Zpravodaj - duben 2017

Cesta k velikonočnímu tajemství

Zdá se, že to bylo včera, kdy jsme přijímali znamení pokání, popelec, na svá čela, kdy jsme zahajovali dobu postní, čas naší přípravy na Velikonoce, čas nabízející nám řadu zastavení a podnětů k zamyšlení. 

Mezitím od Popeleční středy čas pokročil, jednu postní neděli střídá další.

Naši katechumeni byli přijati mezi čekatele křtu a absolvují skrutinia a další obřady své bezprostřední přípravy ke křtu.

Nejenom v čase, ale především v Duchu Božím jsme na cestě k velikonočnímu vrcholu celého liturgického roku,
na kterém nám skrze kříž září Boží vítězství.

„Nejkrásnější král je ... Ježíš na kříži.“ Tak nám to krátce před svou smrtí připomněl kardinál Miloslav Vlk.

Na této cestě k velikonočnímu vrcholu se nechme povzbudit i slovy otce Adolfa Kajpra, SJ, jak nám je přináší nedávno vydaná Novéna o otci Adolfu Kajprovi: „Kdysi jsem četl větu: Věřit znamená žít z neviditelné skutečnosti. Nikdy to nebylo pravdivější než dnes, nikdy jsem ale také nezakoušel krásu tohoto světa, jež spočívá v tom, že člověk skrze temný zevnějšek nahlíží pravý, jasuplný svět Ducha, pravý svět Boží, a proto jde pokojně dále, až k Boží hoře, o níž hovoří žalmista. Z lidského pohledu je dnes všechno nejisté, pouze dobrý Pastýř zůstává stále týž; u něho se můžeme vždy znovu setkávat, z jeho rukou nás nemůže nic vytrhnout.
                                                                                                                                           P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

Úterý 4. dubna oslavíme nezávaznou památku sv. Izidora, biskupa a učitele církve, a v pátek 7. dubna si připomeneme sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze.  Květnou (pašijovou) neděli oslavíme 9. dubna. Velikonoční triduum zahájíme Zeleným čtvrtkem 13. dubna. Velký pátek 14. dubna je den přísného postu.  Při vigílii Bílé soboty 15. dubna bude v našem kostele pokřtěno 7 dospělých a v neděli 16. dubna je největší slavnost liturgického roku - slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Druhou nedělí velikonoční neboli nedělí Božího milosrdenství 23. dubna končí velikonoční oktáv. Nezávazné památky sv. Jiřího, mučedníka, a sv. Fidela ze Sigmarigry, kněze a mučedníka, oslavíme v pondělí 24. dubna a následuje svátek sv. Marka, evangelisty, v úterý 25. dubna. Nezávazné památky sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, a sv. Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, kněze, si připomeneme v pátek 28. dubna. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, je v sobotu 29. dubna.


Jezuitský liturgický kalendář

Ve čtvrtek 27. dubna si připomeneme sv. Petra Kanisia, kněze Tovaryšstva Ježíšova a učitele církve, patrona České provincie Tovaryšstva Ježíšova.


Z historie Tovaryšstva Ježíšova

   8. 4. 1541     byl Ignác z Loyoly zvolen prvním generálem řádu Tovaryšstva Ježíšova (přijal 19. 4.)
22. 4. 1541      slavné sliby Ignáce z Loyoly a pěti druhů v bazilice sv. Pavla za hradbami
21. 4. 1556      přišlo prvních 12 členů řádu Tovaryšstva Ježíšova do Čech a usadilo se při kostele sv. Klementa
                        na Starém Městě Pražském
13. 4. 1950      byla komunisty zlikvidována většina mužských klášterů v Československu


Zahalování kříže

Na 5. neděli postní bývalo zvykem (a v někde se tento zvyk dodržuje doposud) v kostele zahalovat kříž. Letos tento zvyk obnovíme i v našem kostele. Zahalen bude kříž na hlavním oltáři nad svatostánkem. Proč se tak děje? Starobylý zvyk zahalovat kříže pochází asi z 9. stol. Liturg Polykarp Radó ve své knize „Enchiridion liturgicum“ uvádí důvod zvyku zahalování kříže. V době od 5. neděle postní až do velkého pátku se totiž soustředí pozornost na utrpení Páně a ne na Jeho smrt. A proto zahalením kříže se vyzdvihne jeho důležitost a tím se přitáhne pozornost na kříž
při velkopátečních obřadech při uctívání kříže.  Kříž se totiž stal vyvrcholením umučení. Tento zvyk nebyl nikdy zrušen. Stal se dobrovolným. Proto po dohodě s rektorem kostela ho v letošním roce v našem kostele obnovíme.                                                                                                                   
                                                                                                                                            Vittek Emanuel


Jarní výlet

V sobotu 13. 5. 2017 se uskuteční jarní farní výlet. Pro tentokrát jsme vybrali Třebíč a Jaroměřice nad Rokytnou. Protože se jede na Moravu, vyrazíme proto už v 7:00. Místo nástupu bude jako obvykle, u kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici. První zastávka bude v Třebíči, kde navštívíme románskou baziliku sv. Prokopa. Po mši svaté, kterou v bazilice bude sloužit „náš“ P. Pavel Bačo si prohlédneme baziliku i s kryptou. Odborného výkladu se chopí PhDr. Jaroslav Sojka PhD. Z Třebíče se vypravíme do Jaroměřic nad Rokytnou, kde nejprve poobědváme a pak navštívíme tamní barokní zámek a kostel sv. Markéty. Po komentované prohlídce zámku a kostela bude možnost navštívit zámecké zahrady a město Jaroměřice nad Rokytnou a spočinout v některé z cukráren či kaváren a občerstvit se něčím lahodným.  
           Cena zájezdu činí 400 Kč. Zapisovat se bude možné od neděle 2. 4. 2017. Platba probíhá předem.
           Těším se na společné chvíle s vámi.                                                                          Vittek Emanuel


Setkání nad Starým zákonem

Při našem prvním setkání dne 4. dubna budeme přemýšlet nad čtyřicátou pátou kapitolou proroka Izajáše:

Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány.

„Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady
v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“

Podruhé se setkáme 11. dubna – budeme rozjímat nad knihou Rút, kde moabská Rút jako druhá cizinka
(po nevěstce Rachab) se připojila k židovskému lidu, a je přítomna i v rodokmenu Mesiáše:

Noemi jí řekla: „Hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou!“ Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt.“

Také my jsme se připojili k Božímu lidu – a budeme uvažovat nad tím, co vlastně zakládá lid Izraele a společenství Kyria – ké – tedy Církve.

Naše třetí a poslední setkání v měsíci dubnu bude dne 18. dubna. Budeme zde rozjímat nad Božím jménem, jak jej Hospodin zjevil Mojžíšovi ve třetí kapitole knihy Exodus:

Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven. Řekl si : „Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří.“ Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostředku keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ Odpověděl: „Tu jsem.“ Řekl: „Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“ A pokračoval: „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Hospodin dále řekl: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré
a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců
a Jebúsejců. Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.“ Ale Mojžíš Bohu namítal: „Kdo jsem já, abych šel
k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?“ Odpověděl: „Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“ Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům
a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“ Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“

Při tomto setkání budeme uvažovat nad tím, že Hospodin viděl bídu Izraele a utlačování ze strany Egypta, a vidí i dnes bídu celého lidstva.                                                                                                P. Josef Blaha SJ


Středoevropský Magis 2017

Magis znamená „více“ a mladým lidem nabízí příležitost naučit se hledat Boha v každodenním životě a ve všech věcech, posunout si své hranice a lépe poznat sami sebe i druhé.

Mezinárodní setkání mladých pořádané v duchu ignaciánské spirituality se uskuteční 14. až 23. července.

První část (14. až 20. července) tvoří tzv. experimenty neboli zkušenosti v malých mezinárodních skupinkách.
Na výběr je z experimentů uměleckých, socio-kulturních, putovních, duchovních a experimentů zaměřených na službu (sociální práce a ekologie). Konat se budou v sedmi různých státech: Česká republika, Kosovo, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko.

Druhou částí je společné setkání v Praze (20. až 23. července), jehož součástí budou přednášky a workshopy
k tématu setkání („Kontemplativní v činnosti“), společné poznávání Prahy i různorodých kultur a vzájemné sdílení zkušeností.

Přihlašovat se můžete do 15. května.
Více informací na webu: www.magis2017.org.
Kontakt a informace: magis.bohemia@gmail.com.


Tip do Vaší knihovny

SMOLEN, Štěpán. Buď, kde jsi. Karmelitánské nakladatelství, 2016. 152 s.

Náš knižní tip vybízí k velké dobrodružné výpravě…
za setrváním. Toužíte po zážitcích? Drtí vás rutina? Pojeďte s námi na místo, kde jste!

Tato kniha čerpá z moudrosti pouštních otců a ti jsou hlavními hrdinovi na cestě za poznáním osobními průvodci. Nemocí této doby je nestálost. Stálost není ustrnutí, ale cesta vpřed, nebo spíše vzhůru – do nebe – ve věrném zůstávání ve zvoleném povolání. Má smysl vytrvat, v knize najdeme mimo jiné léky na nestálost a především myšlenky, které dokáží oslovit.

Domníváme se, že právě postní doba by měla být časem zpomalení, možná ponoření, zastavení, tento druh četby
k tomu může napomoci.                                                                                                           Jana Laudátová


Velikonoce 2017

BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. IGNÁCE Z LOYOLY

KVĚTNÁ NEDĚLE
 9. 4.

7:00

9:00

11:00 lat.

STABAT MATER 16:15

17:30

 

ZELENÝ ČTVRTEK
13. 4.

 

 

 

 

17:30

 

VELKÝ PÁTEK
14. 4.

 

 

 

 

 

 

MODLITBA RANNÍCH CHVAL

7:30

 

 

 

 

 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

 

 

 

 

17:30

 

BÍLÁ SOBOTA
15. 4.

 

 

 

 

 

 

ADORACE U BOŽÍHO HROBU

 

8:30 -9:30

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE

 

 

 

 

 

20:00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
16. 4.

7:00

9:00

11:00 lat.

 

17:30

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
17. 4.

7:00

9:00

11:00 lat.

 

17:30

 

BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. ŠTĚPÁNA

KVĚTNÁ NEDĚLE 9. 4.

11:00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 16. 4.

11:00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 17. 4.

11:00


ZPOVÍDÁNÍ V KOSTELE SV. IGNÁCE Z LOYOLY  BĚHEM SVATÉHO TÝDNE

PONDĚLÍ 10. 4. - STŘEDA 12. 4.

7:00 - 12:00

15:00 - 18:30

ČTVRTEK 13. 4.

7:00 - 12:00

15:00 - 17:20

PÁTEK 14. 4.

7:00 - 12:00

15:00 - 19:00

SOBOTA 15. 4.

8:00 - 11:00

 


Nejbližší události

1. dubna (sobota)

Duchovní obnova pro dospělé

2. dubna (neděle)

Setkání „Velké kafe“ v Družinském sále po mši sv. v 9:00 hod. Během setkání se s námi P. Jan Regner rozdělí o zkušenosti ze Srí Lanky

4. dubna (úterý)

Společenství dospělých

4. dubna (úterý)

Setkání nad SZ

8. dubna (sobota)

Velikonoční setkání pro děti

9. dubna (neděle)

16:15 hod. křížová cesta – Stabat Mater

11. dubna (úterý)

Setkání nad SZ

13. dubna (čtvrtek)

17:30 hod. obřady Zeleného čtvrtka doprovází Svatoignácký sbor: Postní moteta

14. dubna (pátek)

17:30 hod. obřady Velkého pátku doprovází Svatoignácký sbor: Postní moteta

16. dubna (neděle)

Setkání „Velké kafe“ v Družinském sále po mši sv.  v 9:00 hod.

 

Missa Brevis in B od W. A. Mozarta zazní v podání Svatoignáckého sboru při bohoslužbě v 11:00 hod.

18. dubna (úterý)

Setkání nad SZ

18. dubna (úterý)

Společenství dospělých

20. dubna (čtvrtek)

Setkání bývalých studentů Bohosudovského gymnázia (10:00 hod. mši sv. celebruje pan biskup Pavel Posád, poté setkání s pohoštěním)

27. dubna (čtvrtek)

Setkání bývalých příslušníků PTP. Bohoslužbu v 10:00 hod. celebruje P. Jaroslav Knichal

 

 

* * *
Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.
* * *
Pro liturgii Zeleného čtvrtka hledáme několik mužů, kteří by byli ochotni účastnit se obřadu mytí nohou. Zájemci, nechť se přihlásí co nejdříve v sakristii.
* * *
Právní poradna - bezplatná právní pomoc potřebným lidem. Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (popř. déle) ve farních prostorách (Ječná 2, Praha 2). Kontakt: tel. 221 990 200 (vrátnice jezuitské rezidence).
* * *
Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.
* * *
Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.
* * *
Pravidelné večerní adorace v našem kostele jsou každý čtvrtek a začínají hned po večerní mši svaté, tj. cca od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet do kostela i odcházet je možné z Ječné ulice přes sakristii.
* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek

6:15

 

7:30

 

 

17:30

(ve středu navíc v 19:00 rytmická mše sv.)

Sobota

 

 

7:30

 

 

17:30

Neděle

 

7:00

 

9:00

11:00

17:30

 

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle

 

 

 

 

11:00

 

 


 

ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 31.3.2017

   
 

 

 

 

 

Publikováno: 18.04.2017 08:17
Aktualizováno: 18.04.2017 09:18