Zpravodaj - duben 2016

Velikonoce a re-kreace
Připomínáme si 150. výročí návratu otců Tovaryšstva na Nové Město. Řád byl papežem obnoven v srpnu 1814, reálná naděje na příchod do Prahy vznikala až po třiceti letech, ale převzetí a působení u kostela začalo daleko později. Kronika píše: „Arcibiskup konečně vyhověl žádostem četných pražských katolíků a pět určených jezuitů se nastěhovalo v neděli Nejsvětější Trojice 27. 5. 1866 do připraveného domu vedle kostela.“

Tomuto datu předcházela příprava: „V postě, koncem března 1865, přijelo do Prahy 12 jezuitů a po 14 dní kázali 3x denně (v 10, 15:30 a 19 hod.) současně ve třech kostelích – u sv. Mikuláše na Malé Straně, u sv. Jakuba na St. Městě a u Nejsvětější Trojice na Novém Městě. Největší účast byla u sv. Mikuláše, chrám býval vždy naplněn do posledního místa. Misie skončila v pondělí velikonoční a velmi se vydařila.“

Velikonoce nás učí chápat život, dějiny i církev. Kdo má účast na smrti Krista, dojde s ním i vzkříšení. Smrt je zničení, ale poselství Velikonoc nás vede k re-kreaci, tedy k jistotě Boží moci znovu-stvořit. Stvoření, kreace, je Boží dílo, ničení je dílo hříchu. Re-kreace, znovustvoření, je vítězství Božího milosrdenství. Kéž bychom Mu věřili jako např. mládenec Frant. Kožený z Měřína, narozený 1827. Roku 1850 byl vysvěcen jako diecézní kněz a po sedmi letech vstupuje do Tovaryšstva. Roku 1866 pomáhá v Praze nemocným cholerou a pak až do roku 1893 obnovuje působení jezuitů u sv. Ignáce.

                                                                                                                                P. Josef Čunek SJ


Obecný liturgický kalendář

Druhou nedělí velikonoční neboli nedělí Božího milosrdenství 3. dubna skončil velikonoční oktáv. V pondělí
4. dubna je slavnost Zvěstování Páně. V úterý 5. dubna je nezávazná památka sv. Vincence Ferrerského, kněze, a ve čtvrtek památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze. V pondělí 11. dubna si připomeneme sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, a následující den (ve středu 13. dubna) sv. Martina I., papeže a mučedníka. V neděli
17. dubna jsme zváni k modlitbě za povolání k duchovnímu stavu. 17. duben je Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Ve čtvrtek 21. dubna si připomeneme památku sv. Anselma, biskupa a učitele církve.
V sobotu 23. dubna oslavíme svátek sv. Vojtěcha, hlavního patrona pražské arcidiecéze. V pátek 25. dubna následuje svátek evangelisty sv. Marka a ve čtvrtek 28. dubna je památka sv. Petra Chanela a sv. Ludvíka Marie Grignion de Montfort. V pátek 29. dubna oslavíme svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve a patronky Evropy. V sobotu 30. dubna pak sv. Zikmunda, mučedníka, a sv. Pia V., papeže.


Jezuitský liturgický kalendář

V pátek 22. dubna oslavíme svátek Panny Marie, Matky Tovaryšstva Ježíšova. Ve středu 27. dubna si připomeneme sv. Petra Kanisia, kněze Tovaryšstva Ježíšova a učitele církve, patrona České provincie Tovaryšstva Ježíšova.


Z historie Tovaryštva Ježíšova

8. dubna 1541 byl zvolen Ignác z Loyoly prvním generálem řádu Tovaryšstva Ježíšova.
22. dubna 1541 složili slavné sliby Ignác z Loyoly a jeho pět druhů v bazilice sv. Pavla za hradbami.
21. dubna 1556 přišlo prvních dvanáct členů řádu Tovaryšstva Ježíšova do Čech a usadilo se při kostele
                          sv. Klementa na Starém Městě Pražském.
13. dubna 1950 byla komunisty zlikvidována většina mužských klášterů v  Československu, tedy i komunita
                          u kostela sv. Ignáce.
16. dubna 2010 zemřel kardinál Tomáš Špidlík SJ.


Jarní farní výlet

Srdečně Vás zveme na jarní farní výlet, který se tentokráte bude konat v sobotu 30. 4. 2016. Nejprve nás čeká umělecko-historický výklad v gotickém kostele Narození Panny Marie v Miličíně, poté pojedeme na poutní místo Klokoty u Tábora, kde bude komentovaná prohlídka a mše svatá. Po bohoslužbě se přesuneme do města Tábor, kde poobědváme a navštívíme kostel Proměnění Páně a táborský hrad. Taktéž s výkladem.

Odjezd je jako obvykle v 7:30 od kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a návrat kolem 20:00 na Karlovo náměstí. Cena výletu je 350 Kč. V ceně je zahrnuto cestovné, vstupné a oběd.

Novinkou je, že po celý den budeme mít vlastního průvodce, pana PhDr. Jaroslava Sojku, Ph.D.

Případné dotazy směrujte na varhaníka Emanuela Vitteka.


Dubnová setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 5. dubna v 18:40. Při našem prvním setkání budeme číst kapitolu 24 z první knihy Samuelovy. Král Saul upadl do rukou Davida (ten, ačkoliv Saula pronásledoval a nyní jej mohl zabít, řekl, že nevztáhne ruku na Pánova Mesiáše): משיח השם. Už od dětství jsou bohužel děti učeny tomu, jak je důležité být „mužný“ a pomstít se. Ale právě v milosrdenství je síla – v Tóře můžeme číst: ויעבר יהוה על - פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב - חסד ואמת. „A přiblížil se mu a řekl: „Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, váhavý k hněvu
a plný milosrdné lásky.“ Exodus 34:7. V Novém zákoně v blahoslavenstvích Ježíš blahoslaví ty, kdo jsou milosrdní – stejně tak i Žalm 103 a Žalmy 50 a 51 zdůrazňují obrovské Boží milosrdenství.

Naše druhé setkání bude v úterý 12.dubna v 18:40. Při něm budeme uvažovat o rané historii Izraele, která je často spojena s mýtem – podle vyprávění o dobytí Kanaánu izraelští špioni došli do města Jericha a tam se setkali
s nevěstkou Rachab, která jim zaručila, že je vpustí do města Izrael. Rachab věděla, že Bůh tuto zemi dal izraelskému národu ve věčný podíl (kniha Jozue, kapitola druhá), a proto se špiony mluvila, ukryla je a oni jí slíbili, že se jí ani nikomu, kdo se k ní připojí, nic nestane. V Novém zákoně ji autor listu Židům řadí mezi osobnosti, jejichž víra
v Hospodina je příkladem pro ostatní (Židům 11, 31). V listě Jakubově je zase uvedena jako příklad ospravedlnění ze skutků. Velmi pravděpodobně se o Rachab mluví i v rodokmenu Ježíše Krista u Matouše 1, 5. Pro křesťany to má význam, že všichni (nevěstka patřila k „nečistým“) jsou zahrnuti do spásného díla Boží lásky.

Naše třetí a poslední setkání v měsíci dubnu bude v úterý 19. dubna v 18:40. Budeme číst kapitolu 26 z proroka Izajáše, kde je první náznak vzkříšení mrtvých v celé hebrejské Bibli. Není to ještě řečeno zcela výslovně, ale je to přesto dost jasné (o kolektivním vzkříšení národa se mluví či spíše naznačuje u proroka Ezechiela v kapitole 37). Křesťanství na vzkříšení z mrtvých staví otázku vykoupení lidstva, kdy kněz nebo jáhen o velikonoční noci čte O  Felix Culpa (Jak blažená byla vina Adama, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a slavný…). V tomto setkání se budeme zabývat dialogem o vzkříšení v judaismu a v křesťanství. Významný jezuitský teolog Karl Rahner řekl, že je možné, že vzkříšení bude hned po smrti. Jedna hebrejská báseň mluví o tom, že se z „druhé strany“ ještě nikdo nevrátil. Ale zůstává příslib Boží.                                                                                           

                                                                                                                                    P. Josef Blaha SJ


Tip do Vaší knihovny

Dovolujeme si upozornit, že od začátku letošního roku je možné knižní tituly, které doporučujeme, vypůjčit ve farní knihovně. Knižní fond se rozrostl a je průběžně doplňován.

SAMUEL, Dom. Celým srdcem: O budoucnosti křesťanství v našem světě. Karmelitánské nakladatelství, 2013. 192 s.

Jak žít klášterním životem ve 21. století? Jak plnit naše křesťanské poslání ve světě rozpadlých hodnot? Takové úvahy předkládá čtenáři opat trapistického kláštera v Novém Dvoře v západních Čechách. Autor shrnuje témata modlitby, Eucharistie, kněžství v hluboce niterných zamyšleních a zároveň předkládá pohled na řeholní život. Zdůrazňuje, že tato kniha má být povzbuzením a to pro řeholníky, kněze, ale i laické věřící, kteří trapistický klášter navštěvují a chtějí slyšet, jaký význam má jejich osobní nasazení.

Citát z jedné kapitoly knihy snad výstižně dokládá záměr autora. „Kdybych měl stručně vyjádřit téma stránek knihy jedním slovem, řekl bych: Odvahu! Odvahu, která se nebojí zkoušky a ví, že i ta patří životu. Ex toto corde – Celým srdcem“, to je devíza opatství Panny Marie v Novém Dvoře“.

                                                                                                                                 Jana Laudátová


Nejbližší události

2. dubna (sobota)

Duchovní obnova pro dospělé

3. dubna (neděle)

„Velké kafe“

5. dubna (úterý)

Biblická setkání nad SZ

6. dubna (středa)

Mše sv. v 10:00 hod. za zemřelé členy PTP

12. dubna (úterý)

Biblická setkání nad SZ

12. dubna (úterý)

Setkání pro dospělé

19. dubna (úterý)

Biblická setkání nad SZ

14. dubna (čtvrtek)

Setkání studentů Bohosudovského gymnázia (10:00 hod. mše sv. celebruje pan biskup Pavel Posád, poté setkání s pohoštěním)

17. dubna (neděle)

Adorace (od 14:00 hod.) na závěr týdne modliteb za duchovní povolání

17. dubna (neděle)

Hudební doprovod mše sv. v 17:30 hod.: Chrámový pěvecký sbor Ignis

19. dubna (úterý)

Biblická setkání nad SZ

24. dubna (neděle)

Udělování svátosti biřmování při mši sv. v 9:00 hod.  panem biskupem Karlem Herbstem

26. dubna (úterý)

Setkání pro dospělé

30. dubna (sobota)

Duchovní obnova pro dospělé (místo květnového setkání)

30. dubna (sobota)

Jarní výlet do Tábora a okolí

Pravidelné večerní adorace jsou v našem kostele každý čtvrtek a začínají hned po večerní mši svaté, tj. cca
od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet do kostela i odcházet je možné z Ječné ulice přes sakristii.

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce z Loyoly či v jezuitské rezidenci
(Ječná 2, Praha 2).
Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.


Drobná, leč podstatná oznámení

Potřebovali bychom větší množství krabic typu „banánovka“ na uskladnění materiálů na Noc kostelů a pro práci s dětmi. Kdo byste měl možnost, nechávejte prosím čisté krabice u farní knihovny.

Nové společenství v úterý.

Zveme ty, kteří mohou a chtějí pomoci farnosti svou prací při přípravě oslavy příchodu Tovaryšstva Ježíšova
do Prahy a Noci kostelů (projde nám kostelem přes 5000 návštěvníků). Uvítáme v úterý po mši sv. v 7:30 do 11:30 hod. pomocníky. Není třeba zůstávat celý čas. Setkání budou probíhat od úterý 12. dubna v sále Ignáce Rabba. Jedná se o činnosti typu vystřihování, skládání letáků atd. Případné dotazy zodpoví Tereza Novotná (tereza@kostelignac.cz).


Právní poradna je bezplatně k dispozici každou první a třetí středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (v případě zájmu do 19:00 hod.). Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková. Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují P. Josefa Čunka SJ
na telefonu 221 990 224 nebo na emailové adrese ignac@jesuit.cz, nebo přímo paní L. Stane PG Dip.Couns.
na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz. Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek 6:15       7:30       17:30     19:00 rytmická mše sv. ve středu

Sobota                  6:30       7:30       17:30

Neděle                   7:00       9:00       11:00     17:30

* * *

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                  11:00


ZPRAVODAJ  

vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.

Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200

E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz

K tisku připravila: Zuzana Šimečková

Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.

Dáno do tisku: 25. 3. 2016

 

 

 

 

 

Publikováno: 28.03.2016 03:31
Aktualizováno: 30.12.2016 15:19