Zpravodaj - únor 2017

Zasvěcený život

Na 2. února připadá svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy si připomínáme Ježíšovo zasvěcení Otci: Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu! (Lk 2, 22-23)

Tento svátek je od roku 1997 oficiálně také dnem zasvěceného života, a to díky papeži, sv. Janu Pavlu II., který
2. únor vyhlásil jako Den zasvěcených osob. Tento den nám tedy připomíná všechny řeholníky, řeholnice, zasvěcené osoby v církvi, všechny ty, kteří se na celý život zasvětili Bohu a jeho službě.

Nejenom podle hábitů, ale zvlášť podle poslání a spiritualit si uvědomujeme pestrost, bohatství a přínos zasvěceného života v církvi.

V jádru zasvěcení můžeme ze strany člověka vnímat ochotu darovat svůj život Bohu. Viděno z Boží strany, je to ochota a touha, kterou v nás vzbuzuje sám Bůh. Poznáváme, že od něj, z jeho lásky, jsme život přijali. A on nás volá a vede k tomu, abychom v jeho lásce svůj život naplňovali, abychom mu již tady a teď radikálně a bezvýhradně patřili.

Zasvěcený život svým způsobem předjímá plnost Božího království. Je ukazatelem k němu. Je prorockým svědectvím o tom, k čemu všichni máme směřovat: k plnosti, která je v Bohu.

Modleme se za to, aby v církvi zvláště dnes lidé objevovali cestu k zasvěcenému životu, aby byli znameními Boží lásky a ukazateli k Božímu království.
                                                                                                                                             P. Pavel Bačo SJObecný liturgický kalendář

Únorový liturgický kalendář zahájí ve čtvrtek 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu, tzv. „Hromnice“, kterým si připomínáme událost z Lk 2,22–40: Malého Ježíše představili Hospodinu v jeruzalémském chrámě a obětovali za něj pár hrdliček nebo holoubat. Při této příležitosti se malý Ježíš setkává se starcem Simeonem a prorokyní Annou.
V pátek 3. února je nezávazná památka biskupa a mučedníka sv. Blažeje a biskupa sv. Ansgara. Ve středu 8. února slavíme nezávazné památky sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefiny Bakhity, panny. Na pátek 10. února připadá památka sv. Scholastiky, panny, a v sobotu 11. února se připomíná památka Panny Marie Lurdské a zároveň Světový den nemocných. Ve středu 15. února slavíme v pražské arcidiecézi bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků, a v pátek 17. února si připomínáme sv. Alexia a druhů, řeholníků. V úterý 21. února je nezávazná památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. Ve středu 22. února oslavíme svátek Stolce sv. apoštola Petra a ve čtvrtek 23. února závaznou památku sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.Jezuitský liturgický kalendář

V sobotu 4. února si připomeneme památku jezuitských misionářů umučených pro víru v Krista v zámořských misiích v Indii, Japonsku a na Madagaskaru – sv. Jana de Britto, kněze; bl. Karla Spinoly, kněze a druhů, mučedníků;
bl. Rudolfa Acquavivy, kněze a druhů; bl. Františka Pacheca, kněze a druhů; bl. Jakuba Berthieu, kněze.
Na pondělí 6. února připadne památka sv. Pavla Mikiho, kněze a druhů, mučedníků japonských. Byli popraveni
v Nagasaki během vlny pronásledování křesťanských misionářů v roce 1597. Ve středu 15. února si připomeneme
sv. Claudia la Colombière, kněze, duchovního vůdce sv. Markéty Marie Alacoque, šiřitelky úcty k Božskému Srdci Ježíšovu.

Vzpomenete si, kde v kostele sv. Ignáce máme sochy sv. Pavla Mikiho a jeho druhů? Odpověď naleznete
na nástěnce „světců měsíce“ v předsíni kostela.Maketa Golgoty

Během postní doby by moha být k dispozici maketa Golgoty s papírovými křížky s úkoly… však už to znáte! Hledáme dobrovolníky, kteří by pro nás všechny vystřihali křížky a kteří by se o tuto aktivitu starali po celou dobu postní (každodenní doplňování křížků…). Jestliže se nenajdou, s největší pravděpodobností nebude existovat ani tato možnost „postních předsevzetí, která jsou natištěna na papírových křížcích“.

Jste-li ochotní pomoci, kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou do 12. února 2017.Výsledky Tříkrálové sbírky

Každoroční tradiční Tříkrálová sbírka České katolické charity vynesla v Pražské arcidiecézi 6 020 522,- Kč. U kostelů sv. Ignáce a sv. Štěpána bylo ve čtyřech kasičkách 51 493,- Kč.

Všem příznivcům a dárcům upřímně děkujeme za štědrost. Pán Bůh zaplať!
                                                                                                                                                Zdeněk DubskýCharita u sv. Ignáce informuje:

Příjmy v roce 2016 činily 40 171,- Kč. Zahrnovaly příjmy z Tříkrálové sbírky ve výši 36 256,- Kč (65% vybrané částky) a zůstatek z loňského roku 3 915,- Kč.

Výdaje v roce 2016 byly: Adopce na dálku (3x Indie, 1x Uganda) 22 800,- Kč; pomoc seniorům v rámci projektu Charity Ostrava „Důstojný život“ na Ukrajině 8 600,- Kč; výpomoc potřebným lidem z farnosti a okolí 5 000,- Kč. Celkem v roce 2016 činily výdaje 36 400,- Kč.

Na činnost Charity u sv. Ignáce (CHASIG) v roce 2017 byl převeden zůstatek 3 771,- Kč.

Sbírka na CHASIG může být uspořádána během roku.
                                                                                                                                              Zdeněk Dubský„Velké kafe“ (též: Farní kafe)

Jde o setkání farníků, kněží a přátel kostela sv. Ignáce, které nám umožňuje, abychom se my, kteří se vídáme
na bohoslužbách, lépe poznali a více sblížili. Koná se začátkem měsíce po nedělní mši svaté v 9:00 hod.

Podává se káva a drobné občerstvení. Donesete-li "něco na zub", určitě všechny potěšíte. Akce je zdarma, ale příspěvky jsou vítány. Koná se v Družinském sále a přilehlých prostorách, jež umožňují posezení u stolů. K dispozici je kout pro nejmenší, ping-pong či stolní fotbal.

Do sálu se dostanete tak, že projdete sakristií a kolem farní knihovny (skvělá příležitost pro zápůjčku knihy, časopisu nebo CD!) do 1. patra věže kostela. Odchází se dvorem rezidence přímo do Ječné ulice. Prosíme, nevyužívejte přitom zahradu Tovaryšstva Ježíšova.

Těšíme se na Vás!

„Malé kafe“

Jde o setkání farníků, kněží a přátel kostela sv. Ignáce. „Malé kafe“ nenahrazuje „Velké“ čili farní kafe, ale je příležitostí pro ty z nás, kteří se mohou a chtějí setkávat častěji. Není vyhlašováno dopředu a to, zda se koná, se zjistíte
v sakristii po nedělní mši sv. v 9:00 hod.

Z organizačního hlediska platí to, co bylo uvedeno o „Velkém kafi“.

Těšíme se na Vás!Setkání nad Starým zákonem

Při prvním setkání dne 7. 2. 2017 budeme uvažovat nad kapitolou 37 proroka Ezechiela: Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, „a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne: „Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?“ Odpověděl jsem: „Panovníku Hospodine, ty to víš.“ Tu mi řekl: „Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás uvedu ducha a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin. [...] Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok Hospodinův.“ Údolí suchých kostí u Ezechiela je první proroctví, kde se jasně mluví o kolektivním vzkříšení mrtvých.

I při našem druhém setkání dne 14. 2. 2017 zůstaneme u tohoto proroka. Zatímco první část 37. kapitoly hovoří
o vzkříšení domu Izraele, druhá část hovoří o tom, že se židovský lid usadí v zemi Izrael. Jaký to má význam
pro židovskou a pro křesťanskou existenci? Velkou – zesnulý profesor judaistiky na universitě ve Vídni, katolík Kurt Schubert napsal, že Izrael je stát naděje – tak se ostatně jmenuje i jedna jeho kniha.

Při třetím setkání dne 21. 2. 2017 budeme číst příběh o obětování Izáka, kapitolu 22 knihy Genesis. Dánský filosof Søren Kierkegaard napsal knihu „Bázeň a chvění.“ Jakou hrůzu asi musel mít Izák, když jej jeho vlastní otec chtěl obětovat? – Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: „Otče!“ Ten odvětil: „Copak, můj synu?“ Izák se otázal: „Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?“ Nato Abraham řekl: „Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame! “Ten odvětil: „Tu jsem.“ A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“ Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno „Hospodin vidí“. Dosud se tu říká: „Na hoře Hospodinově se uvidí.“ Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé: „Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel
a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu.“ Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil.

Křesťanská teologie duchovního života usiluje o následování Krista. V judaismu zase jde o IMITATIO DEI
– o napodobení velkých Božích činů. Dle mého názoru je třeba snažit se o obojí, jak o následování Krista, tak
i o napodobování Boha – o to, abychom se starali o trpící a o nešťastné, jak zní známá píseň francouzského zpěváka Jacquese Brella: Když budeme mít lásku, příteli, budeme mít v rukou celý svět.
                                                                                                                                            P. Josef Blaha SJTip do Vaší knihovny

Vanier, Jean. Otázky, na kterých v životě záleží. Cesta Brno, 2016. 208 s.

Jean Vanier se věnuje péči o mentálně postižené. Jím založené komunity „Archa“ působí v mnoha zemích světa. Díky svému duchovnímu a filosofickému vhledu je vyhledávaným exercitátorem a autorem. Po setkání s ním chcete, podobně jako učedníci v evangeliích, opustit svou „loď“ a vydat se na radikálnější cestu. Ukazuje, co obnáší být skutečným Ježíšovým učedníkem: ponořit se do druhého křtu a vydat se mezi chudé a potřebné. Předkládaná kniha nás vybízí, abychom vstupovali do rozlámaných dveří vedoucích k těm, kteří jsou chudí a opomíjeni. Jsme ujištěni, že když do nich vstoupíme, naše hledání dojde cíle – dojdeme, dospějeme domů.
                                                                                                                                         Jana LaudátováZ projevů úcty k P. Adolfu Kajprovi SJ

Pověst svatosti a mučedníka provází P. Adolfa Kajpra SJ od jeho úmrtí. Doložitelné jsou dnes pouze její písemné projevy. Z povahy doby plyne, že tiskem mohly vyjít pouze v exilu. Zde je jeden z nich: Z domova přišla zpráva, že
v komunistickém žaláři dotrpěl páter Adolf Kajpr, kněz Tovaryšstva Ježíšova, známý jako redaktor pražského předúnorového týdeníku Katolík. Bylo mu teprve 57 let, zemřel předčasně na následky policejní vazby; trpěl za svou víru jako vyznavač, ano, aniž chci předbíhat rozhodnutí Církve, odvažuji se říci: umřel jako jeden ze svatých mučedníků naší doby. Byla to rázovitá osobnost v našem katolickém životě posledních desetiletí. Byl to skvělý novinář a velký československý vlastenec. [...] Vždy zůstal spojen s dělnickým prostředím, z něhož vyšel; by to sociální křesťan a demokrat každým coulem; nikdo si na něho nepřišel s nějakým feudálním pozlátkem. [...] Každé číslo [Katolíka], které redigoval, bylo smělým vyznáním víry, ale zároveň jejím srozumitelným překladem do jazyka moderního člověka a vtělením jejích zásad do živých problémů doby [...]. Otec Kajpr byl hubený muž malé postavy, vypadal jakoby hrubě vyřezaný ze sukovitého dřeva. Mluvíval koutkem úst, tónem kamarádsky uštěpačným, nejednou lidově drsným; ale když jste ho chvíli poslouchali, uvědomili jste si, jaký to duchovní oheň svatého nadšení v něm plane.

                                                                                           Alexander Heidler, Nový život 12/1959, s. 258–259Nejbližší události

4. února (sobota)      Duchovní obnova pro dospělé
5. února (neděle)     Setkání „Velké kafe“ v Družinském sále
                                 Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod.: Svatoignácký sbor
7. února (úterý)      Biblická setkání nad SZ
  Společentví dospělých
14. února (úterý)  Biblická setkání nad SZ
21. února (úterý) Biblická setkání nad SZ
  Společentví dospělých
26. února (neděle) „Svatopetrský haléř“, peněžní sbírka, jejíž výtěžek slouží Svatému stolci
pro charitativní pomoc v různých částech světa


Právní poradna – bezplatná právní pomoc potřebným lidem. Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (popř. déle) ve farních prostorách (Ječná 2, Praha 2). Kontakt: tel. 221 990 200 (vrátnice jezuitské rezidence).

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.
Pravidelné večerní adorace v našem kostele jsou každý čtvrtek a začínají hned po večerní mši svaté, tj. cca od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet i odcházet je možné z Ječné ulice přes sakristii.

 

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce            
                 
Pondělí až pátek:  6:15 7:30   17:30 středa 19:00 rytm. mše sv.)
Sobota:    7:30   17:30        
Neděle:  7:00 9:00 11:00 17:30        
                 
                 
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána            
                 
Neděle:      11:00          

ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 27. 2. 2017

Publikováno: 07.02.2017 08:58
Aktualizováno: 07.02.2017 09:27