Zpravodaj - listopad 2022

     Milí přátelé, bratři a sestry,'
zase jsou před námi dušičkové dny. Na začátku listopadu slavíme slavnost Všech svatých a Památku všech věrných zemřelých a navštěvujeme hřbitovy, kde se modlíme za naše blízké. Jsou to vlastně připomínky toho, že církev není jen společenství živých na zemi, alei v nebi a v očistci. Společenství spojené poutem duchovní blízkosti a vzájemné pomoci přesahujícím hranice pozemské smrti. Je to radostné pomyšlení, že na mě i vzdálení „blízcí“ ve víře pamatují
a že já mohu pamatovat na ně. Posilujme tyto vztahy. V našem kostele je v Dušičkové kapli připraveno a vyzdobeno k modlitbě za zemřelé zvláštní místo. V těchto dnech bude také více příležitostí ke svátosti smíření.

V sobotu 5. listopadu, na svátek Všech svatých Tovaryšstva Ježíšova, budeme prosit za nová jezuitská povolání. V pondělí 21. listopadu při všech bohoslužbách budeme udělovat pomazání nemocných osobám starším
nebo ohroženým nemocemi a slabostí. Ve čtvrtek 24. listopadu se začneme modlit novénu před svátkem sv. Františka Xaverského.

Pak nás čeká novinka: ve čtvrtek 1. prosince v 18:30 duchovní obnova Bůh je přítomný ve všech oblastech tvého života s modlitbou chval v Družinském sále. Bude to ochutnávka celé série podobných obnov od ledna do března příštího roku. Podrobněji v adventním Zpravodaji.

Z plánovaných akcí, které najdete v tomto Zpravodaji, upozorňuji zvláště na možnost svátosti smíření pro rodiče
a děti v pátek 9. listopadu.   

Jsem rád, že se v říjnu začaly scházet dvě nové skupiny dospělých k přípravě na křest a na biřmování. Ještě je možné přidat se, stejně jako s dětmi k výuce náboženství. Pamatujme modlitbou, třeba i na přímluvu patrona misií sv. Františka Xaverského.

Stále se modlíme za spravedlivý mír na Ukrajině a podle nabídek na webu Chci pomáhat Ukrajině můžeme také přispět konkrétní pomocí. Pamatujeme modlitbou také na politiky, lodivody ekonomiky a na pracovníky v médiích a na lidi zasažené dnešní složitou situací na těle i na duši.

K závěru se blíží obnova vitráže nad vchodem kostela a soch na portále. Instalují se také sítě a bodliny proti holubům, takže snad bude konečně čistěji na schodech 

Ubývající sluneční svit můžeme chápat jako pozvání k soustředěnosti a zaměřenosti na hloubku a na horizont našeho života. Svítí tam světlo a vede nás tam náš Pán!

S přáním požehnaných dnů a s + požehnáním

                                                                                                   P. František Hylmar SJ, rektor kostela


   Obecný liturgický kalendář

     V úterý 1. listopadu slaví církev slavnost Všech svatých. Ve středu 2. listopadu si pak připomeneme všechny věrné zemřelé. Následuje nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka a v pátek 4. listopadu si připomeneme sv. Karla Boromejského, biskupa. Ve středu 9. listopadu nás čeká svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě a ve čtvrtek 10. listopadu památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. V pátek je památka sv. Martina a v sobotu 12. listopadu památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. V úterý 15. listopadu vzpomeneme na sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, a ve středu 16. listopadu si připomeneme
sv. Markétu Skotskousv. Gertrudu, pannu. Ve čtvrtek 17. listopadu oslavíme památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice. V neděli 20. listopadu zakončíme liturgický rok slavností Krista Krále. V pondělí 21. listopadu bude památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. V úterý 22. listopadu si připomeneme sv. Cecilii, pannu
a mučednici. Neděle 27. listopadu je 1. adventní a na poslední den měsíce – středu 30. listopadu pak připadne svátek sv. Ondřeje, apoštola.


Jezuitský liturgický kalendář

     Ve čtvrtek 3. listopadu si připomeneme kněze Tovaryšstva Ježíšova bl. Ruperta Mayera a v sobotu 5. listopadu vzpomeneme Všech svatých Tovaryšstva Ježíšova. Připojte se k nám, prosíme, v tento den v modlitbě za nová jezuitská povolání. V pondělí 7. listopadu se budeme modlit za všechny zemřelé z Tovaryšstva Ježíšova. V pondělí 14. listopadu je památka jezuitského kněze sv. Josefa Pignatelliho a ve středu 16. listopadu si připomeneme jezuitské mučedníky jihoamerických redukcí sv. Rocha Gonzáleze, Jana del Castillo, Alfonse Rodrígueze a Jana Antonína Solinase. Ve středu 23. listopadu bude nezávazná památka bl. Michaela Augustina Pro a Emilia Moscosa, kněží a mučedníků občanské války v Mexiku, a bl. Rutilia Grande, kněze a mučedníka
z El Salvadoru. Ve čtvrtek 24. listopadu začíná novéna ke sv. Františku Xaverskému. V sobotu 26. listopadu je památka sv. Jana Berchmanse, řeholníka, patrona jezuitských studentů filozofie a v úterý 29. listopadu památka 
bl. Bernarda Františka de Hoyos, kněze.


Plnomocné odpustky pro duše v očistci

    1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžeme při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba pomodlit se v kostele Otčenáš a Vyznání víry.

Od 25. října do 8. listopadu získáme tytéž odpustky, jestliže kromě obvyklých podmínek navštívíme hřbitov
a pomodlíme se tam za zemřelé. Svátost smíření stačí vykonat v okruhu uvedených dní, eucharistii přijmeme
a na úmysl Svatého otce se pomodlíme v den, kdy chceme odpustky získat.

Odpustky znamenají prominutí a uzdravení následků již odpuštěných hříchů zemřelým v očistci, kterým tak pomáháme, aby se připravili k plnému společenství s Bohem v nebi. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše svaté. I my jednou takovou modlitbu budeme potřebovat!

U sv. Ignáce v kapli Všech věrných zemřelých (Dušičkové) je možno napsat jméno zemřelého, za kterého si přejete modlit se společně, na lístek a ten vložit do košíku. Tento košík bude v neděli 6. listopadu při bohoslužbě v 9 h nesen v obětním průvodu a také při této liturgii se budeme modlit za naše zemřelé.

V „dušičkové dny“ bude větší možnost ke svátosti smíření v našem kostele. Informace naleznete na týdenním rozpise služeb.


Náboženství pro děti a přípravy na křest a biřmování:

     Katecheze/výuku náboženství pro děti, setkání s nejmenšími (pro děti nechodící do ZŠ a jejich doprovod) podle rozvrhu na webu www.kostelignac.cz. Příprava na křest vždy ve čtvrtek v 18:30 a příprava na biřmování každé pondělí v 18:30. Sraz na vrátnici v Ječné 2.


Svátost smíření pro děti a rodiče

     V pátek 9. listopadu od 14 do 17 hodin nabízíme možnost svátosti smíření pro děti a jejich rodiče v klidném
a neformálním zázemí kostela. Zájemci mohou předem kontaktovat pastorační asistentku paní Terezu Novotnou
nebo se domluvit přímo s knězem, ale můžete přijít i bez ohlášení a dát o sobě vědět ve vrátnici v Ječné 2. K dispozici budou podle možností PP. František Hylmar a Jan Adamík.


Úvod do Nového zákona s P. Cyrilem Johnem

     V úterý 29. listopadu v 18:15 plánujeme další nad Novým zákonem. Věnovat se budeme následujícím tématům: Náboženská situace v Ježíšově době. Farizeové, saduceové, zelóti a eséni. Samaritáni. Velekněží a velerada. Evangelium podle Lukáše. Podobenství o ztraceném synu.


Roráty – zpěvy, které patří k Adventu

   V letošním roce začíná Advent 27. listopadu, a proto o něm začínáme hovořit už v tomto čísle Zpravodaje.

Jako každý rok se plánují zpěvy rorátních písní při ranních mších svatých a opět budou páteční ranní bohoslužby osvětlené pouze světlem svící.

Bližší informace naleznete časem na webu a také v prosincovém Zpravodaji.


Setkání maličkých dětí se svatým Mikulášem

     V pondělí 5. prosince navštíví naši farnost vzácná návštěva – sv. Mikuláš se svým andělským doprovodem. Čerti nepřijdou, protože by se malé děti zbytečně děsily (a účelem tohoto setkání je něco jiného). Bude je ale připomínat řinčící kovový plech za dveřmi.

Setkání je určeno pro malé děti s doprovodem. Je možné přivést i rodiny s dětmi, které běžně nenavštěvují náš kostel. Balíčky pro děti budou všechny stejné a budeme rádi za dobrovolný finanční příspěvek.

Začátek setkání je v 16:45 h. (přicházet můžete od 16:30h.) do sálu Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). Program je připravován maximálně na 60 minut.

Pro přípravu toho setkání prosím o přihlášení počtu a věku dítěte či dětí a počtu doprovodu. Má-li dítě dietu, sdělte i tuto informaci.

Je NUTNÉ se přihlásit do neděle 1. prosince emailem na adresu tereza@kostelignac.cz 
                                                                          Těšíme se setkání za mikulášský tým Tereza Novotná


Podzimní farní výlet společenství při kostele sv. Ignáce

     Chtěla bych nyní čtenáře Zpravodaje informovat o dalším velmi úspěšném výletě při našem společenství, který se konal dne 8.10.2022 tentokrát do Klatov, na vodní hrad Švihov a do Starého Plzence u příležitosti 80. výročí výroby Bohemia sektu. Po bitvě na Bílé hoře 13 šlechtických rodů zvacím dopisem pozvalo jezuitský řád do Čech, roku 1636 Jezuité přišli. První naší zastávkou byla prohlídka arciděkanského kostela narození Panny Marie a katakomb s mumiemi v Klatovech. V kostele je na hlavním oltáři umístěn milostný obraz Panny Marie Klatovské, který 8.7.1635 ronil krvavý pot. Po této události, když byla církví uznána za zázrak, staly se Klatovy známým a oblíbeným poutním místem.
V r. 1686 činil počet poutníků 44000. Prestiž města vzrostla. Pod kostelem byly v letech 1656-1676 budovány krypty jako pohřebiště členů jezuitského řádu, v současnosti je zde instalována expozice 38 mumifikovaných těl. Zaujala nás mumie Anežky Kunhuty Příchovské. Expozice využívá multimediálních prvků a velice jsme ocenili zajímavý
a profesionální výklad paní průvodkyně. Poté jsme se přesunuli do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, kde jsme se zúčastnili mše svaté. Stavba kostela byla zahájena r. 1656 pod vedením Carla Luraga, pokračoval jeho žák Giovanni Domenico Orsi. Kostel byl slavnostně vysvěcen r. 1677. Konečnou podobu chrámu dal Kryštof Dientzenhofer a poslední úpravy r. 1736 provedl jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer. První slavnostní mše se konala 31.7.1717. Bohatou, krásnou výzdobu kostela doplňují velkolepé varhany od varhanáře Adama Kannhäusera, pocházejí
z r. 1714. Chrám prošel v letech 2018-2021 významnou rekonstrukcí. Po vynikajícím obědě následovala návštěva vodního hradu Švihov. Z velké části se dochoval ve své původní pozdně gotické podobě doplněné renesančními prvky. První zmínka o Švihově pochází z r. 1245, kdy byl v držení Držkraje, syna Budivoje ze Švihova. Držkrajská tvrz vznikla pravděpodobně nad řekou Úhlavou, Pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století se stali majiteli panství a tvrze Rýzmberkové. TI zde založili ves Švihov a postavili novou tvrz v místech současného hradu. Tato stavba je poprvé na novém místě zmiňována v r. 1375. Vrchol Rýzmberského rodu je spojen se synem Viléma z Rýzmberka. Byl to velice vzdělaný a bohatý muž. R. 1501 povýšil ves Švihov na město. Byl štědrým mecenášem umění. V letech 1480-1484 provedl velkorysou přestavbu hradního jádra. Hradní interiéry mají 3 prohlídkové okruhy – okruh Hrad, Kuchyně a Věž. R. 1547 se stal majitelem Herolt Kavka z Říčan, od jehož potomků jej získali Černínové. Nejvýznamnější částí hradu je hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie. I na Švihově jsme ocenili zajímavý výklad mladého průvodce. Poslední cíl našeho výletu byl Starý Plzenec. Velice příjemná paní průvodkyně nás působivě a zajímavě seznámila s procesem výroby a stáčením šumivého dobrého Bohemia Sektu. Zlatým hřebem programu byla ochutnávka 3 druhů sektu s možností zakoupení si některého sektu s sebou.

Na závěr bych opět velice ráda poděkovala otcům jezuitům za krásný obohacující zážitek, Emanovi Vittekovi
za tradičně perfektní organizaci, otci Janu Adamíkovi za účast a za mši svatou a již se těšíme na výlet jarní.                                                                                                                                                                           
                                                                                         Vlaďka Jokešová        


Milostivé léto do 30. listopadu 2022

     V našem kostele můžete pomoci panu Karlovi, který se zde již několik let pohybuje a se kterým se od loňska podařilo navázat konstruktivní spolupráci. Své dluhy splácí, ale jde mu to samotnému z důchodu jen velmi pomalu. Je možné pomoci mu prostřednictvím svatoignácké duchovní správy dvojím způsobem:
1.) Bankovním převodem na zvláštní transparentní účet ŘK duchovní správy u kostela sv. Ignáce: 2702235647/2010.
2.) Darem do pokladny v kostele vpravo u sv. Antonína, která bude speciálně označena a příspěvky z ní za období
od 29. srpna do 27. listopadu budou převedeny na výše uvedený transparentní účet.

O výsledku akce budeme informovat. Děkujeme.


Denní růženec a čtvrteční adorace

     Každý den před večerní mší svatou se v kostele společně modlíme růženec. Začíná se před pátou hodinou.

Ve čtvrtek po večerní mši svaté asi od 18:15 hod do 19:15 hod. probíhá v našem kostele adorace. Zveme vás
k zastavení, spočinutí a k tiché modlitbě. Vždy je za co prosit, za co chválit a děkovat, nebo jen tak být s dobrým Bohem.


Páteční společný úklid kostela

     Vždy v pátek po večerní mši svaté (kromě slavností) se scházejí dobrovolníci k úklidu kostela, aby kostel voněl čistotou. Po práci je čas na posezení, občerstvení a popovídání.


Intence

     Prosíme člověka, který dal intenci na neděli 26. 12. v 11:00 h. o přihlášení se v sakristii. (Jde o možnost změny termínu).                                                                                                                           Děkujeme.


Sbírky

    V neděli 6. listopadu se bude konat sbírka na charitní činnost v arcidiecézi a v neděli 13. listopadu budou rozdány složenky na podporu katolických médií.


Rodinná poradna u sv. Ignáce

nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz nebo na tel. 721 626 811.


Tip do Vaší knihovny

SMOLEN, Štěpán. Pominuté chvály. Nakladatelství Cesta, 2022. 200 s.

     Jsou skutečnosti, které vyvolávají všeobecný potlesk, a skutečnosti odvržené na okraj, které nikdo nepochválí. Právě k nim, na periferii, se vydává padesát krátkých statí velebících mimo jiné kněžské žvásty, zasmušilé lidi, vánoční bahno, rutinu, alkohol, čekání, zaostávání, politickou pasivitu nebo manželku svatého Petra.
                                                                                                převzato z www.cestabrno.cz


Nejbližší události
 

1. prosince (čtvrtek) 

Duchovní obnova „Bůh (je) přítomný ve všech oblastech tvého život“ s modlitbou chval, 18:30 – 20:30 v Družinském sále

4. listopadu (pátek)

Svátost smíření pro děti a jejich doprovod

Od 14 do 17 hodin nabízíme možnost svátosti smíření pro děti a jejich rodiče v klidném a neformálním zázemí kostela…

6. listopadu (neděle)

Setkání „Velké kafe“

 

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi

7. listopadu (pondělí)

Krátký koncert od 19:00 h varhaníka Maxmiliána Kaisera a požehnání jeho knihy
o varhaníkovi a skladateli B. A. Wiedermannovi.

13. listopadu (neděle)

Sbírka na podporu katolických médií

21. listopadu (pondělí)

Pomazání nemocných při všech mších svatých.

 

18:15 h. Synodní kroužek

 

19:00 h. Družinský sál – přednáška z cyklu Dějiny živé církve – Drahomír Suchánek – Dějiny papežského primátu.

27. listopadu (neděle)

1. neděle adventní

 

Žehnání adventních věnců při bohoslužbách v 9:00 a 17:30 h.

 

Začátek akce „Stavíme betlém“
Během Adventu můžeme společně vyrábět figurky a připravovat hvězdičky s modlitbou díků do našeho betléma v kapli sv. Libora…

V kostele sv. Štěpána při mši svaté v 11 h Svatogotthardský sbor a orchestr se skladbami J. S. Bacha.

29. listopadu (úterý)

 Úvod do Nového Zákona, v 18.15 sraz na vrátnici.


Rádi zaučíme a přijmeme nové ministranty, kteří by sloužili u oltáře při bohoslužbách ve všední dny i v neděli, ráno i večer. Není nutné chodit každý den J, stačí třeba jednou za týden či za čtrnáct dní, ideálně v určitý den
a hodinu.


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek            6:15                              7:30                             17:30
Sobota                                                             7:30                             17:30
Neděle                         7:00                  9:00                 11:00                17:30
 

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                                         11:00    


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 29. 10. 2022

 

Publikováno: 30.10.2022 18:10
Aktualizováno: 30.10.2022 18:22