Zpravodaj - duben 2021

     Milí přátelé,
děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu velikonočních obřadů v našem kostele. Děkuji také za duchovní atmosféru, kterou pomohla vytvořit pozorná a vnímavá účast všech přítomných. Prožitek velikonoční liturgie ať se promítá také do úsilí žít náš křesťanský život hluboce a opravdově a tak, aby nesl dobré ovoce. Díky též
za Velkopáteční sbírku na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

V modlitbě budeme dále pamatovat na pět nově pokřtěných o Veli-konoční vigilii a na slavnost Zmrtvýchvstání: Annu Barboru, Ninjela Christiana, Karolínu Karlu, Lucii Kláru a Helenu Marii, a také na Kamilu, která má být pokřtěna ještě v době velikonoční.

Pamatujeme také na zesnulého člena a fotografa našeho společenství Ivana Dobrovolského, který měl pohřební mši svatou 6. dubna.

Dubnové dny nám připomínají důležité momenty počátků jezuitského řádu. Příští měsíc zahájíme tzv. Ignaciánský rok, který nám snad poskytne příležitost hlouběji poznávat ignaciánské charizma a čerpat z něj inspiraci,

Jsme rádi, že můžeme prostřednictvím internetu, online přenosů a webové stránky kostela, udržovat vzájemné kontakty i s těmi, kdo se nedostanou na bohoslužby a na jiná setkání. Ve všední dny není kostel tak plný, jednou 
za čas je možné přijít bez zvláštního rizika. Stále je příležitost i ke svátosti smíření.

Všem přeji posílení životního postoje velikonoční víry, naděje a lásky!

                                                                                                          P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

     Druhou nedělí velikonoční neboli nedělí Božího milosrdenství 11. dubna končí velikonoční oktáv. 23. dubna oslavíme svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, druhého pražského biskupa a spolupatrona pražské katedrály, hlavního patrona pražské arcidiecéze. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, bude ve čtvrtek 29. dubna. 13. dubna si připomeneme likvidaci mužských klášterů v roce 1950. Čtvrtá neděle velikonoční, letos 25. dubna, je Dnem modliteb za povolání k duchovnímu stavu.


Jezuitský liturgický kalendář

     Na čtvrtek 8. dubna připadá výročí zvolení Ignáce z Loyoly prvním generálním představeným nově schváleného jezuitského řádu. Ve středu 21. dubna si připomeneme příchod prvních 12 členů Tovaryšstva Ježíšova do Prahy ke kostelu sv. Klementa na Starém Městě. 22. dubna 1541 v Římě v bazilice sv. Pavla
za hradbami složili sv. Ignác a dalších 5 prvních jezuitů své slavné sliby. V úterý 27. dubna bude památka
sv. Petra Kanisia, kněze Tovaryšstva Ježíšova a učitele církve, patrona České provincie Tovaryšstva Ježíšova.


Ignaciánský rok 20. 5. 2021 – 31. 7. 2022

     Generální představený jezuitů P. Arturo Sosa vyhlásil tzv. Ignaciánský rok. Bude zahájen 20. května 2021 v den 500. výročí zranění Ignáce z Loyoly při obléhání Pamplony a potrvá do 31. července 2022.  Má sloužit jezuitům jako příležitost k obnově apoštolského nadšení a nových cest jak následovat Pána.

K jezuitským spolupracovníkům v Kristově poslání se P. Sosa obrací těmito slovy: „Doufáme, že během Ignaciánského roku dokážeme s vámi sdílet mnohem hlouběji to, co je naší základní zkušeností, tj. uspořádávat a usmiřovat všechny věci v Kristu. Mnozí z vás hluboce souzní s touto inspirací, která dává život Tovaryšstvu Ježíšovu. Děkuji Pánu za tuto milost a děkuji každému z vás za vaše nadšení a blízkost. Chceme využít Ignaciánský rok k tomu, abychom z ještě větší blízkosti doprovázeli dílo Ducha svatého, které koná v každém z vás, abyste toto volání mohli vnímat ještě hlouběji.“

Ignaciánský rok má své oficiální logo a webové stránky. Logo navrhl španělský architekt Emilio Ortiz Zaforas. Představuje latinskou podobu jména zakladatele Tovaryšstva Ježíšova „Ignatius“, které Iñigo de Loyola přijal několik let po svém obrácení v roce 1521. Uprostřed slova je patrný kříž, který odkazuje na obvyklý znak Tovaryšstva „IHS“. Písmeno „S“ na konci jména je současně číslicí 5 na začátku čísla 500, čímž se spojuje Ignácovo jméno s naší dobou, která čítá 500 let po Ignácově obrácení. S Ignácovým obrácením souzní heslo zvolené pro oslavy tohoto roku: „Vidět v Kristu všechno nově“. Adresa webových stránek: http://ignatius500.org/en/.


CHASIG – Charita sv. Ignáce informuje

     Příjmy v roce 2020 činily 47 898,- Kč z Tříkrálové sbírky (65% vybrané částky). Výdaje v roce 2020 byly celkem 47 900,- Kč. Zahrnovaly následující: Adopce na dálku (3x Indie, 1x Uganda) 22 800,- Kč; Azylový dům pro matky s dětmi Brandýs nad Labem 25 100,- Kč.

Rozdíl příjem – výdaj byl uhrazen Duchovní správou u sv. Ignáce. Sbírka na CHASIG může být uspořádána i jindy během roku, bude-li potřeba.

V rámci Tříkrálové sbírky v lednu 2021 se v kostele sv. Ignáce a sv. Štěpána vybralo 30 922,- Kč.

Děkujeme vám všem za dary a vstřícnost. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
                                                                                                Zdeněk Dubský


Mešní intence misionářům

     Pokud chcete smysluplně pomoci kněžím v misiích, můžetete nechat odsloužit mši svatou v misijních krajinách
na svůj úmysl. Mešní intence je pro kněze v misiích důležitý způsob příjmu, protože žijí z darů dobrodinců.
Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč. Adresa: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, Hradec Králové 500 03; číslo účtu: 72540444/2700, VS: 321, SS: členské číslo, pokud máte. Do zprávy pro příjemce uveďte počet intencí.


Nové knihy

     V zákristii kostela sv. Ignáce jsou ke koupi dva nedávno vydané komiksy ze života sv. Ignáce. Sešit Ignác hledá něco víc mohou pro informaci a inspiraci číst dospívající i dospělí. Sešit Ignác z Loyoly Mezi přáteli je vhodný
pro čtenáře od 6 let.


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30 (středa 19:00 studentská rytmická)
Sobota 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 (lat.) 17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle 11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 8. 4. 2021


Publikováno: 09.05.2021 16:43
Aktualizováno: 09.05.2021 16:46