Zpravodaj - léto 2022

     Milí přátelé,
krásnými liturgickými slavnostmi jsme zakončili červen a tím i školní a pracovní rok a prvním pátkem vstoupíme
do dvou letních prázdninových měsíců. Uplynulý rok byl dost náročný. Do jara nás omezoval covid a potom přišla tíha války a zmatků s ní spojených. Pro všechny to byla, a ještě bude, tíha duševní, pro mnohé je doplněná námahou
při pomoci uprchlíkům. Všem, kdo pomáhali a dále pomáhají, patří veliké poděkování. Udělalo se toho v zákulisí
a v prostorách našeho kostela ve spolupráci s jinými institucemi opravdu hodně právě díky vám. A ještě bude potřeba udělat. Nesme všechno s moudrostí a vytrvalostí a s důvěrou v Pána. Můžeme prakticky projevit, co znamená naše křestní důstojnost, ke které jsme byli pomazáni: kněžská, tj. obětavost, prorocká, tj. schopnost orientovat se moudře v množství zpráv a názorů, a také královská, tj. sebevláda a zvládání svěřených úkolů.

Modlitbou budeme pamatovat na jezuitské novokněze Jiřího Hebrona a Václava Novotného. Určitě dostanou příležitost sloužit mši svatou i u nás u sv. Ignáce. Jiří, který u nás sloužil jako jáhen, nastupuje od 1. července do služby
na Velehradě.

Slavnost svatého Ignáce uprostřed léta letos padne na neděli a uzavřeme jí Ignaciánský rok. Hlavní poutní mše svatá bude dopolední v 9 hodin, následovaná setkání v zahradě jezuitského domu, a večer v 19 hodin pozveme všechny
na varhanní koncert k poctě patrona našeho kostela. V pátek před slavností 29. července budeme po večerní mši svaté uklízet kostel a uvítáme každou pomocnou ruku.

V posledních týdnech od Velikonoc do začátku července jsme měli v našem společenství několik křtů dospělých
a biřmování. To je vždycky veliká duchovní radost a vzpruha.

Po prázdninách zahájíme další přípravy, na křest před jeden rok a na biřmování od podzimu do jara. Pozvěte, prosím, lidi ve vaší blízkosti, kteří by mohli mít zájem. Mohou přijít i ti, kdo se chtějí s vírou zatím jen seznámit a budou ještě potřebovat více času na rozhodnutí se pro svátosti. na přípravy bych rád pozval i věřící, kteří si chtějí osvěžit svůj život z víry. Jejich přítomnost může obohatit zájemce, kteří kromě znalostí potřebují získat známé a osobní kontakty v našem společenství. Prosím, učme se být společenstvím otevřeným a přijímajícím hledající. To by měla být naše hlavní zdravá křesťanská ambice, totiž předávat dál víru, kterou jsme také kdysi dostali darem.

Mše svatá v našem kostele je krásnější a důstojnější, jsou-li u oltáře s kněžími i ministranti v dostatečném počtu. Nebojte se  nabídnout k této službě. Prosme také na tento úmysl.

Milí přátelé, přeji vám dobrou mysl, pevnou důvěru v Boží Prozřetelnost a dostatečný odpočinek na těle i na duši, který určitě všichni potřebujeme. Ať nám zvolněné letní tempo pomůže na přímluvu svatého Ignáce lépe nacházet
a vidět všechny věci v Bohu!

      S + požehnáním                                      P. František Hylmar


Obecný liturgický kalendář

     Slovanské věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v úterý 5. 7. a ve středu 6. 7. si připomeneme sv. Marii Goretti, pannu a mučednici. V pondělí 11. 7. je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. V pátek je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve  a sobota 16. 7. „patří“ Panně Marii Karmelské. Ve středu 20. 7. uctíme památku sv. Apolináře, patrona naší sousední farnosti. V pátek 22. 7. je svátek sv. Marie Magdalény a následuje svátek  sv. Brigity, patronky Evropy. V pondělí 25. 7. oslavíme svátek  sv. Jakuba, apoštola a v úterý 26. 7. je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. A v jednom z posledních červencových dnů (čtvrtek 29. 7.) oslavíme památku sv. Marty.

V pondělí 1. 8.si připomeneme sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve a ve čtvrtek 4. 8. je památka sv. Jana Marie Vianneye. Následující den v pátek 5. 8.je Posvěcení římské baziliky Panny Marie, v sobotu 6. 8. svátek Proměnění Páně, v pondělí 8. 8. sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy, a následovat jej bude
ve středu 10. 8. svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. V pondělí 15. 8. oslavíme Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Bernarda, opata a učitele církve si připomeneme 20. 8. V pondělí 22. 8. je památka Panny Marie Královny
a ve středu 24. 8. bude svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Sobota 27. 8. „patří“ sv. Monice, mamince
sv. Augustina.


Jezuitský liturgický kalendář

     Druhý červencový den si připomínáme několik jezuitských světců, kněží a lidových misionářů – sv. Bernardina Realino, sv. Františka Regis, sv. Františka de Geronimo, bl. Juliána Maunoir, bl. Antonína Baldinucci a Tiburcia Arnaize. V dalším týdnu v sobotu 9. července si připomeneme sv. Lva Mangina a druhy, umučené 
při pronásledování křesťanů v Číně za tzv. „povstání boxerů“ v r. 1900. Poslední den v měsíci červenci patří jako obvykle slavnosti sv. Ignáce z Loyoly, kněze, zakladatele jezuitského řádu a patrona našeho kostela.

V úterý 2. srpna je nezávazná památka sv. Petra Fabera, kněze SJ a ve čtvrtek 18. srpna památka sv. Alberta Hurtado, kněze SJ.


Bohoslužby, zpovídání a aktivity kolem kostela sv. Ignáce a sv. Štěpána o prázdninách

    Od pondělí 4. července do středy 31. srpna přejdeme u sv. Ignáce na obvyklý letní pořad.
pondělí – sobota
mše sv. 7:30 a 17:30 h.
svátost smíření od 16:30 h.
kostel se otvírá v 7:15 h.

neděle
mše sv. 7:00, 9:00, 11:00 (v latině) a 17:30 h.
svátost smíření od 6:30 a v 16:30 h.
kostel se otvírá v 6:30 h.

Všechny bohoslužby v 17:30 a nedělní v 9:00 jsou přenášené online.

O prázdninách od 1. července nebudou čtvrteční adorace.

Úklid kostela bude pouze v pátek 29. července po večerní mši sv. (během prázdnin není pravidelný společný úklid kostela).

U sv. Štěpána je i v létě mše svatá v neděli v 11 hodin.


Sbírka v neděli 7. srpna bude odeslána do Fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních.


Varhanní doprovod bohoslužeb po dobu prázdnin 2022

    Po dobu letních prázdnin, tedy v měsíci červenci a srpnu, bylo dohodnuto s duchovní správou, že ranní mše svaté v 7:30 h. budou převážně bez varhanního doprovodu. Výjimkou budou svátky a slavnosti, kdy se bude hrát
i na ranních mších. Přinášíme tedy stručný přehled, kdy ranní bohoslužby v 7:30 h. budou s varhanním doprovodem:
 
  5. 7.
- slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy
 11. 7.
- svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
22. 7. - svátek sv. Marie Magdalény
23. 7. - svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25. 7. - svátek sv. Jakuba, apoštola
  6. 8. - svátek Proměnění Páně
  9. 8. - svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10. 8. - svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
15. 8. - slavnost Nanebevzetí Panny Marie
24. 8. - svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Nedělní mše svaté jsou všechny s varhanním doprovodem. Věříme, že tuto prázdninovou změnu přijmete s pochopením.

                                                                                                    Emanuel Vittek, varhaník


Využití prostor v areálu kostela sv. Ignáce o prázdninách a ve školním roce 2022/2023

     Všem skupinám, které se scházely v areálu kostela sv. Ignáce, skončí k 30. červnu 2022 výpůjčka prostoru
k jejich aktivitám. Vedoucí skupin prosím, aby tyto prostory během prázdnin nevyužívali, či mne kontaktovali.

Prosím vedoucí skupin, které už v areálu kostela nebudou pokračovat v činnosti, o vrácení čipů a klíčů k 11. červenci.

Prosím ty, kteří jsou zodpovědní za skupiny (společenství, sbory atp.) a vědí, že si opět přejí prostory ve školním roce 2022/2023 využívat, aby se mnou koordinovali čas a místo, v nichž budou aktivity probíhat (příchod i odchod), a poskytli kontaktní telefonní číslo a mail.

Informace, prosím, poskytněte co nejdříve, nejpozději však do 11. září.

                                                                                               Děkuji, Tereza Novotná, pastorační asistentka


Kalendář aktivit

     K 1. říjnu 2021 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosíme všechny, kdo mají zájem upozornit
na připravované akce, pošlete informace o nich do 25. září 2022 na mail info@kostelignac.cz.


Setkání s nejmenšími

    Program je určen rodičům s dětmi. Je složen z krátkého vyprávění o Bohu, výtvarné činnosti, říkadel, divadla, zpívání… Začínáme na konci září. Bližší informace naleznete nejpozději v prvním zářijovém týdnu 
na www.kostelignac.cz.


Katecheze/výuka náboženství pro děti ve školním roce 2022/2023

     Setkávání dětí, které budou v následujícím školním roce chodit na katechezi / výuku náboženství, začíná v pondělí 12. září v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). Předběžně se budeme setkávat v pondělí či středu odpoledne – podle školního rozvrhu dětí.

Rozpis jednotlivých skupin bude k dispozici na kostelignac.cz nejpozději první týden v září. V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku.


Přípravy dospělých ke svátostem křtu, eucharistie a biřmování

Setkání dospělých, kteří mají zájem o přípravu ke svátosti křtu a také eucharistie a biřmování začnou koncem září nebo nejpozději začátkem října. Zájemci ať kontaktují e-mailem rektora kostela: rektor@kostelignac.cz.

Je možné začít setkávání nezávazně kvůli prvnímu seznámení se s vírou a teprve později se rozhodnout, co dále.


Pomáháme Ukrajině

     Kdo a jak? Tovaryšstvo Ježíšovo neboli Jezuité, Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Akademická farnost u Nejsvětejšího Salvátora a Vysokoškolské katolické hnutí (VKH) Praha spojili síly, aby efektivně pomáhali. Jezuité jsou přítomni v zemích aktuálního konfliktu a v zemích sousedních. Díky našim místním kontaktům máme bezprostřední znalost potřeb přímo na místě.

Jak mohu pomoci a kde slouží moje pomoc? Od 27.2 jsme v rámci projektu Pomáháme organizovali komoditní sbírku na Ukrajinu, později se přidala finanční pomoc, škola pro děti a výuka českého jazyka pro děti a jejich matky. Po několika měsících se potřeby pomoci proměňují a my se snažíme na tuto změnu aktivně reagovat. Mockrát děkujeme za všechnu vaši pomoc. Bez vás by nebylo možné dát tolika lidem možnost nového začátku v životě.  
Na https://jezuitoudnes.cz/pomahame/ naleznete kam vaše pomoc poputovala.

Budeme nadále rádi, pokud nám zachováte přízeň a podpoříte pokračující integraci ukrajinských dětí a jejich matek. Finančně můžete přispět na účet ve FIO bance 2001999775/2010, variabilní symbol 0100. V případě potřeby je možné vystavit potvrzení o daru z daňových účelů (ekonomat@jesuit.cz).

Děkujeme za modlitby, finanční i materiální pomoc!!!


Nejbližší události

  3. července (neděle)

  Křest dospělého při bohoslužbě v 9:00 h.

  29. července (pátek)

  Úklid kostela před slavností sv. Ignáce (začínáme po večerní mši sv.)

  31. července (neděle)

  Slavnost sv. Ignáce – poutní mše sv. v 9:00 h. a po ní možnost společného
  setkání

  31. července (neděle)

  Koncert Pocta sv. Ignáce od 19:00 h.

Většina aktivit u kostela sv. Ignáce má prázdninový režim.

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 1. 7. 2022

 

Publikováno: 06.07.2022 13:11
Aktualizováno: 06.07.2022 13:20