Zpravodaj - květen 2023

     Milí přátelé,
skoro celý květen se letos prolíná dvojí duchovní radost: z velikonoční doby a z májových připomínek Matky Boží.

Velikonoční dobu nechceme nechat projít jen tak. Věnujme jí bedlivou pozornost. Sbíráme v ní totiž plody postní doby, Svatého týdne a Kristova zmrtvýchvstání a snažíme se vtělovat to, co nám Pán Ježíš získal svým křížem. Chceme růst ve víře, naději a lásce, což jsou základní křesťanské přístupy k životu. Víru můžeme chápat jako důvěru ve smysl a hodnotu života, naději jako pozitivní pohled na život a lásku jako zdravou činorodost ve prospěch života.

Maria nám svým „Ať se mi stane podle slova tvého“ zprostředkovala spásu a stále nám svým příkladem a přímluvou pomáhá na cestě k Bohu. Proto si ji rádi připomínáme a svěřujeme jí své potřeby a prosby.

Velikonoční doba vyvrcholí v neděli 28. května slavností Seslání Ducha svatého. Duch svatý je živá Boží přítomnost v naší současnosti a každodennosti. Na přijetí svátosti biřmování se letos chytá osm bratří a sester, kteří se připravovali u sv. Ignáce. Budeme je provázet modlitbou.

Stále se také modlíme za dobrá kněžská a řeholní povolání a za spravedlivé ukončení války proti Ukrajině. Děkujeme
i za to, že se opět můžeme volně setkávat na mnoha různých akcích, o kterých se píše v tomto Zpravodaji. Ať je vše AMDG.

S + požehnáním                                                   P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář


 datum                  
Liturgická památka/Dílo, které zprostředkovává život světce (některé naleznete ve farní knihovně)
1. května (po) NP sv. Josefa, Dělníka
2. května (út) P sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3. května (st) SV sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
4. května (čt) NP sv. Josefa Marie Rubio, kněze SJ
6. května (so) NP sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
8. května (po) NP Panny Marie, Prostřednice všech milostí
NP bl. Jana Sullivana, kněze SJ
10. května (st) NP sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve
12. května (pá) NP sv. Nerea a Achilea, mučedníků
NP sv. Pankráce, mučedníka
13. května (so) NP Panny Marie Fatimské/kniha Fatima volá od Foncesa Luise Gonzagy
16. května (út) SV sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech a České provincie Tovaryšstva Ježíšova a ochránce dobrého jména SJ
17. května (st) NP sv. Ondřeje Boboly, kněze SJ a mučedníka
18. května (čt) SL Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek
19. května (pá) Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého
20. května (so) NP sv. Bernardina Sienského, kněze
NP sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
21. května (ne) Den modliteb za sdělovací prostředky
22. května (po) NP sv. Rity z Cascie, řeholnice
24. května (st) NP Panny Marie della Strada
25. května (čt) NP sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
NP sv. Řehoře VII., papeže
NP sv. Magdalény de Pazzi, panny
26. května (pá) P sv. Filipa Neri, kněze/kniha Filip Neri – nakažlivá radost od Paula Turkse
27. května (so) NP sv. Augustina z Canterbury, biskupa/texty světce Fides quaerens intellectum
28. května (ne) SL Seslání Ducha svatého – Hod Boží svatodušní
29. května (po) P Panny Marie, Matky církve
30. května (út) NP sv. Zdislavy/kniha Blahoslavená Zdislava od Petra Piťhy
31. května (st) SV Navštívení Panny Marie

Zkratky: SL – slavnost, SV – svátek, P – památka, NP – nezávazná památka. Liturgický kalendář je zpravován podle A/1 Liturgický kalendář 2022-2023, který platí v České provincii Tovaryšstva Ježíšova.

* * *

Ve středu 17. května si připomeneme člověka nazývaného „lovec duší“ - jezuitu Ondřeje Bobolu.

V běloruském městě Bobrujsk se stal známým svou obětavou péčí o nemocné a umírající hlavně v době moru. 
V posledních dvaceti letech svého života procházel a projížděl celé území Litvy a Běloruska a působil jako horlivý
a neúnavný misionář. Díky své důkladné teologické přípravě, výmluvnosti a osobnímu příkladu získával pro katolickou víru celé vesnice a probouzel k horlivějšímu náboženskému životu i mnoho vlažných katolíků.

Více o tomto světci naleznete na www.jesuit.cz/osobnost.php?id=27


Modlitba za naše biřmovance

Modleme se za Evu, Marii, Lucii, Vítka, Františka, Marii, Pavla a Mikuláše, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování o letošní slavnosti Seslání Ducha svatého 28. května při mši svaté v 10 hod. v katedrále sv. Víta.


Májové u sv. Ignáce

Po celý květen si můžeme zazpívat a pomodlit se mariánské litanie ve všední dny od pondělí do pátku ráno v 7:20 h.
a potom po večerní mši svaté při májových pobožnostech.


Emauzy - modlitba s Písmem svatým

Společenství zájemců o modlitbu s Písmem svatým se sejde ve čtvrtek  4. května v 18:30 hod. na vrátnici rezidence. Společenství doprovází Pavel Banďouch SJ. Na setkání se není třeba přihlašovat.


Sbírka

v neděli 14. května bude určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.


Úvod do Nového zákona

Při dalším setkání v úterý 30. května v 18:15 hod. budou tématem Listy všeobecné (List Jakubův, 1.-2. list Petrův, 1.-3. list Janův, List Judův) a Kniha Zjevení apoštola Jana (Apokalypsa). Setkání doprovází jezuita P. Cyril John.
Na setkání je možné přijít bez ohlášení, vstup přes vrátnici v Ječné 2.


Noc kostelů – pátek 2. června 2023

Letos přivítáme návštěvníky Noci kostelů v pátek 2. června.

Stále je možné hlásit se na pomoc jako dobrovolník, kterých je třeba hodně.

Program je zveřejněn na www.nockostelu.cz

Příprava Noci kostelů bude probíhat v pátek 26. května od 14:00 do 17:00 hod. (přibližně).

 Je třeba připravit velký polystyrénový kostel pro děti, nachystat nástěnky na vnitřní i vnější program, vystříhat
a zkompletovat různý materiál k rozdávání…. Vítáni budou mladší i senioři. Je vhodné si vzít oděv, který je možné zašpinit (zejména budete-li pracovat na opravě polystyrénového kostela).  Není třeba se hlásit. S případnými dotazy se obracejte na Terezu Novotnou.

Zhodnocení Noci kostelů naší farnosti proběhne v neděli 11. června po mši sv. v 9 hod. v sále Ignáce Raaba. Všichni dobrovolníci jsou zváni.

Prosíme podpořte tuto velkou akci už teď modlitbou. Děkujeme!


Příměstský tábor

Během letních prázdnin ve dnech 7. - 11. srpna 2023 pořádá Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce příměstský tábor.

Program je připravován pro děti prvního stupně ZŠ, přijít mohou i předškoláci. Starší děti se mohou účastnit
po předchozí domluvě. Počet účastníků je omezen na max. 20 dětí. Celotáborová hra bude na téma: Mojžíš. Přípravy běží na plné obrátky a všichni se už moc těšíme!

Nástin denního programu:
7:30–8:00 příchod (pokud někdo z rodičů potřebuje kvůli zaměstnání předat dítě dříve, je to možné po předchozí domluvě)
8:00 dopolední program – většinou jdeme na výlet a hrajeme hryoběd a aktivity v areálu kolem kostela sv. Ignáce
15:00–17:00 vyzvednutí dítěte (po předchozí domluvě, závisí na zaměstnání rodičů )

Cena 800,- Kč na dítě (sourozenci mohou mít slevu) zahrnuje obědy a materiál. Platí se v hotovosti na začátku tábora.

Přihlásit se je možné na e-mailu pastorační asistentky Terezy Novotné tereza@kostelignac.cz

Přihlášku vč. doplňujících informací (např. co má mít dítě v batůžku na výlety) obdržíte po přihlášení dítěte. Případné dotazy rovněž zodpoví Tereza Novotná, která má tuto aktivitu na starosti.

(Během programu se hovoří o Bohu. To ale neznamená, že se tábora nemůže účastnit „nevěřící“ dítě. Důležité je, aby mu víra ostatních nevadila. Nebude k víře přesvědčováno.)


Hry s výlety

Během letních prázdnin pořádá Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce dva jednodenní výlety:

17. srpna (čt) Petřín
22. srpna
(út) Šárecké údolí

Program je připravován pro děti prvního stupně ZŠ, přijít mohou i předškoláci. Starší děti se mohou účastnit
po předchozí domluvě. Počet účastníků je omezen na max. 20 dětí. Během výletů budeme hrát hry
a podíváme na zajímavá místa. Přípravy běží na plné obrátky a všichni se už moc těšíme.

Nástin denního programu:

•     7:30–8:00 příchod (pokud někdo z rodičů potřebuje kvůli zaměstnání předat dítě dříve, je to možné
      po předchozí domluvě)
•     program
•     15:00–17:00 vyzvednutí dítěte (po předchozí domluvě, závisí na zaměstnání rodičů)

Cena 100,- Kč na dítě (sourozenci mohou mít slevu) zahrnuje případné vstupy a materiál. Platí se v hotovosti
na začátku akce.

Na každý termín je třeba se přihlásit zvlášť na e-mailu pastorační asistentky: tereza@kostelignac.cz.

Přihlášku vč. doplňujících informací (např. co má mít dítě v batůžku na výlety) obdržíte po přihlášení dítěte. Případné dotazy rovněž zodpoví Tereza Novotná, která má tuto aktivitu na starosti.

(Během programu se hovoří o Bohu. To ale neznamená, že se výletu nemůže účastnit „nevěřící“ dítě. Důležité je, aby mu víra ostatních nevadila. Nebude k víře přesvědčováno.)


Lego, hry a výtvarná činnost

     Během letních prázdnin pořádá Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce několik dní plných her
a výtvarných činností: 18. srpna (pátek), 25. srpna (pátek) a 30. srpna (středa). Jednotlivé dny nemají na sebe návaznou činnost, tudíž je možné zúčastnit se jednoho, dvou nebo všech tří dní. Přípravy běží na plné obrátky
'a všichni se už moc těšíme.

Program je připravován pro děti prvního stupně ZŠ, přijít mohou i předškoláci. Starší děti se mohou účastnit
po předchozí domluvě. Počet účastníků je omezen na max. 20 dětí.

Nástin denního programu:

•     7:30–8:00 příchod (pokud někdo z rodičů potřebuje kvůli zaměstnání předat dítě dříve, je to možné
       po předchozí domluvě)
•     8:00 začátek dopoledního programu
•     oběd a aktivity v areálu kolem kostela sv. Ignáce
•     15:00–17:00 vyzvednutí dítěte (po předchozí domluvě, závisí na zaměstnání rodičů)

Cena 200,- Kč na dítě (sourozenci mohou mít slevu) zahrnuje oběd a materiál. Platí se v hotovosti na začátku akce.

Na každý termín je třeba se přihlásit zvlášť na e-mailu pastorační asistentky: tereza@kostelignac.cz.

Přihlášku vč. doplňujících informací (např. co má mít dítě v batůžku na výlety) obdržíte po přihlášení dítěte. Případné dotazy rovněž zodpoví Tereza Novotná, která má tuto aktivitu na starosti.

(Při programu se hovoří o Bohu. To ale neznamená, že se aktivit nemůže účastnit „nevěřící“ dítě. Důležité je, aby mu víra ostatních nevadila. Nebude k víře přesvědčováno.)


Rodinná poradna u sv. Ignáce

nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz nebo na tel. 721 626 811.


Tip do Vaší knihovny

Papež František: Proti válce. Nakladatelství Lukáš a syn s. r. o., 2023. 147s.

   Hlava katolické církve se v knize zamýšlí nad hlubšími motivy válek a jejich dopadem na lidstvo. Papežovo „ne válce“ je stejně radikální a rozhodné jako „ne“ jeho předchůdců a není motivované politicko – diplomatickými kalkulacemi. Především zdůrazňuje politiku jako umění dialogu, náročné budování míru, které vychází ze srdce a rozšiřuje se
do celého světa – to považuje papež za konkrétní ukazatel.

Z války se nikdy nemůže zrodit nic lidského a jde o selhání politiky. V dnešním světě slábne smysl sounáležitosti
a převažuje kultura lhostejnosti. František zdůrazňuje, že stát v dnešní době na správné straně dějin znamená být vždy proti válce.

V celé knize se opakuje apel na všechny ve snaze odradit státy od užití zbraní. Františkovo „magisterium“ míru musíme zasadit do celé řady papežských prohlášení učiněných v předchozích staletích, protože existuje kontinuita, se kterou se římští biskupové vyjadřovali a dovolávali mezinárodního práva a vyzývali k zachování míru.

                                                                                                    Jana Laudátová


Nejbližší události

4. května (čt) Emauzy - modlitba s Písmem svatým od 18:30 hod.
7. května (ne) Setkání „Velké kafe“ po bohoslužbě v 9:00 hod.
10. května (st) Putování východní Anatolií - vyprávění Ivany Rybecké s promítáním fotografií od 18:30 hod.
14. května (ne) Při bohoslužbě v 11:00 hod. bude provedena Mše D dur („Lužanská“) od Antonína Dvořáka
Při bohoslužbách proběhne sbírka určená na pomoc pronásledovaným křesťanům.
19. května (pá) Svátost smíření pro děti a jejich doprovod od 14
do 17 hod.
20. května (so) Jarní výlet do Litoměřic a na zámek Ploskovice, odjezd v 8 hod. z Resslovy ulice
26. května (so) Příprava Noci kostelů od 14:00 h. do 17:00 h. (přibližně)
30. května (út) Úvod do Nového zákona v 18:15 hod.

* * *

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou. Po úklidu je možné zůstat chvíli na přátelském posezení.

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek          6:15                 7:30                17:30 (i online)
Sobota                                               7:30                17:30 (i online)
Neděle             7:00                 9:00 (i online) 11:00    17:30 (i online)

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                                       11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, Z. Šimečková, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 29. 4. 2023
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 01.05.2023 15:07
Aktualizováno: 01.05.2023 15:33