Zpravodaj - březen 2019

V prachu a pokání

Postní doba nám klepe na dveře. Ve středu 6. března do ní vstoupíme v liturgii Popeleční středy se znamením popela na čele. Přitom nám zní důvěrně známé výzvy z první knihy Mojžíšovy a Markova evangelia: 
Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. (srov. Gn 3, 19)
Čiň pokání a věř evangeliu. (srov. Mk 1, 15)

Je nám připomenuta naše smrtelnost a pomíjivost. Tato perspektiva nás učí vidět, co je v našem životě skutečně důležité, na čem opravdu záleží. V tomto pohledu se rozplývají malichernosti a nesmysly a jasně nám vysvítá, že nám má jít o život s Bohem, který je láska sama a který nás učí tuto lásku žít a dávat dál.

K této lásce patří i to, že „konáme pokání“, že pravdivě čelíme tomu, co v našich životech není v souladu s Boží láskou a jejími nároky. Pokání znamená otevřít naše selhání před Bohem s důvěrou, že On do naší situace vstoupí, že On má moc nás uzdravit z našeho sobectví a vést nás k hlubší lásce.

Ať je nám tedy nejen liturgie Popeleční středy, ale i celá doba postní časem požehnání, který nás učí lépe vidět a přijímat i nepříjemnou pravdu o nás samotných, který nám pomáhá především zaměřit svou pozornost k Bohu a usilovat o to, abychom Jemu byli blízko.                                                                                       
                                                                             P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

V pondělí 4. 3. bude nezávazná památka sv. Kazimíra, ve čtvrtek 7. 3. si připomeneme mučednice sv. Perpetuu a Felicitu, den nato sv. Jana z Boha, v sobotu 9. 3. sv. Františku Římskou, řeholnici. V pondělí 18. 3. oslavíme nezávaznou památku sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve. Strohý charakter příprav na velikonoční svátky přeruší v úterý 19. 3. slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie a v pondělí 25. 3. slavnost Zvěstování Páně.


Jezuitský liturgický kalendář

Na úterý 12. 3. připadá výroční den svatořečení sv. Ignáce a sv. Fran-tiška Xaverského v roce 1622 (spolu se sv. Filipem Neri a sv. Terezií z Avily). V úterý 19. 3., kdy v liturgii slavíme slavnost sv. Josefa, Tovaryšstvo Ježíšovo obnovuje zasvěcení tomuto svému ochránci.


Postní doba a naše farnost

Udělování tzv. popelce bude na Popeleční středu 6. března při všech bohoslužbách. Kdo by nemohl přijmout toto znamení pokání ve středu může tak učinit následující v neděli ke konci všech bohoslužeb.

Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu. Postem zdrženlivosti (odřeknutí se masitých pokrmů) jsou vázáni po celý den všichni, kdo dosáhli 14 let. Půst újmy (najíst se dosyta jen jednou za den) by měli dodržet všichni ve věku 18–60 let.

Během celé postní doby bude zahalen hlavní oltářní obraz tzv. hladoým plátnem. Liturgie bude ve znamení fialové barvy, jak je pro postní období a obecně pro liturgické vyjádření vážnosti a očekávání obvyklé. Oltáře se nezdobí květinami a v liturgických textech se vynechává zvolání „aleluja“ - nahrazuje slovy se slovy “Chvála tobě Kristě, králi věčné slávy“, nezpívá se „Sláva na výsostech Bohu“.

Po celou postní dobu modlíme v pátek a neděli od 16:50 h. křížovou cestu (není modlitba růžence). V ostatní dny se modlíme růženec od 17:00 h.

Postní doba je příležitostí k opětovné proměně srdce. Je obzvláště vhodným obdobím k tomu, abychom Bohu dovolili vstoupit do našeho života, do našeho srdce a nechali se jím proměnit, aby se Jeho působením a naší snahou naše srdce proměnilo, aby dokázalo více milovat. Proto nás letošní postní dobou bude provázet aktivita nazvaná "PROMĚNA SRDCE". V kapli P. Marie Piekarské bude instalováno "srdce", na které se po splnění úkolu přilepí papírový kvíteček příslušné barvy (dospělí - bílý, děti - barevný) jako výraz naší postní snahy.
Pro inspiraci můžete využít úkoly uvedené na samostatných papírech nebo si vymyslet vlastní.  

Také je možné využit mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek a dostat krátké inspirace. Např. farnost Dolní Němčí nabízí aktivitu "Postní kapky" (myšlenky papeže Františka z katechezí o Desateru, liturgická modlitba pro daný den, biblický citát s inspirativní myšlenkou…) Více na www.postnikapky2019.maweb.eu


Duchovní obnovy v postní době

Pravidelná duchovní obnova pro dospělé, kterou doprovází P. Ludvík Armbruster SJ se koná v sobotu 6. dubna.

Duchovní obnova pro dospělé i děti se koná v sobotu 13. dubna (sobota před Květnou nedělí).

Začátek je v 9:30 h. V tento čas opravdu začínáme, proto můžete přicházet od 9:00 h., abyste předali děti, našli si místo k sezení… Předpokládaný konec v 12:00 h.Program pro dospělé bude v Družinském sále: 9:30 h. impuls k rozjímání 10:00 - 11:00 h. prostor pro rozjímavou modlitbu v tichu od 11:00 h. v kostele adorace a možnost svátostsmíření i rozhovorů - k dispozici bude více kněží

Jsou vítáni i ti, kteří nikdy na duchovní obnověnebyli a netuší, jak funguje.

Během celého programu je třeba zachovávatK dispozici bude čaj a káva.V Družinském sále (1. patro bez výtahu) je teplo a v jeho blízkosti jsou toalety.

Předpokládáme, že rodiče, kteří mají děti ve věku „kočárku“ či více maličkých dětí se programu neúčastní (nemají-li zajištěno hlídání). Proto jim nabízíme možnost svátosti smíření. Je zajištěno hlídání dětí během svátosti smíření přímo v kostele. 

S případnými dotazy se obracejte na scholastika Václava Novotného SJ (vaclav@kostelignac.cz)

Program pro děti bude v sále Ig. Raaba od 9:30 h. a zjistí:

proč se apoštol Petr bála proč se říká, že Ježíš vstal třetího dne  

 z mrtvýchzahrajeme si hry a vyrobíme překvapení…budou vysvětleny obřady Svatého týdnemožnost přijmout svátost smíření

od 10:00 h. bez frontyprogram je vhodný i pro předškolní dětiděti je třeba předem přihlásit 

Přihlášky a případné dotazy směřujte na pastorační asistentku Terezu Novotnou (tereza@kostelignac.cz)


Radostná událost

Na začátku postní doby budou přijati za čekatele křtu na Velikonoce tito katechumeni: Barbora, Michaela, Gizela, Kateřina, Lukáš, Jan a Bořek.

Pamatujme na ně v modlitbě především při skrutiniích na 3.; 4. a 5. neděli postní.


Pozvání na besedu

K 30. výročí svatořečení sv. Anežky jsme pro vás připravili tematickou besedu sv. Anežka Česká – návrat svobody.

Připomeneme si události listopadu 89 a jejich vývoj, nabídneme zamyšlení nad pontifikátem sv. Jana Pavla II. Naším hostem bude historik doc. Jaroslav Šebek a P. Koňařík z řádu křižovníků. Srdečně zveme v neděli 3. března 2019 do Družinského sálu v 10:15 h.

                                                                                           Jana Laudátová


Setkání nad Starým zákonem

Naše první setkání bude v úterý, 5. března. Celý měsíc březen budeme rozjímat nad Velepísní, nejkrásnější z písní Šalomounových.

Při našem prvním setkání budeme přemýšlet nad první kapitolou: „Nejkrásnější z písní Šalomounových. Kéž políbí mě polibkem svých úst! Vždyť lepší je tvé laskání než víno. Příjemně voní tvé oleje, nejčistší olej – tvé jméno. Proto tě dívky milují. Táhni mne za sebou! Dáme se v běh. Král uvedl mě do svých komnat. Budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání opojnější než víno. Právem tě všichni milují. Černá jsem, a přece půvabná, jeruzalémské dcery, jak stany Kédarců, jako stanové houně Šalomounovy. Nehleďte na mne, že jsem až dočerna opálená, že mě tak ožehlo slunce. To synové mé matky se proti mně rozohnili: uložili mi vinice hlídat, neuhlídala jsem však vinici vlastní. Pověz mi ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást, kde necháš odpočívat stáda za poledne! Proč musím být jako zahalená poběhlice při stádech tvých druhů? „Jestliže to sama nevíš, nejkrásnější z žen, vyjdi po šlépějích stád a kůzlátka svá pas u pastýřských kolib.“ Ke klisně vozu faraónova jsem tě připodobnil, má přítelkyně. Půvabné jsou tvé tváře přívěsky ozdobené, tvé hrdlo ovinuté šňůrou perel. Přívěsky zlaté ti uděláme, poseté stříbrem. Pokud je při stole král, vydává nard můj svou vůni. Voničkou myrhy je pro mne můj milý, spočívá na mých prsou. Hroznem henny je pro mne můj milý v éngedských vinicích. Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice. Jak jsi krásný, milý můj, jsi líbezný! A naše lůžko samá zeleň. Trámoví našeho domu je z cedrů, deštění cypřišové.

Jedná se velmi pravděpodobně o milostnou píseň v biblickém Izraeli. Synagoga ji vztahuje na vztah Boha a Izraele, a Církev na vztah Ježíše a Církve. Významný je verš pátý: Černá jsem, a přece půvabná, jeruzalémské dcery, jak stany Kédarců, jako stanové houně Šalomounovy.

Tradiční výklad je, že milá je hříšná, ale přece je velmi půvabná a krás-ná. Tak člověk může být hříšník – ale Boží milost jej očišťuje.

Naše druhé setkání bude v úterý, 12. března. Tentokráte budeme uvažovat nad druhou kapitolou, která zahrnuje hlubokou teologickou výzvu: „Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách. Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami. Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech. On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska. Občerstvěte mě koláči hrozinkovými, osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocna láskou. Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá. Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních: nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Hlas mého milého! Hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky. Gazele se podobá můj milý nebo kolouškovi. Hle, právě stojí za naší zídkou, nahlíží do oken, dívá se mřížovím. Můj milý se ozval, řekl mi: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď! Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. Po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu, hlas hrdličky je slyšet v naší zemi. Fíkovník nasadil první plody, voní kvítky vinné révy. Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“ Holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží, dopřej mi zahlédnout tvou tvář, dovol mi hlas tvůj slyšet. Jak lahodný je tvůj hlas! Jak půvabnou máš tvář! „Lišky nám schytejte, lištičky malé, plenící vinice, vinice naše, když kvetou!“ Můj milý je můj a já jsem jeho, on pase v liliích. Než zavane den a stíny dají se v běh, přiběhni, milý můj, podoben gazele či kolouškovi na Béterských horách.

Tato teologická výzva je obsažena ve verších druhé kapitoly: „Můj milý se ozval, řekl mi: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď! Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. Po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu, hlas hrdličky je slyšet v naší zemi. Fíkovník nasadil první plody, voní kvítky vinné révy. Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“

Zima pominula – a je čas vyjít. Vyjít směrem k Bohu, který je láska – a to znamená, vyjít i ke druhým lidem.

Naše třetí a poslední setkání v tomto měsíci bude v úterý, 19. března. Tentokráte budeme uvažovat nad třetí kapitolou Velepísně: „Noc co noc hledala jsem na svém lůžku toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho, a nenalezla. Teď vstanu a obejdu město, ulice, náměstí, vyhledám toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho, a nenalezla. Našli mě strážci obcházející město: „Toho, kterého tolik miluji, jste tu neviděli?“ Potom, jen co jsem od nich odešla, hned jsem nalezla toho, kterého tolik miluji. Uchopila jsem ho a už ho nepustím, dokud ho nepřivedu do domu své matky, do pokojíku té, jež mě počala. Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních: nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. „Kdo je ta, jež vystupuje z pouště jako sloup dýmu, ovanuta vůní kadidlovou z myrhy a z nejjemnějšího koření kupeckého?“ Hle, jeho lože – lože Šalomouna, šedesát bohatýrů okolo stojí, bohatýrů z Izraele. Všichni drží v rukou meče, vycvičeni k boji, každý po boku má meč proti nočnímu děsu. Nosítka král si zhotovil, král Šalomoun, ze stromů libanónských. Sloupky k nim zhotovil stříbrné, opěradlo zlaté, sedadlo purpurové. Vnitřek je obložen láskou jeruzalémských dcer. Vyjděte jen a pohleďte, sijónské dcery, na krále Šalomouna, na korunu, jíž ho korunovala jeho matka v den jeho svatby, v den, kdy jeho srdce naplnila radost.

A zvláště nad veršem pátým: „Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních: nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama.“

Láska vychází a pramení ze srdce. Když chce ona sama, probudí nás k novému životu – ale autor této nádherné písně mluví o tom, abychom lásku neburcovali, dokud nebude sama chtít. To proto, že Bůh sám je láska.

                                                                                    P. Josef Blaha SJ


Tweety papeže Františka (únor 2019):

Ježíš po nás žádá vytvoření jednoho jediného uměleckého díla, které dokáže každý: umělecké dílo svého vlastního života.

Ti, kteří milují užívají svou fantazii k nalezení řešení tam, kde ostatní vidí jen problémy. Ti, kteří milují, pomáhají ostatním v jejich potřebách s kreativitou, ne podle předem daných myšlenek nebo běžných konceptů.

Tisícům dětí, přinucených bojovat v ozbrojených konfliktech, bylo ukradeno dětství. Zastavme tento odporný zločin. Ne dětským vojákům.

Když se zkoušíme dívat Ježíšovýma očima, budeme vždycky schopní rozpoznat ty, kteří potřebují naši pomoc.

Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou neoddělitelné. Jsou to dvě strany jedné mince: žité dohromady jsou opravdovou silou věřících!

                                                                                   Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny

Radlife, Timothy. Proč chodit do kostela? Krystal, OP, 2019. 256 s.


Tato kniha je zkoumá to, jak se Eucharistie týká všeho. Všechny naše zkušenosti s tím, co to znamená mít z něčeho požitek, trpět, ztrácet smysl jsou Eucharistií osvětlovány a samy ji osvětlují. Autor říká, že je to svátost radosti, svobody a naděje.

                                                                                         Jana Laudátová     


CHASIG – Charita sv. Ignáce informuje

Příjmy v roce 2018 činily 44 555,- Kč.
Zahrnovaly příjmy z Tříkrálové sbírky ve výši 44 114,- Kč (65% vybra-né částky) a zůstatkem z loňského roku
441,- Kč.

Výdaje v roce 2018 byly celkem 47 800,- Kč.
Zahrnovaly následující:
Adopce na dálku (3x Indie, 1x Uganda) 22 800,- Kč
Pomoc seniorům v rámci projektu Charity Ostrava „Důstojný život – Ukrajina“ 5 000,- Kč
Azylový dům pro matky s dětmi – Brandýs nad Labem 10 000,- Kč
Domácí hospicová péče „Duha“ 10 000,- Kč

Rozdíl příjem – výdaj uhrazen Duchovní správou u sv. Ignáce.
Sbírka CHASIG může být uspořádána během roku
Děkujeme vám všem za dary a vstřícnost.

                                                                                 jáhen Zdeněk Dubský


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek     6:15   7:30   17:30 (středa 19:00 rytmická)
Sobota                           7:30    17:30
Neděle 7:00   9:00   11:00 (lat.) 17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


Nejbližší události

  2. března (so)

Duchovní obnova pro dospělé

  3. března (ne)

Beseda „Sv. Anežka Česká – návrat svobody“ 

  5. března (út)

Setkání nad SZ

                           

Společenství dospělých

  6. března (st)

Popeleční středa (začíná postní doba)

  9. března (so)

Moravské pašije: Divadlo Víti Marčíka od 15:00 h.

10. března (ne)

Obřad přijetí mezi čekatele křtu (mše sv. v 9:00 h.)
a setkání "Velké kafe“ s možností poznat katechumeny

                               

12. března (út)

Setkání nad SZ

19. března (út)

Setkání nad SZ

                               

Společenství dospělých

24. března (ne)

První skrutinium katechumenů při mši sv. v 9:00 h.

31. března (ne)

Druhé skrutinium katechumenů při mši sv. v 9:00 h.

 

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.


ZPRAVODAJ

vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravila: Tereza Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 1. 3. 2019

Publikováno: 05.05.2019 06:52
Aktualizováno: 05.05.2019 07:11