Zpravodaj - červen 2017

Duch pravdy
Velikonoční doba pro nás ústí do slavnosti Seslání Ducha svatého, která nám připomíná, že Bůh naplňuje svou církev svým Duchem, aby ona v jeho síle mohla hlásat Krista a jeho evangelium celému světu, aby mohla zprostředkovat poznání Boha všem národům.

Když si připomeneme jedno z běžných použití slova „duch“, tak často hovoříme o takzvaném „duchu“ doby nebo si všímáme, v jakém „duchu“ se třeba určitá událost či určité setkání nese.

Tito „duchové“ nás někdy mohou pěkně potrápit a otrávit, zvlášť když mezi nimi vítězí lidské hašteření, nesvornost
a zloba.

Duch Boží v protikladu k tomu občerstvuje lidská srdce, přináší pokoj, působí jednotu.

Tradičně vypočítáváme sedm darů Ducha svatého - moudrosti, rozumu, rady, síly, poznání, lásky, bázně Boží - a list Galaťanům nám uvádí, že ovocem Božího Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost (Gal 5, 22-23).

Možná bychom řekli, že toto všechno jsou úžasně občerstvující, povzbudivé a zároveň „normální“ dary a ovoce Ducha, které vybavují křesťana pro každodenní praktický život a kterých je nám ve víru našeho světa neustále potřeba.

Ať tedy dovedeme rozpoznávat působení Božího Ducha v našem světě i v nás samotných. A nejenom to. Ať sami také rozvíjíme jeho působení v nás i kolem nás, ať se Božím Duchem necháme vést, posilovat a upevňovat, ať jsme jeho nositeli.

                                                                                                                                         P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

Ve čtvrtek 1. června je památka sv. Justina, mučedníka, a v sobotu památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. V neděli 4. června je slavnost Seslání Ducha svatého. V pondělí 5. června vzpomeneme
na sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, den na to 6. června na sv. Norberta, zakladatele premonstrátského řádu.
Ve čtvrtek 8. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. V neděli 11. června je slavnost Nejsvětější Trojice a v úterý 13. června oslavíme památku sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Slavnost Těla a krve Páně připadá na čtvrtek 15. června. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova oslavíme v pátek
23. června a další den budeme pokračovat slavností Narození sv. Jana Křtitele. Ve středu 28. června je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, a ke konci měsíce je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.


Jezuitský liturgický kalendář

Ve středu 21. června si připomeneme památku sv. Aloise Gonzagy (1568–1591), patrona mládeže a studujících, přímluvce při volbě povolání a pomocníka proti očním chorobám a morové epidemii. K atributům tohoto světce patří kříž, lebka a lilie. Pod vlivem sv. Karla Boromejského se Alois rozhodl sloužit Bohu a přes nesouhlas svého otce vstoupil v 17 letech do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Své úsilí věnoval studiu a péči o těžce nemocné. Zemřel
ve 23 letech během morové epidemie.


Z historie Tovaryšstva Ježíšova

7. června 1771 zemřel v Pekingu Florian Josef Bahr, jezuitský kněz a misionář. V roce 1741 vydal první životopis
sv. Jana Nepomuckého v čínštině. V roce 1768 se stal provinciálem východoasijské provincie Tovaryšstva Ježíšova.
22. června 1788 zemřel v Praze Jan Tesánek, kněz, matematik, fyzik a astronom. Byl jedním z prvních členů Učené společnosti. Jeho jméno je zapsáno pod okny Národního muzea v Praze mezi dvaasedmdesáti významnými osobnostmi české historie.


Farní výlet Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou

Dne 13.5.2017 se uskutečnil další velice úspěšný jarní výlet společenství při kostele sv. Ignáce do Třebíče a Jaroměřic nad Rokytnou.

Třebíč, město památek UNESCO, se nachází v jihovýchodním cípu kraje Vysočina a rozkládá se na obou březích řeky Jihlavy. Počátky města jsou spjaty s významným benediktinským klášterem, založeným moravskými knížaty
již r. 1101. Nejvýznamnější památkou je bazilika sv. Prokopa, v níž jsme se v 10.00 hodin zúčastnili mše svaté. Bazilika, původně kostel Panny Marie, zahrnuje románské i gotické prvky architektury. Po mši svaté jsme absolvovali komentovanou prohlídku baziliky.

Třebíč potěší nejen milovníky historie a kultury, ale též milovníky přírody. Nachází se v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. Nyní má Třebíč 70 000 obyvatel. Zahrnuje 3 farnosti a má 3 farní kostely (při zámku,
sv. Martin z Tour a u kláštera). V polovině 17. století zde byli bratři Kapucíni, do r. 2000 kněží řádu Kapucínů. Klášterní kostel v Třebíči patří k největším monumentům 13. století ve Střední Evropě.

V poledne následoval odjezd do Jaroměřic nad Rokytnou, kde jsme se nejprve posilnili výborným obědem v Grand hotelu Evropa. Po obědě se nás ujala zkušená paní průvodkyně a vydali jsme se na prohlídku zámku. Je to jeden
z největších a nejvýznamnějších barokních komplexů v České republice a kolébka české barokní hudby. První zmínka
o Jaroměřicích pochází z r. 1325. Původně zde stála středověká tvrz z poloviny 15. století, chráněná vodním opevněním. První majitelé byli Lichtenburkové. V letech 1522-1534 zámek vlastnil Jan z Pernštejna a poté Meziříčtí
z Lomnice. Ti přestavěli středověkou tvrz na renesanční zámek. Roku 1609 koupil jaroměřické panství Zikmund
z Tiefenbachu. V letech 1700-1737 uskutečnil barokní přestavbu Jan Adam Questenberk. Není jasné, kdo byl autorem prvního návrhu přestavby, zda Johann Lukas von Hildebrandt, nebo Jakub Prandtauer. Po návratu z tříleté cesty
po Evropě si Jan Adam vyvolil Jaroměřice za sídlo, a to s cílem vytvořit reprezentativní a pohodlné místo pro ušlechtilé záliby - hudbu a divadlo. Sám byl vynikající loutnista. Pro svou první manželku Marii Antonii dal vybudovat východní křídlo. Výzdoba je překrásná. Zaujala mne mimo jiné salla terrena a také busta ženy zahalené závojem z čistého bílého kararského mramoru, která působí skutečně jako hlava zahalená závojem. Posledním cílem byla prohlídka nádherného kostela sv. Markéty. Poté ještě zbýval čas na procházku v překrásném zámeckém parku. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na hřbitově u náhrobku Otokara Březiny (se sousoším od Františka Bílka), který v Jaroměřicích působil od roku 1901 jako učitel měšťanských škol a v r. 1929 zde zemřel.

Na závěr bych chtěla za účastníky zájezdu poděkovat duchovní správě za umožnění krásného výletu, Mgr. Emanuelu Vittekovi za perfektní organizaci a panu PhDr. Jaroslavu Sojkovi PhD. za excelentní výklad. Již se těšíme na podzimní farní výlet.
                                                                                                                                      Vlaďka Jokešová


Setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 13. června – tématem prvního setkání v červnu bude otázka vyvolení a utrpení židovského národa, jak o tom mluví prorok Amos:

Slyšte toto slovo, jež Hospodin promluvil proti vám, synové izraelští, proti celé čeledi, kterou jsem vyvedl
z egyptské země. Pouze k vám jsem se znal ze všech čeledí země, a proto vás ztrestám za všechny vaše nepravosti.
(Amos 3, 1 – 2)

V křesťanské a zvláště v katolické liturgii se chápe proroctví o Ebed Adonaj – tedy trpícím služebníkovi Hospodinově - jako vztahující se na Ježíše. Židovský národ, zvláště rabín Josef Kara (asi 1065 – 1135) chápe jak shora zmíněný druhý verš z proroka Amose, tak i kapitolu o utrpení služebníka Hospodinova, jako utrpení židovského národa.

Naše druhé setkání bude v úterý 20. června a opět budeme přemýšlet nad prorokem Amosem:

Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje
nad pozůstatkem lidu Josefova. Proto praví Hospodin, Bůh zástupů, Panovník, toto: Na všech náměstích bude nářek,
na všech ulicích budou křičet: “Běda, běda!“ Zavolají k truchlení oráče, ty, kdo umějí bědovat, k naříkání. Na všech vinicích bude nářek, neboť projdu tvým středem, praví Hospodin. Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem! Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na něho medvěd; nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu a uštkne ho had. Což není den Hospodinův tmou, a ne světlem, temnotou bez jasu? Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť
z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.
(Amos 5, 15 - 23)

Izrael se spoléhal na JOM ADONAJ – den Hospodinův – ale Hospodin mluví velmi jasná slova, že tento den bude
pro zlé lidi spíše tmou, než světlem. Proroci byli velmi často nepohodlní – hlásali často sociální spravedlnost: Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.

Naše třetí a poslední setkání v tomto měsíci bude v úterý 27. června – budeme uvažovat nad tím, jak přes naše mnohé hříchy a chyby se nad námi Bůh stále smilovává.

Žalm Davidův: Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; Jak je vzdálen východ
od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí. Sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je
od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů. S těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušní jeho slova! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli! Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu!
Žalm 103

My všichni jsme velmi hříšní a nedokonalí lidé – ale Bůh se nad námi smiluje. Přesto ale nesmíme hřešit proti Božímu milosrdenství. Nejenom v tomto Žalmu, ale i na mnoha jiných místech Starého i Nového zákona Bůh zdůrazňuje velkou lásku a milosrdenství ke všem lidem, kteří svých hříchů litují.

                                                                                                                                        P. Josef Blaha SJ


Tip do Vaší knihovny

PHILIPPE, Jacques. Hledej Pokoj a zůstávej v něm. Paulínky, 2017. 96 s.

Doba, v níž žijeme, je plná neklidu. To má vliv také na náš duchovní život. Naše hledání Boha je často neklidné
a úzkostné. Evangelium nás ale vybízí, abychom hledání Boha a usilování o svatost konali pokojně. Právě tuto cestu pok oje nám autor – uznávaný exercitátor, nabízí a doporučuje.

Snaží se poukazovat na ty situace, které nás mohou o pokoj připravit a zároveň radí, jak se této ztrátě bránit
ve světle evangelia. „Získej vnitřní pokoj, a mnoho lidí najde skrze tebe spásu.“ Získání a udržení onoho
vnitřního pokoje by měla být priorita každého člověka. Hlavně je třeba neztrácet klid kvůli tomu, že nedokážeme zůstat v klidu tak, jak bychom si přáli. Prvním stupněm ke svatosti mohou být i schody v našem domě – jde o to, abychom se naučili vyhýbat přílišné horlivosti v chůzi. Duše se často převychovává pomocí těla: A především – trpělivost dosáhne vše.
                                                                                                                                      Jana Laudátová


Nejbližší události

4. června (neděle) Při mši sv. v 9:00 hod. přijmou děti poprvé Krista v Eucharistii (první svaté přijímání)
                           setkání „Velké kafe“
                           Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod.: Svatoignácký sbor
6. června (úterý)    Společenství dospělých
7. června (středa)  Právní poradna
9. června (pátek)    Noc kostelů
                            Neuskuteční se pravidelný úklid kostela ve večerních hodinách
10. června (sobota)Duchovní obnova pro dospělé
10.-11. června (so a ne) Dny víry
13.června (úterý)    Setkání nad SZ
20. června (úterý)   Setkání nad SZ
20. června (úterý)   Společenství dospělých
25. června (neděle) Udělování svátosti biřmování při mši sv. v 9:00 hod. – pan biskup Karel Herbst SDB
                             setkání „Velké kafe“
27. června (úterý)   Setkání nad SZ
29. června (čtvrtek) Zahradní párty na konci školního roku od 18:30 hod.
* * *
Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.
* * *
K programu Noci kostelů a Dnů víry hledáme dobrovolníky ochotné pomoci. Zájemci, nechť se ozvou Tereze Novotné (tereza@kostelignac.cz). DĚKUJEME!
* * *
Právní poradna - bezplatná právní pomoc potřebným lidem. Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková. V červnu bude pouze ve středu 7. 6. 2017 od 17:00 hod. cca do 18:00 hod. ve farních prostorách (Ječná 2, Praha 2). Kontakt: tel. 221 990 200 (vrátnice jezuitské rezidence).

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.
* * *
Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.
* * *
Pravidelné večerní adorace v našem kostele jsou každý čtvrtek a začínají hned po večerní mši svaté, tj. cca od 18:15 do 19:15 hod. Přicházet do kostela i odcházet je možné z Ječné ulice přes sakristii.
* * *
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6:15 7:30 17:30 (ve středu navíc v 19:00 rytmická mše sv.)
Sobota 7:30 17:30
Neděle 7:00 9:00 11:00 17:30
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 26. 5. 2017

Publikováno: 07.06.2017 10:43
Aktualizováno: 01.09.2017 03:55