Zpravodaj - květen 2021

     Milí přátelé,
čas letí i v době covidové pěkně svižně. Už jsme za polovinou velikonoční doby a za prvním květnovým týdnem!

V jedné vstupní modlitbě této doby prosíme: „Ať prožíváme velikonoční tajemství s vnitřní opravdovostí.“ Znamená to hledat pokoj a radost jako zá-sadní dary vzkříšeného Pána, který nás posiluje a těší opravdovou a činorodou Boží útěchou. Vnějškově nám k tomu může pomoci kontemplace probouzející se jarní přírody, ale pravou duchovní lidskou i božskou hloubku životní radosti nám nabízí pouze Kristus.

Ve čtvrtek 20. května uplyne 500 let od zranění Íňiga z Loyoly v Pamploně, které přispělo k jeho obrácení. V ten den začne po celém světě Rok sv. Ignáce, který potrvá do 31. července 2022. V neděli 23. května ve 20 hodin je možné připojit se k živému online modlitebnímu setkání v angličtině, španělštině a francouzštině. Kromě modlitby a hudby zazní také slovo otce generála Artura Sosy a svědectví jezuitů a spolupracovníků z různých oblastí světa. Klikněte
na www.ignatius500.global/live.

K modlitbám růžence připojujeme také prosby za dobrá duchovní povolání. Pán Ježíš hledal, a i dnes hledá, spolupracovníky na svém poslání „na plný úvazek“. Mohou mu v tom velice pomoci rodiče, kteří s důvěrou a odvahou v modlitbě dovolí, aby si povolal některé z jejich dětí.

Jsme vděční za to, že konečně, a snad aspoň na delší dobu, pokud ještě ne na trvalo, ustupuje tlak pandemie. Prosíme na i za naši zem a za všechny občany, politiky a státníky. Nejlepším zdrojem zdravého myšlení a zdravé nezávislosti a svobody k prospěchu všech lidí na celém světě je Duch Boží, Duch Kristův. Papež František nás v květnu zve v rámci apoštolátu modlitby k prosbám za Ukrajinu.

Třetím vrcholem liturgického roku je slavnost Seslání Ducha svatého, která nás letos čeká 23. května. Ať u nás všechny, milí přátelé, naplní oheň a vanutí tohoto Dárce nového života.

S + požehnáním                                                  P. František Hylmar SJ


Obecný liturgický kalendář

     V pondělí 3. května, si připomeneme svaté apoštoly Filipa a Jakuba. Ve středu 12. května se bude slavit výročí posvěcení pražské katedrály v roce 1929 biskupem Janem Sedlákem a ve 13. května je slavnost Nanebevstoupení Páně. Následuje v pátek 14. května svátek sv. Matěje, apoštola, vyvoleného na místo Jidáše. Slavnost Seslání Ducha svatého slavíme v neděli 23. května a v pondělí 24. května je památka Panny Marie, matky církve. Ve středu 26. května si připomeneme památku sv. Filipa Neriho, kněze a ve čtvrtek 27. května je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Slavnost Nejsvětější Trojice oslavíme v neděli 30. května
a poté v pondělí 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.


Jezuitský liturgický kalendář

     V sobotu 8. května je nezávazná památka bl. Jana Sullivana, kněze SJ a v pondělí 17. května je památka sv. Ondřeje Boboly, kněze SJ a mučedníka. V pondělí 24. května slaví Tovaryšstvo nezávaznou památku Panny Marie della Strada, tedy Panny Marie zobrazené v římském kostele, u kterého se Tovaryšstvo usadilo po svém příchodu do Říma.    


Májová zastavení u sv. Ignáce

     Během května můžete od pondělí do pátku zůstat po mši svaté na tradičních májových. Čteme jako podnět k živému rozjímání krátké úryvky z knížky Piery Paltrové Maria. Život Matky Boží a zpíváme litanie.


Noc kostelů 28. 5. 2021

     Noc kostelů je misijní program, jímž chceme těm, kdo zavítají k našim kostelům, a přitom stojí mimo církev
či na jejím okraji, nabídnout seznámení s křesťanskou vírou a zprostředkovat jim pozitivní zkušenost s církví. Programy kostelů a modliteben naleznete na www.nockostelu.cz

Přiblížit druhým Toho, v kterého věříme, to je hlavní důvod, kvůli němuž Noc kostelů pořádáme. Vytváříme program, během něhož jsou lidé ochotni zavítat mezi nás, dívat se, naslouchat a klást otázky.

Hledáme dobrovolníky na pomoc při akci i její přípravě. Pro bližší informace kontaktujte pastorační asistentku
T. Novotnou na emailové adrese tereza@kostelignac.cz

Pokud by někdo chtěl evangelizační akce podpořit finančně, budeme rádi.


Rok sv. Ignáce  20. 5. 2021 – 31. 7. 2022

     V rámci tohoto roku se v našem společenství zaměříme na „Vidět v Kristu všechno nově“, což je heslo zvolené
pro oslavy tohoto roku.

Adventní a postní duchovní obnova pro dospělé s možností hlídání dětí.

Setkání s modlitbou EXAMEN. Je několik setkání (na sobě nezávislých) kde budeme hovořit o zpytování (s)vědomí ne z pohledu má dáti, dal, ale pohledem, který dal Bůh církvi skrze sv. Ignáce – hledat ve všem Boha.

Svatoignácké hudební podvečery - cyklus koncertů věnovaných památce svatého Ignáce z Loyoly.

Více informací naleznete na www.kostelignac.cz


Magis 2021

     Maďarští jezuité nabízejí ve dnech 7. – 15. srpna mladým lidem (18-35 let) účast na tradiční mezinárodní akci Magis. Potřebné informace najdete  na stránce https://magis.jesuits.eu/welcome-to-magis-europe-2021. Registrace je již otevřena na stránkách  https://magis.jesuits.eu/login. Neváhej!


Tip do Vaší knihovny

U ambonu Portál, 2020, 208 s.

     Publikace je velkým povzbuzením pro ty, kteří někdy lamentují nad současností a budoucností katolické církve
a obecně křesťanství v naší zemi. Ukazuje, jak lze žít svoji víru právě zde a nyní a jak ji nabízet ostatním.

Kniha vznikla v mimořádné době – v době covidové krize, která definitivně rozbila představy udržení vlivu tradičních církví ve společnosti. Projekt U ambonu každý den nabídl promluvu předních českých kazatelů. Nyní jsou tyto promluvy zpřístupněny touto trvalejší knižní formou.

Hodně radosti z četby.                                                    Jana Laudátová


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30 (středa 19:00 studentská)
Sobota 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 (i online) 11:00 (lat.) 17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle 11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2   Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravila: Tereza Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 7. 5. 2021

 

Publikováno: 09.05.2021 16:51
Aktualizováno: 09.05.2021 16:57