Zpravodaj - říjen 2020

Prosme, naslouchejme, učme se, konejme

Milí přátelé,
začíná měsíc říjen a s ním se obvykle naplno rozbíhají nejrůznější setkání a aktivity, výuka náboženství, přípravy
na svátosti, studentské bohoslužby, umělecká vystoupení, besedy atd. Letos vše startuje s nejrůznějšími omezeními, ale odpustíme si slůvko bohužel, které se nám může vnucovat. Věci jsou, jak jsou, prostě realita. A přijímání reality je základním projevem přijímání Boží vůle. Takže ji přijímáme a budeme v omezeném manévrovacím prostoru dělat, co je v našich silách a možnostech. S Bohem můžeme být v živém kontaktu nejrůznějšími způsoby.

Sledujte, prosím, aktuální informace na webu www.kostelignac.cz, kde budete nacházet, co budete potřebovat ohledně časů a způsobů konání bohoslužeb a dalších akcí.

Zde stručně toto: Náboženství zatím neprobíhá, s rodiči jsme v kontaktu, pište na adresu info@kostelignac.cz. Přípravy dospělých na svátosti jsou zatím i v rámci koronavirových opatření možné a rozběhnou se v týdnu
od 12. října, v pondělky od 18.30 biřmování, v úterky od 18.30 příprava na křest pokročilých z minulého roku
a ve čtvrtky v 19.20 příprava na křest těch, kdo chtějí začít letos. Kontaktujte mě, prosím, v případě potřeby
na adrese rektor@kostelignac.cz.

Bohoslužby ve všední dny se vejdou do počtu 100 osob. Od neděle 11. října přidáme souběžně se mší sv.
v 9:00 a v 17.30 hodin další mši svatou v našem Družinském sále, kam se vejde až 50 osob k sezení, a počet sto osob v kostele odpočítáme u vchodu. Mělo by se vytvořit dost místa pro všechny příchozí. Je také možnost využít bohoslužeb v blízkých kostelech v Emauzích v 10 hodin a na Vyšehradě v 18 hodin. V Praze je místa v kostelech
na nedělní bohoslužbu dost.

Informace o činnosti Vysokoškolského katolického hnutí a o průběhu studentských bohoslužeb najdete na webu www.vkhpraha.cz.

Kdo z různých důvodů necítí dost sil nebo odvahy na vycházení na mši svatou, ať zůstane v klidu doma a využije přenosů bohoslužeb ve sdělovacích prostředcích.

Zpovídat se bude v kostele jako obvykle podle rozpisu.

Chceme i s pomocí a přímluvou Naší Paní, Matky Boží, oživovat svou víru, prosit Boha, aby nám pomáhal zvládat nepohodlí a nepředvídanosti, naslouchat mu, učit se od Něj a jednat ve prospěch druhých a k Boží chvále a radosti. Říjnový růženec můžeme věnovat nejrůznějším potřebám svým, církve, naší země i světa. Život jde dál, držme se svého Pána. Pokušení k negativizmu raději proměňujme v konkrétní činy pomoci v kostele (s úklidem, ministrováním, případně s organizací nedělních bohoslužeb)
i ve svém okolí. S + požehnáním                                                                               P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

Říjnový kalendář zahájíme ve čtvrtek 1. října památkou karmelitky sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, a následuje památka svatých andělů strážných. Ve středu 7. října oslavíme památku Panny Marie Růžencové a v pátek 9. října si připomeneme sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků, i sv. Jana Leonardiho, kněze. Pondělí 12. října „patří“ biskupu sv. Radimovi a ve středu 14. října slavíme nezávaznou památku sv. Kalista I., papeže a mučedníka.
Sv. Terezii od Ježíše, španělskou mystičku a učitelku církve, vzpomeneme ve čtvrtek 15. října. V pátek 16. října oslavíme nezávazné památky sv. Hedviky, řeholnice, a sv. Markéty Marie Alacoque, panny. V sobotu 17. října si připomeneme sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. V neděli 18. října je tzv. Misijní neděle. V pondělí
19. října je nezávazná památka sv. Pavla od Kříže, kněze. Následují nezávazné památky bl. Karla Rakouského
(21. října), sv. Jana Pavla II., papeže (22. října), sv. Jana Kapistránského, kněze (24. října) a sv. Antonína Marie Klareta, biskupa (24. října). Ve středu 28. října oslavíme svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.


Jezuitský liturgický kalendář

Nejprve si připomeneme v sobotu 3. října sv. Františka Borgiáše, třetího generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova. V pondělí 12. října oslavíme památku bl. Jana Beyzyma, polského jezuitského misionáře mezi malomocnými na Madagaskaru. V pondělí 19. října si připomeneme památku sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese
a dalších mučedníků misie mezi domorodci v Kanadě. V sobotu 31. října slavíme v kostele sv. Ignáce památku řeholního bratra, vrátného jezuitské koleje na Mallorce, mystika, sv. Alfonse Rodrígueze.


Hygienická opatření v kostele sv. Štěpána a sv. Ignáce a jeho areálu

Při návštěvě našich kostelů a při pohybu v areálu kostela sv. Ignáce budeme dodržovat platná hygienická nařízení.


Kalendář aktivit říjen 2020 až únor 2021

  7. 10. (st)        Studentská bohoslužba (první v novém akad. roce)

  2. 11. (po)       Mozartovo rekviem od 19:00 hod.
29. 11. (ne)       1. neděle adventní 

4. 12. (pá)         „Rorátní“ mše sv. s lucerničkami od 6:08 hod.
11. 12. (pá)       „Rorátní“ mše sv. s lucerničkami od 6:08 hod.
13. 12. (ne)       Adventní koncert od 19:00 hod.  
18. 12. (pá)       „Rorátní“ mše sv. s lucerničkami od 6:08 hod.
24. 12. (čt)        Mše sv., zvláště pro rodiny s dětmi v 16:00 hod.
                        Půlnoční mše sv. ve 24:00 hod.
                        Zapojení do akce Pražské betlémy   
25. 12. (pá)       Boží hod vánoční

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na našem webu, kde budou uveřejněny i případné změny.


Katecheze/výuka náboženství pro děti ve šk. roce 2020/21

Setkání dětí, které budou v následujícím školním roce chodit na katechezi/výuku náboženství, momentálně neprobíhá a stále je možno se přihlásit. Více na www.kostelignac.cz. V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou (kontakt: tereza@kostelignac.cz)


Přípravy dospělých ke svátostem křtu, Eucharistie a biřmování

Setkání dospělých, kteří mají zájem o přípravu ke svátosti křtu, Eucharistie a biřmování, začnou v týdnu od 12. října. Zmiňte se svým známým. Zájemci ať kontaktují rektora kostela P. Františka Hylmara SJ (kontakt: rektor@kostelignac.cz). Letáčky jsou k dispozici u vchodu do kostela.


Setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 6. října, kdy budeme přemítat nad prorokem Izajášem, kapitolou 40, kdy se biblický Izrael vrátil z babylonského zajetí. Martin Buber (1878 - 1965) s Franzem Rosenzweigem (1886 - 1929) ve svém překladu Bible do němčiny nazvali kapitoly 40 – 55 knihou Boží útěchy pro Izrael:

Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu, že už skončila jeho poroba, že jeho vina je splacena, že ho svou rukou ztrestal Hospodin dvojnásob za všechen jeho hřích. Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a výšina ať poklesnou; co je hrbolaté, ať je vyrovnáno, pahorkatina ať je planinou. Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila.“ Hlas říká: „Volej!“ A já se ptám: „Co volat mám?“ Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak
na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému! Hlasitě volej, nic se nestrachuj, řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!“ Hle, Panovník Hospodin v moci přichází a jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází. Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách, zvolna povede březí ovečky.

Není i současná situace nemoci a koronaviru situací, kdy jen Bůh nás může vyvést svou mocí z mocné ruky nepřítele?

Naše druhé setkání proběhne v úterý 13. října. Při tomto setkání budeme uvažovat o tom, jak to vlastně je s naší zbožností a nad tím, zda je tato zbožnost niterná, nebo je to zbožnost navenek.

Budeme rozjímat nad Žalmem 50, kde Bůh kritizuje množství obětí, protože pravou obětí Bohu je oběť díků:

Žalm Asafův. Hospodin, Bůh bohů, promlouvá, celou zem svolává od slunce východu až tam, kde zapadá. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje, kolem něj prudká vichřice! Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid, aby stanul před soudem: „Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!“ Jeho spravedlnost nebesa zvěstují, vždyť Bůh je soudce – on jediný! séla „Slyš, lide můj, a promluvím, slyš, Izraeli, já tě usvědčím: Já, Bůh, jsem přece Bohem tvým! Kvůli tvým obětem tě neviním, tvé zápaly mi nikdy nechybí. Nechci však býka z chlévů tvých, nechci kozlíky z tvé ohrady! Všechna zvěř
v lese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných. Znám všechny ptáky v nebesích, divoké šelmy jsou mým vlastnictvím. Nepožádám tě, i kdybych hladověl – mně patří svět i všechno v něm! Cožpak se živím masem hovězím, cožpak ho krví kozlů zapíjím? Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej mě v den svého soužení, vysvobodím tě a ty mě oslavíš!“ Darebáka však Bůh takto osloví: „K čemu odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do úst, proč bereš si?  Vždyť přece nechceš dát se poučit, má slova za hlavu jsi zahodil.  Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnil!  Svá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky.  Sedíš si a bratra hanobíš, syna své matky ostouzíš.  Kdybych dál mlčel nad tím, co provádíš, pomyslel by sis, že jsem ti podobný. Proto tě nyní obviním, před tvýma očima tě napravím! Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte:
Když já vás napadnu, kdo vám pomůže?  Kdo přináší oběť vděčnosti, ten mě ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!“

Bohu nejde o okázalé projevy zbožnosti, ale o projev čistého srdce, které Bohu děkuje. A o tom při tomto setkání budeme rozjímat.

Naše třetí a poslední setkání v tomto měsíci bude v úterý 20. října. Den Hospodinův byl den, kdy Izrael měl být osvobozen od nepřátel a kdy Bůh má přijít ve Své slávě – ale vidíme, že bohatí a mocní toho zneužívali, jak o tom mluví prorok Ámos:

Běda těm, kteří touží po Hospodinově dni! K čemu vám bude Hospodinův den? Přijde s tmou, a ne se světlem! Jako by někdo utíkal před lvem a potkal by se s medvědem; jako by se doma opřel rukou o zeď a byl by uštknut hadem. Hospodinův den nepřinese světlo, ale tmu, černotu bez jediného paprsku! Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, vaše shromáždění nemohu vydržet! Když mi přinášíte zápalné a moučné oběti, mně se to nelíbí. Na pokojné oběti
z vašich dobytčat se nechci ani podívat. S rámusem svých písní mě nechte být, nechci poslouchat vaše hraní na loutny!  Ať se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž nevysychá! Přinášeli jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? 
Ámos, kapitola 5

I zde vidíme, že jde o zvnitřnění našeho srdce, a ne o prázdné slavení svátků! A jak jsme na tom my?

                                                                            P. Josef Blaha SJ


Informace ze Svatoignáckého sboru

V úterý 10. listopadu při mši sv. o půl šesté večer bychom chtěli poděkovat za šedesát let existence Svatoignáckého sboru. Vzpomeneme na všechny zpěváky, živé i zemřelé, bývalé i současné. Prosíme proto všechny, kdo by si chtěli
s námi zazpívat, aby zatelefonovali na 777 904 281 (Jitka Slavická) nebo 774 281 902 (Helena Šmydková),
nebo poslali e-mail na jitka.slavická@email.cz nebo smydková@seznam.cz, abychom jim mohli předem poslat noty.
Poté, dovolí-li koronavirus, se sejdeme na popovídání ve zkušebně.


Růženec a adorace

Každý den před večerní mší svatou se v kostele společně modlíme růženec. Začíná se před pátou hodinou. Ve čtvrtek po večerní mši svaté asi od 18.15 hod do 19.15 hod probíhá v našem kostele adorace. Jezuité se při ní modlí
za dobrá duchovní povolání. Zveme vás také k zastavení, spočinutí a k tiché modlitbě. Vždy je za co prosit, za co chválit a děkovat, nebo jen tak být s dobrým Bohem.


Tip do Vaší knihovny

Vácha, Marek Orko. Selfíčka. Nakladatelství Cesta, 2020. 188 s.

Nejnovější kniha M. Váchy je vlastně jakýsi deník, který má podnítit čtenářovu fantazii. Autor se snaží zachytit okamžiky a doufá, že podobné okamžiky zažil v té či oné podobě čtenář.

Asi nás překvapí výzvy, které jsou adresovány zřejmě každému. „Nečekej, že svět zachrání biskupská konference, tvoji rodiče, farář, vědci. Tím jediným, kdo to může udělat, jsi Ty.“

„Světci došli, mystici nejsou, svět nečeká na superhrdinu. Evropa potřebuje nového sv. Františka, aby byly kdysi křesťanské země pokropeny živou vodou.“

                                                                              Jana Laudátová


Nejbližší události

 6. října (úterý)

Setkání nad SZ

 7. října (středa)

Studentská bohoslužba (první v novém akad. roce) 

 13. října (úterý)

Setkání nad SZ

 20. října (neděle)

Setkání nad SZ


* * *

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Veroniku Patrovskou na emailové adrese vpatrov@seznam.cz nebo na tel. 721 626 811.

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek           6:15                              7:30                             17:30
Sobota                                                             7:30                             17:30
Neděle                         7:00                  9:00                 11:00                17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                                         11:00


ZPRAVODAJ  
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 1. 10. 2020

 

 

 

 

Publikováno: 03.10.2020 06:15
Aktualizováno: 06.10.2020 17:21