Zpravodaj - leden 2020

Prostý vánoční zázrak

Pater Adolf Kajpr SJ v jednom svém kázání uvádí:

Teprve od té chvíle, kdy Kristus se objevil mezi námi, dostal svět a dostalo lidstvo svůj pravý smysl. Neobjevil se však mezi námi s žádnou pompou, nespadl z nebe, nezrodil se jako mytologická Athéna, která podle pověsti vyskočila v plné válečné zbroji z čela svého otce, nýbrž začal prostince, jako každý jiný tvor lidský, svou existenci mezi námi v lůně Panny Marie.                                                                                                                                                                                                (Ministerium verbi, s. 404)

Na tom, co si připomínáme o vánočních svátcích a v celé této vánoční době, která trvá letos až do 12. ledna, je úchvatná právě ta prostota, o které mluví pater Kajpr. Stojíme před tím, co bychom snad mohli nazvat jako „prostý vánoční zázrak“.

Bůh volí prostý způsob příchodu do našeho světa, neváhá stát se „obyčejným“ dítětem, svěřit se člověku do rukou, sdílet život lidské rodiny, být jednoduše mezi námi se vším tím, co to každodenně přináší. Vybírá si záměrně cestu, která je nám důvěrně známá. A v této jednoduchosti a důvěrnosti je nesmírná krása a blízkost, která nás nenuceně zve: „Pojď, přijď, zůstaň se mnou, buď v mé blízkosti.“

Ať i v tomto novém roce 2020 vnímáme tento prostý Boží způsob přítomnosti v našem světě a odpovídáme velkoryse na pozvání našeho Pána, abychom byli s Ním.

                                                                                                         P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

Měsíc leden a s ním i nový kalendářní rok 2020 zahájí ve středu 1. ledna slavnost Matky Boží Panny Marie.
Ve čtvrtek 2. ledna si připomeneme sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupy a učitele církve. Slavnost Zjevení Páně oslavíme v pondělí 6. ledna a v neděli 12. ledna si připomeneme svátek Křtu Páně. V pátek 17. ledna oslavíme památku sv. Antonína, opata, a v sobotu 18. ledna budeme vzývat Pannu Marii jakožto Matku jednoty křesťanů. Tímto dnem začne každoroční týden modliteb za jednotu křesťanů, který potrvá až do 25. ledna. V úterý 21. ledna oslavíme památku sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Ve středu 22. ledna je nezávazná památka 
sv. Vincence, jáhna a mučedníka, a v pátek 24. ledna si připomeneme život sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Následuje v sobotu 25. ledna svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, a památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, si připomeneme v úterý 28. ledna. V pátek 31. ledna památka sv. Jana Boska, kněze.


Jezuitský liturgický kalendář

Slavnost Nejsvětějšího jména Ježíš, tedy titulární slavnost Tovaryšstva Ježíšova, oslavíme v pátek 3. ledna. 
Na středu 19. ledna připadá nezávazná památka kněze bl. Ignáce de Azevedo a jeho druhů, a také mučedníků
bl. Jakuba Salèse, kněze, a Viléma Saultemouche, řeholního bratra. Oba francouzští jezuité byli posláni v adventu roku 1592 do Aubenas, aby tam dávali duchovní obnovu. Aubenaský guvernér byl s nimi spokojen, a tak si vyžádal, aby jezuité v tomto městě zůstali až do Velikonoc…Jejich životopisy si lze přečíst na www.jesuit.cz.


Tříkrálová sbírka

Každoroční tradiční „Tříkrálová sbírka“ pořádaná Českou katolickou charitou bude probíhat v kostele sv. Ignáce
i sv. Štěpána v neděli 5. ledna 2020 po všech mších sv., včetně sobotní večerní u sv. Ignáce.                 

                                                                                                  Děkujeme za Vaši štědrost!


Setkání „Velké kafe“

Během Adventu bylo setkání „Velké kafe“, které slouží k vzájemnému setkávání farníků, každou neděli. V tomto rytmu budou setkání pokračovat i dále.                                                      Přijďte, jste vítáni!


Kalendář aktivit

K 1. únoru 2020 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosím ty, kteří v něm chtějí informovat
o připravovaných akcích, aby informace o nich poslali do 26. ledna na mail info@kostelignac.cz.
                                                                                                         Děkuji, Tereza Novotná


Setkání nad Starým zákonem

Při prvním setkání 7. ledna budeme uvažovat nad kapitolou proroka 35 Izajáše:

Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky
na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží. Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. Nebude tam lev, dravá zvěř na ni nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne, nýbrž půjdou tudy vykoupení. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Není snad radost a vykoupení Jeruzaléma tím, co naplňuje duši věřícího člověka radostí, láskou a pokojem?

Při druhém setkání 14. ledna se zamyslíme nad částmi proroka Malachiáše:

„Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne
a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány jako za dávných dnů, jako
v dřívějších letech.            
Malachiáš 3
 

Nejsme my všichni děti jednoho Boha? Zvláště židovsko – křesťanská civilizace uznává Boha, Stvořitele vesmíru
i každého člověka.

Při třetím setkání 21. ledna budeme rozjímat nad Žalmem 42: což duše každého člověka nežízní po Bohu?

Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z chermónských končin, od hory Miseáru. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou! Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu, své skále: „Proč na mě zapomínáš, proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele?“ Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.

Všem účastníkům biblických hodin a všem farníkům sv. Ignáce a sv. Štěpána přeji krásný Nový rok 2020.

                                                                                                  P. Josef Blaha SJ


Tweety papeže Františka (prosinec 2019)

Bdít znamená také být konkrétně pozorným ke svému strádajícímu bližnímu, nechat se oslovit jeho nouzí, aniž bychom čekali, že nás – on či ona - bude prosit o pomoc, ale naučit se předcházet a předjímat, jako to vždycky činí Bůh s námi.

Vidíme to dnes tam, kde kraluje konzumerismus: Kolik násilí i jen slovního, kolik zloby a snahy najít za každou cenu nepřítele! A tak zatímco se svět plní smrtícími zbraněmi, nevšímáme si, že vyzbrojujeme srdce vztekem.

Konzumerismus je virus, který napadá víru u kořene, protože ti namlouvá, že život závisí pouze na tom, co máš,
a tak zapomínáš na Boha, který ti jde vstříc. Pán přichází, ale ty následuješ spíše naskýtající se chutě. Bratr klepe
na dveře, ale obtěžuje, protože ruší tvoje plány.

Naší odpovědí na současný fenomén migrace mohou být tato čtyři slovesa: přijímat, chránit, podporovat
a začleňovat. Pokud je zavedeme do praxe, pomůžeme vybudovat Boží a lidské město.

Víra nám dává schopnost dívat se s nadějí na události života a pomáhá nám přijímat dokonce i porážky a utrpení
s vědomím toho, že zlo nikdy nemá poslední slovo.

Lidská osoba je vždy posvátná a nedotknutelná v jakékoli situaci a v jakékoli fázi svého vývoje. Pokud toto přesvědčení padne, neexistuje žádný pevný a trvalý základ pro obranu lidských práv.

Korupce podkopává důstojnost člověka a rozbíjí všechny dobré a krásné ideály. Celá společnost by se měla zavázat ke konkrétnímu boji proti rakovině korupce, která, s iluzí rychlých a snadných zisků, ve skutečnosti ochudí každého.

Skutečné následování Boha se vždy projevuje v lásce k bližnímu.

Další texty jsou k dispozici https://www.twitter.com/czpontifex

                                                                                                     Juraj Krivošík


Nejbližší události

4.- 5. ledna (so - ne)

„Tříkrálová sbírka“ v kostele sv. Ignáce proběhne v sobotu po mši sv. 18:30 h. a během nedělních bohoslužeb

5. ledna (neděle)

„Velké kafe“ po mši sv. v 9:00 hod v Druž. sále

7. ledna (úterý)

Setkání nad SZ

14. ledna (úterý)

Setkání nad SZ

15. ledna (středa)

Právní poradna od 17:00 hod (je třeba se předem přihlásit na pravniporadna@ kostelignac.cz)

21. ledna (úterý)

Setkání nad SZ

18. - 25. ledna  (pá-pá)

Týden modliteb za jednotu křesťanů


Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).
* * *
Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek                      6:15                  7:30                 17:30  
Sobota                                                           7:30                 17:30
Neděle                                    7:00     9:00     11:00                17:30

* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                    11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.

 

Publikováno: 06.01.2020 11:33
Aktualizováno: 06.01.2020 11:45