Zpravodaj - únor 2022

   Milí přátelé,
zdravím vás pěkně. Na začátku února budeme mít bohoslužbu na svátek Uvedení Páně do chrámu se svíčkami.
Ten den večer také uklidíme náš krásný nově restaurovaný betlém. Díky všem, kdo ho pečlivě instalují a uklízejí. Svatoblažejské požehnání nás posílí 3. února a na Pannu Marii Lurdskou 11. února bude možné přijmout při všech bohoslužbách pomazání nemocných.

Přidejme se i soukromě k modlitbám, které připojujeme k růženci před večerními bohoslužbami: za nového pražského arcibiskupa, za kněžská a řeholní povolání, za utišení covidové pandemie a jejích důsledků a za dobrý a užitečný průběh synodní cesty katolické církve 2021-2023.

V zimním čase země a rostliny sbírají sílu a živiny na jaro, aby mohly růst a nést potom později plody. I my potřebujeme obnovovat své vnitřní duchovní síly, svou víru (důvěru), naději (optimismus) a lásku (činorodost).
To nejde jinak než skrze spojení s Bohem. Kromě společných bohoslužeb nezapomínejme na svou osobní modlitbu
a četbu a další způsoby inspirace a osvěžení svého ducha.

Svatý Ignác nám nabízí modlitbu examen a také rozjímání nad biblickým textem, které je vlastně velice jednoduché. Stačí text Písma velice zvolna číst a čtení zvoleného úryvku opakovat a sledovat při tom, jak v nás čtená slova a věty rezonují, jakou vnitřní pocitovou a duchovní odezvu v nás zanechávají, jak se nás týkají nebo jak se dotýkají našeho života, jak nám do života promlouvají, na co nás upozorňují, k čemu nás zvou. Na místě, kde se nás Boží slovo výrazněji dotkne, se zastavíme a sledujeme, co se v nás děje, co nám text říká a jak na něj reagujeme. To všechno jsou velice cenné podněty. Takto k nám skrze Písmo může mluvit Bůh. Může nás povzbuzovat, ukazovat nám svou blízkost nebo naši vzdálenost od něj, může nás k něčemu pozvat, ujistit nás a podobně.

Nebojme se občas se ponořit s pomocí Božího slova do svého nitra. Je to zajímavé, svým způsobem dobrodružné
a v každém případě velice užitečné.

Hodně živých momentů a setkání s Pánem vám v měsíci únoru přeje

                                                                                                    P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

   Únorový liturgický kalendář zahájí ve středu 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu, tzv. „Hromnice“, kterým si připomínáme událost z Lk 2, 22-40: Malého Ježíše představili Hospodinu v jeruzalémském chrámě a obětovali za něj pár hrdliček nebo holoubat. Při této příležitosti se malý Ježíš setkává se starcem Simeonem a prorokyní Annou.
Ve čtvrtek 3. února si připomeneme nezávaznou památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. A také sv. Ansgara, biskupa. V sobotu 5. února oslavíme památku sv. Agáty, panny a mučednice, a v úterý 8. února nezávazné památky sv. Jeronýma Emilianihosv. Josefiny Bakhity, panny. Více se s touto africkou světicí, která byla unesena jako dítě do otroctví, můžete seznámit např. skrze film Bakhita, květ z Afriky (nakladatelství Paulínky). Ve čtvrtek
10. února si připomeneme sestru sv. Benedikta z Nursie sv. Scholastiku, pannu. V pátek 11. února je památka Panny Marie Lurdské a zároveň Světový den nemocných. 11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd (Lourdes) ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo
do 16. července ještě sedmnáctkrát. K jeskyni, v níž vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství poutníků, mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími neduhy. Církevně uznaných zázračných uzdravení za sto let (do roku 1959) bylo 58, ale úlevu přinesla tato pouť mnohem většímu počtu lidí. Výzva Matky Boží k pokání probudila v církvi hlubší zájem o modlitbu a službu lásky a podnítila péči o trpící a nemocné. Slavení dnešní památky povolil papež Lev XIII. (1891) a sv. Pius X. ji rozšířil na celou církev (1907). V kostele sv. Ignáce máme Lurdskou kapli. Vznikla jako poděkování Tovaryšstva Ježíšova za ochranu při náletech na konci 2. světové války. 
Následuje v úterý 15. února nezávazná památka pražských františkánských mučedníků bl. Bedřicha Bachsteina a druhů. Ve čtvrtek 17. února si připomeneme sv. Alexia a druhů, řeholníků, v pondělí 21. února
sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. Svátek Stolce sv. apoštola Petra připadá na úterý 22. února. Středa 23. února „patří“ památce sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka. Byl posledním z apoštolských žáků. Snad sám svatý apoštol Jan ho ustanovil biskupem ve Smyrně. Jako mluvčí maloasijských církevních obcí jednal v Římě s papežem Anicetem o době slavení Velikonoc. Zemřel ve Smyrně 23. 2. po roce 155. V 86 letech byl upálen na hranici. V listu církevní obce ve Smyrně o mučednické smrti svatého Polykarpa je zaznamenána jeho modlitba: „Pane Bože všemohoucí, Otče milovaného a požehnaného Syna tvého Ježíše Krista, který nám o tobě zvěstoval, Bože všech andělů a mocností a všeho stvoření, Bože všech pokolení spravedlivých, kteří žili před tvou tváří! Velebím tě, neboť tohoto dne a v této hodině jsi mi dopřál, abych směl ve sboru mučedníků pít z kalicha tvého Krista, na vzkříšení k věčnému životu duše i těla, v neporušenosti skrze Ducha svatého. Kéž jsem mezi ně dnes před tvou tváří přijat jako oběť znamenitá, hodná tvého zalíbení, tak jaks mi to určil a oznámil a jak to nyní naplňuješ, neboť tys Bůh pravdy, který nezná lži. A proto tě za všechno chválím a velebím, za všechno tě oslavuji skrze věčného a nebeského velekněze Ježíše Krista, tvého milovaného Syna, neboť skrze něho je tvoje všechna sláva, s ním a se Svatým Duchem, nyní i po všechny budoucí věky. Amen.“

(Poznámka: výše jsou použity texty z Denní modlitby církve bez uvedených citací)


Jezuitský liturgický kalendář

   V pátek 4. února si připomeneme památku jezuitských misionářů umučených pro víru v Krista v zámořských misiích v Indii, Japonsku a na Madagaskaru – sv. Jana de Brito, kněze, bl. Rudolfa Acquavivy, kněze, a druhů. V úterý 15. února si připomeneme sv. Claudia la Colombière, kněze, duchovního vůdce sv. Markéty Marie Alacoque, šiřitelky úcty k Božskému Srdci Ježíšovu.


Pomazání nemocných

   Na památku Panny Marie Lurdské v pátek 11. února bude možné přijmout během bohoslužeb pomazání nemocných. Dejte, prosím, vědět svým blízkým a známým, kteří by tuto svátost mohli s užitkem přijmout.


Tříkrálová sbírka

   Děkujeme koledníkům, kteří umožnili letošní Tříkrálovou sbírku, a také vám všem, kteří jste velkoryse přispěli.
Až budou výsledky sbírky známé, dáme vám o nich a o jejich použití vědět.


Synodální cesta u sv. Ignáce

   Ve společenství kolem kostela sv. Ignáce fungují dva synodní kroužky. Nový třetí synodní kroužek začne ve středu 2. února 2022 (další navazující setkání je plánováno na 23. února). Sraz zájemců, kteří by se rádi účastnili, je v 18:30 hod. na vrátnici rezidence jezuitů (Ječná 2, Praha 2). Skupinku bude provázet P. František Hylmar SJ. Zájemci se nemusí předem přihlašovat, ale mohou přijít rovnou na sraz.

Na webových stránkách cirkev.cz pod okénkem Synoda 2021-2023 najdete pěkné podklady k seznámení se s tím, co se synodou zamýšlí. Materiály pro pražskou arcidiecézi jsou na webu pastorace.apha.cz.

Poprvé v historii se na biskupské synodě, která pomáhá v rozlišování papeži, mohou podílet všichni věřící. Témata
k projednání jsou velmi obecná a jde při nich o naslouchání a vyslovování toho, co nám říká Duch svatý k otázce opravdu společného kráčení celé církve:

1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ. V církvi a ve společnosti jdeme vedle sebe po stejné cestě.
2. NASLOUCHAT. Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků.
3. UJMOUT SE SLOVA. Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou.
4. SLAVIT. „Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu
a slavení eucharistie.

5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ. Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli.
6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOST. Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění.
7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI. Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem, má na synodální cestě zvláštní místo.
8. AUTORITA A SPOLUÚČAST. Synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni účast a všichni nesou odpovědnost.
9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT. V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství.
10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY. Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci
a neustálé učení se.

Cílem synody je dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu. (Přípravný dokument, 32)

 Více o synodě na https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda

                                                                                                    P. František Hylmar SJ


Proč se zapojit do synody 2021-23?

   Koncem listopadu 2021 se sešly dvě synodální skupinky farníků kostela sv. Ignáce.  Na to, kolik lidí se v kostele objeví na týdenních mších a na nedělní mši v 9.00 hodin, to nebylo zastoupení právě silné. To není výčitka, jen konstatování. Navíc se sešly prakticky jen ženy. Snad se mužům nechce o společenství farnosti mluvit? Je to škoda. Mnohokráte v různých diskusích voláme po tom, aby církev vnímala naše potřeby, ale na výzvu k diskusi za působení Ducha svatého nezareagujeme.

První skupinka probírala téma Na společné cestě

Všechny členky skupinky vyjádřily názor, že společné putování (společenství) je pro ně důležité, společenství jim pomáhá modlitbou i prakticky, podrží své členy v nouzi. Je potřeba zapojit více lidí a hledat způsoby, jak je získat.
Pro lidi méně extrovertní, kteří nemají ve farnosti známé nebo přicházejí odjinud, je těžké se odhodlat ke kontaktu,
a je třeba je aktivně oslovit, ať už farníky, nebo  kněžími. Je zde k tomu ochota jak ze strany stálých farníků, tak
i členů jezuitského řádu, který farnost spravuje. Zde vidíme působení Ducha svatého, který inspiruje a spojuje. Je naším posláním, abychom ukazovali lidem ve farnosti i mimo farnost, v práci, v rodině, že lze šťastně žít díky Kristu
a rozdávat lidem dar eucharistie – nabízet podporu, pomoc, doprovázení, sdílení.

Druhá skupinka si zvolila téma Ujmout se slova

Společenství u sv. Ignáce nefunguje jako jeden celek, spíše se vytvářejí různé menší skupinky, které jsou na sobě nezávislé, nekomunikují spolu a často o sobě navzájem ani nevědí, resp. neví o nich jednotliví věřící. Bylo by dobré, kdyby při kostele fungoval koordinátor (koordinátoři) skupinek, který by měl přehled o tom, jaké skupinky zde fungují, na co jsou zaměřeny, zda jsou otevřené pro nové členy atd.

Možnost mluvit funguje v našem kostele mezi věřícími, kteří se osobně znají. Mezi těmi, kteří se osobně neznají, není komunikace téměř žádná (některým ale anonymita vyhovuje).

Měli bychom být nápomocni ostatním, aby měli odvahu se zapojit do společenství a projevit se. Měli bychom umět ostatním pomoct najít Boha a měli bychom jim umět jazykem sdělit, že křesťanství nejsou příkazy a zákazy, ale je to návod na dobrý život.

Obě skupiny konstatovaly, že situace farnosti sv. Ignáce (resp. sv. Štěpána) je mimořádná, vzhledem k poloze kostela v centru metropole. Nemá farníky pevně vázané na jeden kostel. Společně „putuje“ ve skutečnosti jen několik skupin, různě zaměřených, a odděleně (modlitební skupiny, skupiny připravující se na svátosti, skupiny čtoucí z Bible apod.), ale většina návštěvníků bohoslužeb zůstává na okraji dění ve farnosti.

I přesto však stojí za to, zkusit oslovit další, aby se do společenství zapojili. Rektor kostela sv. Ignáce otec František připravuje další synodální setkání začátkem roku 2022. Máte-li tedy jakékoli podněty, nápady, dotazy, připomínky, neváhejte se připojit. Kdy jindy, když ne teď, kdy nás k tomu vyzval Svatý otec.

                                                                                                        Kamila Bendová, Dana Jaklová,
                                                                                                        koordinátorky synodálních skupin


Noc kostelů - pátek 10. června 2022

   Letos přivítáme návštěvníky Noci kostelů v pátek 10. června. Scénář programu kostela sv. Ignáce je třeba
na biskupství odevzdat do 13. března.

Prosím tedy všechny farníky, kteří by měli jakýkoli návrh, co by se dalo návštěvníkům nabídnout, jak je co nejlépe oslovit, aby se ozvali na mail: dana.jaklova@email.cz.

Opravdu neváhejte! Každý nápad, který se vám může zdát nepodstatný, nakonec může v chystaném programu „zazářit.“ Navíc je potřeba i řada dobrovolníků, kteří s organizací Noci kostelů pomohou.

Tereza Novotná připravuje na Noc kostelů dětský program pro prostory na dvoře rezidence. I ona uvítá nápady a také dobrovolníky, kontaktujte ji na mailu: tereza@kostelingac.cz.

Vy, kteří jste se zúčastnili Noci kostelů 2021 víte, že se akce povedla a přinesla dobrý pocit farníkům, a věřím, že především řadu podnětů k zamyšlení návštěvníkům kostela sv. Ignáce.                            
                                                                                                              Dana Jaklová


Sbírka „Haléř sv. Petra“

   Při bohoslužbách v neděli 20. února 2022 bude možnost přispět na sbírku „Svatopetrský haléř“. Tyto peníze jsou odeslány Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof
a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Děkujeme všem, kteří na tyto účely přispějete i letos!


Pomoc zadluženým kvůli cenám energií

    Dle informace od ČEZu dluží za dodávky elektrické energie za dodávky poslední instance asi 30 tisíc lidí společnosti ČEZ. Finanční pomoc od Ministerstva práce a sociálních věcí však využilo pouze 30 lidí. Je to velká škoda, mnoho lidí může padnout do dluhů úplně zbytečně.

Pro více informací viz odkazy níže:
 https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii
 https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/mimoradna-pomoc

                                                                                                  Mgr. Radka Vladyková
                                               výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR, Svaz měst a obcí ČR


Tip do Vaší knihovny

PAULAS, Jan. KODET, Vojtěch.  Bůh své bitvy neprohrává. Doron, 2021. 498 str.

Známý duchovní autor, karmelitán P. Vojtěch Kodet, v obsáhlém knižním rozhovoru líčí svůj životní příběh. Postupně poznáváme jeho předky, členy rodiny. P. Kodet vzpomíná na dětství, hledání životní cesty, seminář, kněžské štace, službu exorcisty. Jak sám říká: „Díky těmto rozhovorům jsem prožil něco jako duchovní cvičení. Nahlédl jsem relativitu všeho, co často tvořilo podstatu mého života. Mnoho jsem musel přehodnotit. Práce na knize se mi stala katalyzátorem pochopení sebe sama.“

                                                                                                    Jana Laudátová


Nejbližší události

  2 února (středa)

1. setkání třetího synodního kroužku

  11. února (pátek)

pomazání nemocných při bohoslužbách

  20. února (neděle)

Sbírka „Haléř sv. Petra“

Poslední možnost poslat příspěvky do březnového Zpravodaje

  23. února (středa)

2. setkání třetího synodního kroužku

* * *

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

* * *

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou.

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek            6:15                  7:30                 17:30 (i online)
Sobota                                                   7:30                 17:30 (i online)
Neděle              7:00                  9:00 (i online) 11:00       17:30 (i online)

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle                                                                         11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, Z. Šimečková, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 28. 1. 2022

Publikováno: 30.01.2022 09:07
Aktualizováno: 30.01.2022 09:36