Zpravodaj - leden 2017

Vánoční čas
Prožíváme vánoční čas, slavíme v liturgii příchod očekávaného Spasitele. Přesto, když Spasitel přišel, uskutečnilo se to způsobem, který byl zcela překvapivý. Božský a přitom skandálně prostý. Až tak, že se nám na událostech kolem Kristova narození může zdát jako výstižná a příznačná věta z Lukášova evangelia, která zachycuje Marii a Josefa
bez civilizovaného přístřeší: „...nebylo pro ně místo.“ (Lk 2, 7)

I nám se může stávat, že někdy nemáme pro Boha místo, že jej odsunujeme na okraj. Můžeme být tak zaujati svými zájmy, starostmi, cíli, tak zaměstnáni sami sebou, že „už nemáme kapacitu pro Boha“. Anebo lépe a přesněji řečeno, nechceme si Boha v určitých momentech vpustit do života.

Snad z obavy, že by nám něco vzal, že bychom byli o něco ochuzeni. Nebo ze studu, že bychom se před ním cítili trapně. Nebo z touhy mít svůj život pod kontrolou a nenechat si do toho od nikoho mluvit.

Pravdou je, že Bůh nás nebude chtít ovládat ani zahanbit ani o něco obrat. Naopak, On nás přichází osvobodit, abychom mohli pozvednout hlavu i navzdory svým vinám, abychom žili ve svobodě těch, kdo jsou Bohem bezvýhradně milováni. On se s námi přichází podělit o bohatství svého života.

Kdo se odváží riskovat a najde si čas pro Boha, ten nebude nikdy litovat a nic tím neztratí.

Přejme si v tomto vánočním čase i pro tento nový rok, ať je v našich životech dostatek času a místa pro našeho Pána.

                                                                                                                                        P. Pavel Bačo SJObecný liturgický kalendář

Měsíc leden a s ním i nový kalendářní rok 2017 zahájí v neděli 1. ledna slavnost Matky Boží Panny Marie. V pondělí
2. ledna si připomeneme sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupy a učitele církve. Slavnost Zjevení Páně oslavíme v pátek 6. ledna. Na sobotu 7. ledna připadne nezávazná památka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze.
V neděli 8. ledna je slavnost Zjevení Páně a svátek Křtu Páně. V pondělí 9. ledna ukončíme vánoční dobu a zahájíme liturgické mezidobí. V pátek 13. ledna si připomeneme život sv. Hilaria, biskupa a učitele církve, a v úterý 17. ledna oslavíme památku sv. Antonína, opata. Ve středu 18. ledna budeme vzývat Pannu Marii jakožto Matku jednoty křesťanů. Tímto dnem začne každoroční týden modliteb za jednotu křesťanů, který potrvá až do 25. ledna. V pátek 20. ledna je nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka, a sv. Šebastiána, mučedníka. V sobotu 21. ledna oslavíme památku sv. Anežky Římské, panny a mučednice, a v úterý 24. ledna si připomeneme život sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, a ve středu 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Ve čtvrtek 26. ledna oslavíme památku sv. Timoteje a Tita, biskupů, a v pátek 27. ledna nezávaznou památku sv. Anděly Merici, panny. Památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, si připomeneme v sobotu 28. ledna. V úterý 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.Jezuitský liturgický kalendář

Slavnost Nejsvětějšího jména Ježíš, tedy titulární slavnost Tovaryšstva Ježíšova, již nepřipadá na 1. leden spolu se slavností Matky Boží Panny Marie, ale byla posunuta na úterý 3. ledna. Na čtvrtek 19. ledna připadá nezávazná památka kněze bl. Ignáce de Azevedo a jeho druhů, a také mučedníků bl. Jakuba Salése, kněze, a Viléma Saultemouche, řeholního bratra. Oba francouzští jezuité byli posláni v adventu roku 1592 do Aubenas, aby tam dávali duchovní obnovu. Aubenaský guvernér byl s nimi spokojen, a tak si vyžádal, aby jezuité v tomto městě zůstali
až do Velikonoc. V noci z 5. na 6. února 1593 však ozbrojení hugenoti zaútočili na Aubenas a dobyli ho. Jezuity
Jakuba Salèse a Viléma Saultemouche ubodali dýkou. Jejich životopisy si lze přečíst na jesuit.cz.Modlitby za jednotu křesťanů v roce 2017
„Smíření – Kristova láska nás nutí“ (2 Kor 5,14)


Je nám nabídnuta příležitost setkat se ke společné modlitbě. Modlitba není jen niternou, osobní záležitostí, je také předivem, které utváří a buduje společenství víry. Ekumenické modlitební bohoslužby, např. Alianční týden modliteb
a Týden modliteb za jednotu křesťanů, jsou jedním z projevů jednoty. Celý text i materiály k modlitbě jsou k dispozici na www. kostelignac.cz.Vytvořte logo jezuitského setkání mladých!

Organizační tým Středoevropského Magisu 2017 vypisuje soutěž na logo tohoto mezinárodního setkání mladých, jež je pořádáno v duchu ignaciánské spirituality. Uskuteční se 14. až 23. července 2017 v České republice a okolních státech. Logo má odrážet téma Středoevropského Magisu 2017, které zní: „Kontemplativní v činnosti“. Zájemci mohou odevzdávat svůj návrh do soboty 14. ledna 2017.

Jádro programu Středoevropského Magisu tvoří ignaciánské experimenty (14. až 20. července), které se budou konat v ČR, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Slovinsku a na Slovensku. Na závěrečné setkání (20. až 23. července) se všichni účastníci sjedou do Prahy.

Více informací naleznete na www.jesuit.cz.Žijeme uprostřed smrti, ale Bůh je stále přítomen

V sobotu 10. prosince 2016 v podvečer zasáhly čtyři granáty budovu jezuitské komunity při kostele sv. Vartana
v Aleppu. Každodenní mše, která se zde touto dobou slaví, byla dílem Prozřetelnosti právě sloužena na jiném místě, díky čemuž nedošlo ke krveprolití. Budova samotná byla značně poškozena.


„Tváří v tvář katastrofě si lidé myslí, že Bůh by to neměl dovolit. Ale my, kteří žijeme uprostřed smrti, jíž by se dalo vyhnout, kdybychom opustili město, vidíme, že Bůh je stále přítomen. Jeho Prozřetelnost zmírňuje zlo, a to do té míry, do jaké mu to dovolí svoboda člověka,“ neztrácejí naději jezuité, kteří žijí v komunitě při kostele sv. Vartana
v syrském Aleppu.

„Socha ukřižovaného Krista je rozstřílená a zmrzačená, a přesto zůstala viset na kříži pět let, v solidaritě s naším utrpením a s naší izolací. Stále je tam, znetvořený jako naše město, a ukazuje nám bolest, kterou Bůh pociťuje tváří v tvář lidské brutalitě,“ uvedli aleppští jezuité pro italskou pobočku křesťanské charitativní organizace Církev v nouzi, která v souvislosti s nadcházející zimou organizuje pomoc pro tisíce rodin uprchlíků žijících v horách nedaleko Aleppa.

                                                                                                        Převzato z: www. jesuit.cz (14. 12. 2016)Noc kostelů a Dny víry (9.–11. 6. 2017)

Jde o misijní programy, jimiž chceme těm, kdo sice nejsou praktikujícími křesťany, ale zavítají k našim kostelům, nabídnout seznámení s křesťanskou vírou a zprostředkovat jim pozitivní zkušenost s církví.

Přiblížit Toho, v kterého věříme – to je hlavní důvod, kvůli němuž Noc kostelů a Dny víry pořádáme. Vytváříme program, během něhož jsou lidé ochotni zavítat mezi nás, dívat se, naslouchat a klást otázky. Dělíme se s nimi o to, co považujeme za nejvzácnější a nejdůležitější. Plníme úkol, který Pán svěřil všem, kdo v něj uvěřili: „Získávejte mi učedníky!“ Necháme si tuto příležitost utéci?

Máte nápad, co zařadit na program? Pak jej napište do 25. 1. 2017 na info@kostelignac.cz!

Jste ochotni tyto akce podpořit modlitbou, pomocí, penězi? Pište na info@kostelignac.cz!Setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 3. ledna 2017. Budeme uvažovat nad Žalmem 139: Pane, Ty mne zkoumáš a znáš
(pro předního zpěváka, Davidův žalm). Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to.


V biblické hebrejštině znamená sloveso ידע (ja’da) „poznávat“, ale také „znát“, a má konotace i v sexuálním významu, když se v knize Genesis (4,1) říká: „I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: Získala jsem muže, a tím Hospodina.“ V biblické hebrejštině je Boží poznání jedno s Boží láskou. Bůh nás zná a tedy nás
i miluje.

Při druhém setkání dne 10. ledna 2017 budeme rozjímat nad Žalmem 8. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš: všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání
po mořských stezkách. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!


I děti svou řečí, která je dospělým často nepochopitelná, velebí Hospodina. K této chvále se přidávají lidé a celý vesmír. A o této kosmické chvále Boha budeme rozjímat.

Při třetím setkání 17. ledna budeme rozjímat nad jednotou v Bibli jak ve Starém, tak i v Novém zákoně. Katolická církev, povzbuzena 2. vatikánským koncilem, usiluje o jednotu s dalšími církvemi, zvláště pravoslavnou
a evangelickou. Z hebrejsko-židovské tradice budeme uvažovat o rabínu Chajimovi Voložin, který napsal knihu NEFEŠ HA CHAJIM – Duše života. Zde se jasně ukazuje, že našimi hříchy můžeme oslabovat Boha – Skálu Izraele i celého světa. Z Nového zákona budeme uvažovat o Ježíšových slovech: „aby všichni byli jedno“.
                                                                                                                                        P. Josef Blaha SJTip do Vaší knihovny

LAKOTTA, CONSILIA MARIA, Klauzura – vstup zakázán! TRITON 2016, 214 stran

Když Clare Nellová, vycházející hvězda stříbrného plátna, ze dne na den odejde do kláštera, šéfredaktorka populárního časopisu pro ženy za ní vyšle mladou redaktorku. Ta má stůj, co stůj odhalit hereččino pikantní tajemství. Tato redaktorka naprosto neznalá klášterních pravidel, vstupuje v utajení k dominikánkám, aby zde strávila rok jako novicka – plán je vznik zajímavé reportáže, ale věci se začnou zcela jinak…

Román poodhaluje život za klášterní zdí, ale vypráví především o hledání smyslu lidského života a jeho naplnění.

                                                                                                                                         Jana LaudátováNejbližší události
 
   
7.–8. ledna  „Tříkrálová sbírka“ v kostele sv. Ignáce proběhne v sobotu při mši sv. 18:30 hod. a během nedělních bohoslužeb
8. ledna (neděle) „Tříkrálová sbírka“ proběhne v kostele sv. Štěpána při mši sv. v 11:00 hod.
3. ledna (úterý) Biblická setkání nad SZ
7. ledna (sobota) Duchovní obnova pro dospělé
8. ledna (neděle) Bohoslužbu v 11:00 hod. doprovodí zpěvem Svatoignácký sbor; zazní čtyřhlasé koledy
10. ledna (úterý) Biblická setkání nad SZ
10. ledna (úterý)  Společenství dospělých
17. ledna (úterý)  Biblická setkání nad SZ
18.–25. ledna  Týden modliteb za jednotu křesťanů
24. ledna (úterý)  Společenství dospělých


Aktivity (není-li uvedeno jinak) se konají v kostele sv. Ignáce z Loyoly či jezuitské rezidenci (Ječná 2, Praha 2).

Informace o setkáních, která probíhají v týdenním rytmu, zde uvedeny nejsou.Drobná, leč důležitá oznámení

Během měsíce ledna bude vytvářen Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce z Loyoly a kostela sv. Štěpána na měsíce únor až září 2017. Je potřebný pro zajištění organizace farních aktivit (např. přidělení prostor apod.). Máte-li zájem
o zařazení svého oznámení, zašlete je do 25. 1. 2017 na info@kostelignac.cz.

Děkujeme všem, kteří přispívají dary do našeho bazárku, který je provozován při setkání „Velké kafe“. (I nevyžádané vánoční dárky, nabídnuté touto formou druhým, by mohly udělat radost!)

Děkujeme všem, kteří nosí použité známky, jež jsou určeny pro misie. Ve spolupráci se Společností sv. Vincence
z Pauly je zasíláme k dalšímu zpracování do věznice, kde je vězni zpracují do příslušných formátů a roztřídí tak, aby se daly jejich prodejem získat peníze na potřeby misií.

Velmi děkujeme všem, kdo zakoupili vánoční dárek pro dítě/děti ze sociálně slabých rodin. Akci spolupořádala naše farnost, Oddělení sociálně právní ochrany dětí MČ Praha 2 a Spolek co uvízli.


Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce            
                 
Pondělí až pátek:  6:15 7:30   17:30 středa 19:00 rytm. mše sv.)
Sobota:    7:30   17:30        
Neděle:  7:00 9:00 11:00 17:30        
                 
                 
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána            
                 
Neděle:      11:00          

 


 

ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: info@kostelignac.cz Web: kostelignac.cz
K tisku připravily: Tereza Novotná, Zuzana Šimečková
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa. Právo korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 29.12.2016

Publikováno: 01.01.2017 14:19
Aktualizováno: 19.03.2017 17:06