Zpravodaj - září 2022

   Milí přátelé,
snad jsme si všichni během léta aspoň trochu odpočinuli a nabrali sil na těle a na duchu. Je před námi nový školní
a pracovní rok, těšíme se a modlíme se, abychom ho mohli prožít bez velkých omezení. Zářijové svátky Panny Marie
a svatých nám budou na naší cestě oporou.

Zmíním se už v úvodním slově o tom, že ve čtvrtek 1. září v 17:30 proběhne v Družinském sále přednáška s diskusí na téma, které zdánlivě přesahuje naše denní starosti, ale přesto s nimi úzce souvisí: „Jakou Evropu potřebujeme? Mezi válkou, hranicemi a evropskými hodnotami“ rakouského odborníka na migraci Geralda Knause. V neděli
4. září při mši svaté v 9:00 a 17:30 poprosíme se školáky za zdárný průběh školního roku a v neděli 18. září se povzbudíme připomínkou P. Adolfa Kajpra. Připojte se, pokud vám to vyjde, 17. září k jezuitské pouti na krásné poutní místo Chlumek u Luže, viz připojený plakátek!

Co se týká praktické pomoci bližním, přečtěte si o tom, co bylo vykonáno a co se chystá v naší pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a také o možnosti přispět ke zbavení zadluženosti jednoho člověka v nouzi.

Radostné je to, že v poslední době proběhlo a chystá se ještě několik křtů malých dětí. V sobotu 3. září v 10 hodin má v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha přijmout jáhenské svěcení za pražskou diecézi pan Jakub Žákavec, který bude část své služby konat u našeho kostela.

Celé naše společenství zvu k vytrvalé modlitbě za spravedlivé ukončení války proti Ukrajině a za moudrost pro politiky, státníky, ekonomy a mediální pracovníky při vyrovnávání se s velmi složitými vnitro i mezistátními situacemi. Je mezi námi také dosti lidí obtížených věkem, nemocemi, složitými rodinnými vztahy a ekonomickou nesnází. I na ty pamatujme.

Přijměme povzbuzení apoštola Pavla: „Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!“ (1Kor 1,9) J. S + požehnáním do našich radostí i starostí

                                                                            P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

   Světový den díků za stvoření a modliteb za péči o stvoření bude ve čtvrtek 1. září. V sobotu 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Ve čtvrtek 8. září oslavíme svátek Narození Panny Marie. V úterý 13. září oslavíme biskupa a učitele církve sv. Jana Zlatoústého. Na středu 14. září připadá svátek Povýšení svatého kříže. Ve čtvrtek 15. září je památka Panny Marie Bolestné a v pátek 16. září si připomeneme památku babičky sv. Václava sv. Ludmilu. V úterý 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, korejských mučedníků. Ve středu 21. září oslavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Na pátek 23. září připadá památka stigmatizovaného kapucínského kněze sv. Pia z Pietrelciny. Památku
sv. Vincence z Paula, kněze, oslavíme v úterý 27. září. Slavnost hlavního patrona českého národa sv. Václava, mučedníka, připadá na středu 28. září. Ve čtvrtek 29. září oslavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, a v pátek 30. září si připomeneme sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.


Jezuitský liturgický kalendář

   V pátek 2. září je nezávazná památka bl. Jakuba Bonnauda, kněze SJ, a druhů; Josefa Imberta a Jana Mikuláše Cordiera, kněží SJ; Tomáše Sitjara, kněze SJ, a druhů, bl. Jana Faustiho, kněze SJ,  a druhů, mučedníků. Následuje ve středu 7. září památka košických mučedníků sv. Štěpána Pongrácze, Melichara Grodeckého a Marka Križína a v pátek 9. září vzpomeneme apoštola otroků sv. Petra Klavera. Poté oslavíme v sobotu 10. září bratra bl. Františka Gárate.  Následuje v sobotu 17. září památka kardinála sv. Roberta Bellarmina, učitele církve.

23. září si připomeneme den, kdy bylo v roce 1623 vyhlášeno založení České provincie, a 27. září pak výročí potvrzení Tovaryšstva Ježíšova papežem Pavlem III. v roce 1540.


Poděkování za život a příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ

   Srdečně Vás zveme na mši sv. na poděkování za příklad života a víry P. Adolfa Kajpra SJ v neděli 18. září v 9 hodin. Následovat bude setkání „Velké kafe“ v Družinském sále.

P. Kajpr zemřel 17. září 1959 ve vězení v Leopoldově.


Bohoslužby, zpovídání a adorace u sv. Ignáce od 1. září

Od čtvrtka 1. září bude obnoven obvyklý pořad bohoslužeb a zpovídání:
▫ v pondělí až pátek mše sv. v 6:15, 7:30 a 17:30 a zpovídání v 7 a 16:30
▫ v sobotu mše sv. v 7:30 a 17:30 a zpovídání v 16:30
▫ v neděli mše sv. v 7, 9, 11 a 17:30 a zpovídání v 6:30, 8:30, 10:30, 16:30

Společně se modlíme růženec denně před večerní mší svatou.

Čtvrteční večerní adorace v našem kostele začínají zase od 1. září hned po večerní mši svaté, konají se
cca od 18:15 do 19:15 h.

Středeční studentské mše svaté v 19 hodin s doprovodem scholy Rytmig začnou ve středu 5. října.

V kostele sv. Štěpána je mše svatá v neděli v 11 hodin.


Přednáška „Jakou Evropu potřebujeme?“

   Ve čtvrtek 1. září od 17:30 vystoupí s přednáškou „Jakou Evropu potřebujeme? Mezi válkou, hranicemi
a evropskými hodnotami“
rakouský odborník na migraci Gerald Knaus, předseda organizace Iniciativa pro evropskou stabilitu (European Stability Initiative). Navštíví Prahu v rámci českého předsednictví Evropské unie. Přednáška proběhne v Družinském sále, vstup průjezdem z Ječné 2 bude označen, bude překládána z angličtiny.

Iniciativa pro evropskou stabilitu už více než dvacet let úspěšně pomáhá politikům nacházet řešení složitých otázek demokracie v Evropě. Zakládá své návrhy na prověřených faktech, na skutečných potřebách zúčastněných stran
a na respektu k základním evropským hodnotám. Více informací o přednášejícím a jeho organizaci viz www.esiweb.org.


Využití prostor v areálu kostela sv. Ignáce ve školním roce 2022/2023

   Prosím ty, kteří jsou zodpovědní za skupiny (společenství, sbory atp.) a vědí, že si opět přejí prostory ve školním roce 2022/2023 využívat, aby se mnou koordinovali čas a místo, v nichž budou aktivity probíhat (příchod i odchod), a poskytli kontaktní telefonní číslo a mail.

Informace, prosím, poskytněte co nejdříve, nejpozději však do 11. září.

                                                                            Děkuji! Tereza Novotná, pastorační asistentka


Kalendář aktivit

   K 1. říjnu 2021 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosíme všechny, kdo mají zájem upozornit
na připravované akce, pošlete informace o nich do 25. září 2022 na mail info@kostelignac.cz.


Katecheze/výuka náboženství pro děti ve školním roce 2022/2023

   Rodiče mají nezastupitelnou zodpovědnost za to, že budou děti, které byly pokřtěny, přivádět ke Kristu. Nabízíme jim v tom pomoc prostřednictvím katechezí (výuky náboženství), jež nabízejí vzdělání ve víře i její prožívání dětem
ve věku předškolním i školním.

Setkávání dětí, které budou v následujícím školním roce chodit na katechezi / výuku náboženství, začíná v týdnu
od pondělí 12. září v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2).

Předběžně se budeme setkávat v pondělí či středu odpoledne – podle školního rozvrhu dětí. Rozpis jednotlivých skupin bude k dispozici na kostelignac.cz nejpozději od 5. září. V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku. Děti nemusí být předem přihlášeny.


Setkání s nejmenšími (pro děti nechodící do ZŠ a jejich doprovod)

   Říkadla, zpívání, krátké vyprávění o Bohu, výtvarná činnost, hry s velkou plachtou… Taková je náplň setkání
pro nejmenší děti (od dvou let po předškoláky) a jejich doprovod. Jsou vítáni i maličcí sourozenci.

Setkání se konají v pátek od 9:30 do 11:00 hod. v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2).

První setkání je naplánováno na pátek 23. září 2022.

Děti nemusí být předem přihlášeny. Bližší informace naleznete na www.kostelignac.cz


Přípravy dospělých ke svátostem křtu, eucharistie a biřmování (či první nezávazný kontakt s vírou)

   Koncem září začnou přípravy dospělých na svátosti křtu, eucharistie a biřmování. Budou letos otevřené i dalším zájemcům: těm, kdo by si přáli první a nezávazné seznámení se s vírou, i těm, kdo už svátosti přijali, ale chtěli by si svou víru ve společenství osvěžit a obnovit.

Skupina na biřmování se bude scházet v pondělí v 18:30 a její příprava potrvá do jara příštího roku. Skupina přípravy na křest, která zahájí letos, se bude scházet ve čtvrtek večer, začátek mezi 18:30 – 19:20 ještě upřesníme. V úterý večer se schází skupina, která už zahájila svou přípravu na křest loni.

Zájemci ať kontaktují e-mailem přímo rektora kostela rektor@kostelignac.cz. Dejte vědět svým známým, kterým by mohla tato setkání prospět.


Setkání nad Biblí s P. Cyrilem Johnem

   V úterý 20. září v 18:15 začnou letošní měsíční setkání nad Písmem s otcem Cyrilem Johnem SJ (tel. 221 990 232) věnované historickému pozadí a teologickému výkladu biblických knih.

 První setkání bude nad Novým Zákonem: Nový Zákon jako naplnění Starého. Kánon, struktura NZ její analogie se SZ, evangelia, jejich rozdělení, jejich struktura, teorie dvou pramenů jejich vzniku. Doba vzniku, autoři. Inspirace Písma svatého a jeho výklad katolické církvi. Úryvky trojí, dvojí a jedné tradice.  Evangelium podle Marka.

Na setkání není třeba se hlásit, budou určitě poučná. Sraz na vrátnici v Ječné 2.


Milostivé léto 1. září - 30. listopadu 2022

   Jak víme z médií, tzv. „Milostivé léto II“ pomůže těm, kdo dluží veřejnoprávním institucím, zbavit se dluhů
bez nutnosti platit náklady exekucí a vysoké úroky.

V našem kostele můžete pomoci panu Karlovi, který se zde již několik let pohybuje a se kterým se od loňska podařilo navázat konstruktivní spolupráci.

Své dluhy splácí, ale jde mu to samotnému z důchodu jen velmi pomalu. Je možné pomoci mu prostřednictvím svatoignácké duchovní správy dvojím způsobem:

  1. Bankovním převodem na zvláštní transparentní účet ŘK duchovní správy u kostela sv. Ignáce: 2702235647/2010.
  2. Darem do pokladny v kostele vpravo u sv. Antonína, která bude speciálně označena a příspěvky z ní za období
    od 29. srpna do 27. listopadu budou převedeny na výše uvedený transparentní účet.

Znamená to také, že nadále lidem žebrajícím u kostela a v kostele peníze nedáváme. O výsledku akce budeme informovat. Děkujeme.


Pozvání k úklidu našeho kostela

   Návštěvník našeho kostela bývá uchvácen jeho krásou a velikostí, ale člověku, který pravidelně nebo aspoň občas kostel uklízí, se tyto dojmy ještě násobí. Každý pátek (není-li slavnost) probíhá v našem kostele po večerní mši sv. jeho úklid. Umývá se podlaha, luxují se koberce a čistí schody před kostelem. Pánové např. nosí vodu. I jiná práce se najde. Sejde-li se více pomocníků, je kostel uklizený za necelou hodinu. A po práci si sedneme u hrnku čaje a jiného občerstvení k přátelskému popovídání. 


Zapisování intencí v sakristii

   S žádostí o zápis intencí (úmyslů) na mše svaté za Vaše blízké a za potřebné lidi přicházejte, prosíme, osobně
do sakristie do 20 minut přede mší svatou a pak chvíli po mši svaté, aby měli kostelníci volné ruce a hlavu na klidnou přípravu mše svaté a na úklid po ní. Děkujeme.  


Zamykání sakristie během bohoslužeb

   Kvůli bezpečnosti obvykle zamykáme sakristii, když tam během bohoslužeb nikdo nezůstává. Při nedělní mši svaté v 9 hodin bývá sakristie otevřená jako útočiště pro rodiče a jejich neposedné ratolesti. 


Tip do Vaší knihovny

Graubner jan. Zbožnost je užitečná ke všemu. Karmelitánské nakladatelství, 2021. 105 s.

    V této knize bývalý olomoucký arcibiskup podává svědectví o tom, co prožíval na těle i na duchu během svého zápasu s nemocí Covid – 19. Kdy nejvíce pocítil svá omezení a jak se ho v nejhlubší krizi dotýkal Bůh. To jej přivádí k úvahám o základech duchovního života. Díky zbožnosti zvládáme těžké osobní krize, ona je oporou našeho života. Knížka je zároveň výrazem vděčnosti autora za podporu, jíž se mu dostalo od lidí v době nemoci. Pandemie přišla jako nečekaná novinka. Nikdo neví, jaká novinka může přijít příště, a nejsme proto připraveni a schopni abychom se zabezpečili. Snaha porozumět Božím znamením a zkušenost zdravé zbožnosti nás může naučit přátelství s Bohem, které zbavuje strachu a učí modlitbě.           
                                                                             Jana Laudátová


Pomáháme Ukrajině

     Během července a srpna bylo postupně v areálu kostela sv. Ignáce šest adaptačních skupin pro ukrajinské děti s výukou českého jazyka.

Dobrovolníci ve všední den individuálně učili češtinu několik dětí (zvláště těch, které půjdou na druhý stupeň ZŠ)
a dospělých.

Připravili jsme pomůcky do školy pro děti.

Pomáhali jsme vyřídit dokumenty do školy několika rodinám.

Doprovázeli jsme k lékaři, pomáhali najít práci či bydlení a mnoho hodin sdíleli životy rodin „pouhým posloucháním“.

Děkujeme, že ve chvílích zoufalství, můžeme, díky Vám, pomoci alespoň materiálně.

Připravujeme velkou burzu, zvláště oblečení, se zřetelem na nový školní rok.

Poslední srpnová sobota byla u sv. Ignáce opět pracovní. Uklízeli jsme Družinský sál, který sloužil od března hlavně adaptačním skupinám ukrajinských dětí. Kromě úklidu se také hodně stěhovaly školní lavice, židle atd. z místa
na místo. Od 5. září totiž bude třída 2.B v Hudebním sále. Tato třída spadá pod ZŠ Štěpánská a je určena ukrajinským dětem, které se nevešly do budovy školy. Bude se učit podle českého systému a k dispozici bude český učitel a ukrajinská učitelka.

Mnoho ukrajinských maminek Vám děkuje za pomoc a jsou si vědomy toho, že pomoc jim není samozřejmá.

Děkujeme Vám za modlitby, finanční i materiální pomoc!!!
Více na https://jezuitoudnes.cz/pomahame/


Nejbližší události

   1. září (čtvrtek)      
  

   Od 17:30 h. zveme na přednášku s diskusí na aktuální téma: „Jakou Evropu potřebujeme?
   Mezi válkou, hranicemi a evropskými hodnotami.“

   Přednese ji rakouský odborník na migraci Gerald Knaus, předseda organizace Iniciativa
   pro evropskou stabilitu (European Stability Initiative)
se sídlem v Berlíně
   a se spolupracovníky po celé Evropě, který navštíví Prahu v rámci českého předsednictví
   Evropské unie.   
   
   Setkání proběhne v sále jezuitského centra u sv. Ignáce. Vstup z Ječné 2 bude označen.
   Přednáška proběhne v angličtině a bude překládána.

   Iniciativa pro evropskou stabilitu už více než dvacet let úspěšně pomáhá politikům
   nacházet řešení složitých otázek demokracie v Evropě založená na prověřených
   faktech, na skutečných potřebách zúčastněných stran a na respektu k základním
   evropským hodnotám. Více informací o přednášejícím a jeho organizaci viz www.esiweb.org.

   Začínají pravidelné večerní adorace
   4. září (neděle)    Setkání „Velké kafe“ po bohoslužbě v 9:00 h.
   Požehnání pomůcek do školy (při bohoslužbě v 9:00 a 17:30 h.)
   11. září (neděle)    Nejpozdější termín poskytnutí informací o plánovaném využití prostor kolem kostela
   12. září (pondělí)    Zahájení katechezí (výuky náboženství) pro děti
   17. září (sobota)    Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů
   18. září (neděle)    V 9:00 bohoslužba na poděkování za příklad života a víry P. Adolfa Kajpra SJ
   a poté setkání „Velké kafe“
   20. září (úterý)    První setkání nad Biblí
   Poslední den na poskytnutí informací pro říjnový Zpravodaj
   23. září (pátek)    Zahájení Setkání s nejmenšími (pro děti nechodící do ZŠ a jejich doprovod)
   25. září (neděle)    Poslední den na poskytnutí informací o plánovaných akcí do Kalendáře aktivit
   na období říjen 2022 až březen 2023
   říjen     Zahájení přípravy dospělých ke svátostem křtu, eucharistie a biřmování
   (či první nezávazný kontakt s vírou)

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

* * *

Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou.


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, Z. Šimečková, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 26. 8. 2022

Publikováno: 27.08.2022 17:03
Aktualizováno: 27.08.2022 17:40