Zpravodaj - léto 2023

   Milí přátelé,
letní školní prázdniny s sebou nesou i čas dovolených, zvolnění pracovního tempa, čas na odpočinek, na poznávání nového, na všelijaké kutění a záliby a na delší a poklidnější přebývání s blízkými lidmi. Je to dobrý návyk, udržujme si jej!

Změna obvyklého rytmu a obvyklých činností nám může pomoci otevřít obnovený pohled na život, odpoutat se
od sevření materiálními nutnostmi a znovu plněji zahlédnout krásu světa i lidských vztahů a v ní a za ní také hlubší
a vyšší smysl všeho, co žijeme. Můžeme se odvážit jemnějšího naslouchání, překvapenějšího děkování a upřímnějších proseb, prostě prohloubení vztahu k našemu Tvůrci, k dobrému dárci našeho života a všech jiných věcí. Může k tomu posloužit cesta na poutní místo nebo duchovní obnova či exercicie. Setkání s Bohem vede k setkání se sebou
a setkání se sebou zase odkazuje k Bohu. To určitě stojí za to.

Když se na cestách dostaneme do jiných kostelů a jiných společenství věřících, uslyšíme tam a prožijeme trochu jinak to, co známe z domácího prostředí. Můžeme v tom objevit radost a údiv už prvních generací křesťanů, kteří zažívali zázrak působení Ducha svatého, který sjednocuje tak různé lidi, dává jim dorozumívat se společných jazykem činorodé lásky a proměňuje je a vede k sobě. Uvidíme, že i jinde mají podobné starosti i radosti, jako my, můžeme povzbudit a zároveň se nechat povzbudit, vnitřně zahlédnout Boha při práci.

Začátek července poznamenává slavnost sv. Cyrila a Metoděje a v pondělí 31. července oslavíme slavnost patrona našeho kostela sv. Ignáce. Kazatelem na večerní slavnostní mši svaté by měl být někdejší provinciál otec Vojtěch Suchý. Následující večer 1. srpna pak zazní k poctě sv. Ignáce varhanní koncert.

Liturgickým vrcholem srpnových dnů je potom Nanebevzetí Panny Marie, které se radostně slaví na tolika poutních místech.

Při všem našem odpočívání a hledání Boha nezapomínejme na modlitbu za utišení války a za mír na Ukrajině
a pamatujme také na duchovní zdar Světových dnů mládeže v Portugalsku v první polovině srpna. Jezuitského předprogramu Magis a vlastních dnů se zúčastní i skupina ze společenství VKH u sv. Ignáce.

Na přelomu září a října se zase rozběhnou přípravy zájemců o svátosti křtu, eucharistie a biřmování. Buďme apoštoly, nabídněte tuto možnost lidem, o kterých víte, že by mohli mít zájem. Je možné začít chodit jen nezávazně kvůli bližšímu seznámení se s životem z víry. Největší naší radostí by mělo a mohlo být zprostředkovat co nejvíce lidem dar křesťanské víry, která nám umožní prožívat život v opravdové plnosti.

Během léta nebudou nedělní velká kafé, ale neostýchejte se, prosím, třeba jen občas zajít po „deváté“ nedělní mši svaté na slovíčko do zákristie. Příležitost k setkání bude i po společném úklidu kostela před poutní slavností v pátek 28. července po večerní mši svaté.

Přeji Vám i Vašim blízkým krásné a duchovně bohaté letní dny a vědomí stále Boží blízkosti. S + požehnáním

                                                                     P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

   datum

  Liturgická památka/Dílo, které zprostředkovává život světce (některé naleznete
  ve farní knihovně)

  3. července (po)

  SV   sv. Tomáše, apoštola

  4. července (út)

  NP   sv. Prokopa, opata

  NP   sv. Alžběty Portugalské

  5. července (st)

  SL    sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy – dopor. svátek

  6. července (čt)

  NP   sv. Marie Goretti, panny a mučednice/kniha I dnes se platí krví od Húnermanna

  11. července (út)

  SV   sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

  13. července (čt)

  NP   sv. Jindřicha

  14. července (pá)

  NP   sv. Kamila de Lellis, kněze

  NP   bl. Hroznaty, mučedníka

  15. července (so)

  P      sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

  17. července (po)

  NP   bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží

  20. července (čt)

  NP   sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

  21. července (pá)

  NP   sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

  22. července (so)

  SV    sv. Marie Magdalény

  24. července (po)

  NP   sv. Šarbela Makhlúfa, kněze

  25. července (út)

  SV   sv. Jakuba, apoštola

  26. července (st)

  P      sv. Jáchyma a Anny, rodičů PM

  27. července (čt)

  NP   sv. Gorazda a druhů

  29. července (so)

  P      sv. Marty, Marie a Lazara

  31. července (po)

  SL    sv. Ignáce z Loyoly, kněze, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova

  1. srpna (út)

  P      sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

  2. srpna (st)

  NP   sv. Petra Fabera, kněze SJ

  4. srpna (pá)

  P      sv. Jana Maria Vianneye, kněze

  5. srpna (so)

  NP   Posvěcení římské baziliky PM (Sněžné)

  6. srpna (ne)

  SV    Proměnění Páně

  7. srpna (po)

  NP   sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků

  NP   sv. Kajetána, kněze

  8. srpna (út)

  P      sv. Dominika, kněze

  9. srpna (st)

  SV    sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

  10. srpna (čt)

  SV    sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

  11. srpna (pá)

  P      sv. Kláry, panny

  12. srpna (so)

  NP   sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

  14. srpna (po)

  P      sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

  15. srpna (út)

  SL    Nanebevzetí PM – doporučený svátek

  16. srpna (st)

  NP   sv. Štěpána Uherského

  18. srpna (pá) 

  P      sv. Alberta Hurtado, kněze SJ

  19. srpna (so)

  NP   sv. Jana Eudese, kněze

  21. srpna (po)

  P      sv. Pia X., papeže/ kniha Hořící oheň od autora W. Hünermanna

  22. srpna (út)

  P      PM Královny

  23. srpna (st)

  NP   sv. Růženy z Limy, panny

  24. srpna (čt)

  SV    sv. Bartoloměje, apoštola

  25. srpna (pá)

  NP   sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků

  NP   sv. Ludvíka

  NP   sv. Josefa Kalasanského, kněze

  28. srpna (po)

  P      sv. Augustina, biskupa a učitele církve

  29. srpna (út)

  P      Umučení sv. Jana Křtitele

Zkratky: SL – slavnost, SV – svátek, P – památka, NP – nezávazná památka. Liturgický kalendář je zpravován podle A/1 Liturgický kalendář 2022-2023, který platí v České provincii Tovaryšstva Ježíšova.

… O sv. Prokopu (+1053) vyprávějí legendy, že rozsedlina poblíž kláštera, zvaná „Čertova brázda“, vznikla tím (a teď cituji doslova), že „světec ji vyoral, maje ďábla zapřaženého do pluhu a poháněje ho křížem, který držel v pravici“.
Jak to tenkrát s tím oráním bylo, vám nepovím. Nebyl jsem u toho. Ale o orání s čertem něco tuším, a to bych vám rád dnes svěřil, ba víc, pověděl vám, jak asi na to, abyste se takovému orání také přiučili. U koho se to naučil
sv. Prokop, je zcela jasné: U svého i našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista, který byl v takovém orání mistrem, i když evangelia o tom mluví spíše jen nepřímo a obrazně. Ale pustíme se do toho pěkně po pořádku a dnešní výklad si rozdělíme do dvou částí: za prvé kdo je to „čert“ – lépe Satan a Ďábel, a za druhé jak se s ním orá…
Více na www.pastorace.cz/tematicke-texty/jak-sv-prokop-oral-s-certem-aneb-neco-o-satanu-prof-j-heller-1


Zveme na poutní bohoslužbu o slavnosti sv. Ignáce v pondělí 31. července od 17:30 h.
Poté bude možnost společného setkání s občerstvením.


Bohoslužby, zpovídání a aktivity kolem kostela sv. Ignáce a sv. Štěpána o prázdninách

     Od pondělí 4. července do středy 31. srpna přejdeme u sv. Ignáce na obvyklý letní pořad. Časy zpovídání si ověřujte na týdenním rozpisu.

pondělí – sobota
mše sv. 7:30 h. a 17:30 h.
svátost smíření od 16:30 h., podle možností i v pátek v 7:00 h.
kostel se otvírá v 7:15 h.

neděle
mše sv. 7:00 h., 9:00 h., 11:00 h. (v latině) a 17:30 h.
svátost smíření od 6:30 h. a v 16:30 h., podle možností i od 8:30 h.
kostel se otvírá v 6:30 h.

Všechny bohoslužby v 17:30 a nedělní v 9:00 jsou přenášené online.

O prázdninách od 1. července nebudou čtvrteční adorace.

Páteční úklidy během měsíců července a srpna neprobíhají, ale pozor! V pátek 28. července se sejdeme k úklidu před slavností sv. Ignáce. Začátek pravidelných pátečních úklidů bude v pátek 1. září. Po úklidu je možné zůstat chvíli na přátelském posezení.

U sv. Štěpána je i v létě mše sv. každou neděli v 11:00 hodin.

Většina aktivit u kostela sv. Ignáce má prázdninový režim.


Varhanní doprovod bohoslužeb po dobu prázdnin 2023

   V červenci a srpnu budou ranní mše svaté v 7:30 h. převážně bez varhanního doprovodu. Výjimkou budou svátky a slavnosti:
3. 7. – svátek sv. Tomáše, apoštola
5. 7.slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy
11. 7.
– svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
22. 7. – svátek sv. Marie Magdalény
25. 7. – svátek sv. Jakuba, apoštola
31. 7. – slavnost sv. Ignáce z Loyoly – pouť

9. 8. – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10. 8. – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Nedělní mše svaté jsou všechny s varhanním doprovodem. Věříme, že tuto prázdninovou změnu přijmete s pochopením.                                                                                                Emanuel Vittek


Využití prostor v areálu kostela sv. Ignáce o prázdninách a ve školním roce 2023/2024

   Všem skupinám, které se scházely v areálu kostela sv. Ignáce, skončí k 30. červnu 2023 výpůjčka prostoru k jejich aktivitám. Vedoucí skupin prosím, aby tyto prostory během prázdnin nevyužívali, či mne kontaktovali.

Prosím vedoucí skupin, které už v areálu kostela nebudou pokračovat v činnosti, o vrácení čipů a klíčů.

Prosím ty, kteří jsou zodpovědní za skupiny (společenství, sbory atp.) a vědí, že si opět přejí prostory ve školním roce 2023/2024 využívat, aby se mnou koordinovali čas a místo, v nichž budou aktivity probíhat (příchod i odchod), a poskytli kontaktní telefonní číslo a mail.

Informace, prosím, poskytněte co nejdříve, nejpozději však do 10. září.

                                                   Děkuji, Tereza Novotná, pastorační asistentka


Kalendář aktivit

   Prosíme všechny, kdo mají zájem upozornit na akce, které připravují, pošlete informace o nich do 1. srpna 2023 na mail info@kostelignac.cz. Tento kalendář slouží k tomu, abychom v ideálním případě nepořádali několik akcí souběžně.


Katecheze/výuka náboženství pro děti ve školním roce 2023/2024

   Setkávání dětí, které budou v následujícím školním roce chodit na katechezi / výuku náboženství, začíná v pondělí 11. září v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). Předběžně se budeme setkávat v pondělí či středu odpoledne – podle školního rozvrhu dětí.

Rozpis jednotlivých skupin bude k dispozici na kostelignac.cz nejpozději první týden v září. V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku.


Přípravy dospělých ke svátostem křtu, eucharistie a biřmování

   Setkání dospělých, kteří mají zájem o přípravu ke svátosti křtu a také eucharistie a biřmování začnou koncem září nebo nejpozději začátkem října. Zájemci ať kontaktují e-mailem rektora kostela: rektor@kostelignac.cz. Nabídněte svým známým, můžete je i doprovodit.

Je možné začít setkávání nezávazně kvůli prvnímu seznámení se s vírou a s životem z víry a teprve později se rozhodnout, co dále.


Tip do Vaší knihovny

Neobyčejný román o Ježíšovi
Autor: Jean Mercier

     Kdo byl a jaké vztahy navazoval s lidmi Ježíš? V této knize před Vámi ožívá biblický svět, v němž si lidé kladou úlně stejné otázky jako my dnes. Ježíš se živě zajímá o muže a ženy, které potkával na svých cestách. A nejen to. Ježíš byl zaujatý tím, co lidé prožívají, čím trpí, v co doufají.

I on sám prožíval štěstí a problémy, které přináší život. Autor se nedrží otrocky biblických vyprávění, ale nic nepřikrášluje. Četba tohoto románu o Ježíšovi je velice podnětná. Čtenář touží vzít znovu do ruky Písmo a pročítat evangelia.  Jana Laudátová

Zlatá nit (Románový životopis svatého Ignáce z Loyoly)
Autor: Louis de Wohl

   Jako svatému Pavlovi pád z koně, svatému Ignáci rázem změnila život rána z děla. Co by se stalo, kdyby se Ignác
s dělostřelcem, který ránu vystřelil, setkal? Louis de Wohl ve fiktivním příběhu, jak Ignác změní život tomu, kdo ho zranil, populárním způsobem pro mládež i dospělé představuje Ignácův Vlastní životopis.

Zapal svět (Románový životopis svatého Františka Xaverského)
Autor: Louis de Wohl

   V románovém životopise Františka Xaverského pro mládež i dospělé autor plasticky přibližuje nejen reálie světcovy doby (Portugalsko čestných křesťanů i křesťanských farizeů; místní náboženství s dušemi zkorumpovanými i dušemi žíznícími po živém Bohu; nesnáze, které v plnosti mohl František přemostit až mysticky v Božím Srdci), ale zejména osobnost Františka, který zakotven v Bohu se stal milovaným přítelem těch, ke kterým byl poslán.

Ignaciánská spiritualita a tradice Východu
Autoři: Samuel Privara | Javier Melloni

   Mohou se jednotlivé náboženské tradice navzájem něčím obohatit, aniž by to vedlo k synkretismu, jakémusi povrchnímu „vyzobávání“ jen toho, co se nám v každé z těchto tradic zrovna líbí? Existuje-li pouze jedno mystérium, jedno transcendentní tajemství, má vůbec smysl konkrétní náboženská tradice? Tato kniha se pokouší nalézt
a pojmenovat styčné body mezi třemi velkými duchovními cestami - ignaciánskými duchovními cvičeními, jógou
a zenem, které vycházejí ze tří zásadních náboženských tradic - křesťanství, hinduismu a buddhismu..

V dnešním multikulturním světě se spolu nevyhnutelně setkávají i různá náboženství a duchovní tradice. Nabízená kniha si klade za cíl poctivě prozkoumat možnosti, jak se tyto cesty mohou vzájemně obohacovat. Nehodlá popírat filozofické a antropologické rozdíly, které mezi nimi existují, zaměřuje se hlavně na překryvy, společné prvky  
a techniky, které můžeme využít ve své duchovní praxi. Koneckonců, pro člověka dobře zakotveného v jeho vlastní identitě představuje setkání s jinou tradicí především příležitost k velkému obohacení.


Nejbližší události

28. července (pá)

Úklid kostela po večerní mši sv.

31. července (po)

Slavnost sv. Ignáce – poutní bohoslužba od 17:30 h. a po ní společné setkání

1. srpna (út)

Koncert Pocta svatému Ignáci od 19:00 h.

20. srpna (ne)

Uzávěrka informací do zářijového Zpravodaje

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce nebo v areálu kolem něj (Ječná 2, Praha 2).

Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny
i v neděli.

Sbírka v neděli 6. srpna bude určena do fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních. 

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz nebo na tel. 721 626 811.


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno
Dáno do tisku: 28. 6. 2023

Publikováno: 02.07.2023 18:07
Aktualizováno: 02.07.2023 18:15