Zpravodaj - červen 2016

Bůh s bohatým Srdcem
Svěží a něžný život je jaro. Začátek června patří ještě k jaru. Duchovně však již naše křesťanská srdce hoří.
Nemůže být totiž nic svěžejšího než život vzkříšený. A takovému Ježíši jsme uvěřili: Bohu, jehož život je stále tepající, Bohočlověku, jehož Těla se můžeme s apoštolem Tomášem dotýkat a na jehož Srdci s apoštolem Janem spočívat. Svěžest června je podtržena slavnostmi Božího Těla a Božského Srdce.

Jezuitům byl svěřen úkol šířit radost, důvěru, úžas z té druhé slavnosti. Kdo by neměl radost z jara? A se svatým Ignácem bychom se měli ptát: kdo by neměl radost ze života, dokonce ze světa, když Bůh do něj vložil svého Syna, tedy své Srdce?

Svatý Ignác, duchovní otec, učí radosti ze života, protože dokáže naučit „nacházet Boha ve všech věcech“.
Pro Buddhu je styk se světem příčinou veškerého utrpení. Plačící Ježíš ukazuje, že Bůh není lhostejný k údělu nás lidí: z jeho Srdce vytéká milost a člověku, který Mu vlastní srdce otevře vděkem a lítostí, dá poznat svou štědrost. Vše, příroda, události a lidé se stanou Jeho darem. Ježíš je Bůh se Srdcem, jeho vzkříšené Tělo je skutečně osvěžující Láska, činící z pozemské pouti jaro, úvod do Života celého, věčného.

Svaté Markétě dal Ježíš dvanáct příslibů pro ctitele Jeho Srdce. Zde jsou tři z nich: potěším je v utrpení, budu jim útěchou v životě (ochranou v umírání), vyliji požehnání na jejich práci. Kéž nám toto vše připomene i 150. výročí návratu jezuitů ke sv. Ignáci. Vždyť jen sám chrám ukazuje na velikost požehnání, které měli; kroniky nám ale též ukazují, kolik lidských duší bylo obohaceno, posíleno požehnanou prací tovaryšů Ježíšových.
                                                                                                                                          P. Josef Čunek SJ


Obecný liturgický kalendář

Ve středu 1. června je památka sv. Justina, mučedníka. V pátek 3. června se koná slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V sobotu 4. června si připomeneme památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Na sobotu 11. června připadá památka sv. Barnabáše, apoštola. V pondělí 13. června si připomeneme památku sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. V pátek 24. června se bude konat slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Liturgický kalendář tohoto měsíce uzavře ve středu 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.


Jezuitský liturgický kalendář

V úterý 21. června si připomeneme památku sv. Aloise Gonzagy (1568–1591), patrona mládeže a studujících, přímluvce při volbě povolání a pomocníka proti očním chorobám a morové epidemii. K atributům tohoto světce patří kříž, lebka a lilie. Pod vlivem sv. Karla Boromejského se Alois rozhodl sloužit Bohu a přes nesouhlas svého otce vstoupil v 17 letech do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Své úsilí věnoval studiu a péči o těžce nemocné. Zemřel ve 23 letech během morové epidemie.


Z historie Tovaryšstva Ježíšova

7. června 1771 zemřel v Pekingu Florian Josef Bahr, jezuitský kněz a misionář. V roce 1741 vydal první životopis sv. Jana Nepomuckého v čínštině. V roce 1768 se stal provinciálem východoasijské provincie Tovaryšstva Ježíšova.

22. června 1788 zemřel v Praze Jan Tesánek, kněz, matematik, fyzik a astronom. Byl jedním z prvních členů Učené společnosti. Jeho jméno je zapsáno pod okny Národního muzea v Praze mezi dvaasedmdesáti významnými osobnostmi české historie.


Červnová setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 7. června. Tématem biblické hodiny bude kniha Kazatel, zvláště s komentářem židovského učence ze šestnáctého století Mošeho Galante. Tento komentář, vydaný r. 1578, je jednou ze tří prvních knih, které byly vytištěny v galilejském městě Safedu. Budeme se zabývat jediným veršem z této knihy: „Pouštěj svůj chléb
po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš“ (Kaz 11,1). Smysl tohoto verše je, že to, co děláme, se nám nějakým způsobem vrátí. A proto je důležité volit život a lásku a konat dobro.

Podruhé se setkáme v úterý 14. června. Předmětem našeho setkání bude odchod Abraháma z Uru do země, kterou mu věčný Bůh ukáže: „I řekl Hospodin Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce
do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země“ (Gen 12,1–3). Abrahám uvěřil a Bůh mu to uznal za spravedlnost. Uvěřit neznamená ani tak věřit článkům víry – i když i ty mají pro danou víru svůj význam – ale především uvěřit, že Bůh to se mnou myslí dobře.

Při našem třetím setkání se v úterý 21. června budeme zabývat závěrečnými kapitolami 60–66 proroka Izajáše. Bůh zde slibuje, že se nad Jeruzalémem rozsvítí světlo. Také nad námi se rozsvítí světlo, jestliže se otevřeme Boží lásce.
                                                                                                                                          P. Josef Blaha SJ


Tip do Vaší knihovny

ZAVADIL, Pavel. Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín
a Marián (1657–1741). Praha: Argo, 2016. 840 s.

Rozsáhlý výbor z korespondence českých jezuitů zahrnuje dopisy jejich evropských cest, především listy
ze zámořských misií. Emotivní popisy Nového světa, do něhož jezuité vstoupili jako vůbec první obyvatelé českých zemí, zahrnují líčení transoceánských plaveb, popisy života na americké pevnině a domorodých obyvatel. Jedná se
o unikátní sbírku cestopisných svědectví, která lze označit za „jedinečnou exotickou perlu českého barokního písemnictví“. Čtenářům jezuitských listů neunikne, že čeští misionáři při kontaktu s domorodými obyvateli někdy vykazovali nesmlouvavé myšlenkové postupy. Všichni misionáři ovšem prokázali odvahu, věděli, že se vydávají
na dalekou cestu, z níž nebude návratu. Ani náboženský zápal nevymazal z jejich myslí pocity stesku, žalu a touhy
po domově.
                                                                                                                                            Jana Laudátová


Jarní výlet na Táborsko

Poslední dubnovou neděli vystřídal temné studené dny sluneční svit a závan téměř letního tepla, a tak náš tradiční výlet začínal v příjemné pohodě. Tentokrát nás provázel vedle varhaníka Emanuela Vittka a P. Josefa Čunka SJ
i historik umění z Pražského hradu PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D. Po společné modlitbě jsme již ujížděli nádherně rozkvetlou krajinou směrem na jih.

První zastávkou byl Miličín, jedno z rekreačních center České Sibiře. Tam nás čekala prohlídka původně gotického kostela Narození Panny Marie, v němž se s pozoruhodným půvabem snoubí gotické stavitelství s barokní přestavbou. Kostel vznikl v letech 1378–1390 a je ukázkou perfektní kamenické práce. Už vstup do svatostánku je velmi zajímavý. Barokní portál s rokokovým rokajem nás přivádí pouze do předsíňky a pak už procházíme nádherným gotickým obloukem zdobeným dokonalou kamennou krajkou. Přestože uvnitř kostela můžeme najít zajímavé stavební gotické prvky, uchváceni jsme především rokokovou výzdobou – například nevšední varhanní skříní či obrazy křížové cesty, případně cínovými lampami z doby Marie Terezie zavěšenými na rokokové mříži. Kostel jsme opouštěli bohatší nejen o jeho výtvarnou a duchovní krásu, ale i vzděláni poučeným doprovodem pan doktora Sojky.

Zanedlouho se před námi objevil Tábor a zakrátko jsme stanuli před známým poutním místem Klokoty. Houf barokních věžiček se usmíval v prosluněném dubnovém dopoledni. Nejprve nás čekala prohlídka s místní paní průvodkyní a pak jsme se dočkali poutní bohoslužby. Dojatě jsme naslouchali příběhu o vzniku této duchovní oázy
– o zjevení Panny Marie u studánky zvané Dobrá voda. I když zde stával dřevěný kostelík již roku 1120 a zjevení se odehrálo v roce 1232, slavný obraz Klokotské Madony byl namalován až o 100 let později. Po smutném intermezzu uprostřed husitských válek, kdy zde Jan Žižka z Trocnova nechal upálit 50 členů chiliastické sekty adamitů, se své slávy dočkaly Klokoty až na počátku 18. století. Tehdy se začal budovat barokní poutní areál.

Poledne nás již zastihlo v Táboře. Prošli jsme líbeznou Bechyňskou branou, za níž se rýsovala válcovitá věž hradu Kotnov, a Klokotskou ulicí plnou roztomilých historických domů jsme dorazili na Žižkovo náměstí, z nějž jsme vstoupili do Husitského muzea ve staré radnici, abychom se pokochali zasedacím sálem zdobeným křížovou gotickou klenbou.

Po příjemném obědě v nedaleké hospůdce nám své poklady odkryl ještě kostel Proměnění Páně na hoře Tábor
– pozdně gotická stavba ze 40.–50. let 15. století. Vznikl za vlády Jiřího z Poděbrad jako trojlodní stavba. Návštěvníky zde upoutává nejen sklípková gotická klenba, ale i svorníky na žebrové klenbě se znaky cechů, jež se finančně podílely na této stavbě.

Přibližně kolem půl čtvrté nám ještě zbýval čas na volné toulání přepůvabným městem. Někdo vylezl na kostelní věž, aby spatřil vše pěkně z nadhledu, jiný se prošel po parkánu doprovázen neúnavným historikem, další sestoupil
do táborského podzemí. Našli se i tací, kteří dali přednost lenošení v dosahu cukrárny.

Z Tábora jsme odjížděli v 17 hodin, ale cestu ku Praze jsme ještě přerušili u kapličky Dobrá voda nedaleko Klokot, abychom ochutnali krůpěje ze zázračného pramene a pokochali se místem počátku klokotského příběhu.

Za pěkné zážitky za všechny poutníky děkuje Dagmar Šumberová


Výstava

V neděli 22. května, o slavnosti Nejsvětější Trojice, oslavilo Tovaryšstvo Ježíšovo spolu se svými přáteli 150. výročí
od návratu jezuitů (dočasně zrušených roku 1773 a obnovených roku 1814) ke Svatému Ignáci v Praze. Při této příležitosti byla v chrámových prostorách instalována výstava, která je věnována dění při tomto kostele v letech 1866–1950.

Přijďte ji shlédnout – a můžete-li, doplňte místní archiv o další dobové fotografie a dokumenty! Reportáž z oslavy výročí i instalace výstavy přinesly Zpravodajské Noeviny dne 24. 5. 2016 (dostupné ve videoarchivu na adrese http://www.tvnoe.cz).


Noc kostelů (10. 6.) u kostela sv. Štěpána

19:00–19:30 Prohlídka varhanního kůru. Chtěli jste někdy vidět varhany zblízka? Vědět, jak fungují, jak se
                     na ně hraje? Co jsou to rejstříky a jak se používají? Pak se na vás těšíme na varhanním kůru!

19:00–20:00 Hudba a slovo. Malý koncert se zpěvem a varhanami proložený texty k zamyšlení i pobavení.
20:00–20:30 Prohlídka kostela. Komentovaná prohlídka představující historii, inventář i více či méně pravdivé
                     historky a legendy.

20:30–21:00 Hudba a slovo. Malý koncert se zpěvem a varhanami proložený texty k zamyšlení i pobavení.
21:00–21:30 Prohlídka varhanního kůru. Chtěli jste někdy vidět varhany zblízka? Vědět, jak fungují, jak se
                     na ně hraje? Co jsou to rejstříky a jak se používají? Pak se na vás těšíme na varhanním kůru!

21:30–22:00 Hudba a slovo. Malý koncert se zpěvem a varhanami proložený texty k zamyšlení i pobavení.
22:00–22:30 Prohlídka kostela. Komentovaná prohlídka představující historii, inventář i více či méně pravdivé
                     historky a legendy.

22:30–23:00 Hudba a slovo. Malý koncert se zpěvem a varhanami proložený texty k zamyšlení i pobavení.
23:00–23:30 Prohlídka varhanního kůru. Chtěli jste někdy vidět varhany zblízka? Vědět, jak fungují, jak se
                     na ně hraje? Co jsou to rejstříky a jak se používají? Pak se na vás těšíme na varhanním kůru!

23:30–24:00 Hudba a slovo. Malý koncert se zpěvem a varhanami proložený texty k zamyšlení i pobavení.

Noc kostelů a Dny víry u kostela sv. Ignáce z Loyoly

10. 6. pátek – Noc kostelů
17:30            mše svatá
19:00–19:30 koncert: sbor Čeští madrigalisté
19:00–21:00 „Kostel – místo i pro Tebe“ (program pro maličké i velké děti): Poznávací hra s velkým
                     polystyrénovým kostelem. Zjistíte: co je to kostel, proč se staví a co se v něm nachází. Můžete 
                     si vyrobit papírový model kostela. Vhodné pro děti od 2 let. Program probíhá na zahradě
                     za kostelem.

19:30–21:00 přednáška „Bůh a vesmír“: RNDr. Jiří Grygar, CSc.
21:15–22:00 přednáška „V koho věřím a proč?“: P. Josef Stuchlý SJ
22:30–23:00 komentovaná prohlídka kostela: P. Josef Čunek SJ
23:15            koncert křesťanských písní s rytmickou hudbou: schola Rytmig

Během celého večera:
„Dívej se jinak“: Seznámení s kostelem z jiného úhlu; návštěvníci si s pomocí detailů výzdoby mohou
v kostele povšimnout i toho krásného, co by jim snad jinak uniklo.


„K čemu se to používá?“: Komentovaná minivýstava předmětů, jež se používají v kostele. Program je vhodný
i pro nevidomé.


„Svatý Ignác v pohybu“: Komorní výstava věnovaná dění při kostele sv. Ignáce od roku 1866, kdy se jezuité,  dočasně zrušení roku 1773, opět ujali správy chrámu, do roku 1950, kdy byli vyhnáni komunistickým režimem.

„Modlitba z krabice“: Příležitost svěřit věřícím úmysl, za který by se měli pomodlit, a pozvání, aby se žadatel
k modlitbě připojil.


Možnost rozhovoru: V kostele jsou přítomni věřící (kněží i laici), kteří jsou návštěvníkům k dispozici, aby jim  zodpověděli dotazy, případně s nimi hovořili o otázkách víry a o smyslu lidské existence.

11. 6. sobota – Dny víry
6:30            otevření kostela a mše svatá
7:30            mše svatá
9:30–12:00 „Dívej se jinak“: Seznámení s kostelem z jiného úhlu; návštěvníci si s pomocí detailů výzdoby
                   mohou v kostele povšimnout i toho krásného, co by jim snad jinak uniklo.

9:30–12:00 „K čemu se to používá?“: Komentovaná minivýstava předmětů, jež se používají v kostele.
                    Program je vhodný i pro nevidomé.

10:00           přednáška „Je možné poznat Boha?“: P. Josef Stuchlý SJ
10:30           komentovaná prohlídka kostela: P. Josef Čunek SJ
13:00           prohlídka kostela pro děti od 4 let a jejich doprovod: Tereza Novotná
14:00           požehnání přinesených předmětů (např. růženců, křížků, obrázků): jáhen Zdeněk Dubský
14:30           komentovaná prohlídka kostela: P. Josef Čunek SJ
14:00–16:00 „Dívej se jinak“: Seznámení s kostelem z jiného úhlu; návštěvníci si s pomocí detailů výzdoby
                      mohou v kostele povšimnout i toho krásného, co by jim snad jinak uniklo.

14:00–16:00 „K čemu se to používá?“: komentovaná minivýstava předmětů, jež se používají v kostele.
                     Program je vhodný i pro nevidomé.

14:00–18:00 „Kostel – místo i pro Tebe“ (program pro maličké i velké děti): Poznávací hra s velkým
                     polystyrénovým kostelem. Zjistíte: co je to kostel, proč se staví a co se v něm nachází. Můžete
                     si vyrobit papírový model kostela, soutěže a výtvarné dílny. Vhodné pro děti od 2 let. Program
                     probíhá na zahradě za kostelem.

17:30            mše svatá
19:30–22:00 adorace doprovázená hudbou: komunita Chemin Neuf: Přijďte zapálit svíčku, napsat na papír,
                     co Vás tíží, a my se za to společně s Vámi budeme modlit. Během celého večera je možnost
                      zpovědi a rozhovoru.


Během celého dne:

„Svatý Ignác v pohybu“: Komorní výstava věnovaná dění při kostele sv. Ignáce od roku 1866, kdy se jezuité,  dočasně zrušení roku 1773, opět ujali správy chrámu, do roku 1950, kdy byli vyhnáni komunistickým režimem.

„Modlitba z krabice“: Příležitost svěřit věřícím úmysl, za který by se měli pomodlit, a pozvání, aby se žadatel
k modlitbě připojil.


Možnost rozhovoru: V kostele jsou přítomni věřící (kněží i laici), kteří jsou návštěvníkům k dispozici, aby jim   zodpověděli dotazy, případně s nimi hovořili o otázkách víry a o smyslu lidské existence.

12. 6. neděle – Dny víry
6:30               otevření kostela
7:00               mše svatá
9:00               mše svatá
11:00             mše svatá (v latinském jazyce)
14:00             prohlídka kostela pro děti od 4 let a jejich doprovod: Tereza Novotná
15:00             koncert křesťanských písní s rytmickou hudbou: schola Rytmig
14:00–16:00 „Dívej se jinak“: Seznámení s kostelem z jiného úhlu; návštěvníci si s pomocí detailů výzdoby
                      mohou v kostele povšimnout i toho krásného, co by jim snad jinak uniklo.

14:00–16:00 „K čemu se to používá?“: komentovaná minivýstava předmětů, jež se používají v kostele.
                      Program je vhodný i pro nevidomé.

16:00 komentovaná prohlídka kostela: P. J. Čunek SJ
17:30 mše svatá

Během celého dne:

„Svatý Ignác v pohybu“: Komorní výstava věnovaná dění při kostele sv. Ignáce od roku 1866, kdy se jezuité, dočasně zrušení roku 1773, opět ujali správy chrámu, do roku 1950, kdy byli vyhnáni komunistickým režimem.

„Modlitba z krabice“: Příležitost svěřit věřícím úmysl, za který by se měli pomodlit, a pozvání, aby se žadatel
k modlitbě připojil.


Možnost rozhovoru: V kostele jsou přítomni věřící (kněží i laici), kteří jsou návštěvníkům k dispozici, aby jim zodpověděli dotazy, případně s nimi hovořili o otázkách víry a o smyslu lidské existence.


Nejbližší události
4. června (sobota)    Duchovní obnova pro dospělé
5. června (neděle)    Při mši sv. v 9:00 hod. přijme Rita, Kateřina, Jakub a Filip poprvé Krista v Eucharistii
                               (první svaté přijímání)
5. června (neděle)    „Velké kafe“
7. června (úterý)       Biblická setkání nad SZ
10. června (pátek)     Noc kostelů
11.–12. června (s - n)Dny víry
14. června (úterý)      Biblická setkání nad SZ
14. června (úterý)      Zahradní párty na konci šk. roku po več. mši sv.
19. června (neděle)    V 15:00 hod. se uskuteční benefiční koncert. Účinkují: Vladimír Roubal (varhany),
                                Magdaléna Šimečková (harfa), Magdaléna Tůmová (flétna). Vstupné dobrovolné.
                                Výtěžek bude věnován na Mezinárodní letní tábor 2016 pro handicapované z České
                                republiky, který zaštiťuje Suverénní řád Maltézských rytířů.
21. června (úterý)     Biblická setkání nad SZ
26. června (neděle)   Hudební doprovod mše sv. v 17:30 hod. Doprovází chrámový pěvecký sbor Ignis.

Právní poradna je bezplatně k dispozici každou první a třetí středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod.
(v případě zájmu do 19:00 hod.). Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková.

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují P. Josefa Čunka SJ na telefonu 221 990 224 nebo na emailové adrese ignac@jesuit.cz, nebo přímo paní L. Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30 19:00 (ve středu rytmická mše sv.)
Sobota 6:30 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 17:30
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo
korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 31. 5.2016

Publikováno: 03.06.2016 04:28
Aktualizováno: 30.12.2016 15:18