Zpravodaj - červenec a srpen 2018

Vděčné ohlédnutí
Přelom konce školního roku a začátku prázdnin pro nás může být příležitostí k ohlédnutí se nazpět za uplynulým rokem. A sice k ohlédnutí, ve kterém se ptáme: Za co všechno můžeme být Bohu vděčni?
Henri J. M. Nouwen ve své knize Tady a teď píše o vděčnosti:
Když pohlédneme zpět na všechno, co se nám kdy stalo, snadno rozdělíme naše životy na věci, za které jsme vděční, a na zlé věci, na které by bylo lépe zapomenout. Ale s takto rozdělenou minulostí se nemůžeme svobodně pohnout k budoucnosti. Se spoustou věcí určených k zapomenutí můžeme do budoucnosti jen kulhat. Pravá duchovní vděčnost objímá celou naši minulost, dobré události stejně jako špatné, chvíle radosti i smutku. Díváme-li se z místa, kde nyní stojíme, pak nás všechno, co se stalo, přenášelo sem, a chceme si pamatovat všechno jako součást Božího vedení. Neznamená to, že všechno, co se v minulosti stalo, bylo dobré, ale taky to neznamená, že by se to zlé stalo mimo milující přítomnost Boha.
Naše ohlédnutí za uplynulým časem nám může pomoci přijímat jak to úžasné, co zřetelně vnímáme jako Boží dar, tak to, co zatím možná vidíme jako ztrátu, co se nám zdá jako těžké a nepochopitelné, čemu ovšem Bůh může dát smysl, když celou naši realitu před jeho očima bez příkras „vybalujeme“. 
Ať nám tedy naše vděčné ohlédnutí se nazpět pomáhá vidět náš život více Božím milujícím pohledem.
 P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář
V úterý 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola, a ve středu 4. července si připomeneme sv. Prokopa, opata, a sv. Alžbětu Portugalskou. Slovanské věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje oslavíme ve čtvrtek 5. července. V pátek 6. července je památka sv. Marie Goreti, panny a mučednice. Středa 11. července bude ve znamení svátku sv. Benedikta, opata a patrona Evropy. Pondělí 16. července „patří“ Panně Marii Karmelské a v pondělí 23. července bude následovat svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy. Svátek sv. apoštola Jakuba oslavíme ve středu 25. července a následujícího dne pak památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. V pátek 28. července sv. Gorazda a druhů a v pondělí 30. července sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve. Měsíc červenec zakončíme slavností sv. Ignáce z Loyoly (úterý 31. července).

Ve středu 1. srpna si nejprve připomeneme sv. Alfolsa z Liguori, biskupa a učitele církve, a v sobotu 4. srpna sv. Jana Maria Vianneye, kněze. Svátek Proměnění Páně připadá letos na pondělí 6. srpna. Ve středu 8. srpna oslavíme památku sv. Dominika, kněze a zakladatele řádu kazatelů. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edith Steinové), panny, mučednice a patronky Evropy, bude ve čtvrtek 9. srpna. Následovat jej bude v pátek 10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Sobota 11. srpna bude liturgickou připomínkou sv. Kláry a 14. července v úterý je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. Ve středu 15. srpna pak oslavíme Nanebevzetí Panny Marie a v pondělí 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, a v úterý 21. srpna je památka sv. Pia X., papeže. Ve středu 22. srpna je památka Panny Marie Královny a v pátek 24. srpna sv. Bartoloměje, apoštola. V pondělí 27. srpna je památka sv. Moniky a v úterý 28. srpna následuje památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Prázdninový liturgický kalendář uzavře ve středu 29. srpna památka Umučení sv. Jana Křtitele.


Jezuitský liturgický kalendář
Hned druhý červencový den, připadající letos na pondělí, si připomínáme několik jezuitských světců, kněží a lidových misionářů – sv. Bernardina Realino, sv. Františka Regis, sv. Františka de Geronimo, bl. Juliána Maunoir a bl. Antonína Baldinucci. O týden později v pondělí 9. července si připomeneme sv. Lva Mangina a druhy, umučené při pronásledování křesťanů v Číně za tzv. „povstání boxerů“ v r. 1900. Poslední den v měsíci červenci patří jako obvykle slavnosti sv. Ignáce z Loyoly, kněze, zakladatele jezuitského řádu a patrona našeho kostela. V sobotu 18. srpna je památka sv. Alberta Hurtado Cruchaga, kněze. Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav v dějinách chilské katolické církve 20. století. Svatořečen byl Benediktem XVI. 23. října 2005.


Z historie Tovaryšstva Ježíšova
2. červenec je též výročním dnem, kdy se Tovaryšstvo Ježíšovo zavázalo šířit úctu k Ježíšovu Nejsvětějšímu srdci.
21. července si připomeneme, že v tento den v roce 1773 papež Klement XIV. v breve (krátké písemnosti) Dominus ac Redemptor zrušil řád Tovaryšstva Ježíšova na celém světě. V Rusku nebylo toto breve nikdy vyhlášeno, a proto tam mohl řád dále působit a dožít se svého obnovení.
7. srpna si připomeneme obnovení jezuitského řádu na celém světě. Došlo k němu bullou Sollicitudo omnium Ecclesiarum v roce 1814.


Změna pořadu bohoslužeb, zpovídání a adorace o prázdninách
O letních prázdninách (červenec, srpen) jsou mše sv. takto: pondělí až sobota 7:30 a 17:30 hod.
Kostel bude otevřen v 7:15 hod. Zpovídání 16:30 - 17:30 hod.
Nedělní bohoslužby jsou beze změny, tj. 7:00, 9:00, 11:00 (lat.), 17:30 hod. Zpovídání 6:30 - 7:00 hod a 16:30 - 17:30 hod.
Rovněž o prázdninách nebudou čtvrteční adorace.


Varhanní doprovod bohoslužeb po dobu prázdnin
Po dobu letních prázdnin, tedy v měsíci červenci a srpnu, budou ranní mše svaté v 7:30 hod. převážně bez varhanního doprovodu. Výjimkou budou svátky a slavnosti, kdy se bude hrát i na ranních mších. Přinášíme tedy stručný přehled, kdy ranní bohoslužby v 7:30 budou s varhanním doprovodem:
3. 7. – svátek sv. Tomáše, apoštola
5. 7. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje
11. 7. – svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
25. 7. – svátek sv. Jakuba, apoštola
31. 7. – slavnost sv. Ignáce z Loyoly, patrona kostela
9. 8. – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10. 8. – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
15. 8. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie
24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Nedělní mše svaté jsou všechny s varhanním doprovodem.


Katecheze / výuka náboženství pro děti ve školním roce 2018/19
Setkání dětí, které budou v tomto školním roce chodit na katechezi / výuku náboženství, začíná v pondělí 10. září v sále
Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). Předběžně se budeme setkávat v pondělí, úterý či středu odpoledne – podle školního rozvrhu dětí.
Rozpis jednotlivých skupin bude k dispozici na kostelignac.cz nejpozději první týden v září.V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou.


Modlitba za školy
V posledním týdnu srpna a začátkem září bude nabídnuta ředitelům z MŠ a ZŠ, které jsou na území farnosti, možnost výuky náboženství „jejich“ žáků. Prosíme, podpořte tuto aktivitu modlitbou.


Katecheze Dobrého pastýře
Je určena dětem od tří do šesti let a pro jejich rodiče podle celosvětově osvědčeného a uznávaného programu Katecheze Dobrého pastýře. O programu a jeho přípravě a zavádění v ČR se více dozvíte na www.katechezedobrehopastyre.cz.
Skupina se bude scházet pod vedením Marie Zimmermannové (kontakt: zimm.marie@seznam.cz; tel. 737 215 335) – na níž směřujte své dotazy a přihlášky.


Setkání s nejmenšími
Program je určen rodičům s dětmi. Je složen z krátkého vyprávění o Bohu, výtvarné činnosti, říkadel, pohádek, zpívání… Bližší informace naleznete na www.kostelignac.cz.


Přípravy dospělých ke svátostem křtu, Eucharistie a biřmování
Setkání dospělých, kteří mají zájem o přípravu ke svátosti křtu, Eucharistie a biřmování začnou v říjnu. Zájemci ať kontaktují rektora kostela na rektor@kostelignac.cz


Kalendář aktivit
K 1. říjnu 2018 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosíme všechny, kdo mají zájem upozornit na připravované akce, pošlete informace o nich do 23. září 2018 na mail info@kostelignac.cz.


Prostory – klíče – čipy
Prosím osoby, které jsou zodpovědné za skupiny (společenství, sbory atp.), aby se mnou koordinovaly čas a místo, v nichž budou jednotlivé aktivity probíhat (příchod i odchod) a poskytly aktuálně platné kontaktní telefonní číslo a mail.
Informace, prosím, poskytněte co nejdříve, nejpozději však do 9. září 2018 (tereza@kostelignac.cz).
Děkuji.
Tereza Novotná


Lidé bez domova a potřební v našem kostele
Během měsíce června začala Duchovní správa dělat další kroky v práci s lidmi bez domova a potřebnými lidmi v našem kostele.
Pastorační asistentka začala s pracovníkem sociálního odboru Prahy 2 řešit konkrétní situaci některých spících a žebrajících lidí či prosících farníků o finanční podporu. Snažíme se tímto krokem nepřehlédnout lidi, kteří skutečně pomoc potřebují a zamezit zneužívání dobroty farníků, Duchovní správy i jezuitů.
Máte-li podněty k této činnosti adresujte je na mail info@kostelignac.cz.
PROSÍM, NEPIŠTE NÁM, ŽE MÁME NĚCO UDĚLAT S BEZDOMOVCI, KTEŘÍ ŽEBRAJÍ.
Tato otázka se řeší a nejúčinnější je - nedávat peníze.
rektor kostela P. Pavel Bačo SJ


Setkání nad Starým zákonem
Naše první setkání bude v úterý 3. července. Tématem tohoto měsíce bude Abrahám, který je otec Izáka i Išmaele. Je také nazýván otcem víry a duchovně jej chápe jako svého otce judaismus, křesťanství a islám.
Při našem prvním setkání budeme uvažovat nad začátkem dvanácté kapitoly knihy Genesis: Řekl pak Hospodin Abrahámovi: “Vyjdi ze sebe, vyjdi ze své země ze své vlasti, do země, kterou ti ukážu.“ Genesis 12, 1
Abrahám žil asi dva tisíce let před naším letopočtem. Je také možné, že se jedná o určitý symbol – nemáme mimobiblické svědectví o Abrahámově životě. Abrahám je v rámci židovské tradice obrazem milosrdenství.
Vyjít ze své země…Autor knihy, kterou znají skoro všichni, Malého prince, St. Exupéry říká, že „víra znamená, být na cestě s příslibem.“ Bůh Abrahámovi slibuje, že v něm budou požehnána všechna pokolení země. Co z toho vyplývá pro nás? Každý z nás by měl vyjít „ze své země.“ Ze svého pohodlí a zabydleného způsobu života směrem k Bohu, směrem ke druhému člověku. Člověk se dokáže „zabydlet u sebe“ - to je výraz francouzského filosofa Lévinase. Ale transcendence předpokládá vyjít ze svého domu směrem k trpícímu a potřebnému člověku. Vezmeme-li novozákonní Ježíšovo podobenství o kozlech a ovcích (Matouš, kapitola 25) – jediná otázka, na kterou budeme dotazováni, když přijde Syn člověka, je milosrdná láska.
Podruhé se setkáme v úterý 10. července. Tématem našeho setkání bude 22. kapitola knihy Genesis, která je známa jako „obětování Izáka.“ Správný název ale je svázání Izáka. Jenom těžko můžeme chápat, že Bůh chtěl, aby Abrahám zabil svého syna. V okolních národech bylo běžné, že pohanské národy nechávaly zabít prvorozené děti jako smírnou oběť pohanským bohům. Má tedy obětování (svázání) Izáka znamenat, zda by pro Něj udělal to, co pohané dělají pro své pohanské bohy – modly? Na tuto otázku je těžká odpověď. Po oněch událostech Bůh zkoušel Abraháma. Proč pokouší Bůh člověka? O tom, že člověk pokouší Boha, je v Písmu několik zmínek, ale toto je jediná zmínka o tom, že Bůh zkouší člověka. Překladem z hebrejštiny do češtiny se ztrácí mnoho z původního smyslu. Dánský filosof Kierkegaard napsal knihu „S bázní a třesením.“ Ano, jedná se o určitý druh zkoušky. Abrahám je ochoten dát Bohu úplně všechno. Dát Bohu vše!!! Těžko pochopíme, proč byl Abrahám vyzván k obětování Izáka – ale když už jej chtěl zabít, anděl Boží mu v tom zabránil. Proč ale tento anděl nezabránil jiným tragediím, jako byl holocaust, hrůzy komunismu a další? Musíme říci, že nevíme. I od nás se však chce, abychom Bohu dali vše, co máme – a především sami sebe.
Naše třetí a poslední setkání bude v úterý 17. července. Tentokráte bude předmětem naší biblické hodiny Žalm 90 a s tím spojené chápání času v hebrejské Bibli. Tento žalm líčí, jak vše pomíjí, ale Bůh zůstává. „Nauč nás počítat naše dny“ říká žalmista. Problém nejsou jenom a jenom peníze, jak si mnozí myslí – ale, jak o tom mluvila lyrická báseň: „můj čas se octl v nouzi časové.“ Čas, který máme, je krátký – a to říká i apoštol v Novém zákoně. Jde o to, s časem dobře nakládat, aby Bůh „dal zdar práci našich rukou.“
První setkání v srpnu bude 7. srpna – budeme při tom rozjímat nad Písní písní. Jedná se o komentář Rašiho, nejslavnějšího hebrejského komentátora Tóry a dalších hebrejských spisů – ale tento komentář je v latině a částečně v hebrejštině a knihu o něm mám laskavostí Bar Ilan University v Izraeli.
Je pozoruhodné, jak Raši (1040-1105) je chápán křesťanským anonymním autorem asi ze 13. století. Nad židovsko – křesťanským dialogem a nad Písní písní budeme rozjímat při tomto setkání.
Naše druhé setkání bude 14. srpna – a budeme při něm rozjímat nad knihou Rút ve starozákonní tradici – a nad postavením ženy ve Starém zákoně. Rút byla první žena, která se připojila k Izraeli: Noemi jí řekla: „Hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou!“ Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt.“ Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat. Rút, kapitola 1 Rút poznala jedinečnost Boha Izraele, stvořitele Vesmíru a přilnula k němu. A co my? Volíme v každém okamžiku našeho života Boha, který je pravda?
Naše třetí setkání v srpnu bude 21. srpna. Tento den si náš národ a také Slovensko připomíná padesát let od okupace cizích armád na našem území. Toto setkání bude poněkud netypické – budeme rozjímat nad válkami ve Starém zákoně. Samozřejmě, svatá válka neexistuje, ale Izrael jak v biblické, tak v moderní době musel vést mnohé války, aby přežil.
Všem účastníkům biblických hodin a všem farníkům sv. Ignáce a sv. Štěpána přeji krásné prázdniny.
P. Josef Blaha SJ


Tweety papeže Františka (z června 2018):
"Láska je vždy ve službě druhým. Protože láska se víc vidí v činech, než ve slovech." "Ježíšovo učení o ženě mění dějiny. Žena byla před Ježíšem něco jiného než po Něm. Ježíš přidává ženě na důstojnosti a klade ji na roveň muži, protože doceňuje slova Stvořitele, že oba jsou obrazem a podobou Boha. Oba dva, nikoli muž a potom, trošičku níže, žena."
"Pán nám říká, že hanění druhého člověka není pouhým haněním, nýbrž začátkem cesty vedoucí k jeho zabití. Lidé jsou v hanění kreativní. Nadávky však pošlapávají lidské právo. Tupení a hanění druhých je velice nebezpečné a nezřídka vychází ze závisti. Krásné je nikdy nehanět."
Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny
KOLÁČEK, Josef. Moravské exultet. Karmelitánské nakladatelství, 1990, 284 str.
Autor zachytil neopakovatelný a nezaměnitelný příběh Aničky Zelíkové, dívky z Moravských Napajedel. Především zdůraznil vnitřní dění duše této prosté dívky, jejíž dětsky přímé a hluboce duchovní meditace udivovaly kritické teology, opravdovostí svého duchovního života. Všichni, kteří se s touto dívkou setkali, vytušili v jejím životě přítomnost Božího tajemství. Čtenář má možnost intenzivní účasti na celé, osobně prožívané a bohaté náboženské zkušenosti mladého člověka umírajícího v pouhých 17 letech.
Jana Laudátová


Nejbližší události
3. července (úterý) Setkání nad SZ
10. července (úterý) Setkání nad SZ
17. července (úterý) Setkání nad SZ
7. srpna (úterý) Setkání nad SZ
14. srpna (úterý) Setkání nad SZ
21. srpna (úterý) Setkání nad SZ

Většina aktivit u kostela sv. Ignáce má prázdninový režim.


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 28. 6. 2018
 

Publikováno: 12.08.2018 18:35
Aktualizováno: 12.08.2018 18:44