Zpravodaj - únor 2019

Slova z Panamy

Papež František se účastnil od 23. do 27. ledna v Panamě Světového dne mládeže a při zahájení tohoto setkání mladým adresoval slova:

Zeptejme se: Co udržuje naši jednotu? Proč jsme jednotní? Co nás podněcuje, abychom se setkali? Jistota vědomí, že jsme byli milováni láskou tak hlubokou, že nechceme a nemůžeme mlčet, a která nás vybízí odpovědět stejně: láskou. Nutí nás k tomu Kristova láska (srov. 2 Kor 5,14).

Láska, která se nevnucuje a nedeptá, láska, která neodsouvá stranou a neumlčuje, láska, která neponižuje a nepodmaňuje. Je to Pánova láska, každodenní, diskrétní a ohleduplná láska, svobodná a osvobozující láska, jež uzdravuje a pozvedá. Je to Pánova láska, která zná spíše výstupy než pády, smíření než zákazy, nové příležitosti než odsouzení, budoucnost než minulost. Je to láska ruky podané ve službě a sebedarování bez holedbání. Láska se nenaparuje, je skromná a vždycky podává pomocnou ruku druhým. Tato láska nás dnes spojuje.

Věříš v tuto lásku?

Papežova slova, která se obracela k mladým z celého světa, povzbuzují i nás. Připomínají nám, jakou mocí a silou Kristus dovede vybavit každého z nás v naší všednosti, v „obyčejném“ přítomném okamžiku, který máme k dispozici. Každý přítomný okamžik se pro nás může stát příležitostí k tomu, abychom vstoupili do Božího dialogu se světem. Zkušenost toho, že jsme Bohem přijati a milováni, bude i beze slov promlouvat k člověku dnešní doby a proměňovat náš svět.                                                                                                                                                                                                                                                                 P. Pavel Bačo SJ


Obecný liturgický kalendář

Únorový liturgický kalendář zahájí v sobotu 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu, tzv. „Hromnice“, kterým si připomínáme událost z Lk 2,22-40: Malého Ježíše představili Hospodinu v jeruzalémském chrámě a obětovali za něj pár hrdliček nebo holoubat. Při této příležitosti se malý Ježíš setkává se starcem Simeonem a prorokyní Annou. V pondělí 11. února se připomíná památka Panny Marie Lurdské a zároveň Světový den nemocných. V sobotu 23. února je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.


Jezuitský liturgický kalendář

V pondělí 4. února si připomeneme památku jezuitských misionářů, umučených pro víru v Krista v zámořských misiích v Indii, Japonsku a na Madagaskaru – sv. Jana de Britto, kněze, bl. Karla Spinoly, kněze a druhů, mučedníků, bl. Rudolfa Acquavivy, kněze a druhů, bl. Františka Pacheca, kněze a druhů, bl. Jakuba Berthieu, kněze. Na středu 6. února připadne památka sv. Pavla Mikiho, kněze, a druhů, mučedníků japonských. Byli popraveni v Nagasaki během vlny pronásledování křesťanských misionářů v roce 1597. V pátek 15. února si připomeneme sv. Claudia la Colombière, kněze, duchovního vůdce sv. Markéty Marie Alacoque, šiřitelky úcty k Božskému Srdci Ježíšovu.


Tříkrálová sbírka

Do charitních pokladniček Tříkrálové sbírky 2019 bylo vybráno u sv. Ignáce a sv. Štěpána celkem 58 018,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
                                                                                                              jáhen Zdeněk Dubský


Pozvání na besedu

K 30. výročí svatořečení sv. Anežky jsme pro vás připravili tematickou besedu

Sv. Anežka Česká – návrat svobody

Připomeneme si události listopadu 89 a jejich vývoj, nabídneme zamyšlení nad pontifikátem sv. Jana Pavla II. Naším hostem bude historik doc. Jaroslav Šebek. Srdečně zveme na neděli 3. března 2019 do Družinského sálu v 10:15 hod.

                                                                                                                Jana Laudátová


Setkání nad Starým zákonem

V únoru bude naším tématem Duše ve Starém zákoně a dá-li se to takto říci, určitá filosofie duše. První setkání bude v úterý 5. února. Bůh dává člověku duši – doslova mu ji vdechuje. Biblický Izrael nezná řecké oddělení těla od duše. Přesto je duše nejniternějším místem člověka – jak o tom mluví mnohé Žalmy. Při prvním setkání budeme uvažovat nad Žalmem 42: „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: ,Kde je tvůj Bůh?‘ Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z chermónských končin, od hory Miseáru. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou! Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu, své skále: ,Proč na mě zapomínáš, proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele?‘ Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají: ,Kde je tvůj Bůh?‘  Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.“

Naše druhé setkání bude v úterý 12. února – tentokrát bude naším tématem duše, která žije v radosti. Proto budeme uvažovat nad chvalozpěvem Hany – tedy omilostněné. Hana byla neplodná, nemohla mít tedy děti. Poté, co se jí narodil Samuel, zazpívala Hospodinu tuto píseň: Chana se takto modlila: „Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět. Neplodná posedmé rodí, syny obdařená chřadne. Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy.“ Samuelova, kap. 2.

Při našem třetím setkání 19. února budeme uvažovat nad velikostí Božího milosrdenství, které jediné z nás snímá všechno zlé – hlavně vinu. Budeme přemýšlet nad Davidovým Žalmem 103: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí...“

Budeme zde uvažovat nad otázkou zoufalství – člověk si nemá zoufat, i když zhřešil nebo je ve složité situaci. Boží milosrdenství z nás snímá všechno zlo i viny.                                                                                                   
                                                                                                                P. Josef Blaha SJ


Tweety papeže Františka (leden 2019):

Podívejme se na naše ruce, často tak prázdné bez lásky, a dnes se pokusme popřemýšlet o nějakém daru, který můžeme svobodně nabídnout.

Kdo je maličký je svobodný. Ten, kdo je malý, v evangelním slova smyslu, je nezatížený a bez jakéhokoli nutkání se předvést, a nemá nároky na úspěch.

Prvním krokem v modlitbě je pokora, běž k Otci a řekni: “Podívej se na mě, jsem hříšník.” A Pán naslouchá.

Nebojte se plakat, procházíte-li těžkými chvílemi: slzy jsou kapky, které zavlažují život. Slzy soucitu očišťují srdce a city.

                                                                                                                                          Juraj Krivošík


Tip do Vaší knihovny

SITRUK, Antony. Krátký život Jana Palacha. PRÁH, 2019. 172 s.

Příběh mladíka, který obětoval svůj život, aby zabránil nástupu tyranie, oslovuje mnohé lidi po celém světě dodnes. Svědčí o tom také kniha francouzského spisovatele. Není to román, ale jde spíše o esej, ve které autor přemítá nad Palachovým osudem. Hlavními autorovými tématy jsou hledání motivace k tak radikálnímu protestu, promýšlení dobového kontextu a hledání paralel.

Autor připomíná zajímavé francouzské motivy v životě J. Palacha a také francouzské ohlasy – ve Francii je po J. Palachovi pojmenováno několik náměstí.

Sitruk se svou knihou přichází do situace, kdy odkaz J. Palacha nabývá znepokojujících paralel. Pohled zvenčí je cenný a umožňuje promýšlení významných historických křižovatek našich dějin.

                                                                                                                                              Jana Laudátová


Nejbližší události

2. února (sobota) 

Duchovní obnova pro dospělé

3. února (neděle)

Setkání „Velké kafe“

5. února (úterý)

Setkání nad SZ

12. února (úterý)

Setkání nad SZ

13. února (středa)

Právní poradna od 17:00 h

19. února (úterý)

Setkání nad SZ


* * *

Všechny aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na webu.


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek     6:15   7:30   17:30 (středa 19:00 rytmická)
Sobota                              7:30    17:30
Neděle 7:00   9:00   11:00 (lat.) 17:30

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle 11:00


ZPRAVODAJ

vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2  
Telefon: 221 990 200 E-mail: info@kostelignac.cz  Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 31. 1. 2019

Publikováno: 26.02.2019 15:11
Aktualizováno: 26.02.2019 15:21