Zpravodaj - prázdniny

Křídla?
Ano, opravdu, červenec-srpen jsou křídla orla. Tyto měsíce vytvářejí cosi biblického: „a budou ti dva jedno…“ (Mt 19,5). Tyto měsíce jsou křídla vytvářející jeden čas, jeden prostor, v němž školáci a studenti mohou zpívat: jsem volný jako pták. Tato křídla jsou však i branou, jíž se prostupuje do vyššího ročníku, na další stupeň vzdělávání. Ale pro absolventy jsou dveřmi, přechází se do praxe, do zaměstnání, z rozletu mládí k praxi, k přistání, které bez křídel není možné. Po studiu ukaž, co umíš. Mnohým kněžím se křídla léta stávají orlem poslání – jsou přenášeni k dětem na tábory, k rodinám do míst jejich dovolených, ke skupinám žíznících po duchovní obnově či exerciciích, nebo k další misii svého kněžského, zvláště jezuitského povolání. Ne volnost ptačí, ale ruku Boží ve svém životě si volit. Tu, v níž je vždy bezpečí, i když mnohdy vynáší člověka hodně vysoko či daleko. Holubice, Duch svatý nás přenáší na pravá místa; na ta, za která jsme později nesmírně vděčni.

Milé děti, přátelé studenti, kéž červenec-srpen, ona křídla léta, vás vynesou vysoko ke štědrosti Boží a daleko
od všednosti, blizoučko k Boží moudrosti ve stvoření. Drazí přátelé kostela svatého Ignáce: ať se všichni naučíme děkovat a doufat. Jako apoštolé poslaní Ježíšem až nakonec světa, rozdávejme, co jsme dostali, a rozšiřujme lidská srdce nadějí na moc křídel Božího Ducha: vyzvednout nás k trvalému dobru v jediném Bohu, Otci, jehož křídly jsou Syn a Duch svatý.
                                                                                                                                               P. Josef Čunek SJObecný liturgický kalendář

V pondělí 4. července si připomeneme sv. Prokopa, opata, a sv. Alžbětu Portugalskou. Slovanské věrozvěsty
sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v úterý 5. července. Ve středu 6. července je památka sv. Marie Goreti, panny
a mučednice. A v sobotu 9. července sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků. Pondělí 11. července bude ve znamení svátku sv. Benedikta, opata a patrona Evropy. Ve středu 13. července si připomeneme památku sv. Jindřicha a ve čtvrtek 14. července bl. Hroznatu, mučedníka, a sv. Kamila de Lellis, kněze. V pátek
15. července si připomeneme biskupa a učitele církve sv. Bonaventuru, ve středu 20. července sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, a ve čtvrtek sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve. V pátek 22. července je památka
sv. Marie Magdalény. V sobotu 23. července bude následovat svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy. Svátek sv. apoštola Jakuba oslavíme v pondělí 25. července a následujícího dne pak památku sv. Jáchyma
a Anny
, rodičů Panny Marie. Ve čtvrtek 28. července sv. Gorazda a druhů, v pátek 29. července sv. Martu
a v sobotu 30. července sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve.

V pondělí 1. srpna si nejprve připomeneme sv. Alfolsa z Liguori, biskupa a učitele církve, a ve čtvrtek 4. srpna
sv. Jana Maria Vianneye, kněze. Svátek Proměnění Páně připadá letos na sobotu 6. srpna. V pondělí 8. srpna oslavíme památku sv. Dominika, kněze a zakladatele řádu kazatelů. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edith Steinové), panny, mučednice a patronky Evropy, bude v úterý 9. srpna. Následovat jej bude ve středu 10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Čtvrtek 11. srpna bude liturgickou připomínkou sv. Kláry. V pátek
12. srpna oslavíme sv. Janu Františku de Chantal, řeholnici, a v sobotu 13. srpna sv. Ponciána, papeže,
a Hippolyta, kněze, mučedníků. V pondělí 15. srpna pak oslavíme Nanebevzetí Panny Marie. V úterý 16. srpna oslavíme sv. Štěpána Uherkého a v pátek 19. srpna sv. Jana Eudese, kněze. V sobotu 20. srpna je památka
sv. Bernarda, opata a učitele církve, a v pondělí 22. srpna Panny Marie Královny. V úterý 23. srpna oslavíme
sv. Růženu z Limy, pannu, a ve středu 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Prázdninový liturgický kalendář uzavře v pondělí 29. srpna památka Umučení sv. Jana Křtitele.Jezuitský liturgický kalendář

Hned druhý červencový den, připadající letos na sobotu, si připomínáme několik jezuitských světců, kněží a lidových misionářů – sv. Bernardina Realino, sv. Františka Regis, sv. Františka de Geronimo, bl. Juliána Maunoir
a bl. Antonína Baldinucci
. O týden později v sobotu 9. července si připomeneme sv. Lva Mangina a druhy, umučené při pronásledování křesťanů v Číně za tzv. „povstání boxerů“ v r. 1900. Poslední den v měsíci červenci, který letos připadá na neděli, patří jako obvykle slavnosti sv. Ignáce z Loyoly, kněze a mystika, zakladatele jezuitského řádu a patrona našeho kostela. Narodil se r. 1491 na zámku Loyola v Baskicku. Při obraně Pamplony proti Francouzům r. 1521 utrpěl těžké zranění na noze. Byl dlouho upoután na lůžko, a aby si ukrátil čas, začal číst knihy
o životě Krista a svatých. To ho dovedlo k radikálnímu životnímu obratu. V tichu samoty v Manrese (březen 1522 – únor 1523) trávil celé hodiny a dny na modlitbách. Tam vznikl první náčrt proslulých Exercitia spiritualia, knížky Duchovních cvičení. Při studiích v Paříži (1528-1535) seskupil kolem sebe kruh přátel, kteří s ním utvořili jádro vznikajícího nového řádu – Tovaryšstva Ježíšova. Do roku 1556 pak žil většinou v Římě, kde byl zvolen prvním generálním představeným řádu a odkud ho pak řídil. Ve čtvrtek 18. srpna je památka sv. Alberta Hurtado Cruchaga, kněze. Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav v dějinách chilské katolické církve 20. století. Svatořečen byl Benediktem XVI. 23. října 2005.Z historie Tovaryšstva Ježíšova

2. červenec je též výročním dnem, kdy se Tovaryšstvo Ježíšovo zavázalo šířit úctu k Ježíšovu Nejsvětějšímu srdci.
21. července si připomeneme, že v tento den v roce 1773 papež Klement XIV. v breve (krátké písemnosti) Dominus ac Redemptor zrušil řád  Tovaryšstva Ježíšova na celém světě. V Rusku nebylo toto breve nikdy vyhlášeno, a proto tam mohl řád dále působit a dožít se svého obnovení.
7. srpna si připomeneme obnovení jezuitského řádu na celém světě. Došlo k němu bullou Sollicitudo omnium Ecclesiarum v roce 1814.Červencová setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 5. července. Tématem našeho setkání bude biblická kniha Rút. Hebrejské slovo Rút bývá spojováno s podstatným jménem תוער (re’ut) – přátelství. Rút je v Novém zákoně spojována s rodokmenem Ježíšovým (Matouš 1, 5) – a Židé věří, že Mesiáš, na kterého čekají, bude také potomkem Rút a narodí se v Betlémě. Jedna z částí - třetí a poslední z kanonických knih judaismu (po Bibli a Talmudu) je kniha Zohar, a v ní je také tzv. Midraš hane’elam ke knize Rút – tedy doslova skrytý nebo dobře ukrytý midraš – druh podobenství – do určité míry podobného, jaké používal Ježíš. Nad tímto Midrašem a nad láskou a přátelstvím v knize Rút se budeme zamýšlet
při našem prvním setkání.

Naše druhé setkání bude v úterý 12. července. Toto setkání budeme věnovat první kapitole proroka Jeremiáše – zvláště jeho povolání za proroka. Být povolán jako prorok nebylo nic jednoduchého – každý, kdo si přečte první kapitolu tohoto proroka v českém překladu, uvidí, že povolání bylo dramatické – bylo proti vůli proroka. Ale Bůh
při povolání proroka říká: – לא
אתך אני להצלך נאם יהוה –תירא מפניהם כי- Neboj se jich, neboť jsem s tebou, je výrok Hospodina (Jeremiáš 1, 8). Kdosi řekl, že v Bibli je napsáno 365krát neboj se – ať už to je toto číslo, nebo jiné, člověk má strach – ale Bůh a Jeho láska nás tohoto strachu zbavuje.

Naše třetí setkání bude v úterý 19. července. Naše setkání se tentokráte bude soustředit na text knihy proroka Micheáše: „Kdo je Bůh jako Ty? Ty, který promíjíš nepravost zbytku svého lidu, Izraele. Odpouštíš nepravost
a promíjíš hřích zbytku svého dědictví. Navěky neuchováváš hněv a máš radost, když se můžeš smilovat. Hospodin nám opět ukáže milosrdenství a zničí naše nepravosti. Do mořských hlubin svrhne hříchy. Dá Jákobovi věrnost,
a milosrdenství Abrahámovi. Tu slíbil Abrahámovi a našim otcům od dávných dnů.“ (Micheáš 7, 18 – 20). To, že Bůh je milosrdný, je jednou z hlavních vlastností Jeho lásky – ale zde se jedná o jasné upřesnění – „Kdo je Bůh jako Ty? Ty, který promíjíš nepravost zbytku svého lidu, Izraele.“ Rumunský básník Paul Celan (1920 - 1970) vyjádřil pocit tohoto „zbytku Izraele“ slovy básně, jejíž část zde přeložím: Radix, matrix Jako když člověk mluví ke kameni, ….tehdy, když jsem tu nebyl, Ach ano, tehdy… Ano, když jsi přehlížela pole, Sama. Kdo, Kdo byl ono Pokolení, ono zavražděné Pokolení…. Kořen, Kořen Abrahámův, Kořen Jesse, Kořen Nikoho… Ó, náš kořen… Tento básník, Paul Celan, přežil koncentrační tábor – ale mnozí jiní nepřežili. Nacisté neuvažovali o tom, že tím, že zabíjejí Židy, ničí celou kulturu, na níž spočívá křesťanství. Dokonce dokazovali, že Ježíš byl Árijec. A právě odkaz holocaustu, zvaný také האוש (šó’a) – zničení, katastrofa – ukazuje Boží milosrdenství v tom, že židovský národ opět svobodně žije
a mluví řečí svých dávných předků v zemi Izrael. Tato země není bez problémů. To hlavní je, abychom všichni hledali Boží milosrdenství, o kterém mluví prorok Micheáš.Srpnová setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 2. srpna v 18:40. Jeruzalém je jednak hlavní město Izraele, ale v dějinách sem proudily národy – jako například Nebukadnesar II., který dobyl Jeruzalém a Židy odvlekl do zajetí do Babylonu a spálil svatý chrám. Vládl v Babylonu v letech 605-562 před občanským letopočtem. Byl to druhý král chaldejské dynastie Babylonských králů. V březnu roku 597 před naším letopočtem obléhal Jeruzalém a podruhé jej obléhal roku 586.
Při prvním obléhání byl Jeruzalém zázračně zachráněn, ale podruhé Nebukadnesar Jeruzalém zničil, jak o tom svědčí Žalm 137: U řek babylonských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Své citery jsme v té zemi zavěsili na topoly, když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu, trýznitelé k radovánkám: „Zazpívejte nám některý ze sionských zpěvů!“ Jak bychom však mohli zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi? Jestli, Jeruzaléme,
na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene. Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. Zničení chrámu v Jeruzalémě byla katastrofa. Část tohoto smutku pronikla i do synagogální liturgie a i o tom budeme mluvit. Vyhnání Židů ze Španělska bylo
ve středověku židovskou komunitou v městě Safed v Galileji chápáno jako skoro stejně velká tragédie jako zničení Šalomounova chrámu.

Naše druhé setkání bude v úterý 9. srpna opět v 18:40. Při tomto setkání budeme rozjímat nad významem Žalmu 118, na který nedávno kázal papež František, zvláště nad jeho začátkem: Žalm 118: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Ať vyzná Izrael: Jeho milosrdenství je věčné! Ať vyzná Áronův dům: Jeho milosrdenství je věčné! Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina: Jeho milosrdenství je věčné! V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost. Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk. Izrael je vyzván k tomu, aby chválil Boha za Jeho milosrdenství. „Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?“ Při tomto setkání budeme rozjímat nad tím, že všichni lidé jsou vyzváni chválit Nejvyššího Boha. Avšak Izrael je, jak říká středověký francouzský biblický exegeta rabi Šlomo ben Jic'chak, prvotina Boží úrody
– i apoštol Pavel mluví o tom, že Církev je naroubovaná na vzácný kmen, kterým je židovský národ.

Naposledy v létě se setkáme v úterý 16. srpna - opět v 18:40. Na posledním prázdninovém setkání se budeme zabývat tím, jak dva největší židovští myslitelé středověku, Levi ben Geršom (Gersonides; 1288-1344) a Moše ben Majmon (Maimonides; 1135-1204), promýšleli první kapitoly knihy Genese, zvláště nauku o stvoření. Bůh tvoří neustále – ve Starém i v Novém zákoně jsou o tom četné zmínky. Ale především nám všem chce stvořit čisté srdce.
                                                                                                                                        P. Josef Blaha SJTip do Vaší knihovny

SCARANO, Angelo. O marnotratném otci, Karmelitánské nakladatelství, 2012. 80 s.

Autor přibližuje příběh z Lukášova evangelia v původní síle. Správné pochopení podobenství nám ztěžuje několik mylných a přitom dost rozšířených výkladů, které jeho smysl posunují jinam. V Lukášově evangeliu je mnoho úryvků, které hovoří o Božím milosrdenství, ale podobenství o marnotratném synu je perla všech podobenství, evangelium
v evangeliu. Cílem autora je přiblížení poselství o Božím milosrdenství nejširším vrstvám. Toto podobenství má otevřený záměr. Není řečeno, zda starší syn přijal otcova pozvání. Pouze čtenáři (posluchači) mohou dát odpověď. Každý sám za sebe.
                                                                                                                                        Jana LaudátováLoučení a vítání

P. Josef Čunek se stane rektorem kostela NVPM (u jezuitů) v Brně a superiorem domu.
P. Pavel Bačo se stane rektorem kostela sv. Ignáce v Praze, farářem farnosti sv. Štěpána v Praze.
P. František Hylmar se stane vikářem farnosti sv. Štěpána Praze.
P. Jan Regner odchází na třetí probaci na Srí Lanku.

Změny proběhnou ke svátku sv. Ignáce 31/7/2016.
Chcete-li přispět na společný dar pro P. Josefa Čunka můžete učinit takto: v sakristii kostela dát peníze kostelníkům
či kontaktovat varhaníka Emanuela Vitteka, který vám zodpoví případné dotazy.Slavnost sv. Ignáce

V neděli 31. července při mši sv. v 17:30 hod. zazní v podání Svatoignáckého sboru a jeho hostů - Mše D-dur "Lužanská" od Antonína Dvořáka.Změna pořadu bohoslužeb a adorace o prázdninách

Z provozních důvodů nebude v měsíci srpnu ranní mše svatá ve všední dny v 6:15 a v sobotu v 6:30 hod. Rovněž
o prázdninách nebude čtvrteční adorace. Děkujeme za pochopení.
* * *
Upozorňujeme, že většina aktivit u kostela sv. Ignáce má prázdninový režim.
* * *
Právní poradna je bezplatně k dispozici každou první a třetí středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (v případě zájmu do 19:00 hod.). Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková.

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují P. Josefa Čunka SJ na telefonu 221 990 224 nebo na emailové adrese ignac@jesuit.cz, nebo přímo paní L. Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.
* * *
Pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30
Sobota 6:30 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 17:30

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 1.7.2016

Publikováno: 07.07.2016 04:48
Aktualizováno: 30.12.2016 15:18