Zpravodaj - září 2017

Bože Otče, vpravdě svatý,
chválíme Tě, neboť všichni, kdo se přimykají ke Kristu a jsou s ním jednoho Ducha, žijí v Tvé přítomnosti a vyzařují Tvou svatost. Děkujeme Ti, že jsi tuto milost dal i svému služebníku Adolfu Kajprovi. Slovem i příkladem vedl své současníky k maximálnímu křesťanství a byl kvůli tomu pronásledován, týrán a vězněn v nacistických koncentračních táborech i v komunistických žalářích, kde pro víru v Tebe zemřel. Prosíme Tě proto, abys oslavil své jméno tím, že nám církev představí Adolfa Kajpra jako příklad hodný úcty a následování. Vyslyš pro jeho přímluvu modlitby, jež Ti předkládáme, a dej, abychom i my dospěli k hlubokému obrácení, porozuměli své současnosti a dokázali jí vydávat pravdivé a účinné svědectví o milosrdné lásce Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

V neděli 17. září si při mši svaté v 9:00 hod. připomeneme P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Svědka maximálního křesťanství, v jehož životě je zřetelně patrno působení Boží milosti a mimořádný projev víry, naděje a lásky. Služebníka Slova, jehož kazatelské působení a tiskový apoštolát charakterizovala schopnost spojovat hluboký vhled do tajemství víry s pozornou četbou znamení doby a vědomé úsilí předkládat evangelijní zvěst křesťanům
i dechristianizované společnosti způsobem, který by byl srozumitelný a přesvědčivý. Mučedníka, který se – při plném vědomí nebezpečí, jemuž se vystavuje – s jednoznačností zastával věci Boží tváří v tvář ateistickému humanismu své doby, byl kvůli tomu vězněn za nacismu i za komunismu a v žaláři také zemřel. Strávil se jako vosk svíce, jež hoří na Božím oltáři. Dne 13. září 1959 dostal na dvoře leopoldovské věznice infarkt a byl přenesen
do vězeňské nemocnice. Když se ve čtvrtek 17. září večer natahoval pro bažanta a od srdce se přitom smál jakémusi žertu, dostal druhý, masivní infarkt, a zemřel. Nic okázalého: umřel pro Pána – smíchy. A přece. Naplnilo se na něm slovo evangelia: „Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu“ (Mt 5,11–12).


Obecný liturgický kalendář

Zářijový liturgický kalendář otevírá v pátek 1. září Světový den modliteb za péči o stvoření a na pátek 8. září je svátek Narození Panny Marie. Ve středu 13. září má památku sv. Jan Zlatoústý, biskup a učitel církve. Den na to,
ve čtvrtek 14. září, je svátek Povýšení svatého kříže a v pátek 15. září bude památka Panny Marie Bolestné.
V sobotu 16. září uctíme památku babičky sv. Václava, sv. Ludmily. Na úterý 19. září připadne nezávazná památka
sv. Januária, biskupa a mučedníka, na středu 20. září nezávazná památka sv. Ondřeje Kim Taeonga, kněze,
a Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků. Ve čtvrtek 21. září oslavíme svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty. V sobotu 23. září si připomeneme památku stigmatizovaného kapucínského kněze sv. Pia
z Pietrelciny
, v úterý 26. září nezávaznou památku sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, a ve středu
27. září sv. Vincence de Paul, kněze. Slavnost hlavního patrona českého národa sv. Václava, mučedníka, připadá na čtvrtek 28. září. V pátek 29. září je svátek archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, a v sobotu 30. září si připomeneme sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.


Jezuitský liturgický kalendář

V sobotu 2. září si připomeneme nezávaznou památku bl. Jakuba Bonnauda, kněze, a druhů; Josefa Imberta
a Jana Mikuláše Cordiera, kněží; bl. Tomáše Sitjara, kněze, a druhů, mučedníků. Ve čtvrtek 7. září oslavíme památku sv. Štěpána Pongrácze, Melichara Grodeckého a Marka Križína, kněží a mučedníků. V sobotu 9. září vzpomeneme sv. Petra Klavera, kněze. V pondělí 18. září oslavíme památku sv. Stanislava Kostky, patrona noviců a studujících, a ve středu 20. září památku sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků.


Z historie Tovaryšstva Ježíšova

27. září 1540 výročí potvrzení Tovaryšstva papežem Pavlem III.
23. září 1623 vyhlášeno založení České provincie


Koncert k poctě sv. Ignáce z Loyoly

V předvečer slavnosti sv. Ignáce z Loyoly proběhl v našem kostele slavnostní varhanní koncert s názvem „K POCTĚ SV. IGNÁCE“. Na varhany hrál nadějný varhaník Martin Maxmilian Kaiser.

Úvodního slova a přivítání varhaníka se ujal P. Pavel Bačo. Poté posluchače pozdravil Emanuel Vittek, varhaník našeho kostela, a v krátkém proslovu přiblížil program koncertu.

V průběhu cca 60 minut zazněla pestrá škála hudebních děl známých i méně známých autorů a provedla nás hudebním obdobím romantismu, zejména francouzského. Po koncertě byla možnost krátké exkurse na kůr
a představení našich varhan. I přes průměrnou účast posluchačů se koncert vydařil a byl důstojnou oslavou patrona našeho kostela.
                                                                                                                                               Emanuel Vittek


Katecheze / výuka náboženství pro děti

Setkání dětí, které budou v tomto školním roce chodit na katechezi / výuku náboženství, začíná v pondělí 11. září
v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2).
Navrhované časy setkání (nevyhovují-li, pokusíme se vám vyjít vstříc):
úterý: 14:15 – 15:15 skupina dětí předškolních a z první třídy 16:30 – 17:30 skupina dětí mladšího školního věku
středa: 14:30 –16:30 skupina dětí mladšího školního věku 17:15 – 18:15 skupina dětí staršího školního věku
pátek: 14:00 – 15:30 Katecheze Dobrého pastýře pro děti od 3-6 let (je třeba se předem přihlásit)

Děti s rodiči se nemusí předem hlásit a mohou přijít rovnou na první setkání skupiny, kterou si vybrali.
V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou (kontakt: tereza@kostelignac.cz
nebo tel. 731 087 015).


Katecheze Dobrého pastýře

Poprvé v Praze nabízíme katechezi a společenství pro děti od tří do šesti let a pro jejich rodiče podle celosvětově osvědčeného a uznávaného programu Katecheze Dobrého pastýře. O programu a jeho přípravě a zavádění v ČR se více dozvíte na ww.katechezedobrehopastyre.cz.

Katecheze jsou součástí nabídky Římskokatolické duchovní správy u kostela sv. Ignáce na Novém Městě dětem
a rodinám ve školním roce 2017– 2018. Budou otevřeny celkem deseti dětem ve věku 3–6 let pod vedením Marie Zimmermannové (kontakt: zimm.marie@seznam.cz; tel. 737 215 335).

Katechetická setkání se budou konat pravidelně jednou týdně každý pátek od 14 hod. v délce od 40 do 90 minut (délka setkání bude během roku postupně prodlužována až na 90 minut). Účast rodičů je vítána.

Máte-li zájem o přihlášení Vašeho dítěte, napište na adresu zimm.marie@seznam.cz. Pokud budou ještě volná místa, dostanete odkaz na Google formulář, kde se dozvíte více informací a budete požádáni o jeho vyplnění. Uzávěrka přihlášek je 20. září 2017.
                                                                                                                                     Marie Zimmermannová


Setkání s nejmenšími

Program je určen rodičům s dětmi. Je složen z krátkého vyprávění o Bohu, výtvarné činnosti, říkadel, pohádek, zpívání… Koná se v pátek od 9:30 do 11:00 hod. v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2) a je vhodný pro věřící
i nevěřící účastníky. Doprovod dětí je přítomen po celou dobu. Vítáni jsou i mladší sourozenci. Zázemí je připraveno
i pro ně. Můžete přijít bez přihlášení. První setkání se koná 15. září.

V případě potřeby kontaktujte pastorační asistentku Terezu Novotnou (kontakt: tereza@kostelignac.cz
nebo tel. 731 087 015).


Základy křesťanství a příprava na křest

První setkání dospělých, kteří chtějí poznat základy křesťanství a případně být pokřtěni, bude v úterý 10. října 2017 od 18:30 hod. Sraz je na vrátnici (Ječná 2, Praha 2). Věnovat se jim bude P. Pavel Bačo SJ (je třeba ho předem kontaktovat na baco.pavel@seznam.cz).


Příprava na biřmování

První setkání dospělých, kteří chtějí být biřmováni, bude v pondělí 9. října 2017 od 18:30 hod. Sraz je na vrátnici (Ječná 2, Praha 2). Věnovat se jim bude P. Pavel Bačo SJ (je třeba ho předem kontaktovat
na baco.pavel@seznam.cz).


Duchovní obnova a pouť přátel SJ
Svatý Hostýn 22. - 24. 9. 2017


Provází P. Josef Čunek SJ

PROGRAM
22. 9. pátek
18.00   Večeře (Poutní dům č. 1)
20.00   Úvodní slovo (přednáškový sál)
20:30   Vzývání Ducha svatého (kaple)

23.9. sobota
  7:45   Ranní chvály (kaple)
            Snídaně
  9:30  1. přednáška (přednáškový sál)
11:30   Mše svatá (kaple)
12:30   2. přednáška (přednáškový sál)
           možnost rozhovoru, svátost smíření
18:30   Večeře
20:00   Adorace a Slovo na noc

24. 9. neděle
7:45     Ranní chvály (kaple) Snídaně
9:00     3. přednáška (přednáškový sál)
            možnost rozhovoru, svátosti smíření
11:30    Poutní mše svatá pro spolupracovníky a přátele jezuitů (bazilika)
12:30    Oběd
15:00    Křížová cesta
16:00    Setkání s jezuity (Poutní dům č. 1)

Účastníci si hradí ubytování, v režii jezuitů je potrava pro duši i tělo.
Zájemci se o ubytování hlásí sami na Matici svatohostýnské.


Chrámový pěvecký sbor IGNIS

Chrámový pěvecký sbor IGNIS, který působí při kostelích sv. Ignáce na Praze 2 a sv. Václava na Praze 5 – Smíchově, nabírá nové členy do všech hlasů. Sbor zkouší každé pondělí od 18:30 do 21:00 hodin v ul. Ječná 2. Zájemci se mohou obrátit na sbormistryni Milenu Stričević (kontakt: stricmil@yahoo.com, tel. 774 052 265).


Kalendář aktivit

K 1. říjnu 2017 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosím ty, kteří v něm chtějí upozornit
na připravované akce, aby informace o nich poslali do 24. září na mail tereza@kostelignac.cz.
Děkuji!
                                                                                                                                           Tereza Novotná


Podzimní farní výlet

Přestože je stále ještě léto, kvapem se nám blíží podzim a s ním i tradiční podzimní farní výlet. Ten se uskuteční
v sobotu 14. 10. 2017. Odjezd bude jako obvykle od kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v 7:00. Rádi bychom na podzim navštívili rokokový poutní kostel Panny Marie Utěšitelky a zámek se sbírkou porcelánu v Klášterci nad Ohří a historické centrum Kadaně s Katovou uličkou a Františkánským klášterem. Návštěva výše zmíněných míst je však stále v jednání a nejsou ještě potvrzena. Věříme však, že se nám podaří zmíněné lokace navštívit a prožit tak opět hezký den na pomezí severních a západních Čech. O vaše blaho po celý den se bude jako obvykle starat Emanuel Vittek a tentokráte nově paní Jaroslava Moutelíková.

                                                                                                                                            Emanuel Vittek


Setkání nad Starým zákonem

Po prázdninách se poprvé setkáme v úterý 5. září. Naším tématem bude kniha Rút, zvláště její první kapitola, kde se Naomi (to znamená: půvabná, krásná) vydává do moabské země. Budeme číst první kapitolu knihy Rút. Zůstaneme ale jenom u samého začátku: Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na Moábských polích.

Kniha Rút se čte v časech sklizně. Budeme uvažovat nad několika body. Především: v zemi byl hlad. To není náhoda, protože můžeme číst: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových (Amos 8, 11).

Není ta doba právě dnes? Není právě dnes doba, kdy lidé potřebují více než kdy jindy slyšet slovo živého Boha, místo prolhaných frází, které se na nás řítí ze všech stran?

Podruhé se setkáme v úterý 12. září. Opět budeme uvažovat nad první kapitolou knihy Rút, ale tentokráte o lásce Rút k lidu Noemi, k židovskému národu: Noemi jí řekla: „Hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou!“ Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt.“ Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat. Tak šly obě, až došly do Betléma. Když přišly do Betléma, shluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptaly: „Je toto Noemi?“ Odvětila jim: „Nenazývejte mě Noemi (to je Rozkošná). Nazývejte mě Mara (to je Trpká), neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem
s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohly nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi Všemohoucí určil zlý úděl?“ Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z Moábských polí její snacha, moábská Rút. Přišly do Betléma, když začínala sklizeň ječmene.


Naše třetí setkání bude až 26. září. Budeme uvažovat nad knihou proroka Jonáše, která je určitým midrašem – podobenstvím o tom, jak Jonáš nechce plnit Boží vůli. Chci plnit Boží vůli já – chceme ji plnit my? To bude tématem tohoto posledního setkání v září.
                                                                                                                                        P. Josef Blaha SJ


Tip do Vaší knihovny

POWELL, John. Láska bez podmínek. Portál 1998. 69 s.

V knize profesora Johna Powella, jezuity z USA, se odrážejí bohaté zkušenosti pedagogické i duchovní. Čtenáři najdou mnohé podněty pro vlastní reflexi o integraci psychologické a duchovní zkušenosti a poznání. Ti, kteří prvotní pramen lásky spatřují v existenci Boha a v jeho záměru s každým člověkem, budou jistě povzbuzeni k tomu, aby svůj konkrétní projev vůči kterémukoli bližnímu hlouběji chápali jako totožný se službou Tvůrci. „Bezpodmínečná láska,“ jak říká autor, „má v sobě jiskru nekonečna a proměňující sílu.“

                                                                                                                                         Jana Laudátová


Pastorační plán Arcidiecéze pražské

K výročí 670 let povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, jež připadlo na 15. června 2015, vyhlásil kardinál Dominik Duka „Pastorační plán Arcidiecéze pražské“. Ten vybízí ke koordinaci pastorační práce v diecézi a k jasnějšímu zaměření společného úsilí v péči o svěřenou „vinici Páně“. Vychází především ze setkání kněží a vedení diecéze, která probíhala od podzimu 2012 do podzimu 2013, z diskusí s pastoračními pracovníky, z připomínek diecézní pastorační rady a konzultací s odborníky, laiky i běžnými farníky. Celé znění najdete na http://www.apha.cz/pastoracni-plan-arcidieceze-prazske.


Nejbližší události

3. září (neděle) Setkání „Velké kafe“
  Mše sv. v 9:00 hod. a 17:30 hod. s žehnáním školních pomůcek
5. září (úterý) Biblická setkání nad SZ
7. září (čtvrtek) Začínají pravidelné čtvrteční večerní adorace v našem kostele. Zahajují hned
po večerní mši sv., konají se cca od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet i odcházet lze
z Ječné ulice přes sakristii.
11. září (pondělí) Zahájení katechezí / výuky náboženství pro děti
12. září (úterý) Biblická setkání nad SZ
15. září (pátek) Zahájení Setkání s nejmenšími
17. září (neděle) Mše sv. v 9:00 hod. – poděkování za příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ a následné přátelské setkání
22. – 24. září (sobota) Setkání jezuitských přátel a spolupracovníků
24. září (neděle) Poslední termín k oznámení informací do Kalendáře aktivit
26. září (úterý) Biblická setkání nad SZ


* * *
Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce z Loyoly či jezuitské rezidenci (Ječná 2,
Praha 2).
Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.
* * *
Rodinná poradna u Sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci nechť kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na e-mailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo e-mailem na adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14 do 17 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence. Nezůstávejte osamělí doma, přijďte mezi nás!

Obvyklý pořad bohoslužeb a možnosti svátosti smíření v kostele sv. Ignáce

BOHOSLUŽBY
pondělí – pátek   6:15   7:30   17:30
sobota a státní svátky   7:30   17:30
neděle   7:00   9:00   11:00 (lat.)   17:30

SVÁTOST SMÍŘENÍ
pondělí – čtvrtek   7:00   16:30
pátek   6:30   16:30
sobota   16:30
neděle   6:30   8:30   10:30   16:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
neděle   11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 31. 8. 2017

Publikováno: 01.09.2017 03:54
Aktualizováno: 01.09.2017 04:25