Zpravodaj - březen 2020

Smysl postní doby

Ve znamení popelce jsme vstoupili do postní doby, vyzývající k pokání, k proměně života. Možná se přitom ptáme:
Na co bychom se v této době měli zaměřit? Jak tuto dobu náležitě využít? Hlavou nám mohou probíhat konkrétní nápady a myšlenky na to, abychom častěji otevřeli v této době Boží slovo, Písmo svaté, nebo se účastnili společných modliteb křížové cesty nebo věnovali více času a pozornosti potřebným v našem okolí. Můžeme se ovšem ptát ještě jinak. Místo otázek po konkrétních aktivitách po tom, co dělat v rámci postní doby, zkusme se nejdříve zamyslet
nad tím, k čemu nás svatopostní doba vede, co je jejím cílem. Ve světle takového zamyšlení můžeme pak lépe vidět konkrétní obrysy našich osobních svatopostních snah.

K tomuto zamyšlení se nám nabízí i několik slov z kázání P. Adolfa Kajpra SJ:

Má-li být srdce vyplněno Bohem, musí být oproštěno ode všeho, co není božské. Čistota srdce v pravém smyslu slova znamená vyplnit srdce cele Bohem, aby nic v něm nebylo přimíseno. Toto očištění - tzn. odtržení se od světa - je vlastně cíl doby svatopostní. Bůh každoročním zachováváním čtyřicetidenního postu očišťuje svou Církev..., očišťuje tedy každého z nás... Má-li být naše duše cele vyplněna Bohem, pak musí v první řadě ztotožniti svou vůli
s vůlí Boží. „Buď vůle Tvá,“ modlíme se denně v Otčenáši, a každým opakováním tohoto zvolání volíme svého Boha za svého neomezeného Pána, podřizujeme mu svou vůli, tzn. dáváme mu to jediné svobodné, co v nás je.

Bohu sloužit znamená kralovati - jinými slovy, Bohu podříditi svou vůli znamená míti celý svět u svých nohou. Jak je to velké a přitom jak snadné! Stačí jen věřit, že Bůh to se mnou dobře myslí, že chce jedině mé dobro, že moje zájmy jsou zájmy jeho, že za mne pracuje, myslí, ba i mé poklesky napravuje, jestliže jsem mu cele a bez výhrady obětovala svobodu své vůle.

(Ministerium verbi, s. 436-7)                                                           P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

Postní dobu jsme zahájili Popeleční středou (26. února). Ve středu 4. března oslavíme nezávaznou památku
sv. Kazimíra a v sobotu 7. března si připomeneme mučednice sv. Perpetuu a Felicitu.  Následuje nezávazná památka sv. Františky Římské, řeholnice (pondělí 9. března) a v pátek 13. března si připomeneme výroční den zvolení papeže Františka. V úterý 17. března je nezávazná památka sv. Patrika, biskupa, a ve středu 18. března oslavíme nezávaznou památku sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve. Strohý charakter příprav 
na velikonoční svátky přeruší ve čtvrtek 20. března slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. V pondělí 23. března je nezávazná památka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa, a ve středu 25. března je slavnost Zvěstování Páně.


Jezuitský liturgický kalendář

V úterý 10. března oslavíme nezávaznou památku sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka. Na čtvrtek 12. března připadá výroční den svatořečení sv. Ignácesv. Františka Xaverského v roce 1622 (spolu se sv. Filipem Neri
a sv. Terezií z Avily). Ve čtvrtek 19. března, kdy v liturgii slavíme slavnost sv. Josefa, Tovaryšstvo Ježíšovo obnovuje zasvěcení tomuto svému ochránci.


Postní doba a naše farnost

Udělování tzv. popelce bude na Popeleční středu 26. února při všech bohoslužbách. Kdo by nemohl přijmout toto znamení pokání ve středu, může tak učinit následující neděli na začátku všech bohoslužeb. Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu. Postem zdrženlivosti (odřeknutí se masitých pokrmů) jsou vázáni po celý den všichni, kdo dosáhli 14 let. Půst újmy (najíst se dosyta jen jednou za den) by měli dodržet všichni ve věku 18–60 let.

Během celé postní doby bude zahalen hlavní oltářní obraz tzv. hladovým plátnem. Liturgie bude ve znamení fialové barvy, jak je
pro postní období a obecně pro liturgické vyjádření vážnosti a očekávání obvyklé. Oltáře se nezdobí květinami
a v liturgických textech se vynechává zvolání „aleluja“ - nahrazuje slovy se slovy “Chvála tobě, Kriste, Králi věčné slávy“, nezpívá se „Sláva na výsostech Bohu“.

Po celou postní dobu se modlíme v pátek a v neděli od 16:50 h. křížovou cestu (není modlitba růžence). V ostatní dny se modlíme růženec od 17:00 h.

Postní doba je příležitostí k opětovné proměně srdce. Je obzvláště vhodným obdobím k tomu, abychom Bohu dovolili vstoupit do našeho života, do našeho srdce a nechali se jím proměnit, aby se Jeho působením a naší snahou naše srdce proměnilo, aby dokázalo více milovat. Proto nás letošní postní dobou bude provázet aktivita nazvaná "PROMĚNA SRDCE". V kapli P. Marie Piekarské bude instalován "kříž", na který se po splnění úkolu přilepí papírový kvíteček příslušné barvy (dospělí - bílý, děti - barevný) jako výraz naší postní snahy.

Pro inspiraci můžete využít uvedené úkoly nebo si vymyslet vlastní.


Duchovní obnova pro dospělé i děti sobota 28. března 2020

Začátek v 9:30 h. V tento čas začínáme, proto můžete přicházet od 9:00 h., abyste si našli místo k sezení, předali děti… Předpokládaný konec ve 12:00 h.

Program pro dospělé bude v Družinském sále:

9:30 h. impuls k rozjímání
10:00 - 11:00 h. prostor pro rozjímavou modlitbu v tichu
od 11:00 h. adorace v kostele a možnost svátosti smíření i rozhovoru (k dispozici bude více kněží)

Jsou vítáni i ti, kteří nikdy na duchovní obnově nebyli a netuší, jak fungujeběhem celého programu.
Je třeba zachovávat mlčení.
K dispozici bude čaj a káva.
V Družinském sále (1. patro bez výtahu) je teplo a v blízkosti jsou toalety.

Program pro děti v sále Ignáce Raaba
Zjistíme proč se apoštol Petr bál a proč se říká, že Ježíš vstal třetího dne z mrtvých. 
Zahrajeme si hry a vyrobíme překvapení…
Vysvětlíme si obřady Svatého týdne.
Možnost přijmout svátost smíření od 10:00 h. bez fronty.
Program je vhodný i pro předškolní děti.
Děti je třeba předem přihlásit.

Přihlášky a případné dotazy směřujte na pastorační asistentku Terezu Novotnou (tereza@kostelignac.cz)


CHASIG - Charita sv. Ignáce informuje

Příjmy v roce 2019 činily 37 712,- Kč z Tříkrálové sbírky (65% vybrané částky). Výdaje v roce 2019 byly celkem 37 800,- Kč. Zahrnovaly následující:  pomoc seniorům v rámci projektu Charity Ostrava „Důstojný život – Ukrajina“  5 000,- Kč; Adopce na dálku (3x Indie, 1x Uganda) 22 800,- Kč; Azylový dům pro matky s dětmi – Brandýs
nad Labem 10 000,- Kč.

Rozdíl příjem – výdaj byl uhrazen Duchovní správou u sv. Ignáce. Sbírka CHASIG může být uspořádána během roku. Děkujeme Vám všem za dary a vstřícnost.

                                                                                                        jáhen Zdeněk Dubský


Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abychom se na Vás obrátili s žádostí o pomoc s procesem blahořečení P. Adolfa Kajra SJ (1902-1959), který zemřel v pověsti mučednictví. Jak víte, byl a je velmi úzce spojen s kostelem sv. Ignáce a je tu připomínán jako svědek maximálního křesťanství.

Proces nyní probíhá na diecézní úrovni. Historikové zkoumají doklady o jeho životě, teologové posuzují jeho spisy, jsou úředně vyslýcháni pamětníci. Vznikl podrobný životopis. Až bude tato práce hotova, bude veškerý materiál postoupen do Říma na Kongregaci
pro svatořečení.

Životopis i další spisy musí proto být přeloženy do italštiny, což přinese vysoké výdaje. Další nás pak čekají při pokrytí římské fáze procesu. Potřebnou částku v tuto chvíli odhadujeme na asi 350 tisíc Kč pro první etapu a na dalších asi 400 tisíc Kč pro etapu druhou. Náklady nese Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Pro tyto potřeby byl zřízen oddělený účet u Fio banky, č.ú. 2501753536/2010. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. Vedle toho byla umístěna kasička v blízkosti Kajprových ostatků v boční kapli chrámu.

O výsledcích sbírky Vás budeme průběžně informovat. Předem děkujeme za Vaši štědrost!

                                             P. Pavel Bačo SJ, rektor kostela, a Vojtěch Novotný, vicepostulátor


Pozvání na besedu k 70. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Dne 8. března 2020 v 10:15 h. se uskuteční beseda věnovaná památce P. Josefa Toufara. Zároveň bude připomenut „číhošťský zázrak“ a události s ním spojené.

Hosté: doc. Jaroslav Šebek – historik a P. Pavel Jäger– v současné době působící v Číhošti
Místo konání: Družinský sál

Všichni jsou srdečně zváni!                                                            Jana Laudátová


Setkání nad Starým zákonem

Naše první setkání bude v úterý 3. března. V měsíci březnu budeme přemýšlet o tématu vykoupení v Hebrejské Bibli neboli ve Starém zákoně. Prvním markantním zjevem vykoupení je celá Tóra, neboli pět knih Mojžíšových, kde se mluví o vysvobození hebrejských otroků z Egypta.

Vykoupení zde znamenalo konkrétní pomoc – pomoc v nesnadné situaci. 

V onen den svému synovi oznámíš: ‚To je proto, co mi prokázal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.‘ A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal Hospodinův zákon, neboť pevnou rukou tě vyvedl Hospodin z Egypta. Budeš dbát na toto nařízení ve stanovený čas rok co rok. Exodus, kapitola 13

V knize Exodu i na jiných místech Tóry se mluví o tom, že Hospodin vysvobodil Izrael z Egypta silnou rukou
a napřaženou paží. To je určitá symbolika toho, že Bůh svojí mocí pomohl vyvolenému národu. Je to zároveň důkaz obrovské Boží lásky vůči Izraeli.

Egypt – hebrejsky מצרים  (mic’rajim) je v hebrejštině duál – znamená to, že Izrael žil v Egyptě v určitém rozdvojení. Na jedné straně měl Egypt vysokou životní úroveň – ale Židé zde byli otroci.  Cesta do svobodné země je těžká – vidíme to na příkladu naší země od roku 1990 do dnešní doby. Významný italský jesuita a kardinál Carlo Maria Martini napsal knihu „Lide můj, vyjdi z Egypta.“ Chceme i my vyjít z Egypta do svobodné země? Biblický Izrael se chtěl často vrátit do luxusu egyptské země. Není to tak i s námi?

Naše druhé setkání bude 10. března. Při tomto setkání budeme rozjímat nad 31. kapitolou proroka Jeremiáše. Prorok Jeremiáš mluví nesmlouvavou řečí vůči modloslužbě Izraele – ale přesto je i v této knize možné najít naději
na vykoupení:

V onen čas, je výrok Hospodinův, budu Bohem všem čeledím Izraele a oni budou mým lidem. Toto praví Hospodin: „Milost na poušti nalezl lid, který vyvázl před mečem. Jdu, abych přinesl mír Izraeli. “Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Znovu tě zbuduji a budeš zbudována, panno izraelská. Znovu se ozdobíš bubínky a vyjdeš k tanci s těmi, kdo se smějí. Znovu budeš vysazovat vinice na samařských horách. Budou vysazovat, a ti, kteří budou sázet, budou i sklízet. Vždyť už tu je den, kdy zavolají hlídači na Efrajimském pohoří: ‚Vzhůru, vydejme se na Sión k Hospodinu, svému Bohu.‘“ Toto praví Hospodin: „Radostně plesejte vstříc Jákobovi, jásejte nad tím, který je hlavou pronárodů, vzdávejte chválu, rozhlašujte: ,Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele.‘ Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený.“ Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznamte toto: „Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo.“ Hospodin zaplatí za Jákoba, vykoupí ho z rukou silnějšího. Přijdou a budou plesat na výšině siónské, budou proudit k Hospodinově dobrotě za obilím, moštem a čerstvým olejem, za mladým bravem
a skotem. Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada. Už nikdy nebudou tesknit. Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši a starci. „Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost. Duši kněží zavlažím tukem a můj lid se bude sytit mými dobrými dary, je výrok Hospodinův.“ Toto praví Hospodin: „V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel oplakává své syny, odmítá útěchu, protože její synové už nejsou.“ Toto praví Hospodin: „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území. Zřetelně jsem slyšel Efrajima, jak si stýská: ‚Potrestal jsi mě a byl jsem ztrestán, býval jsem jak nezkrocený býček. Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh. Po svém návratu chci činit pokání,
po svém poučení budu se bít v prsa, stydět se a hanbit, že nesu potupu svého mládí.‘ – Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro
nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův.“ 

Jeremiáš, kapitola 31,1-20

Naše třetí setkání bude v úterý 17. března. Zde budeme rozjímat nad samotným koncem proroka Izajáše, kde se mluví o konečném vykoupení Jeruzaléma a židovského národa.  

 „Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě bohatství pronárodů. Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midjánu a Éfy; přijdou všichni ze Šeby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu. K tobě se shromáždí všechny ovce z Kédaru, nebajótští berani ti budou k službám; budou přinášeni na můj oltář k mému zalíbení, oslavím dům své slávy. Kdože jsou ti, kteří přilétají jako oblak? Jako holubice ke svým děrám? Ke mně s nadějí vzhlížejí ostrovy a zámořské lodě už zdávna, aby tvé syny přivezly zdaleka a s nimi jejich stříbro a zlato pro jméno Hospodina, tvého Boha, pro Svatého, Boha Izraele, který tě oslavil. Cizinci vystavějí tvé hradby a jejich králové ti budou k službám. Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však
nad tebou slitovávám. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě mohly přijít pronárody se svým bohatstvím a přivést i své krále. 
Izajáš, kapitola 60,1-11

To se týká nejenom Izraele, ale každého z nás. Velikou útěchu Boží zažíváme tehdy, žijeme-li podle Boží vůle. Boží světlo se má rozsvítit nad každým člověkem.

                                                                                                   P. Josef Blaha SJ


Tweety a citáty papeže Františka (únor 2019)

Bůh vždycky odpouští, nikdy na to nezapomeňme. Bůh vždycky odpouští i ty nejhorší hříchy, vždycky. My máme problém, že neradi prosíme o odpuštění, uzavíráme se do sebe a nežádáme odpuštění. Toto je problém, ale On je
pro odpuštění.

Život je posvátný a patří Bohu, a proto je nedotknutelný a nelze jím disponovat. Život je třeba přijímat, chránit, respektovat a sloužit mu od jeho narození až do smrti; to vyžaduje zároveň rozum i víra v Boha, původce života.

Ježíš Kristus nenakládá zákony, ale nabízí milosrdenství, to znamená svou osobní útěchu. Má oči, které vidí, které si všímají, protože hledí do hloubky a nejsou lhostejné, ale zastavují se a pohlížejí na celého člověka, na každého člověka, aniž by někoho vyřazovaly.

Nehybnost nepatří ke křesťanskému svědectví a k poslání církve. Svět potřebuje křesťany, kteří se nechávají pohnout a neúnavně se ubírají cestami života, aby všem přinášeli útěchyplné Ježíšovo slovo.

Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.

Řeholníci a řeholnice, muži a ženy, kteří žijí, aby následovali Ježíše, jsou povoláni uvádět do světa Jeho soucitný pohled, který hledá vzdálené, neodsuzuje, nýbrž povzbuzuje, osvobozuje a potěšuje.

Jaká je duchovní atmosféra mého života? Dávám pozor, potřebuji někoho, kdo mi řekne pravdu, anebo si myslím, že ne? Přijímám nějakou pomocnou výtku od přítele, zpovědníka, manžela, dětí? Ptejme se, v jaké atmosféře žiji. Kéž nám Pán daruje milost posláním nějakého proroka.

Další texty jsou k dispozici https://www.twitter.com/czpontifex

                                                                                                     Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny

TOUFAR, Josef. Vrátíme se do Otcovské náruče:  Tři kázání P. Josefa Toufara. Nezávislý podmelechovský spolek, 2015. 76 str.

 V letošním roce si připomínáme 70 let od smrti P. J. Toufara, je tedy vhodné přiblížit jeho životní příběh, a tak lépe pochopit, kdo P. Toufar byl. Publikace obsahuje tři kázání, která jsou datována do roku 1949 a začátku roku 1950.

Obsah těchto kázání dává tušit, jaké lidské poklady v osobě řady kněží na venkově česká církev a společnost měla. Právě kázání, která pronesl P. Toufar v posledních měsících svého života, dosvědčují obětavý a vpravdě evangelijní životní styl tohoto statečného kněze. Zcela nenápadná knížka nabízí možnost seznámit se s vynikajícím knězem, který vede druhé ke Kristu i po své smrti. A tak může být hodnotným majákem v dnešní době.

                                                                                                   Jana Laudátová


Nejbližší události

1. března (ne)

Hudební doprovod mše sv. v 11:00 h.: Svatoig. sbor

3. března (út)  

Setkání nad SZ

8. března (ne)

Beseda věnovaná památce P. Josefa Toufara
od 10:15 h. v Družinském sále (není setkání „Velké kafe“)

10. března (út)

Setkání nad SZ

15. března (ne)

Hudební doprovod mše sv. v 17:30 h.: Chrámový pěvecký sbor Ignis

17. března (út)

Setkání nad SZ

28. března (so)

Duchovní obnova pro děti i dospělé (9:00 – 12:00 h.) Moravské pašije od 14:00 h.: Divadlo Víti Marčíka


* * *

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce nebo v přilehlých prostorách (Ječná 2, Praha 2).

* * *

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek: 6:15   7:30  17:30  (ve středu 19:00 rytmická)
Sobota: 7:30  17:30
Neděle: 7:00  9:00  11:00  17:30

* * *

Obvyklá možnost přijmout svátost smíření v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek: 7:00 a 16:30
Sobota: 16:30
Neděle: 6:30  8:30  10:30  16:30

Rozšířené časové možnosti budou ve Svatém týdnu.

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 28. 2. 2020

 

 

 

 

Publikováno: 02.03.2020 13:04
Aktualizováno: 02.03.2020 13:47