout celodenní výlet do zahraničí. Výlet, který se uskuteční 8. 10. 2016, bude do Německa. Čeká nás celková prohlídka zámku Moritzburg (Schloss Moritzburg), která nám přinese poznání nejenom původně renesančního, později barokně přestavěného vodního loveckého zámku spjatého s osobností saského kurfiřta a polského krále Augusta II. Silného (1670–1733), ale též místa, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku (1973). Poté se přesuneme do Míšně. Celková prohlídka města Míšně (Stadt Meissen) nám zase přinese poznání hradního návrší s biskupskou a knížecí rezidencí a mezi nimi stojícího gotického dómu svatých Jana Evangelisty a Donáta z Arezza. Navštívíme Knížecí kapli (Fürstenkapelle), hroby členů dynastie Vettinů, vladařské sídlo Albrechtstsburgu, kde poznáme první zámek Německa, skvělý příklad pozdní gotiky, široko daleko ovlivňující architekturu tehdejší doby, a také uvidíme místa, kde bylo v roce 1710 objeveno tajemství bílého zlata alchymistou Johannem Friedrichem Böttgerem. A samozřejmě učiníme prohlídku stání porcelánové manufaktury nalézající se v údolí říčky Třebešné (Triebischtal) poblíž centra Míšně. V jejich předváděcích dílnách se seznámíme s výrobou míšeňského porcelánu, mistrovstvím slavných modelérů a vůbec produkcí
od samotného počátku výroby do našich dní.

Cena výletu bude jako obvykle 350 Kč a zapisovat se bude možné v sakristii kostela od neděle 4. září 2016.
Při přihlášení bude po zájemcích požadováno datum narození z důvodu vyřízení hromadného cestovního pojištění. Další informace vám budou poskytnuty na e-mailové adrese jeremiasemvi@seznam.cz nebo na tel. čísle 605 842 413.

Věříme, že nejenom během jízdy, ale i po celý den nás bude spojovat touha poznávat, a že všechny své starosti zanecháme v Praze a budeme si užívat NÁŠ společný výlet!
                                                                                               Mgr. Emanuel Vittek a PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D.


Zářijová setkání nad Starým zákonem

Při našem prvním setkání dne 6. září budeme číst pro křesťany poměrně neznámou pasáž, Exodus 30. Hovoří se zde o obětech. Na oběti, a to jak v hebrejské Bibli, tak i v okolních kulturách a národech, byly různé názory, se kterými se seznámíme. Oběti byly ustanoveny jako symbolické vzývání a usmíření Boha. Ale v průběhu času se z nich stal určitý rituál, který kritizuje Žalm 50, 10 – 14: Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách, v horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe. Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm. Jídám snad já maso z tura nebo napájím se kozlí krví? Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu! Lidská oběť byla v hebrejské Bibli zcela zakázána.

Při druhém setkání dne 13. září budeme rozjímat znovu nad obětí – nad obětováním Izáka – doslova svázání Izáka. Největším důkazem toho je kniha Genesis, kapitola 22, která se hebrejsky nazývá akei’da – doslova svázání. Budeme přemýšlet o tom, proč Bůh žádal od Izáka svého syna – a také, zdali se jednalo o zkoušku Izákovy poslušnosti, nebo jaký byl hlavní motiv této oběti,  která se nakonec nekonala.

Naše třetí setkání v září bude dne 20. září. Hřích cizoložství není jenom přikázání, které by se v českém jazyce dalo přeložit – nevstoupíš na cizí lože. Tím se myslí manželství někoho, kdo je ženatý, nebo ženy, která je vdaná. Hebrejské slovo zanut - doslova běhání za jinými Bohy, prostituce - znamená také to, že Izrael „chtěl být jako ostatní národy,“ – a měl jiné bohy. Smlouva Izraele s Bohem byla často chápána jako manželství. Při našem třetím setkání se zamyslíme nad prorokem Ozeášem, kde se o tomto manželském stavu hovoří – a kde i přes to, že Izrael s jinými Bohy cizoložil, mu Hospodin vše odpustil.
                                                                                                                                        P. Josef Blaha SJ


Farní knihovna

Při kostele sv. Ignáce již delší dobu funguje farní knihovna. Najdete zde knihy s křesťanskou tématikou nebo
od křesťanských autorů. Tituly jsou rozděleny podle tematických oblastí, např. duchovní literatura obecně, životopisy, historie, církevní dokumenty, biblistika, modlitba a liturgika, výchova, literatura pro děti, romány.

Knihovna se nachází v přízemí za sakristií, u schodů do Družinské kaple, a je vám k dispozici vždy po mši sv. nebo
v době Velkého kafe. Výpůjční hodiny nejsou pevně stanoveny, proto je možné navštívit knihovnu i mimo uvedené termíny (pokud bude přístupná sakristie) – v tom případě prosíme o ohleduplnost, aby nebyl narušován provoz kostela.

Knihovna je samoobslužná, požadovaný titul si vyberete v regále. Seznam je k dispozici v tištěné podobě přímo
v knihovně nebo na webových stránkách kostela v záložce „Další aktivity – Knihovna“. Poté se zapíšete do „sešitu
na zápis vypůjčených knih“, který je označen žlutou informační cedulkou. V sešitu vyplníte požadované údaje (jméno, kontakt, název knihy, datum vypůjčení). Výpůjční doba je jeden měsíc. Při překročení výpůjční doby vás budeme kontaktovat se žádostí o vrácení.

Vrácenou knihu odložte do police označené jako „vrácené knihy“. Nezařazujte ji prosím na původní místo do regálu,
o to se postará knihovnice. V sešitu pak nezapomeňte vyplnit datum vrácení.

Knihovní fond je průběžně doplňován, a to buď nákupem titulů nových, nebo zařazením těch, které nám byly
do knihovny věnovány. Veškeré služby knihovny jsou bezplatné.
                                                                           Ivana Pavlečková, knihovnice (ivana.pavleckova@seznam.cz)


Tip do Vaší knihovny

KIECHLE, Stefan. Umět se rozhodnout. Karmelitánské nakladatelství, 2016. 72 s.

Rozhodovat se musíme neustále, v malých i velkých věcech. Jak se ale rozhodovat správně? A čemu vlastně říkáme „správné ozhodnutí“? Existují nějaké metody nebo techniky rozhodování? Jak hledat kritéria pro moudré rozhodnutí?

Autor, německý jezuitský provinciál a teolog, vychází při svých doporučeních z tradice sv. Ignáce z Loyoly. Především zdůrazňuje, že převaha rozumu nesmí být na úkor ostatních složek naší osobnosti.
                                                                                                                                             Jana Laudátová


Setkání „Velké kafe“

Naše farní společenství se po většinu měsíců v roce schází jednou za měsíc po nedělní mši svaté (9:00 hod.) u tzv. „Velkého kafe“. Setkání nám má umožnit, abychom se my, kteří se vídáme na bohoslužbách, lépe poznali a více sblížili.

S novým školním rokem bude tato aktivita přesunuta do farního sálu, tzv. Družinské kaple. Její prostor je větší, než dosavadní místnost č. 24, a několikrát tam již tato či podobné aktivity proběhly. Mělo by to umožnit, abychom zde měli větší pohodlí, včetně posezení u stolů, a aby mezi nás přišli i další lidé. Prostory budou vybaveny koutem
pro nejmenší, větší děti mohou na chodbách hrát ping-pong či stolní fotbal. Na témže poschodí, kde bude setkání probíhat, je i WC. Podávat se bude káva, čaj a další nápoje. Budeme rádi, když přinesete různé dobroty...

Z kostela lze přicházet skrze sakristii kolem farní knihovny (skvělá příležitost pro zápůjčku knihy, časopisu nebo CD). Odcházet se bude dvorem rezidence přímo do Ječné ulice (prosíme, nevyužívejte zahradu Tovaryšstva Ježíšova). Obtíže mohou některým z nás působit schody. Je jich více než do místnosti č. 24. Pro někoho mají příjemnější sklon, druhému se lépe vystupuje do „čtyřiadvacítky“. Naše prostory bohužel nedisponují sálem v přízemí. Pokusíme se zajistit, aby výhody, které si spojujeme s tzv. Družinskou kaplí, převažovaly nad případnými obtížemi s její dostupností.


Základy křesťanství a příprava na křest

První setkání dospělých, kteří chtějí poznat základy křesťanství a případně být pokřtěni, bude v úterý 4. října 2016
od 18:30 hod.. Sraz je na vrátnici (Ječná 2, Praha 2). Věnovat se jim bude P. Pavel Bačo SJ.


Příprava na biřmování

První setkání dospělých, kteří chtějí být biřmováni, bude 10. října 2016 od 18:30 hod. Sraz je na vrátnici (Ječná 2, Praha 2). Věnovat se jim bude P. Pavel Bačo SJ.


Katecheze / výuka náboženství pro děti

Setkání dětí, které budou v tomto školním roce chodit na katechezi / výuku náboženství, začíná
v úterý 13. září v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2).

Navrhované časy setkání:
úterý: 16:30–17:30 skupina dětí mladšího školního věku
středa: 17:15–18:15 skupina dětí staršího školního věku
čtvrtek: 14:30–16:30 skupina dětí mladšího školního věku
pátek: 14:30–15:30 skupina předškolních dětí a dětí z první třídy

Děti s rodiči se nemusí předem hlásit a mohou přijít hned na první setkání skupiny, kterou si vybrali.

Nevyhovují-li navržené časy, pokusíme se vám vyjít vstříc.

Přihlášky jsou k dispozici na webu.

V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou (tereza@kostelignac.cz).


Setkání s nejmenšími

Program je určen rodičům s dětmi. Je složen z krátkého vyprávění o Bohu, výtvarné činnosti, říkadel, pohádek, zpívání… Koná se v pátek od 9:30 do 11:00 hod. v sále Ignáce Rabba (Ječná 2, Praha 2) a je vhodný pro věřící
i nevěřící účastníky. Doprovod dětí je přítomen po celou dobu. Vítáni jsou i mladší sourozenci. Zázemí je připraveno
i pro ně. První setkání se koná 16. září.


Volná herna

Je určena všem, kteří si chtějí přijít jen tak pohrát a využít hraček v sálu Ignáce Raaba. Doprovod dětí si může uvařit čaj nebo kávu. Program se koná v úterý od 9:30 do 11:00 hod. První setkání připadne na 4. října.


www.zonerama.com/kostelignac

Máme novou webovou stránku, která byla vytvořena za účelem lepší prezentace fotografií z akcí našeho společenství. Pravidla vkládání fotografií jsou nastavena takto: naleznete-li se na snímku a nepřejete si, aby byl zveřejněn
na webu, sdělte to fotografovi, který má povinnost snímek odstranit.


Prostory – klíče – čipy

S příchodem nového rektora i školního roku se NOVĚ NASTAVUJÍ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR. Prosím osoby, které jsou zodpovědné za skupiny (společenství, sbory atp.), aby se mnou koordinovaly čas a místo, v nichž budou jednotlivé aktivity probíhat (příchod i odchod) a poskytly aktuálně platné kontaktní telefonní číslo a mail. Prosím také všechny, kdo mají klíče nebo čipy od prostor, které slouží k činnosti duchovní správy o nahlášení.

Informace, prosím, poskytněte co nejdříve, nejpozději však do 18. září (tereza@kostelignac.cz).

Děkuji, Tereza Novotná


Kalendář aktivit

K 1. říjnu 2016 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosím ty, kteří v něm chtějí informovat
o připravovaných akcích, aby informace o nich poslali do 25. září na mail tereza@kostelignac.cz.

Děkuji, Tereza Novotná


Účast na Celostátním setkání Papežského misijního díla dětí

Při příležitosti Noci kostelů a Dnů víry jsme při našem kostele v letech 2015 a 2016 hráli s dětmi dvě velmi úspěšné hry, které nabízejí hlubší seznámení s naší vírou – „Missioland“ a „Proč se staví kostel?“ Nyní jsme pozváni, abychom hru „Misssioland“, která pojednává o křesťanských misiích a misionářích, provedli na Celostátním setkání Papežského misijního díla dětí, jež se letos koná v sobotu 1. října v Nymburce. Kdo byste měl čas a kapacitu pomoci, přihlaste se prosím na tereza@kostelignac.cz. Obdržíte podrobnější informace.

Děkuji, Tereza Novotná


Pastorační plán Arcidiecéze pražské

K výročí 670 let povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, jež připadlo na 15. června 2015, vyhlásil kardinál Dominik Duka Pastorační plán Arcidiecéze pražské. Ten vybízí ke koordinaci pastorační práce v diecézi a k jasnějšímu zaměření společného úsilí v péči o svěřenou „vinici Páně“. Vychází především ze setkání kněží a vedení diecéze, která probíhala od podzimu 2012 do podzimu 2013, z diskusí s pastoračními pracovníky, z připomínek diecézní pastorační rady a konzultací s odborníky, laiky i běžnými farníky. Celé znění najdete na http://www.apha.cz/pastoracni-plan-arcidieceze-prazske. V sakristii je připravena krabice pro náměty k tomu, jak by se měl Pastorační plán uskutečňovat v naší farnosti.


Nejbližší události
1. září (čtvrtek)       Začínají pravidelné čtvrteční večerní adorace v našem kostele. Zahajují hned po večerní mši sv.,
konají se cca od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet i odcházet lze z Ječné ulice přes sakristii.
4. září (neděle)      „Velké kafe“
6. září (úterý)          Biblická setkání nad SZ
13. září (úterý)        Zahájení katechezí / výuky náboženství pro děti
13. září (úterý)        Biblická setkání nad SZ
16. září (pátek)       Zahájení Setkání s nejmenšími
17. září (sobota)     Setkání jezuitských přátel a spolupracovníků
18. září (neděle)     Vzpomínka na P. Adolfa Kajpra SJ při mši sv. v 9:00 h.
18. září (neděle)     Poslední termín k oznámení informací ohledně prostor, klíčů a čipů
20. září (úterý)        Biblická setkání nad SZ
25. září (neděle)     Poslední termín k oznámení informací do Kalendáře aktivit

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce z Loyoly či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.

* * *
Právní poradna bude fungovat od října.

Rodinná poradna u Sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci nechť kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na e-mailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo e-mailem na adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14 do 17 hod. V klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence. Nezůstávejte osamělí doma, přijďte mezi nás!

* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30
Sobota 6:30 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 17:30
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00

ZPRAVODAJ vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 2. 9. 2016

Publikováno: 07.09.2016 11:28
Aktualizováno: 07.09.2016 11:53