Zpravodaj - květen 2019

Velikonoce a Maria

Slavili jsme velikonoční svátky a prožíváme velikonoční dobu, která nám letos trvá až do 9. června. Celá tato doba soustřeďuje naši pozornost na Kristovo zmrtvýchvstání.

Duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly nás ve své závěrečné fázi, v takzvaném čtvrtém týdnu, který se právě zaměřuje na toto velikonoční vítězství našeho Pána, vedou k nazírání o jeho prvním zjevení, a sice Panně Marii, naší Paní. Svatý Ignác v poznámce k tomu uvádí:

Zjevil se Panně Marii. Neboť i když se toto v Písmě neříká, má se to mít za řečené, když říká, že se zjevil tolika jiným. Neboť Písmo předpokládá, že máme rozum, jak je psáno: „Také vy nerozumíte?“ (DC, 299 a Mt 15, 16)

Rozum nám napoví, že Maria, která byla Kristu, svému Synu, během jeho pozemského života tak blízko, zůstává v jeho blízkosti, v jeho přítomnosti i v jeho oslaveném, vzkříšeném životě.

To, že Písmo nám ji v událostech kolem Ježíšova vzkříšení výslovně nezmiňuje, je svým způsobem výmluvné. Takové setkání by se stejně nedalo zachytit do lidských slov. Takovému setkání se potřebujeme otevřít v tichu svých srdcí.

Velikonoční doba, která se teď propojuje s mariánským měsícem květnem, je nám pozváním k těmto tichým zastavením, ke kontemplaci Krista, který žije a je stále s námi, ke kontemplaci Marie, která je mu ze všech lidí nejblíže.

                                                                                    P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

Ve čtvrtek 2. května budeme slavit památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Den na to, v pátek 3. května, si připomeneme svaté apoštoly Filipa a Jakuba. V sobotu 12. května se bude slavit výročí posvěcení pražské katedrály v roce 1929 biskupem Janem Sedlákem a v úterý 14. května svátek sv. Matěje, apoštola, vyvoleného na místo Jidáše. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, budeme slavit ve čtvrtek 16. května. Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme ve čtvrtek 30. května. A v pátek 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.


Jezuitský liturgický kalendář

Ve čtvrtek 16. května spolu s církví oslaví jezuité sv. Jana Nepomuckého, který je mimo jiné hlavním patronem České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Ve středu 17. května je památka sv. Ondřeje Boboly, kněze SJ a mučedníka. V pátek 24. května slaví Tovaryšstvo nezávaznou památku Panny Marie della Strada, tedy Panny Marie zobrazené v římském kostele, u kterého se Tovaryšstvo usadilo po svém příchodu do Říma.


Noc kostelů 2019

Noc kostelů je misijní program, jímž chceme těm, kdo zavítají k našim kostelům, a přitom stojí mimo církev či na jejím okraji, nabídnout seznámení s křesťanskou vírou a zprostředkovat jim pozitivní zkušenost s církví. Pestrost programu má umožnit to, že se přiblížíme k co nejširšímu okruhu osob. Programy kostelů sv. Ignáce a sv. Štěpána i dalších kostelů a modliteben naleznete na www.nockostelu.cz

Přiblížit druhým Toho, v kterého věříme, to je hlavní důvod, kvůli němuž Noc kostelů pořádáme. Vytváříme program, během něhož jsou lidé ochotni zavítat mezi nás, dívat se, naslouchat a klást otázky. Dělíme se s nimi o to, co považujeme za nejvzácnější a nejdůležitější. Plníme úkol, který Pán svěřil všem, kdo v něj uvěřili: „Získávejte mi učedníky!“

Necháme si tuto příležitost utéci? Pomozte nám, abychom ji co nejlépe využili!

Hledáme dobrovolníky na pomoc při akci i její přípravě. Pro bližší informace kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou na emailové adrese tereza@kostelignac.cz

Pokud by někdo chtěl evangelizační akce podpořit finančně, budeme rádi.


Modlitba za Noc kostelů

Dobrý Bože,
dal jsi vzniknout překrásnému světu a člověka jsi pozval, aby objevoval velikost této krásy. Prosíme Tě, dotkni se svým slovem, svojí dobrotou, svojí mocí všech, kteří tento večer Noci kostelů vstoupí do některého chrámu či modlitebny. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, který se pro nás stal živým znamením Tvé lásky.

Amen.


Setkání nad Starým zákonem

V květnu se na našich biblických setkáních uvidíme dvakrát a to poprvé 14. května a podruhé 21. května.

Při prvním setkání budeme rozjímat nad prorokem Izajášem, kapitolou 38:  V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít.“ Chizkijáš se otočil tváří ke zdi a takto se k Hospodinu modlil: „Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích.“

A Chizkijáš se dal do velikého pláče. Tu se k Izajášovi stalo slovo Hospodinovo: „Jdi a vyřiď Chizkijášovi: Toto praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce: ‚Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám k tvým dnům patnáct let. Vytrhnu tebe i toto město ze spárů asyrského krále. Budu tomuto městu štítem.‘ Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní to slovo, jež promluvil: Hle, o deset stupňů nazpět vrátím sluncem vržený stín, který sestoupil po stupních Achazových.“

A slunce se vrátilo o deset stupňů na stupních, po nichž sestoupilo. Zápis Chizkijáše, krále judského, o jeho nemoci, a jak se ze své nemoci navrátil k životu: Již jsem si říkal: „Uprostřed svých dnů se do bran podsvětí odeberu, je mi odečten zbytek mých let.“ Říkal jsem si: „Nikdy už nespatřím Hospodina, Hospodina v zemi živých, člověka už nikdy nezahlédnu, přiřadím se k obyvatelům té říše zapomnění. Moje obydlí je strženo a stěhuje se ode mne jak pastýřský stan. Svinul jsem svůj život jako tkadlec dílo. On sám odřízl mě od osnovy. Do dnešního večera jsi se mnou hotov! Stavěl jsem si před oči až do jitra, že mi jako lev rozdrtí všechny kosti. Do dnešního večera jsi se mnou hotov. Jako rorejs a jeřáb, tak sípám, kvílím jako holubice, zemdlely mé oči upírající se na výšinu. Panovníku, jsem v tísni, zasaď se o mne! Proč bych dále mluvil? Vždyť to, co mi řekl, učiní bezpochyby. Doputuji veškerá svá léta s hořkostí své duše. Panovníku, kvůli tomuhle se žije? Žil můj duch pro tohle vše, co zažil? Uzdrav mě a zachovej mi život! Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy. Vždyť podsvětí nevzdává ti chválu, smrt tě nedovede chválit, ti, kdo sestoupili do jámy, už nevyhlížejí tvou věrnost. Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes, otec seznámí s tvou věrností své syny. Hospodine, buď mou spásou! Budeme hrát na strunné nástroje po všechny dny svého žití v Hospodinově domě.“ Izajáš poručil: „Ať přinesou suché fíky, potřou mu vřed a zůstane naživu.“ Chizkijáš se otázal: „Co bude znamením, že vstoupím do Hospodinova domu?“

Uvědomíme si dar života i to, jak král Chizkijáš vroucně prosil Boha a ten jej vyslyšel.

I nás vyslyší Bůh v obtížných situacích našeho života. Jedna hebrejská báseň – modlitba – je v českém překladu: „Můj Bože, dosud jsi neukončil stvoření našeho světa!!! Vidím mořský břeh a moře – ale pouze k nebesům stoupá modlitba člověka.“

Při našem druhém setkání budeme uvažovat a rozjímat o tom, jak Bůh pomáhá každému člověku, který je v nouzi a volá k Němu:

Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat. Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život! Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit. Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých. Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený. Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář. Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem. Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mi rozvázal pouta. Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem, v nádvořích Hospodinova domu, Jeruzaléme, v tvém středu. Haleluja.

                                                                                               ŽALM 116

 Obě témata – jak Žalm 116, tak i 38. kapitola proroka Izajáše, ukazují na velikonoční téma:
Život a smrt se utkaly v podivuhodném souboji.
Zvítězil život!!!!
Je po boji.

                                                                                                P. Josef Blaha SJ


Tweety papeže Františka (duben 2019):

Kristus zemřel, protože On miluje každého jednoho z nás: mladé i staré, svaté a hříšníky, lidi své doby a lidi našich časů.

Svým sebezřeknutím nám chtěl Ježíš otevřít cestu víry a předejít nás na této cestě.

Když se k Pánu vrátíme i s našimi slabostmi, a když nastoupíme cestu lásky, pak objevíme život, který nikdy nekončí. A zakusíme radost.

Postit se také znamená změnit své chování vůči druhým a vůči celému stvoření: od pokušení "požírat" všechno k nasycení svých žádostí, ke schopnosti trpět z lásky.

Almužna nám pomáhá vymanit se z bláznivého žití, kdy shromažďujeme všechno pro sebe, v iluzi toho, že si můžeme zabezpečit budoucnost, která není naše.

Kéž nám Pán vždycky dává naději do budoucnosti a sílu pokračovat v cestě.

                                                                                       Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny

NOUWEN, Henri J. M. Návrat ztraceného syna. PAULÍNKY, 2001. 160 s.

Rembrantovo zpodobnění známého evangelijního příběhu o návratu ztraceného syna inspirovalo autora knihy k úvahám nad jednotlivými dramatickými momenty podobenství. Nejdůležitějším poselstvím příběhu je však výzva k lásce a k duchovnímu otcovství u každého křesťana. Lidé, kteří poznali Boží radost, ukazují druhým skrytou Boží přítomnost ve světě.

                                                                          Jana Laudátová


Nejbližší události

4. května (sobota)

Nebude pravidelná duchovní obnova 6. dubna s P. Armbrustrem SJ

5. května (neděle)

Setkání „Velké kafe“ v Družinském sále, po bohoslužbě v 9:00 h.

8. května (středa)

Nebude Právní poradna

11. května (sobota)

Absolventský koncert Alfréda Habermanna od

19:00 h.

12. května (neděle)

Adorace za duchovní povolání od 15:00 do 17:00 h., následovat bude růženec

14. května (úterý)

Setkání nad SZ

15. května (středa)

Udělování svátosti biřmování při bohoslužbě

v 19:00 h.; hlavním celebrantem bude pan biskup Karel Herbst SDB

18. května (sobota)

Jarní farní výlet

21. května (úterý)

Setkání nad SZ

24. května (pátek)

Noc kostelů


Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.

* * *

Po celý květen budou od pondělí do pátku v 7:20 h. Mariánské litanie a po večerní mši sv. mariánské čtení a litanie.


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30 (středa 19:00 rytmická)
Sobota 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 (lat.) 17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 3. 5. 2019

 

Publikováno: 05.05.2019 07:13
Aktualizováno: 05.05.2019 07:25