Zpravodaj - duben 2023

     Milí přátelé,
na Květnou neděli začínáme být v liturgii účastníky vyvrcholení dramatu naší spásy. Kolem Ježíše stále více houstne tma neporozumění, odmítání a nenávisti a na Velký pátek ho na kříži na čas pohltí. Ale o Velké noci vzkříšení se rozzáří světlo Zmrtvýchvstalého. Není to znovu rozsvícené obyčejné světlo, jako bylo před tím, ale světlo úplně nové, světlo nového Božího života.

Tento Boží život je díky Kristu a jeho kříži a zmrtvýchvstání a díky křtu, který jsme přijali, dosažitelný i nám. Svatý Pavel to v listě Římanům (6,4-5) vyjadřuje slovy: „…křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. 
Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání.“

Můžeme Pánu velice děkovat za to, že v našem kostele v posledních třech desetiletích každé Velikonoce prožíváme radost ze křtu dospělých. Bude tomu tak i letos a na naše čekatele křtu budeme pamatovat i poté, co tuto svátost přijmou, aby ve víře vytrvali a rostli. Sami jim chceme být dobrým příkladem.

Pavel ale nečeká na budoucí vzkříšení těla. Vidí moc vzkříšení i v tom, že díky němu a v něm získáváme dosud nikdy nebývalou Boží moc nad slabostí své hříchem porušené přirozenosti: „Vždyť přece víme, že starý člověk v nás spolu
s ním byl ukřižován, aby ztratila svou moc hříšná přirozenost a my abychom už hříchu neotročili.“

Dokážeme-li ve Svatém týdnu s důvěrou a odvahou opravdu vpustit rozbolavělého Krista do svých bolestí, budeme moci prožít spolu s ním i nějaký způsob vlastního zmrtvýchvstání, v každém případě osvěžení a obnovení naší důvěry, naděje a lásky.

Děkuji už dopředu všem, kdo se budou nějak podílet na přípravě kostela a našich společných bohoslužeb. Vlastně každý, kdo se jich zúčastní s otevřeným a upřímným srdcem, přispěje k jejich kráse a duchovní působivosti.

Na velké kafé se sejdeme až na druhou velikonoční neděli a hned následující pondělí budeme moci přijít na velikonoční varhanní koncert.

Všem, kdo pravidelně nebo jen občas přicházíte ke sv. Ignáci a ke sv. Štěpánu, i Vašim blízkým přeji velikonoční dotek nového života. Ať se nám podaří odevzdat Bohu něco u toho, co nás tíží a svazuje, a přijmout od něj dar nového života, nového pohledu na život.

S + požehnáním                  P. František Hylmar SJ, rektor kostela


Modlitba za naše neofyty a biřmovance

     Prosme stále za Michala, Veroniku, Petra, Moniku, Terezu a Danu, kteří mají být na velikonoční vigilii pokřtěni.

Bože všemohoucí, náš nebeský Otče, tys dal světu svého Syna, aby v něm našlo všechno svůj smysl a jednotu,
ty v nás vzbuzuješ touhu, abychom ho následovali; shlédni na tyto naše katechumeny a dej, ať jdou věrně za tvým slovem, aby je tvůj Syn přijal do své církve, aby je utvrdil svým svatým Duchem a vedl je podle svého zaslíbení
do věčného království. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.           
                                                                                     (z Obřadu uvedení do křesťanského života)

Přidáme také za Evu, Marii, Lucii, Vítka, Františka, Cyrila, Marii, Pavla a Mikuláše, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování o letošní slavnosti Seslání Ducha svatého v katedrále.


Liturgický kalendář   

  datum

Liturgická památka/ Dílo, které zprostředkovává život světce (některé naleznete
ve farní knihovně)

  2. dubna (ne)

Květná neděle

  6. dubna(čt)

Zelený čtvrtek

  7. dubna (pá)

Velký pátek – den přísného postu

  8. dubna (so)

Bílá sobota

  9. dubna (ne)

SL   Zmrtvýchvstání Páně

  16. dubna (ne)

Neděle Božího milosrdenství

  21. dubna (pá)

NP   sv. Anselma, biskupa a učitele církve

  22. dubna (so)

SV   PM, Matky Tovaryšstva Ježíšova

  24. dubna (po)

NP   sv. Jiří, mučedníka
NP   sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

  27. dubna (čt)

P   sv. Petra Kanisia, kněze SJ a učitele církve, patrona České provincie Tovaryšstva
     Ježíšova/
kniha: Jezuita Petr Kanisius (1521–1597) od Jamese Brodricka 

  28. dubna (pá)

NP   sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
NP   sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze

  29. dubna (so)

SV   sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy/kniha: Neviditelný
        prsten

  30. dubna (ne)

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Zkratky: SL – slavnost, SV – svátek, P – památka, NP – nezávazná památka. Liturgický kalendář je zpravován podle A/1 Liturgický kalendář 2022-2023, který platí v České provincii Tovaryšstva Ježíšova
* * *
Ve čtvrtek 27. dubna je památka sv. Petra Kanisia, kněze Tovaryšstva Ježíšova a učitele církve, patrona České provincie Tovaryšstva Ježíšova s jeho osobností jsou spojeny začátky Tovaryšstva v Čechách. Před jeho příchodem do Prahy mu Ignác zaslal krátký dopis a instrukce pro první Tovaryše, kteří začali působit na březích Vltavy.

Celý text naleznete v Bulletinu Jezuité 1998, č.1, s.18-19 Člověk, který hodně snesl.


Velikonoce v naší farnosti

BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. IGNÁCE

KVĚTNÁ NEDĚLE 2. 4.

7:00

 

9:00

11:00 lat.

 

17:30

 

ZELENÝ ČTVRTEK 6. 4.

 

 

 

 

 

17:30

 

VELKÝ PÁTEK 7. 4.

7:30*

 

 

 

 

17:30

 

Bílá sobota 8. 4.

7:30*

 

 

 

 

 

20:00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 9. 4.

7:00

 

9:00

11:00 lat.

 

17:30

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 10. 4.

7:00

 

9:00

11:00 lat.

 

17:30

 

BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. ŠTĚPÁNA

KVĚTNÁ NEDĚLE 2. 4.

 

 

 

11:00

 

 

 

ZELENÝ ČTVRTEK 6. 4.

 

 

 

 

 

17:00

 

VELKÝ PÁTEK 7. 4.

 

 

 

 

 

17:00

 

Bílá sobota 8. 4.

 

 

 

 

 

 

20:00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 9. 4.

 

 

 

11:00

 

 

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 10. 4.

 

 

 

není

 

 

 

Poznámky: * modlitba se čtením a ranní chvály (modlitba breviáře)

Během liturgie Svatého týdne budou mít děti k zapůjčení v kostele Velikonoční misálky. V těchto sešitech jsou vhodnou formou zpracovány texty čtení i průběh liturgie. Budou mít možnost se orientovat v tom co se děje.


Úvod do Nového zákona

     Při dalším setkání v úterý 25. dubna v 18:15 h. budou tématem Listy spojené s apoštolem Pavlem (protopavlovské, deuteropavlovské, tritopavlovské a List židům), šest hlavních témat v Pavlových listech.

Setkání doprovází jezuita P. Cyril John. Na setkání je možné přijít bez ohlášení, vstup přes vrátnici v Ječné 2.


Jak se modlit s Písmem svatým

     Od příštího měsíce nabídneme v našem kostele pro všechny zájemce pravidelnou modlitbu s Písmem svatým.  
Ve čtvrtek 20. dubna se pod vedením jezuity Pavla Banďoucha podíváme na to, jak k meditaci Písma přistupuje tradice, která vychází ze zkušenosti sv. Ignáce z Loyoly. Toto setkání by mělo pomoci odpovědět na některé z otázek ohledně modlitby a těžkostí, které s ní někdy zažíváme (nepozornost, těkavé myšlenky apod.) Součástí programu bude i krátká doprovázená meditace. Bude tak vlastně představen způsob, jakým bude na dalších setkáních modlitba probíhat.


Noc kostelů – pátek 2. června 2023

     Letos přivítáme návštěvníky Noci kostelů v pátek 2. června.

Stále je možné se hlásit na pomoc jako dobrovolník, kterých je třeba hodně.

Program v našem chrámu je rozdělen z praktických důvodů na dva celky: v kostele, jehož návštěvníci jsou většinou dospělí lidé a na dvoře rezidence, jehož návštěvníci jsou většinou děti. Program v kostele má na starosti Dana Jaklová a na dvoře Tereza Novotná.

Program je zveřejněn na www.nockostelu.cz

Hodnocení Noci kostelů naší farnosti bude v neděli 11. června 2023 po mši sv. v 9:00 h. v sále Ignáce Raaba. Všichni dobrovolníci jsou zváni.

Prosíme podpořte tuto velkou akci už teď modlitbou. Děkujeme.


Tip do Vaší knihovny

WAUGH, Geoffrey. Víra královny Alžběty II. Karmelitánské nakladatelství, r. 2023, 135 str.

   Sbírka výroků Alžběty V. prodchnutých její vírou v Boha čerpá z jejich každoročních vánočních poselství
i z velikonočního poselství v r. 2020. Texty jsou rozčleněné do deseti oddílů podle klíčových témat: Osoba Ježíše Krista; Mír a dobrá vůle; Víra a neděje; Světlo a život; Pravda a odvaha; Láska; Péče a soucit; Úcta a tolerance.

Kristův život byl pro královnu vždy inspirací a oporou. Všichni můžeme sdílet královninu naději, která v životě inspirovala její vůdčí schopnosti a také službu druhým. Vůdci, kteří slouží druhým s láskou jsou vzácní. Na ty, kteří sloužili druhým se vzpomíná s vděčností, zatímco na ty, kteří lpěli na své moci se dávno zapomnělo. Vrcholní politici slouží vždy jako vzory v dobrém i zlém.

                                                                             Jana Laudátová

PRIVARA, Samuel. Jezuitský návod na rozlišování: Krátký průvodce ignaciánským rozlišováním II. Nakladatelství Alpha Book, 2022

     Jak poznat, že se v životě rozhodujeme správně? ... Tato kniha čtenářům nabízí nejen reflexi, ale i praktické nástroje, jak se nenechat při rozhodování strhnout momentální náladou ani ovlivnit tím, co přináší jen krátkodobý 
a egoistický užitek. Rozhodnutí je pozitivním uskutečnění naší svobody. Ta vychází z toho, kým jsme a jaké dary jsme dostali od Hospodina. Dokážeme-li se dobře rozhodovat, máme velkou naději nejen na to, že se nám podaří se
v životě realizovat, ale že se staneme požehnáním pro svět, v němž žijeme, i své bližní.


Nejbližší události

7. dubna (pá)

Modlitba ranních chval a modlitby se čtením od 7:30 h. (není mše svatá)

8. dubna (so)

Modlitba ranních chval a modlitby se čtením od 7:30 h. (není mše svatá)

13. dubna (čt)

Setkání bývalých studentů v Bohosudově (bohoslužba v 10:00 h. a následné setkání)

16. dubna (ne)

Setkání „Velké kafe“ po mši svaté začínající v 9:00 h.

17. dubna (ne)

Velikonoční varhanní koncert od 19:00 h.

20. dubna (čt)

Jak se modlit s Písmem svatým

23. dubna (ne)

Sbírka do fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních

25. dubna (út)

Úvod do Nového zákona

28. dubna (pá)

Svátost smíření pro děti a jejich doprovod od 14:00 do 17:00 h.

30. dubna (ne)

Adorace za duchovní povolání od 15:00 do 17:00 h.

Připojme se, prosíme, Velkopáteční sbírkou i letos k celému světu, který přispívá na život křesťanů ve Svaté zemi. Své příspěvky můžete vložit do pokladny u Božího hrobu.


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek          6:15                 7:30                17:30 (i online)
Sobota                                              7:30                17:30 (i online)
Neděle            7:00                 9:00 (i online) 11:00     17:30 (i online)

            Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                                       11:00


ZPRAVODAJ 
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravili: P. F. Hylmar SJ, T. Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 31. 3. 2023

Publikováno: 01.04.2023 18:40
Aktualizováno: 01.04.2023 18:57