Zpravodaj - březen 2016

Obnova života
Půst nás zbavuje strachu z kříže a vede ke vzkříšení. Můžeme se to učit i z dějin, především církve. Letos slavíme 150. výročí návratu jezuitů ke sv. Ignáci.

Minule jsme vzpomněli fundátory koleje a kostela na Novém Městě z 16. století. Pak i kněžnu Lobkowiczovou, která již 23. 10. 1846 koupila dům na Ječné 2 pro činnost obnoveného Tovaryšstva. Jezuité zde ale mohli začít působit až za 20 let. Co se dělo? Kronikář píše: „Před opětným uvedením řádu Tovaryšstva Ježíšova do Prahy pražští měšťané podali městskému zastupitelstvu adresu, která zní: „Slavné městské zastupitelstvo! Obyvatelé našeho královského města nebyli ani vpádem nepřátelských pluků tak poděšeni, jako zprávou z čista jasna se rozšířivší, že Jezovité z Vlach vypuzení, Prahu sobě opět za své střediště vyhlídli, a již i proskakují zvěsti, že pobožní otcové tito zamýšlejí u nás ústavy zřizovat, aby získavše útlou mládež, vlákati mohli do svých tenat (!) i ostatní obyvatelstvo.“ Následuje 88 podpisů, nejznámější dosud je Vojta Fingerhut (Náprstek).

Tak se v Praze utvořily dvě fronty: proti Jezuitům a proti katolíkům vůbec osvícenci a pro Jezuity a za Církev vyšehradský probošt Václav Štulc, kanovník Karel Vinařický a profesor ThDr. Ant. Skočdopole.

V postě – koncem března r. 1865 přijelo do Prahy dvanáct jezuitů a po 14 dní kázali třikrát denně (o hod. 10:00, 14:30, 19:00) současně ve třech kostelích: u sv. Mikuláše, u sv. Jakuba a v kostele Nejsv. Trojice. Největší účast byla u sv. Mikuláše, chrám byl pokaždé natlačen.

Provinciál Jiří Patiss požádal arcibiskupa (Bedřich Schwarzenberg), aby dovolil jezuitům usadit se v darovaném domě u sv. Ignáce. Ten prosbě vyhověl a pět jezuitů se v neděli Nejsv. Trojice, 27. 5. 1866 nastěhovali do připraveného domu u kostela sv. Ignáce. Začali hned horlivě pracovat: zpovídali velmi vytrvale, kázali dopoledne i odpoledne česky i německy každou neděli i svátek; vedli duchovní obnovy pro sestry voršilky na Národní či boromejky Pod Petřínem a v Řepích. Svou horlivost prokázali zvláště, když se po válce s Pruskem v červenci 1866 rozšířila v Praze cholera. Městské nemocnice byly přeplněny raněnými vojáky a tak všichni jezuité trávili celé dny a týdny mezi nemocnými.

                                                                                                                                      P. Josef Čunek, SJ


Obecný liturgický kalendář

V pátek 4. března bude nezávazná památka sv. Kazimíra, v pondělí 7. března si připomeneme mučednice
sv. Perpetuu a Felicitu, den nato sv. Jana z Boha, ve středu 9. března sv. Františku Římskou, řeholnici.
Ve čtvrtek 17. března je nezávazná památka sv. Patrika, biskupa. V pátek 18. března oslavíme nezávaznou památku sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve. Téměř celý březen bude liturgie ve znamení fialové barvy, jak je pro postní období a obecně pro liturgické vyjádření vážnosti a očekávání obvyklé. Oltáře se nezdobí květi­na­mi a v liturgických textech se vy­ne­chává zvolání aleluja. Strohý charakter příprav na velikonoční svátky přeruší v sobotu 19. března slav­nost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Slavnost Zvěstování Páně letos odpadá, protože spadá již do Svatého týdne.

Květnou (pašijovou) nedělí 20. března vstoupíme do Svatého týdne. Ten je připomínkou utrpení našeho Pána, který svou smrtí na kříži vykoupil svět z hříchu a smrti. Všechny bohoslužby v tento den začnou svěcením ratolestí (kočiček). Čtvrtkem 24. března začne Velikonoční triduum a s ním doba velikonoční. Velikonoce jsou oslavou Ježí-šova vítězného vzkříšení. Na Zelený čtvrtek si nejprve připomeneme Poslední večeři, kdy Ježíš Kristus ustanovil eucharistii.

Velký pátek 25. března je dnem přís­né­ho postu. Postem zdrženlivosti (odřeknutí se masitých pokrmů) jsou vázáni po celý den všichni, kdo dosáhli 14 let. Půst újmy (najíst se dosyta jen jednou za den) by měli dodržet všichni
ve věku 18–60 let. Večer na Bílou sobotu 26. března začne slavnost Zmrtvých­vstá­ní Páně nebo-li Hod Boží veliko­noč­ní. Liturgii velikonoční vigilie zahájíme ve 20.00 hodin na dvoře jezuitské rezidence (vstup přes sakristii) svěce­ním ohně a zažehnutím velikonoční svíce. V neděli 27. března v den slavnosti Zmrt­vých­vstání Páně budeme
při liturgii žehnat přinesené pokrmy. Též začne tzv. Velikonoční oktáv.


Jezuitský liturgický kalendář

Ve čtvrtek 10. března oslavíme nezávaznou památku sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka. Na sobotu 12. března připadá výroční den svatořečení sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského v roce 1622 (spolu se sv. Filipem Neri
a sv. Terezií z Avily). V sobotu 19. března, kdy v liturgii slavíme slavnost sv. Josefa, Tovaryšstvo Ježíšovo obnovuje zasvěcení tomuto svému ochránci.


Radostná událost

O 1. neděli postní 14. února byli přijati za čekatele křtu na velikonoce tito katechumeni: Klimková Zuzana, Komarská Barbora, Kudláček Martin, Pidrman Pavel, Šímová Věra, Šímová Věrka, Váchalová Šárka.

Pamatujme na ně v modlitbě především při skrutiniích na 3.; 4. a 5. neděli postní.


Údržba mramorové dlažby v kostele sv. Ignáce
 

Upozorňujeme, že ve dnech 29. 2. – 4. 3. 2016 (pondělí-pátek) je  naplá- nována údržba dlažby kostela. Z tohoto důvodu bude omezen provoz kostela. Bude otevřen pouze v dobách pravidelných bohoslužeb (7:15 hod., 7:30 hod., 17:30 hod. + ve středu v 19:00 hod.) a k modlitbě růžence půl hodiny před večerní mší svatou v pondělí – čtvrtek.

Z tohoto důvodu nebude ve čtvrtek 3. 3. 2016 celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní ani pravidelná adorace po večerní mši svaté. V pátek 4. 3. 2016 nebude křížová cesta před večerní mší svatou ani následný pravidelný úklid kostela.


Vikariátní pouť ke Svaté bráně v roce milosrdenství

V pátek 4. 3. 2016 jsme všichni zváni na pouť do kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech na Vikariátní pouť ke Svaté bráně v roce milosrdenství.

16:55    přivítání poutníků
17:00    tichá adorace
17:30    pobožnost křížové cesty
18:00    slavnostní mše svatá
19:00    katecheze s následnou Eucharistickou adorací prokládaná zpěvy  
              sboru Notre Dame

Během celého večera bude možnost přijmout svátost smíření.

Večerní mše svatá v 17:30 hod. v kostele sv. Ignáce se touto událostí neruší. Doporučujeme ale každému z Vás, kdo může, dát přednost této společné pouti.


Společné slavení hodinky četby a ranních chval

Na Velký pátek 25. 3. 2016 Vás zveme ke společnému slavení hodinky četby a ranních chval v 7:30 hod. 


Charita u sv. Ignáce informuje

Příjmy v roce 2015 činily 32.715,- Kč. Zahrnovaly příjmy z Tříkrálové sbírky ve výši 27.878,- Kč (65% vybrané částky) a zůstatkem z loňského roku 4.837,- Kč. Výdaje v roce 2015 byly: 22.800,- Kč adopce na dálku; 6.000,- Kč výpomoc potřebným lidem z farnosti a okolí. Celkem v roce 2015 činily výdaje 28.800,- Kč. Na činnost charity u sv. Ignáce (CHASIG). V roce 2016 byl převeden zůstatek 3.915,- Kč. Sbírka na CHASIG bude vyčleněna dle potřeby během roku.

                                                                                                                                   Zdeněk Dubský


Jarní farní výlet

Srdečně vás zveme na jarní farní výlet, který se tentokráte bude konat v sobotu 30. 4. 2016. Nejprve nás čeká umělecko-historický výklad v gotickém kostele Narození Panny Marie v Miličíně, poté pojedeme na poutní místo Klokoty u Tábora, kde bude komentovaná prohlídka a mše svatá. Po bohoslužbě se přesuneme do města Tábor, kde poobědváme a navštívíme kostel Proměnění Páně a táborský hrad. Taktéž s výkladem.

Odjezd je jako obvykle v 7:30 od kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a návrat kolem 20:00 na Karlovo náměstí. Cena výletu je 350 Kč. V ceně je zahrnuto cestovné, vstupné a oběd.

Novinkou je, že po celý den budeme mít vlastního průvodce, pana PhDr. Jaroslava Sojku, Ph.D.

Případné dotazy směrujte na varhaníka Emanuela Vitteka.


Doba postní v kostele

Jednou při velikonočním úklidu jedné nejmenované baziliky přišla do chrámu skupina turistů a ze zájmen procházeli kostel a poslouchali výklad paní průvodkyně. I já jsem poslouchal. Když se dostali k hlavnímu oltáři, velmi přesně okomentovala celou výzdobu oltáře, včetně zahaleného hlavního obrazu. Když svůj monolog ukončila, dodala: „Už deset let chodím s turisty touto dobou do tohoto kostela, a vždycky je hlavní oltář v rekonstrukci.“

Jak jste si jistě všichni všimli, na Popeleční středu byl zahalen hlavní oltářní obraz i v našem kostele. Mnozí z vás ví, proč se tak stalo, mnozí z vás tuší, ale někteří neví. Zcela jistě to není z důvodu rekonstrukce. Doba postní, jak již nese sám její název, je dobou půstu. Postit se můžeme od čehokoli, nejen od jídla. Může to být televize, internet a jiné. Naši předkové televizi ani internet neměli. Za to měli krásné umění a umělecká díla kolem sebe. Chtěli se také postit nejenom od jídla. Proto vzniká tzv. HLADOVÉ PLÁTNO. Tímto plátnem se na dobu postní zahaluje hlavní oltářní obraz či reliéf. Důvod je prostý. Nejenom náš žaludek se má postit, ale i naše oči, sluch, čich. Proto také v době postní by se dle tradice mělo omezit používání kadidla, zpěvy při slavení bohoslužeb, zvláště eucharistie, ale i při jiných pobožnostech se má shodovat s touto dobou a co nejvíce odpovídat liturgickým textům. Nezpívá se Gloria (Sláva na výsostech Bohu) a aleluja se nahrazuje slovy: Chvála tobě Kristě, králi věčné slávy. Doporučují se jednoduché a tiché varhanní předehry a dohry. Někteří z vás si mohli všimnout, že v době postní u nás recitujeme Credo (Věřím) a modlitba Otče náš je také v této době bez varhanního doprovodu.

Kéž nás půst ať už od jídla, televize či čehokoli jiného dovede k nejkrásnějšímu nazírání na vzkříšeného Vykupitele.

                                                                                                                          Emanuel Vittek


Oznámení pro děti a jejich rodiče

Ahoj,
zvu Tě na dobrodružství, které se bude konat v sobotu 19. března s přespáním do neděle 20. března (tedy pokud chceš). Naše dobrodružství se týká velikonoc: Prozkoumáme, proč Izraelité odcházeli ve spěchu z Egypta a jak to souvisí s velikonocemi. Zjistíme, proč se říká, že Ježíš vstal třetího dne z mrtvých. Zkrátka, tématem naší soboty jsou velikonoce. Rozdělíme se do družstev, zahrajeme si hry a vyrobíme překvapení… Ve spacácích se večer podíváme
na film. Bude možnost přijmout svátost smíření.

Chceš-li přijít: Začátek je v 9:30 (v tento čas opravdu začínáme, proto můžeš přicházet od 9:00 hod.). Konec je v neděli - společně půjdeme na mši svatou v 9:00 hod. do kostela sv. Ignáce. Možnost odchodu od 8:00 do 8:45 hod. (Budeš-li chtít jít domů v sobotu večer, je to možné). S sebou si přines: bačkory, spacák a karimatku, oblečení na spaní, oblečení na převlečení, 100,- na dítě (na jídlo a materiály… - vyúčtování bude k dispozici na požádání). Akce je vhodná i pro předškolní děti (po domluvě). Musíš mi odepsat nebo zavolat, že přijdeš, aby bylo dost jídla…

Těším se na Tebe, Tereza Novotná (tereza@kostelignac.cz)


Setkání nad Starým zákonem

Při našem prvním setkání v úterý 1. března v 18:40 budeme přemýšlet o posledním proroku v hebrejském kánonu Bible, Malachiášovi. Budeme o tomto textu uvažovat jako o celku – ale zvláště budeme přemýšlet o verši: „nemáme všichni jednoho Otce? Nestvořil nás jeden Bůh?“ Proč tedy jednáme věrolomně jeden vůči druhému?“ Malachiáš druhá kapitola. Mnozí filosofové, počínaje Platonem mluví o anima mundi – o נפש החיים (nefeš ha΄chajim) – výrazně o tom mluví německý filosof Friedrich Wilhelm Schelling. Bůh tento svět stvořil a oduševňuje ho. To je důvod, abychom věděli, že lidstvo je jen jedno – a zvláště v dnešní době se musí zastavit všechny formy antisemitismu i jakékoli nenávisti vůči kterémukoli národu. To samozřejmě platí i o uprchlících ze zemí, kde jsou lidé mučeni a pronásledováni, a to především z Blízkého východu.

Při našem druhém setkání budeme uvažovat nad knihou Kohelet neboli Kazatel. V této knize se píše: marnost nad marnost, všechno je marnost!!! Budeme vycházet z komentáře k této je knize od rabína Josefa Karo, který byl významným mystikem a právníkem v době po vyhnání Židu ze Španělska.

Také při třetím setkání budeme uvažovat o této knize – komentář je od rabína Moše Galante z mystického města Safed v Galileji v 16. století.

Kniha Kohelet – Kazatel, se může zdát pesimistická – ale i zde je obrovská naděje od Boha.

                                                                                                                                             P. Josef Blaha, SJ


Tip do vaší knihovny

Dovolujeme si upozornit, že od začátku letošního roku je možné knižní tituly, které doporučujeme, vypůjčit ve farní knihovně. Knižní fond se roz-rostl a je průběžně doplňován.

                                                           CIZSEK, Walter J., On mne vede, Paulínky, 2015

Autor se ve své knize opět vrací ke své zkušenosti ze sibiřských gulagů a následného pobytu v Rusku. Po svém návratu do USA často slýchal otázku. „Jak jste to všechno mohl vůbec přežít?“ Proto se rozhodl tímto způsobem vydat svědectví o víře, která ho po celý ten čas nesla, o velké Boží prozřetelnosti, jejíž péči opakovaně zakoušel. On sám uzavírá své svědectví slovy: „Bůh je velmi trpělivý učitel a já byl krajně tvrdohlavý žák. Nepochybuji však o tom, že jeho lekce, které jsem v této knize se snažil zopakovat, neposloužily jen mně, ale že mám s jejich pomocí prospět i druhým.“

                                                                                                                                                Jana Laudátová

V naší knihovně za leden a únor přibylo několik knih, které bychom čtenáře rádi upozornili. Jako postní čtení vřele doporučujeme zejména rozsáhlý román polského spisovatele židovského původu Romana Brandstaettera Ježíš z Nazareta, který čtenáři umožní lépe se seznámit s Ježíšem tak, jak na to často zapomínáme – v židovském prostředí. To nám rozhodně není každodenní zkušeností, takže nám jeho poznání může přinést hlubší pochopení jeho života, učení i radikální novosti. Pokud by někdo očekával dobrodružnou četbu s novými událostmi, bude touto knihou asi zklamán, ale je ideální pro pomalejší meditativní četbu.

Dalšími novinkami jsou tři historické romány ze života světců. Autorem dvou z nich je Louis de Wohl. Román Nepokojný plamen nám představuje mladého, pyšného a víceméně nesnesitelného, byť charismatického Augustina, z nějž se v průběhu děje stane ten svatý Augustin, jak ho známe dnes. Augustinova proměna je vylíčena velmi opravdově, nejde o žádný blesk z čistého nebe, ale o pomalé obrácení nejprve rozumu, a pak i citu. Svatého Augustina jako knihu i osobnost doporučujeme především katechumenům a konvertitům: „Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak pradávná a tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval!“ V případě, že bude Nepokojný plamen vypůjčen, jsou pro seznámení s tímto světcem vynikající jeho vlastní Vyznání, jež v naší knihovně taktéž najdete. Druhý román Tiché světlo pojednává o svatém Tomáši Akvinském. Nechybí v něm oblíbené příběhy ze světcova života, od vyhnání ženy lehkých mravů z pokoje hořícím polenem až po mystický zážitek téměř na konci jeho života. Tomáš je zde opravdu „tichým světlem“ a dobrodružnou linii příběhu zaujímá jeho nejbližší rodina, která se vyrovnává s dramatickými událostmi tehdejší Evropy, s osobností Fridricha Barbarossy a tak dále.

Třetím historickým románem je Vzpoura v Assisi, vyprávějící o dvou mladících z tohoto města, kteří procházejí bitvami v Itálii i křížovou cestou, a pokaždé, když se vrátí do Assisi, naleznou místního mladíka Franceska v poněkud jiné situaci: nejprve je králem mládeže, pak vojákem, vězněm a tak dále. Román je velmi čtivý, doporučujeme zejména milovníkům dobrodružství
a mládeži.                                                           
                                                                                                                                              knihovnice


Drobná, leč podstatná oznámení
 

1. březen (úterý)

Biblická setkání nad SZ

1. březen (úterý)

Společenství dospělých

3. března (čtvrtek)

Eucharistický výstav (8:15 – 16:55 hod.)

5. března (sobota)

Duchovní obnova pro dospělé

6. března (neděle)

„Velké kafe“

6. března (neděle)          

Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod.: Svatoignácký sbor;  Michael Haydn, Missa Dolorum BMV

6. března (neděle)

Při mši sv. v 17:30 h. - druhé skrutinium našich katechumenů

8. března (úterý)

Biblická setkání nad SZ           

13. března (neděle)

Při mši sv. v 9:00 h. - třetí skrutinium našich katechumenů

15. března (úterý)

Společenství dospělých 

15. března (úterý)

Biblická setkání nad SZ

18. března (pátek)

Koncert od 19:30 hod.: Victoria Vocale & Victoria Ensemble, „Nastaly temnoty“ - postní skladby broumovského barokního kantora A. C. Mentzela; Stabat Mater F. I. Tůmy

19. března (sobota) 

„Co se stalo o velikonocích“ – akce pro děti

24.-27. března (čt-ne)

Velikonoční triduum

24. března (čtvrtek)   

Hudební doprovod mše sv. v 17:30 hod.: Svatoignácký sbor 

25. března (pátek)      

Hudební doprovod obřadů v 17:30 hod.: Svatoignácký sbor

27. března (neděle)

„Velké kafe“

27. března (neděle)      

Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod.: Svatoignácký sbor;  Mozartova Missa in F

29. března (úterý)        

Společenství dospělých

Právní poradna je bezplatně k dispozici každou první a třetí středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (v případě zájmu do 19:00 hod.). Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková.

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují P. Josefa Čunka SJ na telefonu 221 990 224 nebo na emailové adrese ignac@jesuit.cz, nebo přímo paní L. Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.

Pravidelné večerní adorace v našem kostele jsou každý čtvrtek a začínají hned po večerní mši svaté, tj. cca od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet do kostela i odcházet je možné z Ječné ulice přes sakristii.

Potřebovali bychom větší množství krabic typu „banánovka“ na uskladnění materiálů na Noc kostelů, pro práci s dětmi… Kdo byste měl možnost, prosíme, čisté krabice nechávejte u farní knihovny.

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek  6:15  7:30                17:30  19:00 rytmická mše sv. ve středu
Sobota               6:30  7:30                17:30
Neděle                7:00  9:00   11:00    17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                     11:00


Program velikonočních bohoslužeb u sv. Ignáce:

Květná (pašijová) neděle      20. 3.    7:00      9:00      11:00      17:30
Zelený čtvrtek                     24. 3.                                           17:30
Velký pátek                         25. 3.                                           17:30
Bílá sobota                         26. 3.                                           20:00
Hod Boží velikonoční            27. 3.    7:00      9:00      11:00     17:30
Pondělí velikonoční              28. 3.    7:00      9:00      11:00      17:30

Program velikonočních bohoslužeb u sv. Štěpána:

Květná (pašijová) neděle       20. 3.                           11:00
Zelený čtvrtek                     24. 3.                              ---
Velký pátek                         25. 3.                              ---
Bílá sobota                         26. 3.                              ---
Hod Boží velikonoční            27. 3.                             11:00
Pondělí velikonoční               28. 3.                            11:00

Zpovídání ve Svatém týdnu v kostele sv. Ignáce bude v časech 7:00 – 12:00 hod. a od 15:00 hod.

Duchovní správa přeje všem požehnané velikonoční svátky!

 

Publikováno: 07.03.2016 09:08
Aktualizováno: 30.12.2016 15:19