Zpravodaj - prázdniny 2021

     Milí přátelé,
poslední červnovou neděli nás čeká nevšední, krásná a hluboká příležitost slavit první mši svatou jezuitského novokněze Samuela Prívary, který přijal kněžské svěcení spolu s Petrem Hruškou předcházející sobotu 26. června
na Velehradě. Děkujeme Bohu za dar kněžské služby i za dar pokory a důvěry k jejímu přijetí a Samuela mezi sebou srdečně vítáme

Jak opakuje papež František, kněžství není privilegium, ale služba s vědomím lidské slabosti a Boží milosti. Kněžská služba dostává smysl ve společenství věřících. Kněží i ostatní věřící si navzájem v různých věcech a ohledech slouží
a pomáhají. Máme příležitost znovu v duchu víry promýšlet tajemství toho, že Boží Syn vtěluje jako člověk a lidem předává i úkol pokračovat se svém díle spásy a různými způsoby se na něm podílet. Každý z nás jsme k tomu nějakým způsobem povoláni.

31. července oslavíme slavnost patrona našeho kostela sv. Ignáce z Loyoly a při té příležitosti bude během večerní mši svaté skládat do rukou otce provinciála své závěrečné řeholní sliby v Tovaryšstvu Ježíšově otec Jan Regner, který u sv. Ignáce několik let působil.

Příspěvkem k oslavě Ignaciánského roku bude koncert 1. srpna v 19 hodin „Pocta svatému Ignáci“, na který vás srdečně zveme, a poslední srpnovou neděli 29.8. se těšíme na další první svaté přijímání dětí.

Letní týdny jsou obvykle příležitostí ke zpomalení a odpočinku. Zkusme si ověřit, že když jsme odpočatí, pak lépe
a hlouběji prožíváme i modlitbu a mši svatou a naopak, že si i při modlitbě a při bohoslužbě vlastně můžeme v tom nejlepším a nejhlubším slova smyslu duchem i tělem odpočinout u našeho Pána.

Pamatujme stále modlitbou na potřeby církve i světa. Některé z těchto potřeb vystihují úmysly Světové sítě modlitby s papežem a letáčky se zamyšleními k těmto úmyslům máme k dispozici v kostele. V kostele se také při primici objeví kartičky s návodem k modlitbě examen a další. Neváhejte si je vzít a zkusit je použít.

S přáním pěkných letních dní a s + požehnáním

                                                                           P. František Hylmar SJ, rektor kostela


Obecný liturgický kalendář

     V sobotu 3. července si připomeneme svátek sv. Tomáše, apoštola. Slovanské věrozvěsty sv. Cyrila
a Metoděje
oslavíme v pondělí 5. července. Pátek 16. července „patří“ Panně Marii Karmelské. V úterý 20. července uctíme památku sv. Apolináře, patrona naší sousední farnosti. Ve čtvrtek 22. července je svátek sv. Marie Magdalény, v pátek 23. července svátek sv. Brigity, patronky Evropy. V pondělí 26. července je památka
sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a ve čtvrtek 29. července oslavíme památku sv. Marty.

4. srpna si připomeneme sv. Jana Marie Vianneye a následující den Posvěcení římské baziliky Panny Marie.
6. srpna je svátek Proměnění Páně, 8. srpna sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy, a následovat jej bude 10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Sobota 14. srpna „patří“ mučedníku sv. Maxmiliánu Marie Kolbemu. V neděli 15. srpna oslavíme Nanebevzetí Panny Marie. Úterý 24. srpna bude svátek sv. Bartoloměje, apoštola, v pátek 27. srpna uctíme památku sv. Moniky a v sobotu památku sv. Augustina, biskupa a učitele církve.


Jezuitský liturgický kalendář

     Druhý červencový den si připomínáme několik jezuitských světců, kněží a lidových misionářů – sv. Bernardina Realino, sv. Františka Regis, sv. Františka de Geronimo, bl. Juliána Maunoir, bl. Antonína Baldinucci a Tiburcia Arnaize. V dalším týdnu v pátek 9. července si připomeneme sv. Lva Mangina a druhy, umučené
při pronásledování křesťanů v Číně za tzv. „povstání boxerů“ v r. 1900. Poslední den v měsíci červenci patří jako obvykle slavnosti sv. Ignáce z Loyoly, kněze, zakladatele jezuitského řádu a patrona našeho kostela.

V pondělí 2. srpna je nezávazná památka sv. Petra Fabera, kněze SJ a ve středu 18. srpna památka sv. Alberta Hurtado, kněze SJ.


Nový člen pražské komunity

     Samuel Prívara se narodil roku 1984 v Trenčíně. Po gymnáziu vystudoval kybernetiku a řídící techniku na ČVUT v Praze a finanční inženýrství na VŠE v Praze. Následně absolvoval doktorské studium v oboru řídicí technika
a robotika v Praze a Curychu.

Do Tovaryšstva vstoupil 4. října 2013. Dvouletý noviciát strávil v Ružomberku. První sliby složil 13. října 2015
v Mnichově. Poté studoval filozofii v Mnichově a teologii v Madridu. Dne 6. února 2021 přijal v Madridu  z rukou kardinála Carlose Osora Sierry jáhenské svěcení a dne 26. června 2021 spolu s Petrem Hruškou SJ kněžské svěcení z rukou plzeňského biskupa Tomáše Holuba ve velehradské bazilice.

Podle dispozice otce provinciála bude Samuel promotorem povolání, kaplanem Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora a u kostela  sv. Ignáce bude podporovat činnost VKH. Srdečně vítáme!


Bohoslužby, zpovídání a adorace o prázdninách

     
Od 4. července přejdeme u sv. Ignáce na obvyklý letní pořad bohoslužeb.

Mše svaté v pondělí až sobotu budou v 7:30 a 17:30 h.
Kostel bude otevřen v 7:15 h. Zpovídat se bude od 16:30 - 17:30 h.

Nedělní bohoslužby jsou beze změny, tj. 7:00, 9:00, 11:00 (lat.),
17:30 h. Kostel bude otevřen v 6:45 h. Zpovídat se bude 16:30 - 17:30 h.

Všechny bohoslužby v 17:30 a nedělní v 9:30 jsou přenášené online.

O prázdninách od 1. července nebudou čtvrteční adorace.

U sv. Štěpána je i v létě mše svatá v neděli v 11 hodin.


Varhanní doprovod bohoslužeb po dobu prázdnin 2021

     Po dobu letních prázdnin, tedy v měsíci červenci a srpnu, budou ranní mše svaté v 7:30 převážně bez varhanního doprovodu. Výjimkou budou svátky a slavnosti, kdy se bude hrát i na ranních mších. Přinášíme tedy stručný přehled, kdy ranních bohoslužeb s varhanním doprovodem:

3. 7. – svátek sv. Tomáše
5. 7.slavnost sv. Cyrila a Metoděje
22. 7. – svátek sv. Marie Magdalény
23. 7. – svátek sv. Brigity
31. 7. – slavnost sv. Ignáce z Loyoly

6. 8. – svátek Proměnění Páně
9. 8. – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
10. 8. – svátek sv. Vavřince
24. 8. – svátek sv. Bartoloměje

Nedělní mše svaté jsou všechny s varhanním doprovodem. Věříme, že tuto prázdninovou změnu přijmete s pochopením.
                                                                            Emanuel Vittek, varhaník


Využití prostor v areálu kostela sv. Ignáce o prázdninách a ve školním roce 2021/2022

     Všem skupinám, které se scházely v areálu kostela sv. Ignáce, skončí k 30. červnu 2021 výpůjčka prostoru
k jejich aktivitám.

Vedoucí skupin prosím, aby tyto prostory během prázdnin nevyužívali, či mne kontaktovali.

Prosím vedoucí skupin, které už v areálu kostela nebudou pokračovat v činnosti, o vrácení čipů a klíčů k 11. červenci.

Prosím ty, kteří jsou zodpovědní za skupiny (společenství, sbory atp.) a vědí, že si opět přejí prostory ve školním roce 2021/2022 využívat, aby se mnou koordinovali čas a místo, v nichž budou aktivity probíhat (příchod i odchod), a poskytli kontaktní telefonní číslo a mail.

Informace, prosím, poskytněte co nejdříve, nejpozději však do 5. září.

                                 Děkuji, Tereza Novotná, pastorační asistentka (kontakt: tereza@kostelignac.cz)


Příměstský tábor se svatým Pavlem

     Vážení a milí rodiče,
během prázdnin (pondělí 23. 8. - pátek 27. 8. 2021) budeme pořádat příměstský tábor. Program je připravován
pro děti na prvním stupni ZŠ, přijít budou moci i předškoláci. Starší děti se mohou účastnit jako pomocníci. Skupina bude omezena na 15 dětí. Cena 600,- Kč na dítě (sourozenci mohou mít slevu): obědy a materiál. Přesné hygienické podmínky zašlu během měsíce srpna. Předpokládám, že bude nařízeno potvrzení všech zúčastněných
o negativním testu na covid či o očkování...    

Budete-li mít o příměstský tábor zájem, prosím, napište mi a zašlu Vám bližší informace a přihlášku.      

Přeji Vám i dětem pokojné dny a těším se na všechny, Tereza Novotná


Kalendář aktivit

     K 1. říjnu 2021 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosíme všechny, kdo mají zájem upozornit
na připravované akce, pošlete informace o nich do 26. září 2020 na mail info@kostelignac.cz.


Katecheze/výuka náboženství pro děti ve šk. roce 2021/22

     Setkávání dětí, které budou v následujícím školním roce chodit na katechezi / výuku náboženství, začíná v pondělí 6. září v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). Předběžně se budeme setkávat v pondělí či středu odpoledne – podle školního rozvrhu dětí.

Rozpis jednotlivých skupin bude k dispozici na kostelignac.cz nejpozději první týden v září. V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou (kontakt: tereza@kostelignac.cz).


Setkání s nejmenšími

     Program je určen rodičům s dětmi. Je složen z krátkého vyprávění o Bohu, výtvarné činnosti, říkadel, divadla, zpívání… Začínáme 24. září. Bližší informace naleznete nejpozději v prvním zářijovém týdnu na www.kostelignac.cz.


Přípravy dospělých ke svátostem křtu, eucharistie a biřmování

     Setkání dospělých, kteří mají zájem o přípravu ke svátosti křtu, eucharistie a biřmování začnou v říjnu.
Zájemci ať kontaktují rektora kostela (kontakt: rektor@kostelignac.cz). Je možné začít setkávání kvůli prvnímu seznámení se s vírou a teprve později se rozhodnout, co dále.


Koncerty v našem kostele

     V rámci 530 let výročí narození sv. Ignáce, 500 let od jeho konverze a 465 let od jeho úmrtí jsme ve spolupráci s jezuity připravili cyklus osmi koncertů věnovaných památce svatého Ignáce nesoucích název SVATOIGNÁCKÉ HUDEBNÍ PODVEČERY.

Prvním koncertem tohoto cyklu bude Pocta svatému Ignáci, který se uskuteční v neděli 1. srpna 2021 v 19:00. Na varhany nám zahraje známý varhaník Martin Maxmilian Kaiser.

Dalším koncert bude následovat v neděli 29. srpna 2021 také od 19:00. Na varhany zahraje nadějný varhaník, student Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, Alfred Habermann. Mladý umělec se představí koncertem nesoucím název Svatoignácká meditace.

Collegium strahoviense pod vedením Vladimíra Roubala, ředitele kůru a regenschoriho Královské kanonie premonstrátů na Strahově, vystoupí v sobotu 12. září 2021 od 19:30 s oratoriem pro sóla, sbor a orchestr Antonína DvořákaSTABAT MATER. Tento koncert se uskuteční jak ke 180. výročí skladatelova narození (8. září 1841), tak k příležitosti svátku Panny Marie Bolestné (15. září).

Jezuité v proměnách staletí, to je název dalšího varhanního koncertu, který se uskuteční v neděli 17. října 2021 od 19:00. Na varhany zahraje studentka Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze Tetiana Tishchenko.

Sobota 13. listopadu 2021 od 19:00 bude patřit Vladimíru Roubalovi, řediteli kůru a regenschorimu Královské kanonie premonstrátů
na Strahově, který na varhany předvede své mistrovské improvizační umění v rámci koncertu s názvem Improvizace na jezuitská témata.

V neděli 12. prosince 202119:00 se uskuteční Adventní koncert. Na varhany zahraje Martin Maxmilian Kaiser
a na trubku Jan Verner.

Velikonoční varhanní koncert se uskuteční v neděli 24. dubna 202219:00. Na varhany zahraje Martin Maxmilian Kaiser, na trubku Jan Verner a František Svejkovský.

Závěrečný koncert celého cyklu nese název Konverze svatého Ignáce. Ten se uskuteční na závěr jubilejního roku sv. Ignáce, v pátek
20. května 202219:00. Během tohoto koncertu se nám představí sopranistka Ludmila Vernerová, trumpetista Jan Verner a varhaník Martin Maxmilian Kaiser.

Věříme, že epidemiologická situace nám dovolí všechny koncerty uskutečnit. Přibližně měsíc před každým konaným koncertem bude přichystán plakátek s programem a cenou vstupného. Těšíme se s vámi na viděnou
při Svatoignáckých hudebních podvečerech.

                                                                            Martin Maxmilian Kaiser a Emanuel Vittek


Tip do Vaší knihovny

Pacciniová Cristiana a Troisi Simone. Smrt nemá poslední slovo. Karmelitánské nakladatelství, 2021. 125 s.

     Příběh Chiary, Enrica, jejich syna Francesca zasáhl tisíce lidí v Itálii i jindy. Autoři vypráví o utrpení, a přitom je to silné svědectví o lásce. Chiara zemřela v 28 letech na rakovinu. Nemoc objevili lékaři v době jejího těhotenství. V tomto příběhu nedojde k zázraku uzdravení – Chiara odmítne drastickou léčbu, aby ochránila své nenarozené dítě. Ale oba manželé zažijí víc než zázrak, pokoj shůry, radost a Boží blízkost, která dodává naději.

Kniha není jen svědectvím autorů, je to svědectví církve, jež vypovídá o věčném životě. Příběh ukazuje na hodnotu manželství, přirovnává je k cestě, která posvěcuje.

V knize není převaha smutku, ale naopak závěr vyznívá s velkou nadějí. „Narodili jsme se a už nikdy neumřeme.“

                                                                                             Jana Laudátová


Milosrdenství nebo šidítko?

     Někdy jsme slyšeli v závěru mše svaté, že bychom neměli žebrajícím v okolí kostela sv. Ignáce dávat peníze.
Pro katolíka, který zná milosrdenství, je to trochu složitá instrukce. Bezdomovci vypadají bědně a člověk by chtěl pomoci. A možná by si rád pár korunami i ulevil svému svědomí.

Ve své blízkosti jsem měla jeden případ kamaráda „z mokré čtvrti.“ Většinu života propil – rodinu, práci, přátele. Vloni zemřel. Před tím však jako hlášený na Praze 2 dostal sociální byt, Městská část Praha 2 mu pomohla se zařízením. Ještě před tím prošel velmi náročnou (i finančně) operací mozku. A to většinu života neplatil ani zdravotní, ani sociální pojištění. Takový máme sociální systém. Podmínka toho všeho, co získal, byla jediná – absolvoval úspěšně protialkoholické léčení a dále spolupracoval.

Je lehké se ocitnout na ulici. Může se to stát každému z nás. Ovšem  na ulici zůstat je ve většině případů svobodné, osobní rozhodnutí. A alkohol, drogy, automaty jsou pak cestou hledání zapomnění těchto lidí.

Můžeme jim dávat více či méně peněz, ale jejich vztah k životu tím nezměníme. Ba naopak. V jejich cestě je tím spíše podpoříme. V cestě, která nevede k plnějšímu životu. Opravdu se na tomto šidítku chceme vědomě podílet? Nebo se budeme snažit hledat v našem společenství cestu skutečného milosrdenství?

                                                                                             Dana Jaklová

       Děkuji Daně Jaklové za její příspěvek a svědectví. Sám od loňského léta sbírám zkušenosti s tím, jak jednat s lidmi v obtížné osobní situaci, kterých je kolem našeho kostela nemálo. Většinou se klidně a s užitkem účastní bohoslužeb, dva u nás přijali svátosti (před několika lety biřmování, letos křest), další se na křest připravuje. Jiní se ovšem chovají výstředně, vtíravě a občas dokonce i slovně agresivně. Mnozí návštěvníci kostela se jich proto bojí nebo se zlobí, protože správně cítí, že prosby takových lidí o finanční pomoc jsou neupřímné, nějakým způsobem vlastně podvodné.

Duchovní správa už v minulosti podnikala praktické kroky k jejich podpoře a spolupracuje při tom dlouhodobě s Humanitně sociálním odborem MČ Praha 2 a dalšími organizacemi. Získala při tom stejnou zkušenost, jaká je popsána výše: někteří lidé bez domova ani minimálně nespolupracují. To je problém.

Popravdě řečeno nerad vyzývám v kostele k tomu, abychom druhým nedávali peníze, ale faktem je, že nepromyšlené obdarovávání opravdu nepomáhá, může vést i k prohlubování stavu vnitřní nouze. Je třeba hlubšího vhledu.

Opravdová pomoc takovým lidem v duchu evangelia musí být koordinovaná, promyšlená, dlouhodobá a společná. Proto tyto řádky. Prosebníci kolem našeho kostela potřebují hlavně přímé a otevřené slovo, i kritické, pronesené s opravdovým zájmem o ně. A oni je slyší a přemýšlejí nad ním, vrtá jim v hlavě. Potřebují soustavné vymezování hranic, upozorňování na nevhodné chování a na teatrální projevy zbožnosti a připomínání zodpovědnosti za své chování a za svůj život. Veďme je i sebe minimálně k tomu, že v kostele se o peníze neprosí a dary se nedávají.
O pomoc je možné žádat ve vrátnici jezuitské rezidence. Kontakt s lidmi v nouzi duchovní správa udržuje, nejsou ponecháni na pospas.

Přeji nám všem hodně trpělivosti a opravdového zájmu o druhé v duchu našeho Pána.

                                                                         František Hylmar, rektor kostela


Chasig

     Výnos letošní Tříkrálové sbírky 28.298,- Kč bude rozdělen takto: 22.800,- Kč půjde na podporu čtyř příjemců v rámci Adopce na dálku a 5.500,- Kč pošleme na podporu Azylového domu pro matky s dětmi v Brandýse
nad Labem.
                                                                         S díky za dary jáhen Zdeněk Dubský


Nejbližší události

31. července (sobota)

Poutní mše svatá od 17:30 h. při níž bude skládat své poslední sliby P. Jan Regner SJ.

1. srpna (neděle)

Koncert Pocta sv. Ignáci od 19:00 h.

29. srpna (neděle)

Při mši svaté v 9:00 h. přijmou děti poprvé Krista v eucharistii.


Většina aktivit u kostela sv. Ignáce má prázdninový režim.

                                                       * * *

     Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci, ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz
nebo na tel. 721626 811.                                               
    
Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při četných bohoslužbách ve všední dny i v neděli.
    
Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou.


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 26. 6. 2021

 

Publikováno: 28.06.2021 16:15
Aktualizováno: 28.06.2021 16:29