Zpravodaj - listopad 2018

Směřování k domovu

V sobotu 29. září, na svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, byl ve Všeobecné fakultní nemocnici ve svých 88 letech ve vážném stavu hospitalizován člen naší jezuitské komunity, P. Josef Tichý SJ.

Ve čtvrtek 11. října, o památce svatého Jana XXIII., papeže, ve večerních hodinách byl Pánem života povolán na věčnost.

Vzpomínám si na jeho velkou vděčnost ve dnech předtím, než ho odvezla sanitka. Děkoval nám, že mu věnujeme tolik času...

Vnímal jsem velký pokoj v jeho odcházení v těchto několika posledních týdnech. Rozloučili jsme se s ním při pohřbu v pátek 19. října mší svatou v kostele svatého Ignáce a pak při uložení do jezuitského hrobu na Vyšehradě.

Pokojné odcházení otce Josefa je pro mě připomínkou toho, že všichni jsme na cestě k našemu pravému domovu v Bohu, že jsme povoláni spočinout v jeho pokoji.

Svátky a památky svatých v našem liturgickém kalendáři nám každý den staví před oči cíl našeho života. Dušičkové období, do kterého vstupujeme, je pro nás příležitostí modlit se za naše zesnulé, prokazovat jim službu lásky, upevňovat pouto lásky, které nás s nimi pojí. Také přitom můžeme počítat s jejich pomocí a modlitbami, s jejich blízkostí, a to ve víře, naději a lásce, které sdílíme.

P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

1. listopadu, který letos připadá na čtvrtek, slaví církev slavnost Všech svatých. V pátek 2. listopadu si pak připomeneme všechny věrné zemřelé. V pátek 9. listopadu nás čeká svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě a v sobotu 10. listopadu památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. V pondělí 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Den nato, v úterý 13. listopadu, si připomeneme českou světici Anežku Přemyslovnu. V sobotu 17. listopadu oslavíme památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice a ve středu 21. listopadu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Ve čtvrtek 22. listopadu si připomeneme sv. Cecilii, pannu a mučednici, a v sobotu 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků. 25. listopad bude poslední nedělí liturgického roku a tudíž i slavností Ježíše Krista Krále. Na poslední den měsíce listopadu (pátek 30.) pak připadne svátek sv. Ondřeje, apoštola.


Jezuitský liturgický kalendář

V pondělí 5. listopadu vzpomeneme Všech svatých a blahoslavených Tovaryšstva Ježíšova. Ve středu 14. listopadu si připomeneme významnou postavu sv. Josefa Pignatelliho, jezuity spojujícího „staré“ Tovaryšstvo, rozpuštěné na nátlak evropských mocností v roce 1773, a „nové“ Tovaryšstvo, obnovené v roce 1814. V pátek 16. listopadu si připomeneme jezuitské mučedníky sv. Rocha Gonzálese, Jana del Castillo a Alfonse Rodrígueze. V pátek 23. listopadu bude nezávazná památka bl. Michaela Augustina Pro, kněze a mučedníka, a v pondělí 26. listopadu sv. Jana Berchmanse, řeholníka.


Plnomocné odpustky

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 12. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2.- 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.

„Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v ČR pro duše v očistci nově získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých, vždy už od 25. října. K obvyklým podmínkám - svatá zpověď, přijetí Eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova - však pro toto období přibyla podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše.

V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky – tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.“

Tiskové středisko ČBK


Podzimní výlet

Půl roku uplynulo jako voda, máme tu podzim a s ním spojený výlet našeho společenství za poznáváním nejen vlasti české...

Odjíždíme v tradiční sedmou hodinu ranní, avšak tentokrát přímo od našeho kostela. Kupodivu v autobuse nezbylo ani jedno volné místečko. Máme nového průvodce Jakuba Jana Dismana.

Vydáváme se opačným směrem než obvykle, a to na severovýchod, do kraje, kam umístila Božena Němcová děj svého románu Babička. V těchto končinách žily, byly skutečné postavy babičky, vévodkyně, Barunky a jejich sourozenců, psů Sultána a Tyrla i nešťastné Viktorky.

Cestou nás vítal nádherný východ slunce! Jemný opar se povaloval nad strništi i loukami, na kterých se nerušeně pásly srnky a panáčkovali zajíci.

Do Ratibořic jsme přijeli v malém předstihu, proto jsme měli dostatek času si prohlédnout okolí zdejšího zámku, resp. „kousek“ anglického parku. Rozkládá se totiž na ploše 5,58 hektaru, v roce 1975 byl celý rekonstruován a patří k vzácným historickým zahradám východočeského regionu.

Nezvyklé druhy a tvary stromů zalité ranním sluncem lákaly „lovce“ snímků k pobíhání od jednoho k druhému, naopak romantiky k tichému usednutí na lavičku. Ale zpět do reality! Vedoucí zájezdu nás rozděluje do dvou skupin a první z nich mizí v prostorách původně barokního zámku s kaplí ve stylu malých italských letohrádků.

A že to na zámku žije, jsme se mohli přesvědčit hned při vstupu, neboť podzimní aranžmá ve vestibulu bylo nepřehlédnutelné! Proutěné koše plné úrody – dýně, jablka, kukuřice – a spousta živých květin. A to jsme netušili, kolik krásy nás ještě čeká…

Teď maličko z historie zámku: Ve 2. polovině 18. století byl rozšířen o dlouhé severní křídlo a v letech 1825 –1826 získal empírovou podobu jako letní sídlo Kateřiny Vilemíny, vévodkyně Zaháňské a princezny Kuronské, proslulé hostitelky ruského cara Alexandra I. a knížete Metternicha, důvěrného přítele.

Opět se potvrzuje rčení, že láska prochází žaludkem. Stačí jen zasednout a… „John, můžete nosit na stůl!“

Při úpravách zámku byla zrušena kaple. Interiérová instalace v prvním patře se váže k době „kateřinské“ a soustřeďuje cenné kolekce nábytku, obrazů, grafik, skla, porcelánu a dalších předmětů z poslední třetiny 18. a z 1. poloviny 19. století.

Salonky v přízemí dokládají dobu pobytu knížecího rodu Schaumburg-Lippe, který zámek vlastnil od roku 1842. Byly zde vystaveny jejich rodové podobizny, portréty dánské princezny Louisy, která se do Ratibořic provdala, a jejich královských rodičů a spousta dalších artefaktů přivezených z Dánska.

Opouštíme zámeckou idylku a přemisťujeme se do restaurace na oběd.

Po něm se vracíme zpět do malebného Babiččina údolí, kde míjíme sousoší Babička s dětmi akad. sochaře Otto Gutfreunda a míříme
do Rudrova (Ludrova) mlýna, jehož největší část tvořila mlýnice, která zabírala přízemí a horní patro. V patře byl byt mlynáře a šalanda, kde sedávali mleči. Časem byla ke mlýnu postavena empírová budova, která později sloužila jako mandl. Zde se nám také dostalo odborného výkladu, a že jsme byli vzorní posluchači, místní pan průvodce nám prakticky předvedl, jak mandlování probíhalo. V roce 1950 byl mlýn rekonstruován tak, aby odpovídal původnímu stavu.

A už kráčíme ke Starému bělidlu, dřevěné chaloupce s tradiční šindelovou střechou. Patří k ní ještě další stavení o dvou místnostech a panská prádelna.

Po roce 1945 sem byl doplněn lidový nábytek a  zařízení dle vyprávění románu Babička. Rodina Panklova zde ve skutečnosti nikdy nebydlela.

Ještě Viktorčin splav a můžeme autobusem vyrazit na pomyslnou pouť do Polska.

Kvapně zdoláváme 52 schodů k bazilice ve Vambeřicích, kde zakončíme naše putování mší svatou. Průčelí svatyně je vysoké 52,5 metrů a je rozděleno do tří částí. Zdobí jej symetricky uspořádané dvojité pilastry a uprostřed se nachází malá dvoupatrová galerie, která určuje palácovou podobu chrámu. Tento dojem umocňuje horní zábradlí i sochy apoštolů. Ve středové nice se nachází dřevěná socha Panny Marie Vambeřické z poloviny 18. století s erbem papeže Pia XI.

Ještě nakoupit dárky pro rodinu a přátele a můžeme vyrazit k domovu.

Děkuji duchovní správě při kostele svatého Ignáce a Emanovi, že nám zorganizovali tak krásný podzimní výlet!

Foto: Pavla Cachová, Emanuel
Text: Zdeňka Patyříková


VKH Praha

Vysokoškolské katolické hnutí Praha, z. s., neboli VKH Praha je společenství především studentů vysokých škol, ale též jejich absolventů a lidí s akademickým prostředím jakkoli spojených. Cílem společenství je poskytnout zázemí studentům během jejich studia a nabídnout jim prostor pro duchovní růst, navazování přátelství, vzdělávání a smysluplné využití volného času.

Středy od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce

Studentské mše se konají každou středu a hudebně je doprovází schola Rytmig. Letos jsou mše slouženy za studenty jednotlivých oborů. Nebojte se zapojit například čtením, pokud je mše sloužena právě za vás. Po každé mši je možnost posezení s přáteli v Družinském sále s dobrým jídlem a pitím.

Pondělky 5. 11, 19. 11. od 19 hod., Pondělní vysokoškolský klub (PoVyk)

Každé dva týdny zveme hosty, aby nám pověděli o zajímavých aktuálních tématech. Vždy od 19 hodin v Družinském sále na Ječné 2.

5.11. chystáme panelovou diskuzi k výročí okupace 1968. Pozvání přijal profesor Jan Sokol a historik Petr Koura. A možná přijde i pamětník.

19.11. nám Veronika Olšovcová přiblíží své zkušenosti, jaké je to být ženou na vedoucí vědecké pozici a jak to všechno skloubit s partnerstvím, rodičovstvím a vírou.

Schola Rytmig se začátkem akademického roku opět zahájila svoji činnost. Rádi mezi sebou uvítáme všechny, kteří rádi zpívají nebo hrají na jakýkoli nástroj. Doprovázíme studentské mše každou středu od 19 hodin v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí. Chcete se hudebně realizovat? Neváhejte se ozvat na email schola@rytmig.cz.

Další informace o VKH a jeho akcích najdete na našem webu www.vkhpraha.cz a na Facebooku. Můžete je také dostávat každý týden na email, stačí se o ně přihlásit na propagace@vkhpraha.cz.


Setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 6. listopadu. Snad všichni lidé v naší zemi si na počátku měsíce listopadu připomínají naše zemřelé. Německý filosof Martin Heidegger mluví ve své knize Bytí a čas o tom, že náš život je Bytí k smrti.

Naproti tomu biblická teologie Starého zákona mluví na mnoha místech o tom, že člověk má volit život a dobro, a ne smrt a zlo.

Starý zákon nemluví o tom, co bude s člověkem po smrti – situace člověka po smrti se nazývá שאול  (še’ol ) a možná se dá přeložit jako podsvětí. Člověk v Bibli Starého zákona má jistotu, že Bůh s ním bude i v tíživých  situacích:

I když půjdu údolím stínu smrti, nebudu se bát zla, vždyť Ty, Hospodine, jsi se mnou, Tvůj kyj a Tvá hůl, ty mne utěšují. Žalm 23, 4

Naše druhé setkání bude v úterý 13. listopadu. Budeme znovu uvažovat nad nadějí na život ve Starém zákoně. Tentokráte budeme uvažovat o dvacáté šesté kapitole proroka Izajáše.  

Tvoji mrtví oživnou, mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světla, porazíš i zemi podsvětí. Izajáš 26, 19

Samozřejmě si vzkříšení z mrtvých nemůžeme představovat „materialisticky.“ Ale jak židovští, tak i křesťanští teologové mluví o naději plynoucí z Písma, které Církev a synagoga sdílí společně.

Naše poslední setkání bude v úterý 20. listopadu. Budeme uvažovat o Žalmu 103, žalmu Božího milosrdenství.   

Kdo z nás si může být jistý tím, že v den soudu obstojí? Spoléháme na Jeho nezměrné milosrdenství, abychom před Hospodinovou tváří obstáli.

P. Josef Blaha SJ


Osobnost a odkaz kardinála Berana v historických v souvislostech – inspirace pro dnešek?

Beseda k 130. výročí narození kardinála Josefa Berana.

Zamyšlení nad životem kardinála Josefa Berana s historikem doc. Jaroslavem Šebkem. Pozornost bude také věnována převezení ostatků pražského arcibiskupa. Srdečně zveme na toto setkání dne

9. prosince 2018 v Družinském sále kostela sv. Ignáce v 10:15 hod.


Adventní Dny víry (2. – 23. prosince 2018)

Jde o program, jimž chceme těm, kdo sice nejsou praktikujícími křesťany, ale zavítají k našemu kostelu, nabídnout seznámení s křesťanskou vírou a zprostředkovat jim pozitivní zkušenost s církví.

Přiblížit Toho, v kterého věříme – to je hlavní důvod, kvůli němuž Dny víry pořádáme.

 Z připravovaného programu:

15. prosince (sobota) přivítáme teátr Víti Marčíka s představením Setkání před Betlémem (www.vitamarcik.cz). Následovat bude setkání s tímto hercem – bude vyprávět o Bohu, životě, divadle a můžete klást své otázky. 

Od 19:00 hod. se můžete těšit na koncert smíšeného komorního sboru Vocalica.

16. prosince (neděle) Adventní koncert od 19:00 hod. Jan Verner - trubka, Martin Maxmilian Kaiser - varhany.

Další informace naleznete v brzké době na nástěnce, webu i letácích.

Jste ochotni tyto akce podpořit modlitbou, pomocí, penězi? Pište na info@kostelignac.cz!


Tweety papeže Františka (říjen 2018):

Svět potřebuje svaté a každý z nás bez výjimky jsme povoláni ke svatosti. Nebojme se!

Co je horší: zjevný démon, který Tě uvrhne do hříchu, za který se stydíš, anebo zdvořilý démon, který v Tobě bydlí a ovládá Tě duchem zesvětštění?

Každý z nás je zraněným člověkem a dobrým Samaritánem je Ježíš, který přichází a stará se o nás.

Prosme Pána za dary dialogu a trpělivosti, blízkosti a přijetí, které miluje, odpouští a nezavrhuje.

Mladé lidi pohoršuje pokrytectví dospělých. Pohoršují je války, pohoršuje je nedůslednost, pohoršuje je zkaženost - jejíž součástí je také pohlavní zneužívání. 

Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny

VODIČKOVÁ, Stanislava. Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. Centrum pro studium demokracie a kultury, Ústav
pro studium totalitních režimů, 2009. 381 str.

Kniha přibližuje širokému spektru čtenářů osobnost kardinála Berana a komplexně zachycuje jeho osud v kontextu moderních dějin 20. století.

Obšírně se věnuje osudu kardinála Berana po jeho odchodu do Říma. Tato monografie zaujme také množstvím doposud nepublikovaných fotografií a archiválií.

Rozšířené vydání vyšlo v rámci oslav převezení ostatků J. Berana zpět do vlasti v dubnu letošního roku.

Čtenáře jistě zaujme autorčina snaha zrekapitulovat období čtrnáctileté internace, které dosud zůstávalo badateli opomíjeno.

Jana Laudátová


Nabídka stát se dobrovolníkem v Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Nemocnice nabízí každému, kdo má navíc volný čas a rád by ho využil k nezištné pomoci druhým, uplatnění v roli dobrovolníka. Pomoc druhému vnímáme nejen jako dávání, ale zároveň také jako radostné naplnění toho, kdo nezištnou pomoc poskytuje. Sdílet utrpení druhého svojí vnitřní osobní účastí je projevem lásky, která nás zpětně bohatě obdarovává.

Možnosti jsou velmi široké. Nejčastěji jde o doprovázení pacientů na jednotlivých odděleních. Přichází v úvahu psychická podpora v podobě vyprávění, předčítání, doprovodu do zahrady nebo třeba hraní společenských her. Velmi záleží na vlastní kreativitě dobrovolníka a jeho schopnostech. Obecně řečeno by každý dobrovolník měl na oddělení přinést dobrou náladu a spoluvytvářet prostředí pro zdárnou a láskyplnou péči o naše pacienty.

Pokud by se někdo necítil na to, aby se setkával přímo s pacienty, a přesto by rád pomohl, nabízí se další možnosti. Například péče o zahradu, o květiny v nemocnici, organizační pomoc při různých akcích nemocnice nebo pomoc v kostele sv. Karla Boromejského, který je součástí nemocnice.

Naším cílem je vytvořit tým lidí, kteří budou do naší nemocnice přinášet novou energii a společně budou pomáhat spoluvytvářet příjemné prostředí jak pro pacienty, tak pro personál nemocnice. Nabízíme zhruba jednou za 6 týdnů společná setkání všech dobrovolníků, na kterých se můžeme lépe poznat, vzájemně se povzbudit a třeba vyřešit i problémy, které vás v souvislosti s dobrovolnickou činností budou trápit.

Zájemce o dobrovolnictví prosíme o stručný životopis a představu spolupráce formou e-mailu koordinátorovi dobrovolníků. Ten vás bude kontaktovat, pozve k individuálnímu rozhovoru, upřesní konkrétní nabídky spolupráce, na základě potřeb nemocnice s vámi spolupráci dohodne a vyřídí potřebné formality.

Těšíme se na vás!

Eduard Kastner
koordinátor dobrovolníků
e.kastner@seznam.cz

Více informací na webové stránce:
http://www.nmskb.cz/podporte-nas/dobrovolnici


Nejbližší události

2. listopadu (pátek) Mozartovo requiem – zazní při mši sv. v 19:00 hod.
3. listopadu (sobota) Duchovní obnova
4. listopadu (neděle) Setkání „Velké kafe“
6. listopadu (úterý) Setkání nad SZ
  Společenství dospělých
13. listopadu (úterý) Setkání nad SZ
20. listopadu (úterý) Setkání nad SZ
  Společenství dospělých


* * *

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.

Rodinná poradna u Sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci nechť kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na e-mailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo e-mailem na adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14 do 17 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence. Nezůstávejte osamělí doma, přijďte mezi nás!

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek           6:15     7:30     17:30   (středa 19:00 rytmická)         

Sobota                        6:30     7:30                                        17:30

Neděle                                    7:00     9:00     11:00 (lat.)       17:30

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                            11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 31. 10. 2018

 

Publikováno: 01.11.2018 11:54
Aktualizováno: 01.11.2018 11:59